Is-Onderning erputten HGOED ©e ruyter. T DEPOSITO s Soest er Courant voor Soest en Omgeving lenws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. HSNDilLSimiOeiTËN J.VANEE Fotografie Atelier La Porte Co. Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint MEE >kI ;n bovenkamp »cherij •t Co iringen Piano leerares Chinamatten matten enz. 30EK Eemstraat 18 1JKE PRIJZEN Boorden* inz. I eiken Maandag. raai 1 ithandel der ran Veertiende «laargang N.V. MIDDENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S „SOLI DEO GLORIA" Soest MIJNHARDT's van Meurs, W. P. J. VENEMA STOFFEN en MODELLEN ALLE BANKZAKEN VAR DEN BERG Co. ALLEBANKZAKEN W. I). BOS NEDERL. 00ST-INDIË Door VAN DIJK S i 5 MEUBEL-TRANSPORT 5 Uw Huid PUROL M»M Telef. 168 auto, geheel reukloos van 1' ii tot 3 M'. f. 6. omen 20, Telefoon 171, en t 7, Telefoon 62 irtjes. auwe, i huis, i kin- g van :n we i ook. eet er heb ik steed. ïandel. mar's :erdam 1,50 62 - SOESTDIJK k f ïrbergschestraat 4 n. Grothestraat 51 e prijzen TELEFOON 78 ÜMAN, Parklaan 12b 3 ien met: i Dr. Brürner, Arts te Gro- iel tegen zwaren, hardnek- en Bronchitis. Ook voor ten het meest baatgevend. nnen van Carlsbad. Tegen zuiverend, zacht laxeerend 15. irogisten. NO. 17 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE Zaterdag 25 April 192B ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. voor AMERSFOORT en OMSTREKEN Telef. 97, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker Bij de herdenking van Michiel Adriaanszoon de Ruyter's sterfdag. Als een stralend symbool van forsche mannelijkheid staat in onze gedachten nog immer omgeven door een zij het dan ook wat'verbleekt aureool van moed, durf, krijgsmanseer en driest avontuur overblijfsel uit onze jon gensjaren de herinnering aan Neer- land's grootste zeeheld, Michiel Adriaans zoon de Ruyter, wiens sterfdag herdacht zal worden op Donderdag 29 April a.s. De naam van de Ruyter heeft voor ons Hollanders een bijzondere klank. Aller eerst wekt die naam herinneringen op aan onze jeugd, toen de daden van den „man van vuur en staal" het sterkst tot onze jongensverbeelding spraken. Want al hadden we nog zoo'n broertje dood aan de vaderlandsche geschiedenis, al verwenschten we hartgrondig alle graven uit het Hollandsche huis, om van die uit het Henegouwsche maar niet eens te reppen, al liet het ons gletscherlwud, of Jacoba van Beieren op de valkenjacht ging, of wanneer de Batavieren in ons land kwamen, al lieten we Napoleon bij Nieuwpoort sneuvelen en Floris de Vijfde het buskruit uitvinden, wanneer de ge schiedenis van Admiraal de Ruyter aan de beurt was, dan luisterden we met roode koppen en schitterende oogen. We gingen mee, de Duinkerker kapers bevechten, we zeilden mee het zeegat uit om den verwaten Engelschman den ijzeren vuist van „Holland's admiraal" te laten voelen. En we betreurden het telkens hartgrondig, dat wij in zoo'n onbewogen, suffen, taaien tijd leefden, dat het vaderland ons niet noodig had, om gered te worden, zooals eens een Michiel de Ruyter. Heel het leven van de Ruyter stond ons voor den geest, als een onafgebroken reeks van heldenfeiten. Het begon al in zijn jeugd. Drommels, wat een lèf, om daar in je eentje bovenin zoo'n kerktoren te klauteren en dan met je muts naar beneden te zwaaien. En dan die geschiedenis van die lijnbaan. We zagen den held-in-den-dop voor onze oogen wegkwijnen, totdat eindelijk het verlossende woord gesproken werd en de Ruyter als lichtmatroos „voet aan boord zette". Dan begonnen de heusche heldendaden. De werkelijkheid is allicht een beetje anders geweest. Het lijdt geen twijfel, de Ruyter is steeds een knap, onder nemend zeevaarder geweest een van het oude Hollandsche ras van waterrotten. Maar de de Ruyter, die wij kennen, de beroemde admiraal, zie, die verscheen eigenlijk eerst in 1652, toen hij 46 jaar al was, ten tooneele, bij het begin van den eersten Engelschen oorlog. Voor dien tijd ging hij, naar het oude jour nalen weten, als stuurman mee op de Groenlandsvaart. In 1637 doet hij al mee aan een kruistocht tegen de Duinkerker kapers. In 1640 is hij „schipper", gaat hij als koopvaardij-kapitein, heel vredig en degelijk-HoIlandsch met een koop mansvaartuig naar Breslau. Daarna begint de opkomst als vecht-kapitein. De ex peditie naar Portugal komtde Ruyter vaart als Schout-bij-nacht. Weer komen 5, 6 jaren, van rustig koopvaardij-varen met een eigen schip. Want Michiel de Ruyter schijnt wel alle oud-Hollandsche deugden in zich vereenigd te hebben. Hij was ook een schrander koopman. Ondertusschen is hij voor de derde maal gehuwd. Het zeeleven is zwaar en eischt veel van den zeeman. De Ruyter wil rust gaan nemen. Niet onbemiddeld is hij ook. Dus wil hij maar eindelijk het rustelooze, en in die dagen toch wel heel riskante zeemansleven vaarwel zeg gen, de haven opzoeken. Dan breekt de eerste Engelsche oorlog uit. De vloot roept om den ervaren aanvoerder. En de Ruyter gaat, zijn roemtijd tegemoet. We kennen ze allen, nietwaar die ver halen van strijd en glorie, van zegepraal over tienmaal sterker vijanden. We werden altijd even stil, als we dan het roemrijke einde hoorden van den grijzen admiraal in den zeeslag bij Syracuse. Van het been, dat moest worden afgezet, en van de wondkoorts, die den vlootvoogd het leven benam, van de verslagenheid, die in het vaderland heerschte. Zoo, door de eeuwen heen, bij het veranderen der tijden, heeft de figuur van de Ruyter en de klank van zijn naam, voor ons langzamerhand een an dere beteekenis gekregen. De forsche daden van geweld, van strijd en oor- NED. HERV. ZANG-VEREENIGING DirecteurFRED. BREEKVELDT, Baarn De repetities worden gehouden des Woens dagsavonds van 8 tot 10 uur in de Ned. Herv. Kerk te Soest. Contributie bedraagt 75 cents per maand. Dames en Heeren die als werkend lid willen toetreden gelieven zich te vervoegen bij een der leden of des avonds ter repetitie. logsrecht, zijn vervaagd. O, zeker, we weten nog wel, dat de Ruyter vele malen het vaderland redde, onzen naam in Europa een klank bezorgde, waarop we nog trots kunnen zijn. Maar langzamer hand is de Ruyter de verpersoonlijking geworden van alles wat mannelijk, eerlijk, trouw en oprecht is, het symbool van den stoeren zeeman, den trotsch eener zeevarende natie, als wij zijn. En hoe onze inzichten thans ook mogen zijn betreffende oorlog en vrede, van welke politieke pluimage wij ook zijn, we zijn er toch allemaal, diep in ons hart, een klein beetje trotsch op, de zonen van „de Ruyter en Tromp" te worden ge noemd. FLORIS C. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten 75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten. 79 ct. Bij Apoth. en Drogisten. KAMERKRONIEK De Tweede Kamer weer bijeen - Voortzetting der begrootingsdebatten - Oud minister Aalberse over de positie der R.K. Staats partij. Dinsdagavond kwam de Tweede Ka mer weer bijeen, om de debatten in zake de begrooting voort te zetten. Vooraf zij echter even medding gemaakt van de rede, welke oud-minister Aalberse dezer dagen voor de R.K. Kiesvereeni- ging (kieskring A'dam) over de positie der R.K. Staatspartij hield. Van belang, in verband met de huidige situatie, is de uiteenzetting van de positie, welke de R.K. ten opzichte van de samenwerking met andere partijen innemeh. De heer Aalberse gaf te kennen, dat nooit recht duidelijk is geworden, waarop de for matie-Limburg is afgestuit. En ten aanzien van het kabinet-de Geer verklaarde hij de woorden van mr. Kolkman over het ministerie-de Meester van toepassing n. I.Wij zitten met de menschen". Als R.K. partij, staan de R.K. tegenover het kabinet-de Geer geheel vrij ook tegen over den eenigen katholiek, die in het ministerie zit. Maar met Schaepman meende de heer Aalberse, dat de katho lieken waar eenigszins mogelijk, gouver nementeel moeten zijn. De R.K. zullen dus niet zien maar de ontwerpers, maar de ontwerpen. Waar het kan, zullen zij dus het nieuwe kabinet steunen, Nog wees spr. er op, dat de vrijheid, die de fractie nu geniet, leiden kan tot meerdere verdeeldheid in de fractie, Wat nu de samenwerking met andere partijen aan gaat, die met de S.D.A.P. wees hij absoluut van de hand. De heer Albarda hoeft zelf bekend, dat blijvende samenwerking onmogelijk zou zijn. Twintig jaar geleden vond spr. een combinatie R.K., A.R. en V.D. niet onmogelijk. Marr na wat er de laatste maanden gebeurd is, zou spr. dit nu niet durven herhalen. De V.D. te vervangen door Vrijheidsbonders, is niet mogelijk, dat de R.K. immers principi- eele tegenstanders van het liberalisme zijn. Dusde rechtsche partijen. Daar zal het op den duur wel heengaan. Dit kon men uit 's Heeren Aalberse's rede duide lijk opmaken. Over de A.R. niets dan lof. Daarvoor hebben R.K. den diepsten eer bied. Hun houding was zeer correct en met hen is de samenwerking dan ook niet verbroken. Ten slotte moet de on dergrond voor de samenwerking, vond de heer Aalberse, steeds gevormd worden door de gedachte, dat de regeering van Begeleiding Muziek-theorie, Compositie, MuticKgcablilcdcuia Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 NIEUWERHOEKSTRAAT 2. HEEREN- EiV IJAMES- KLEERMAKERIJ Emmalaan 10- SOESTDIJK - Tel. 169 Bericht de ontvangst der nieuwe voor het a.s. Seizoen ons volk moet steunen op christelijke grondslagen. Dat zal wel steeds zoo blijven. Maar daarnaast moet ook een practische mogelijkheid voor samenwer king zijn. En deze nu juist was naar spr.'s meening, zoo heel moeilijk te her stellen, zoolang in de G.H. partij het anli-papisme hoogtij vierde en het daar ontbrak aan een duidelijke lijn. Toch, wie het oor tijdens den rede van den heer Aalberse goed te luiste ren legde, kon zich niet ontgeven, dat er iets van verzoeningsgezindheid in doorschemerde. Wie weet? De Indische begrooting. We konden Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk niet goed beginnen, of de interpellatie van den communist de Visser moest behandeld zijn. Deze nam het dan op voor de Indische communisten en de vakbeweging in Indonesië. In een zestal vragen legde hij zijn critiek neer. Of de minister dacht, dat demillioenbeweging duurzaam door geweld te onderdrukken was, of de oorzaak van de communistische en vakbeweging in Indië niet was de koloniaal-kapitalistische overheersching, de schrikwekkende uitbuiting, of desteeds fellere tegenstellingen in Indië niet tot al erger botsingen moesten lijden, dat juist de uitzonderingsmaatregelen tot excessen aanleiding geven en of de minister het wel goed keurde, dat de politieke en vakbeweging in Indië in haar normalen ontwikkelingsgang wordt be lemmerd. En ten slotte noodigde hij den minister uil, als hij het dan met al het voorgaande eens zou zijn, alle maatre gelen tegen communisme en vakbeweging op te heffen, alle politieke gevangenen vrij te laten, alle vergader-, staak- en andere verboden op te heffen. Kortom een communistische heilstaat in Indië te stichten. Want daar kwam zijn verzoek toch op neer. Bij deze vragen bleef het niet. De heer Lou de Visser schetste het geheele ontstaan van de Indische volksbeweging, laakte het optreden der politie eri beweerde dat zij relletjes pro voceerde I ja, en in Nederland deed ze dat ook. Hij wist het uit ervaring. Maar daar kwam de voorzitter tegen op. We hadden het over Indië, niet over Neder land. Boos was de heer de Visser. Hij mocht niet eens aantoonen, dat hier en in Indië dezelfde methodes worden toe gepast. Maar hij wilde dan toch vaststel len, dat de bomaanslagen in Indië niet van die communisten uitgingen, o, neen, ze werden geforceerd door de overheid. Verwaarloozing, uitbuiting, hon ger, hcerschten er in Indië. En als van dat alles excessen het gevolg zouden zijn, dan waren de slachtoffers daarvan niet de veroorzakers, neen, de Neder- landsche regeering was de verantwoor delijke misdadigster. Dit werd den heer Ruys de Beerenbrouck toch te machtig en hij riep den heer de Visser tot de orde. Want terugnemen wilde deze die kwalificatie niet. En toen, minister Koningsbergers ant woord, rustig, kalm, zakelijk. Zonder overbodig vertoon van woorden en phra- sen. Communisme moest men niet verwaren met dn inlandsche beweging. Communisme was moeraskoorts en de aanhangers waren de steekmuggen. Ver kapt despotisme was het, en het zou 's ministers streven zijn, het buiten de landspalen van Indië te houden, met alle wettelijke middelen. Dat de klassetegen stellingen in Indië, scherper vorm aan nemen, meende de minister niet. Verder achtte hij het de plicht van de overheid, tegen excessen op te treden, welke motieven er ook voor worden aangevoerd. Een gezonde politieke vakbeweging be hoefde van regeeringsmaatregclen geen belemmering te ondervinden. Op de laat ste vraag van den heer de Visser (opheffing van alle maatregelen tegen communisme en vakbeweging dus de heilstaat) was het antwoord een krachtig neen". En de Indische regeering kon bij de bestrijding van revolutionaire woelingen op hem rekenen. Daarna was de heer Cramer (S.D.A.P.) aan het woord, die door de Memorie van antwoord en door dit laatste antwoord van den minister, teleurgesteld was, niettegenstaande hij waardeering voor dezen minister had, dien hij in de moei lijkste jaren in den Volksraad had leeren kennen als een zeer onpartijdig en eerlijk man. Het optreden van de regecring achtte ook deze spreker zeer laakbaar. De stakingen in Indië droegen geen communistisch karakter, maar hadden een economischen ondergrond. En was de massa-arrestatie wel gerechtvaardigd Bij motie stelde hij voor art. 161 van het wetboek van strafrecht (waarbij het verwekken van stakingen op grond van stakingen op grond van andere dan economische beweegredenen is verbo den) in te trekken, omdat het overbodig zou zijn. Met kracht betoogde hij voorts nog, dat algemeene herziening van de Staatsinrichting wenschelijk is. Er moest een staatscommissie in het leven geroepen worden, zoo spoedig mogelijk. De wij ziging van de samenstelling van den Volksraad, verleden jaar door de Tweede Kamer bij amendement genomen, betreur de hij en in een tweede motie stelde hij voor de gemaakte vergissing te her stellen. Nadat hij nog had aangedrongen op het instellen van een volledig onder zoek naar de kwesties op Aljeh en me- dedeeling daarvan aan de Staten-generaal, werd de vergadering verdaagd. KERKDWARSSTRAAT 15 - DAGELIJKS GEOPEND - HRVT I DSPORTR KT T K N 1 AMILIEGROIiPEN EN VERGROOT1NGEN Vroolijkheid in de Kamer. Dat komt, als de heer van Vuuren (r.k.) aan het woord is. Na hulde te hebben gebracht aan wat onder rechtsch bewind in Indië is gedaan, na bepleit te hebben dat be scherming van den inlander tegen het communisme noodzakelijk is, sprak hij de wenschelijkheid van missieurijheicl en dus opheffing van art. 123 uit. Er vyas zelfs een initiatief voorstel te wachten. En onder vreugde in de Kamer verklaarde Spr. zich niet te kunnen indenken, dat links, althans v.d. en s.d. er tegen zouden zijn. Ze hadden toch immers verleden jaar in hun concept-regeeringsprogram schrapping aangeboden De motie Cramerjn zake art. 161 achtte hij voorts ontijdig. De heer van Boetzelaar van BERICHT Bij Griep en Influenza werken „Mijnhardt's Sanapirintabletten" mede tot eer. spoedig herstel Dubeldam (c.h.) achtte ook bestrijding van het communisme geboden. Maar art. 123 ophelfen? Hij was nog niet zoo zeker, dat links daarvoor zou zijn. Hij was wel voor een volledige vrijheid van godsdienst, maar dan in een vrij land, niet in een kolonialen staat, waar de verhoudingen anders zijn. Hij vond het een eisch van paedagogie om die vrijheid daar aan zekere banden te leggen. De heer Joekes (v.d.) was te leurgesteld door de uitlatingen van den nieuwen minister van koloniën. En het scheen zoo mooi. Hij wilde het hoofd geld opheffen en voor de schatkist grooter aandeel in de winsten der on dernemingen. Ook vond hij het optreden der politie soms te kras en te willekeuring. De heer Scheurer (a.r.) kwam vreemde dingen vertellen. Op het Comunistische congres te Djocja moest zelfs besloten zijn tot het opvoeden van personen bereid tot brandstichting en moord. Geen wonder dat deze afgevaardigde bestrijding zou steunen. In Indië had men een commu nisme met eigen doelstelling. De heer van Rijckevorsel (r.k.) waarschuwde te gen het streven, om het voor te stellen, als zou voor Indië nooit het inflatie- gevaar aanwezig geweest zijn. En het is ongewenscht, nu de crisis voorbij is, de stelling te huldigen, dat het nu wel weer lijden kan. Reserveering is noodig voor het crediet. De eerste motie Cramer be- c'. aor4 hij, rifschnnn hij ppti nnrlpr70Pk naar de toepassing van art. 161 aanried. Wijziging van den Volksraad ontried spr. Maar hij sloot zich aan bij den wensch omtrent algeheele herziening der staatsinrichting in Indie. Zou het er toch van komen? POLITICUS. BANKIERS BAARN - SOEST - BUSSUM CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING Rublicatiën HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Soest, gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet, brengen ter algemeene kennis: dat op de Secretarie der Gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Sinclatr Union Petroleum Co., te Amsterdam, Keizersgracht 165, om vergunning tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats met een daaraan verbonden meetpomp in het perceel Stationsweg No. 6, Kad. Gemeente Soest, Sectie H, Nos. 3326, 3291 en 3920; dat op den 30 April 1926, des voor middags te 10 ure gelegenheid is om ten Gemeentehuize bezwaren tegen het oprichten dier inrichting in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot even tueel beroep van de later op liet verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats cn het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Soest, den 16 April 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, Dc Burgemeester, BATENBURG. G. DEKETH. K A SSIErts JUUANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRONDSCHE RHAND'INBR\AK.VRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JUUANASTRAAT 7 16. Munten, Maten en Gewichten. Het is nog niet zeer lang geleden, dat er in Indië vele oude en ook vreemde munten algemeen in gebruik waren, doch door een z.g. muntzuivering is daaraan onlangs een einde gemaakt. Daarmee zijn de oude duiten vrij wel verdwenen en heeft de dollar in Deli als gangbare munt afgedaan. De gulden is thans evenals hier ook ginds de geldende munteenheid die overeenstemming gaat nog verder men gebruikt in Indië dezelfde rijks daalders, guldens en halve guldens als hier, al is ook de koers van den Indischen gulden hooger of lager dan die van dezelfde munt in Holland. Het Holl. pasgeld, dus de munten van 25 cents en daaronder, is ginds niet gangbaar. De Indische pasmunt omvat stukken van dezelfde waarden als hier, met uitzondering van den stuiver, doch zij hebben een eigen stempel en o.a. waarde-aanduiding in Maleisch en in Javaansch schrift. Het in Indië geldende bankpapier wordt daar uitgegeven door de Javasche Bank, die dus in zoover onze Nederl. Bank vervangt. De grootte der papier waarden stemt niet geheel met de onze overeen. Er zijn nog verscheidene streken in Indië, waar het bankpapier bij den inlander onbekend enonbemind is, met het gevolg, dat men er met stapels en zakken vol zilver moet werken. Maar ook tegenover het zilver is hij nog wantrouwend en zoo is het in Indië zoowel onder inlanders als onder Euro peanen gebruikelijk, dat men elke zilve- r«n munt op Irlanli on J jraoolit,' wAartoa op elk kantoor een marmeren plaat ligt en wat elders op de vloersteenen gebeurt. Klinkt de munt niet helder, dan weigert men ze aan te nemen. Toch zijn deze dofklinkende munten voor het meeren deel echt. Biedt men ze tot onderzoek aan bij de Jav. Bank, dan hoort men, dat hoogstens een enkele munt er van valsch is. Voor het overige is het gemis aan klank gevolg van kleine beschadi gingen, die er door het veelvuldig neer smijten op het marmer niet beter op worden Eigenaardig is het, dat de munt, die hier slechts zeer zelden voorkomt, de halve gulden, in Indië in groote hoeveel heden aanwezig is. Goud ziet men in Indie thans weinig of niet. Wat maten en gewichten betreft heb ben wij tot nu toe in onze besprekingen slechts gebruik gemaakt van de nameij van het metrieke stelsel en drukten wn alles uit in meters, hektaren en in kilo grammen. Wij moeten nu echter tot de werkelijkheid komen en dan blijkt het, dat het metrieke stelsel in Indië verre van algemeen gebruikelijk is. Voet en vadem (de laatste door den Maleier „depah" genoemd) zijn nog zeer ge bruikelijk voor lengte maten, de voet bovendien voor hoogte meting, de vadem voor dieptebepaling. De berghoogten drukt men bijna altijd uit in voeten en de zeeman peilt de diepte in vademen en voeten. Voor grootere lengten rekent men ginds met „palen", doch de paal op Java is weer niet gelijk aan de paal op Sumatra. De eerste is ongeveer 1507 meters lang, de laatste rond 1850 meters. De Java-paal steunt op onze oude Holl. maten en staat gelijk met 400 Rijnlandsche roeden, terwijl de Sumatra-paal gelijk is aan Vao graad of Vs uur gaans. Als vlaktemaat voor landerijen rekent men met de „bouw" (bahoe), welke overeenkomst met 500 vierkante Rijnl. roeden of 7096 vierkante meters. Op Java rekent men soms ook met dubbele bouws. De Engelsche landmaatschap pijen, waarvan er vele in Indië zijn, gebruiken meestal hun eigen natuurlijk sterk afwijkende maat, de acre, ongeveer overeenkomende met 0.4 I LA. Als inhoudsmaten kent men, naast de onze, dc gantang (ongeveer 8.4 liter) en de Kojan. De inhoudsmaat van vaartuigen wordt in Kojans uitgedrukt, waarbij de Kojan 1.272 M8. Deze beide benamingen komen ook voor als gewichtsmaten, waartusschen dan staat de meer gebruikelijke „pikol". 27 pikol maken één Kojan, terwijl de pikol 100 Kati telt. De Java-pikol komt overeen met 125 Amsterd. ponden of met 61.76 K.G. Daar Singapore (Engelsch gebied) een pikol heeft met een iets grooter gewicht, is voor den handel met den z.g. „overwal" (alzoo genoemd ten opzichte van Sumatra) steeds een verrekening tusschen deze pikolwaarden noodig. Voor fijn gewicht o.a. bij den opiumhandel en voor edele metalen wordt de Kati onderverdeeld in 16 Thail, de Thail in 10 tji en de tji in 10 hoen. Dit zijn alle Chineesche gewichts namen, terwijl de inlander in plaats van „hoen" bezigt den naam „timbang". Het pikolgewicht kan men bijna dage lijks in onze bladen onder de marktbe richten vermeld vinden, o.a. voor af doeningen van suiker. Het schijnt echter dat men dit jaar voor deze koopwaar tot het metriek stelsel wil overgaan. Behalve de door mij genoemde maten en gewichten, bestaan er nog hier en daar gewestelijke eenheden, doch deze kunnen wij niet alle vermelden. De behandeling van dit onderwerp brengt ons als van zelf op den klein handel. Het aantal Europ. winkels is niet groot. Men kent in de groote plaatsen enkele Eur. warenhuizen en taartjes paleizen, eenige bij-voorkeur-Fransche kappers, enkele voorname kleedingmaga- zijnen en goudsmidswinkels, maar overi gens is het winkelbedrijf, waar wij Euro peanen te land komen, meestal in Chi neesche handen en voor sommige weelde artikelen als porselein, zijde, cloisonèwerk en brons in handen van Engelsch-Indiërs, de z.g. „Bombay-winkels". Onze witte pakken en witte schoenen echter maakt de Chinees, de slager is een Chinees, onze meubelmaker een Chinees 1 Alleen voor de dagelijksche rijsttafel gaat onze kokkie haar inkoopen doen op de inl. markt of pasar, waar overigens de in lander zelf alles vindt, wat h ij noodig heeft. 1 Iet aalvcnici-bcrocp wordt uifgo oefend door Chineezen en Inlanders beide. Zij gaan echter niet met kar of kruiwagen de baan op, doch dragen hun waar, in 2 lasten verdeeld, aan de uiteinden van een op den schouder liggenden draagstok. Zóó trekt de Chinees er op uit met varkensvleesch en beide landaarden met kippen, groenten, vruchten en snuisterijen. De Chinees overvraagt in het algemeen sterk en tegenover nieuwelingen zelfs schrikbarend, zoodat men tot op een zesde of een achtste moet afdingen, maar overigens is hij een uiterst voor komend en aangenaam handelsman en tevens een zeer handig ambachtsman. Nu denke men niet, dat men door heel Indië aldus zijn inkoopen kan doen. Wel vindt men tenzij men totaal in de binnenlanden zit bijna overal Chineesche toko's, doch die bevatten slechts de waren, die ook de Inlander voor zijn dagelijksch leven behoeft. Op onzen meer verfijnden smaak van Wes terlingen zijn ze niet ingericht, zoodat men, op zulk een plaats vertoevende, zich meubelen, kleeren en blikjes-voor raden van Java, van Singapore of zelfs rechtstreeks uit Europa moet laten komen. Dit is een omslachtig ietsmaar als eindelijk de kist met vaak lang-ont- beerde en dus met spanning verbijde voorraden komt, dan is dc vreugde daarover des te grooter en de dag, waarop men de goederen ontpakt is een van de weinige feestdagen, die men daar kent. Dan tooit de huisvrouw zich in een nieuwe Parijsche japon of met een uit Holland ontvangen kanten kraag, de heer des huizes rookt een fijne sigaar en men smult aan snijboontjes asperges uit blik en lekkere Hollandsche chocolade. W. D. 3 WORDT U GOEDKOOP BNNIST.TESVKUHITISD 3 STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 3 3«mmmu<m»hmmm«um3 wordt mooier en ook blankeT door Burgerlijke Stand GEBORENGeertje, d.v. C. Post en G. Vastenburg Lambertus, z.v. W. v. den Hoek cn E. J. v. Horns- veld. ONDERTROUWDW. Cassce en A. B. H. van Es J. J. v. den Bremer en J. Botterblom E. v. 't Klooster cn M. A. Wolfsen W. Kluft en A. M. V. Bakker. GETROUWD: J. C. Brouwer en C. J. Blommestein. OVERLEDEN Carcl Leopold Scott, oud 56 jaar, gehuwd met S. G. Eek. VESTIGING VAN 15 TOT 21 APRIL. C. E. M. Eekhof, v. Druten, Nassau- laan 9 Wed. A. Eekhof, v. Haarlem, Nassaulaan 9 W. L. Reeder, v. Ro:- terdam, Middenlaan 1 J. Th. P. Wijn-Nagel v. Vlaardingen, Kolonie- weg 19 G. Kamphorst, v. Alphen Rijn, L. Bergstraat 24 C. H. Rijken v. Olst, v. Den Haag, Kerkstraat 1 Od C. v. de Beek, v. Stoutenburg, Lange

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1