liÉnieming putten 30ED HEROPENING v. li. Stationskoffiehiis n. Soest Soest er Courant voor Soest en Qnpviiig Nienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. Sfkhkt var Rywielhandd Vccnhuizcistraat ■TEM VAN EE Onderwijs Zondagmiddag 3 uur iatinée Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint iherij ingen ZeköcbteR hup Mmterwöqepa? rywfel by namatten [ten enz. emstraat 18 PRIJZEN oorden, iZa iken Maandag. handel S aaf 1 28a, Soest a van Admini- isting Adviezen g 11, Soestdijk Gelegenheid tof D&HSEN ©M IHlif EÖIM© V&N OiEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN JDoor VAN DIJK'S 3 MEUBEL-TRAMSPORT W. P. J. VENEMA STOFFEN en MODELLEN termijn Credieten Hing OT n vast 4 t 47,7,, G, Dalweg 4, Baarn J. C. DE BEAUFORT N. C. DE RUIJTER IETS, Tel. 226 1 17, Telefoon 118 Telef. 226 :r trein en per auto. imakerij Veldweg 4. J!1 „Birkhoven" Nieuwste vermaken ;f, prima consumptie. e!ef. 168 geheel reukloos- i'/a tot 3 NI". f. 6. elefoon 171, er. Telefoon 62 rgschestraat 4 irothestraat 51 TELEFOON 78 IN, Parklaan 12b 3 «rijzen met: Brümer, Aits te Oro- :gen zwaren, hardnek- 3ronchitis. Ook voor iet meest baatgevend. van Carlsbad. Tegen rend, zacht laxeerend ALIAANSCH Fer kwartaal Uitst. refer. rospectus op aanvr. No. 18 Veertiende Jaargang Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voorniiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE Zaterdag 1 Mei 1926 ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk v.h. V&N KOOU Entrée f 0.25. Zondagavond PniJSDANSEN ter gelegenheid van de heropening Prijzen als gewoon Prima consumptie - Billijke prijzen - Nette bediening Aanbevelend, KAPPÉ, Gerant, v h. J v. Kooij Meer dan eens is de laatste tijden de aandacht gevestigd op de trieste toe standen in de Drentsche venen. Van tijd tot tijd drong een noodkreet, ginds uit het Noord-Oosten, tot ons door. Dan kwam de vunze historie van den Rot- lerdamschen honger collectant, Verschoor, den hyena der Drentsche venen. Maar hoe treurig een dergelijk liefdadigheids schandaal ook is, hoe gegriefd de milde gevers zich ook moeten gevoelen, bij het vernemen, dat hun goedbedoelde gaven slechts dienden om de zaken te spekken van een gewetenloos sujet, de veenbewoners mogen niet in den steek gelaten worden. Ter wille van de kin deren, de veenkinderen die honger lijden en gebrek De kinderen Er zijn veel kinderen in het veen. Er is weinig werk en het loon is gering. De Gemeente-iinanciën zijn zoo treurig gesteld, de overheid kon nog niet vol doende doen, om den droeven toestand te verlichten. Dus moeten wij helpen. U en ik, en iedereen. Want bedenk toch, bedenk eens goed, wat het zeggen wil, dat de kinderen honger hebben, honger dat van de arbeiderskinderen meer dan de helft, o veel meer, ondervoed of slecht gevoed is. Wat hebben we niet gebeefd van ontroering, toen enkele jaren geleden, ons de fzichtelijke foto's werden getoond, van de kinderen uit hongerend Rusland, holoogige, skeletachtige stumpers, met dikke, opgezwollen buikjes, ontzettend gevolg van slechte voeding, honger, ge brek. En nu, we hebben ze ook, die kinderen, w ijin ons goede Nederland, het land van melk en boter, we hebben ze ook, die kinderen, tot op het skelet vermagerd, zoo intens bleek, met klier- zwellingen aan hals en oksel, die wegteren onder den schroeienden adem van de tuberculose, sombere sluipende metgezel van den honger. Nederlandsche kinde ren zijn het, die op Nederlandschen bodem ten gronde dreigen te gaan. De kinderen Herinnert ge U nog dien onvergetelij- ken dag, dat Uw eerste kind geboren werd Ik wed, er stond een zacht bedje klaar, een wiegje, met teere witte kant, en zachte donsen kussens. Al was er misschien geen overvloed,gebrek, broods gebrek, was er toch niet, zooals ginds, in Drente. Trotsch en blij stond ge te kijken, naar dat nieuwe, mooie tafreellje moeder, met het kleine hoopje mensch in haar arm. Ge liep stil door het huis, om moeder niet te storen, ge maakte blijde, groote plannen voor de toekomst, voor dien kleine zoon of het kleine meiske, dat op moeder zou lijken, o zeker. Liefde en hoop waren Uwe gasten dien dag. En vele dagen daarna. Liefde en hoop en vreugde stonden dien dag aan de wieg van U w kind. Een blij, lichtend drietal. In het Drentsche veen, daar ligt de moeder in lompen, in een donker hui zenkrot. En het kindje vind geen liefde, hoop en vreugde aan zijn wieg staan. Zijn wieg? Een hoop vodden Vrouw Zorg staat aan zijn weig, en werpt een grauwe schaduw over het kindergezicht je. Vader staat te kijken naar dit taf- reeltje, net als U, toen maar in zijn hart kruipt geen blijde trots omhoog. Hier knijpt alleen de wanhoop hem de keel dichtal weer een meer, al weer een En hij loopt niet stil door het huis, zooals U, toen hij stommelt rond, in het half duistere woninkje, ziet in dien hoek daar, de honger grijnzen, en gindsginds en hierde dood. Dat zijn de gasten, die rond de wieg van 't Drentsche veenkind staan. Er moet geholpen worden. Allen moeten wij helpen, zooals we gedaan hebben, toen Rusland's kinderen honger den, de kleinen in Duitschland,Oostenrijk Hongarije. Nu zijn het onze eigen kin deren, kinderen van het Nederlandsche volk, die ons met een stomme bede om hulp, in de holliggende, koortsachtig glinsterende oogen, aanstaren. Hun vale, ingevallen gezichtjes zijn het, die we als een schrikkelijk visioen soms opeens zien opdoemen, haast het blozende, wel gevoede snuitje van onze eigen kinderen als we ze 's avonds, moegespeeld, in hun schoone, witte bedjes leggen. Hun uitgemergelde, ziekelijke lichaampjes zijn het, die we soms in onze ver beelding in eens vlak voor ons zien, als we onze eigen lievelingen in hun warme badje laten plassen en ons verlustigen in hun stevige armen en beentjes. En als we aan tafel zitten, de kinderen laten toetasten, overvloedig, dan zien we voor ons geestesoog, die kleine Drentsche schooiertjes, die hongerig rond onze tafel waren Er zijn verschillende manieren om te helpen. Men kan het voorbeeld van Velzen volgen, uit de gemeentekas wat afzonde ren voor Drente. We kunnen geld sturen aan het Drentsche comité. We kunnen aandrang uitoefenen op de overheid, in Kamer en Raad. Als we maar bedenken, dat er geholpen moet worden. Flink en spoedig. FLORIS C. KAMERKRONiEK De Tweede Kamer over „Koloniën" - De wensche- lijkheid van algemeene herziening der staatsin richting - De comm. heer Visser roert zich - Toe zeggingen van den minis ter - Eerste Kamer. Ver boven de gewone gebeurtenissen op parlementair gebied, stond dezer dagen de kwestie van het heengaan van den minister van Oorlog, prof. v. Royen. Ingewijden moesten dit aftreden reeds verwacht hebben, maar over het algemeen stonden we allen even vreemd te kijken. Sommigen glimlachten wijs en gaven een oogje, en verklaarden: snap je 'm niet Dat is de manier, om de coalitie te herstellen. Want inmiddels bpnoamUo i i.m. uc ivoningui oen neer Lambooy, oud-minister van oorlog, tot opvolger van prof. v. Royen. Officieel is bekend gemaakt, dat laatst genoemde zijn ontslag meende te moeten indienen, aangezien er bezwaren waren gerezen, ter zake van de voorbereiding der in stelling van een departement „lands verdediging". Op een vraag van het Tweede Kamerlid van Gijn, naar aan leiding van het gebeurde, antwoordde minister de Geer, dat in de regeerings- verklaring werd aangekondigd, de samen voeging van de departementen van oorlog en marine tot een departement landsverdediging en nadere overweging van de splitsing der marine. Nu is er dan eenig verschil van gevoelen gerezen, of deze beide punten in dien zin „onafhankelijk aan elkaar verbonden" waren, dat bij een ongunstige beslissing op het tweede punt, ook de aannemelijkheid van het eerste twijfel achtig zou worden, dan wel, of de samensmelting der departementen in ieder geval zou moeten worden door gevoerd, desnoods zonder splitsing bijv. in den geest van het nog bij de Kamer aanhangige wetsontwerp van 15 Nov. 1920. Minister de Geer achtte dit punt van verschil niet acuut en dit heeft hij ook aan prof. van Royen te kennen gegeven. Maar deze ging van het stand punt uit, dat hij zich toch nooit zou kunnen vereenigen met een oplossing in den geest van het genoemde wets ontwerp. Dit was dan ook de reden, waarom hij zijn ontslag indiende. De benoeming van minister Lambooy, betrekkelijk kort na diens optreden, heeft begrijpelijkerwijs hier en daar eenige verwondering gewekt. En ver schillende Leden in de Kamer zullen nog wel het noodige ten aanzien van deze heele kwestie op te merken hebben. De heer Th. Heemskerk (a.r.) vroeg reeds verlof om den premier te inter- pelleeren omtrent het ontslag van den minister van oorlog en de benoeming van een opvolger. Er is lang en veel over „Koloniën" in de Tweede Kamer gepraat. Zoo lang, dat sommige redenaars zich slechts mochten verheugen in een auditorium van zegge één man, behalve dan de geduldige minister en de voorzitter. De heer Droogleever Fortuyn (v.b.) bracht hulde aan G.G. Fock. Wat nu de samen stelling van den Volksraad aangaat, hij wilde eerst eens de uitwerking van de regeling van verleden jaar afwachten. Ook eischte de Indische ifnancieele toestand nog zorg. De heer de Visser, Comm., die bij deze Indische begrootings- beschouwingen zich van het leeuwendeel der discussies meester maakte, protes teerde weer tegen de onderdrukking van het Indische volk en toonde zich diep verontwaardigd over het antwoord van den minister op zijn interpellatie. De minister handhaafde eenvoudig het oude bewind. En hij stelde een motie voor, waarbij de regeering werd uitge noodjgd, het daarheen te leiden, dat een lalgemeeuc amnestie zou worden afgekondigd van alle in- en externeerings besluiten en vonnissen in verband met de volksbeweging. Maar daarmee kon de minister en ook de Kamer zich niet vereenigen, zoodat de motie evenals die van den heer Cramer (s.d.) in zake intrekking van art. 161 bis (stakingsver- bod enz.) werd verworpen. Wel zeide minister Koningsberger toe, dat men den nieuwen G.G. grondige besprekingen gehouden worden over de inlandsche beweging en dat de regeering een liberale, welwillende houding zou aan nemen. Over de wenschelijkhcid van een algemeene herziening der Staatsin richting zou hij niet den nieuwen G.G. van gedachten wisselen. Maar er zijn nu al te veel herzieningscommissies geweest. We zijn nu herzieningsziek. Een nader onderzoek in Atjeh is niet noodig, de voorvallen hebben slechts een plaatselijke beteekenis. Den heer van Vuuren (r.k.) verzekerde hij ten slotte, dat de verzorging der geestelijke belangen bij hem volkomen veilig kan zijn. En de heeren van Rijckevorsel en Scheurer stelde hij gerust ten aanzien van den aanvankelijk teruggenomen bouw van 2 torpedobooten en een on derzeeboot. Na het door den minister van Marine ingestelde onderzoek, ge loofde spr. dat de ongerustheid van beide heeren zaf worden weggenomen. Een aanvullingsbegrooting dus. Ook kan spoedig de indiening van de be- drijvenwet worden verwacht. De heer Lingbeek (h. ger. st.p.) betreurde, dat de minister de waarde van de propa ganda van den godsdienst had genegeerd. Maar dr. de Visser (c.h.) vond, dat de heer L. den minister onrecht aandeed. Bij de verschillende hoofdstukken verhief de communistische heer Visser telkens den stem. De rotanstraffen waren barbaarsch, meende hij. Hij protesteerde heftig tegen de behandeling van zijn kfassegenooten, die z.i. doodgemarteld werden. En hij diende op een gegeven moment liefst zes moties tegelijk in, die echter niet voldoende ondersteund werden en dus niet behandeld konden worden. De heer van Rijckevorsel (r.k.) drong aan op uitbreiding der arbeids inspectie ook op Java en handhaving van de Zondagsrust op Dcli. Nu, de rotanstraf keurde de minister ook af, hij wilde die zoo weinig mogelijk toe gepast zien. Afschaffing kon hij echter niet bevorderen. Wie niet hooren wil, die moet maar voelen, vond spr. Wat de invoering der burgerlijke kinderwetten aangaat, op de volgende begrooting worden. Een ontwerp voor invoering van voorwaardelijke veroordeeling was bij den Raad van State. Bij onderwijs bepleitte de heer Bulten (r.k.) snellere uitbreiding van het aantal dessascholen. De minister moest zijn groote aandacht uitgenoodigd wordt onverwijld de noodige stappen te doen, voor een andere rege ling van de pensioenen der oud-Indische militairen 'die den leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, werd aangenomen met 74 tegen 7 stemmen (r.k. van Vuuren en Kortenhorst, Braat en 4 a.r.). Zoodat de betrokken oud-Indische militairen, die tot nog toe in een weinig benijdens waardige positie verkeerden, weer hoop krijgen. Het ameiidement-Cramer, om den post vliegtuigen met f 1.365.000 te verminderen, met de bedoeling om de vliegtuiguitgaven voor de helft op de Indische en voor de andere helft op de staatsbegrooting te doen drukken, werd verworpen met 52 tegen 26 stem men (voor s.d. en v.d., Arts en Braat). Ten slotte werden de „uitgaven in Nederland" met 60 tegen 20 stemmen aangenomen (tegen s.d. en comm.), waarmee de Indische begrooting dus in haar geheel is goedgekeurd. De Eerste Kamer nam na eenige min belangrijke discussies het „Huis der Koningin", „Buitenlandsche zaken", „Marine", „Oorlog" en „Justitie" aan. Bij deze laatste begrooting, vroeg de heer Hermans (s.d.a.p.) verbetering der gevangenistoestanden. Hij was zelf geen „gezeten" burger, inaar had wel zelf „gezeten" 6 maanden celstrafHij kon het dus weten. Minister Donner ver klaarde, dat aan vele gevangenisgrieven reeds is tegemoet gekomen. In Haarlem scheren de heeren gevangenen zich zelfs met „gillettes" I Ik vraag in gemoede, kan men nu beter verlangen POLITICUS. Pyblicafiën HINDERWET Burgemeester en Wethouders der Gemeente Soest, gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet, brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie der Gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Mij. Franco Egyptienne te Amsterdam, Rokin 9-15 omvergunning tot net plaatsen van een benzinepomp installatie met ondergrondschen tank van 2000 L. inhoud, in het perceel Birkstraat no. 14 Kad. Gemeente Soest, Sectie C, no. 1342; dat op den 11 Mei 1926, des voor middags te 10 ure gelegenheid is om oprichten dier inrichting in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. De aandacht van belanghebbenden aan het Volksonderwijs wijden. Ruimere uitzending van mannelijke Europeesche leerkrachten was noodzakelijk. Ook de heeren Joekes (v.d.), Zadelhoff (s.d.) en Scheurer (a.r.) drongen op bevordering van het volksonderwijs aan. Deze laatste bepleitte ook nog verbetering van den medischen dienst. De heer de Visser (comm.) ging natuurlijk weer verder. Er was ernstige achteruitgang van het onderwijs. Gevolg: een motie I Het on derwijs moest ten spoedigste dringend verbeterd worden en algemeen kosteloos worden enz. De Kamer verwierp haar met 58 tegen 14 stemmen. De minister zeide evenwel toe, dat hij zooveel mogelijk zal doen, om het volksonderwijs te verbeteren. En nadat de minister nog verklaard had, dat de geruchten, als zou de Ned. Indische Aardolie-maat schappij in Djambi tegenwerking onder vinden, van allen grond ontbloot zijn, werden de „Uitgaven in Ned. Indië" z.h.s. goedgekeurd. Bij de besprekingen in zake de pensioenen der voor 1920 gepensionncerde militairen gaf de minis ter te kennen dat het eerste woord over de militaire pensioenen van Indië moet uitgaan. Maar de Kamer was op dit punt toch van een ander gevoelen. Een motie van den heer Joekes, waarbij de minister wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel beroep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Soest, den 27 April 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, G. DEKETH. De Secretaris, BATENBURG. Burgemeester en Wethouders van Soest, brengen ter openbare kennis, dat op 23 April 1926, bij hen is ingekomen een verzoekschrift van J. van Kampen van beroep verlof houdster, wonende te Soest, om verlof tot verkoop van alco holhoudende!!, anderen dan sterken drank in dc navolgenden lokaliteitenhet lin- ker-voorlokaal, het rechter-voorlokaal en het rechter-achterlokaal van het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest, Sectie H, no. 2852, plaatselijk gemerkt 75 en gelegen aan de Burgemeester Grothe- straat aldaar. KASSIERS JUUANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGROND8CHE BH AND-INBRAAK. VRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 W. 13. BOS TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 Binnen twee wekennadedagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wet houders inbrengen. Soest, 24 April 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, (get.) G. DEKETH. De Secretaris, (get.) J. BATENBURG. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van H. C. Kloet, Koude Horn 26-28 te Haarlem, Directeur van de N.V. Eerste Baarnsche Luxe Brood- en Banketbak kerij te Soest, om in het perceel Bur gemeester Grothestraat no. 57, kadastraal bekend in Sectie H. no. 2402 een bakkerij te mogen uitbreiden, door hen is toege staan. Soest, 20 April 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, G. DEKETH. De Secretaris, J. BATENBURG. Bucgeplijhe Stand GEBORENHendrika Angenita, d.v. L. P. Sandbrink en J. A. W. Overhorst Jacobus, z. v. F. J. Klaasen en G. C. Bieshaar EIbert, z. v. J. Jansen en W. C. v. Leeuwen Barbara Aleijda, d. v. G. Kok en A. v. den Hoven Bernardine Adriaantje, d. v. A. L. Weekhout en dv. P. v. Hofslot en M. M. Stalen hoef Hermanus Lambertus Maria, z. v. G. A. Spijker en M. A. Steur Cornelis Maria, z.v. J. P. J. de Wildt en A. C. Rossewij. ONDERTROUWD: J. de Rooij en A. van der Schagt. GETROUWDW. Cassee en A. B. H. v. Es OVERLEDEN: Johanna Corneliade Wil de, 62 jaar, echtgen. van T. G. de Jong. VESTING VAN 22 TOT 28 APRIL 1926 Mr. J. W. WesselsBoer met gezin, v. Hoogeveen, Julianastraat 1 T. Wal les, v. Hoogeveen, Julianastraat 1 W. H. A. Hilhorst, v. A'foort, L. Berg straat 7 F. H. v. Kooten, v. den Haag, Kampweg 56 W. Dolfin, v. Utrecht, Vosseveldl. 40 A. v. d. Hoeven, v. Breukelen, Driehoeksweg 4 H. Mans m. gezin, R'dam Pieters, Soesterb.str. 7 H. J. B. Hasken m. gezin, v. Zeist, Nieuweweg 28 J. v. d. Meer, van A'foort, Radem.str. 18 H. J. Winkel man m. gezin, v. A'dam, Soesterb.str. 29 L. Barzilay m. gezin, van Leiden, B. Grothestraat 75 M. de Wit, van Rossum, Beckeringhstr. 33 H. Spit- zwieser, v. R'dam, v. Weedestr. 32 C. Smit m. gezin, v. Apeldoorn, Nieu- werhoekstraat 7 M. M. de Boer, v. Zeist, Hellingweg 1-5 D. v. d. Dijssel met gezin, v. Veldhoven, K. Brinkweg 35 A. Hekkers, v. de Bilt, Birkstr. 42 Mr. G. Deketh, v. Hilversum, Beuken laan 1 A. v. Drie, v. de Bilt, Becke- ringh.str. 33 A. Teeuwen m. gezin, v. Papckop, Vondell. 19 J. F. Steit- ner, v. Polen, Beetz.I. 42. VERTREK VAN 22 TOT 28 APRIL 1926 H. J. v. Hamburg, naar Utrecht, Van Ostadelaan 22bis O. Hoogesteijn, n. "Utrecht, kaz. Veldart. F. Bult m. gezin, n. A'dam, C. Anthoniusst.4811 D. de Gier m. gezin, n. Waarder, Oost einde 23 M. de Vos, naar Waarder, Oosteinde 23 H. M. E. Boelens, Rhcden de Steeg „Rivierh" W. E. Steur, n. Noordgouwe Wed. W. de Vries m. gezin, n. A'dam, Lauriergr. 2 F. v. Tricht met gezin, n. Amerongen, Koenesteeg C 56 A. C. P. Kloppen burg, n. Wateringen, Juliagest. D. Voskuilen, n. Laren, St. Janstr. 6 A. J. Dinant m. gcz., Voorburg, Laan van Heldenb. 26c F. G. Ten Winkel m. gezin, n. Ede, Kerkweg 12 J. H. Hijncns m. gez.,n. A'dam, Cliffordst. 47h M. Smulders m. gezin, n. Noord- wijk a. Zee Zuid-Boulevard M. C. Mulder, n. Noordwijk a. Zee Zuid-Boule vard M. Wout, n. A'dam, Haarlem merstraat 75 D. J. Gerritsen met gezin, n. N.-O. Indië G. v. Rouwen daal, n. Baarn, A'damstraatw. 47 J. Bosma, n. Bunnik, Langstraat 35 A. B. H. v. Es, n. Adam, Numeijstr. 4211 I WOUIJT II GOUDKOOP 15 N" VETJ158 VI5RHUISD 8 STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 Plaatselijk Nieuws. COMITÉ TOT VERKRIJGING VAN EEN UURWERK IN DEN TOREN OP NIEU- WERHOEK TE SOEST (SOESTDI|K). Reeds geruimen tijd voelen de bewo ners van Soest (Soesldijk) het gemis van een uurwerk. Om aan dit verlangen te voldoen heeft zich onder de verschillende gezindten der inwoners een comité gevormd met het doel gelden te verzamelen, teneinde te trachten een uurwerk te doen aan brengen te Nieuwerhoek. Om tot dit doel te geraken, zullen er inteekenlijsten aangeboden worden. Wij kunnen de bewoners van dit gedeelte van Soest niet genoeg aanmoe digen om met daadwerkelijken steun het comité in dezen ter zijde te staan. Immers, het geldt hier toch een al gemeen belang en is ten gerieve van alle inwoners. Indien de bijdragen ruimschoots toe vloeien, hoopt het comité in staat te zijn de wijzerplaten 's nachts te kunnen verlichten. Het welslagen van dit doel zal dus afhangen van de offervaardigheid. Het comité: H. S. Mölder, Pastoor, Eere-Voorzitter. R. H. J. de Lange, Voorzitter. Mej. C. van Benten, Secretaresse. R. L. v. d. Berg, Weth., Penningmeester. Leden van het comité R. P. Verspyck, Luit. generaal. A. O. Dammers, Notaris. J. A. Groenman, Arts. P. J. v. Nes. J. H. Pieper, Hoofd der School. De penningmeester (Julianaplein 5) is gaarne bereid giften in ontvangst te nemen. HEEREN- EN DAMES- KLEERMAKERIJ Emmalaan 10 - SOESTDIJK - Tel. 169 Bericht de ontvangst der nieuwe voor het a.s. Seizoen POSTDUIVENVER. „DE ZWALUW". De Postduivenver. „de Zwaluw" hield Zondag 18 April j.1. haar eerste wedvlucht uit het buitenland en wel vanaf Vilvoorde (België) afstand 152 K.M. waaraan werd deelgenomen door 106 duiven. Voor dezen vlucht was door den Heer P. Stalenhoef Mr. Bakker alhier een prachtig klokstel uitgeloofd hetwelk werd gewonnen door J. v. d. Brink. Gelost om 8 uur werd de eerste duif getoond om 9 uur 40 min. 45 sec. De uitslag was als volgt J. v. d. Brink, le, 5e, 11e, 15e, 18e. W. Roest 2e, 13e. H. Onwezen 3e, 20e. A. Bast 4e. G. Vonk 6e. G. Rademaker 7e. H. v. Sitter 8e, 10e, 16e. H. Pauw 9e. P. Onwezen 12e, 21e. Jac. Wijnands 14e. A. Rijksen 17e, 19e, 22e. |aap Grift 23e, 24e. G. Sukkel 25e. Zondag 25 April j.1. wedvlucht vanaf Soignies (België) afstand 198.9 K.M. aantal duiven 107. Was vorige week de snelheid reeds buitengewoon groot op dezen vlucht, werd door den eerst aan gekomen duif, de enorme snelheid van gemiddels 26 M. per sec gemaakt. Gelost 6 uur 45 min. eerste duif getoond om 8 uur 52 min. 16 sec. De uitslag was als volgt: VV. Roest le, 7e, I6e. H. v. Sitter 2e, 3e, 13e, 19e. J. v. d. Brink 4e, 15e, 25e. J. C. de Bree 5e. G. Vonk 6e, 12e. H. Onwezen 8e, 9e. H. Pauw 10e, 14e, 18e. A. Bast 11e. P. Onwezen 17e, 21e, 22e. J. Mulders 20e. J. Grift 23e. G. Rademaker 24e. EMMABLOEM. De Emmabloem heeft dit jaar f 454.98V9 opgebracht, waarvan f 74.407a te Soes- terberg. Wij brengen alle die medege werkt hebben om de collecte zoo goed te doen slagen nogmaals onzen harte- telijken dank. Het Comité der Emmabloen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1