IWKKi DEPOSITO'S doester Courant voor Soest en Omgeving Nieuws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. IHIliPilLSCÜEPilTEi Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint Veenhciïzerstraat La Porte Co. Uitgever G. v. d. BOVENKAMP Soestdijk N.V. MIDDENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S DE GROOTE STRIJD VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN MIJNHARDT'S „SOLI ÜEO GLORIA" Soest W. 1). BOS Door VAN DiJK'S MEUBELTRANSPORT Dat doet W. P. J. VENEIVIA STOFFEN en MODELLEN PUROL ALLE BANKZAKEN No. 19 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE Veertiende Jaargang Zaterdag S Mei 1926 ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Qroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. voor AMERSFOORT en OMSTREKEN Telef. 97, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker Zoo wordt door velen de strijd om het bestaan genoemd. En onmiddellijk wordt aan dat woord „strijd" de gedachte van vijandschap, disharmonie, vrees, ja soms haat. geassocieerd. Want strijd, dat wil zeggen, de strijd met den medemensch om een grooter^stukje welstand, strijd om den voorrang, meer winst, meer welvaart, meer geluk. Voor velen is inderdaad het leven slechts één lange strijd, maar^of die nu altijd tot het zoo vurig nagestreefde doel van welvaart en geluk leidt Waarom toch meenen zoo velen, dat welvaart en geluk slechts kunnen ver kregen worden, door strijd met den medemensch, alsof in dien strijd een verdienste lag, die ons geschikt maakt tot het ontvangen van die zoogewenschte welvaart Waarom is het zakenleven zoo doordrongen van die enerveerende, heil- looze concurrentie-vrees, die tot de meest zonderlinge excessen leidt? Het vindt alies zijn grond in de verkeerde prae- misse, waarvan men uitgaat. Het is, omdat vele zakenmenschen het beginsel zijn toegedaan, dat in „zaken" gansch andere principes gelden, dan in het privé-leven. Menige z.g. handige schran dere zakenman, zou U hartelijk uitlachen, indien U hem vertelde, dat hij zich veel minder om zijn concurrenten moest bekommeren, dat hij in zijn concurrent geen vijand moest zien, dat hij ten op zichte van zijn concurrent het gulden principe moest laten gelden„wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet". De handige zakenman het aan het rechte eind, nietwaar Goed dus dan is het allemaal goed en eerlijk, dat ge angstig en bevreesd, steeds met die sloopende angst voor de machinaties van Uw concurrenten, eiken dag opnieuw den „strijd" aanbindt? Dan is het goed dat groote ondernemingen, zoowel als kleinere elkaar ten gronde richten, dan is het goed, dat de eene firma uit con- currentienijd, handlangers aanneemt, om in de winkel van haar concurrent rel letjes te veroorzaken, dan is het goed dat van dergelijke praktijken leugen, bedrog en meineed het gevolg zijn, dan is het goed, dat het heele zakenleven doortrokken wordt van een geest van angst, strijd, haat en niets ontziend egoïsme. Want dit komt toch allemaal voort uit de praemisse, dat strijd nood zakelijk en onvermijdelijk is. Maar dat geloofd ge toch immers zelf niet. We dienen dus van het andere standpunt uit te gaan. Dan eerst kunnen welvaart en geluk inderdaad ons blijvend deel worden. BE A. S SIES JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRONDSCHE BR AND-INBRAAK VRIJE KLUIS FLORIS C. Hoofdpijntabletten werken terstond. Glazen Buisje 60ct. Bij Apoth.en Drogisten. KAMERKRONIEK Nog allemaal als een erfenis van de crisis, is het af en toe in de Kamer de omgekeerde wereld. We hebben voor Paschen met bekwamen spoed de be lacht om die „femelarij", gaat voort met I grooting afgewerkt, zonder algemeene de grootste zorg, al het doen en laten beschouwingen. Daarom krijgen we die x nu, na goedkeuring van de begrooting, eigenlijk wel een beetje mosterd na den maaltijd. Alleen nm ons reehisgpvopl tp bevredigen. Dezer dagen hadden we het daarom nog eens over .justitie, waarbij verschillende leden wenschen naar voren brachten. Van belang was. dat de minister verklaarde, dat hij tot zekere hoogte met herziening van het strafstelsel instemde. Bij de West-Indische begrooting was het weer het oude liedtal van leden wenschten krachtige maatregelen van de regeering voor de ontwikkeling van deze gewestensommigen wilden ondernemingen doen participeeren, of voorschotten doen verleenen. De minister vond het denkbeeld erg mooi en aan lokkelijk, maarwaar moest het geld vandaan komen De z.g. aftrekpost was velen een doorn in het oog. Deze post groot f 319.815, was volgens den minister noodig, als drang tot bezuiniging-en prikkel tot nuttige besteding van even tueele meevallers bij de inkomsten. Sympathiek vond hij die post echter niet. Dat was de heer Scheurer (a.r.) hartelijk met den minister eens en hij handhaafde dan ook zijn amendement, strekkende om die post te schrappen Het slot van het liedje was, dat het amendement, tot schrik van minister Koningsberger werd aangenomen. Hij vond het een bedenkelijke wonde, in zijn begrooting geslagen. En onder groote hilariteit verklaarde hij, dat hij met zijn collega van financiën een pleister voor de wonde heeft samengesteld, bestaande verhooging van de bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de Surinaamsche geldmiddelen met het betrokken bedrag. Bij „Cura<;ao" drong de heer van Vuuren (r.k.) aan op de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. Spr. betoogde, dat het open baar onderwijs veel beter wordt behan deld dan het bijzondere. De minister vond hierin aanleiding de toezegging te doen, dat hij den gouverneur een telegram zou zenden, om hem het door den heer van Vuuren geopperde denkbeeld van gelijkstelling in overweging te geven. De minister zou de gelijksstellingskwestie ernstig overwegen. De begrooting werd z.h.s, goedgekeurd. Bij de begrooling van Onderwijs, sprak de heer Langman (C.H.) zich uit tegen de oprichting van bijzondere hooge scholen, welke volgens spr. de splitsing onder ons volk nog grooter maakf. Maar Baron van Wijn bergen (r.kgaf als zijn meening te kennen, dat die splitsing er nu eenmaal is. Spr. betreurde deze splitsing, maar vond toch, dat men zich bij de werke- lijkheid moest aanpassen en dus bijzonder hooger onderwijs moest bevorderen. Veel nieuws leverden de besprekingen overigens bij dit hoofdstuk niet op. Wel zeide minister Waszink toe, dat hij naar verzachling van die financieele maatregelen, die voor het onderwijs het meest ingrijpend zijn geweest, streeft. De slopzetting van het subsidie aan de nijverheidsscholen, kan nog niet worden opgeheven, doch reeds is hem, na overleg met den minister van financiën, een beperkt bedrag ter beschikking gesteld tot uitbreiding en stichting van nijver heidsscholen. Bij L.O. brak de heer Gerhard (s.d.) een lans voor het zevende leerjaar en hij diende een motie in, van zijn concurrenten na te gaan, hen te bestrijden, met alle middelen, die hem ter beschikking staan, meenende, dat hij daarmee zijn zaak het beste dient. En tochhet deugd nietIk weet natuurlijk wel, dat velen meenen, dat men de ethiek buiten het zakenleven moet houden, dat de economie geen plaats laat voor ethische overwegingen, dat de zakenmoraal er een is, die geheel verschilt van de gewoon-menschelijke moraal. Doch dat is een standpunt, dat niet te handhaven is. Dit zou gelijk staan met te zeggen, dat de groote waarheden, waarop geheel de moraal gebaseerd is (waarvan hetwat gij niet wilt... er eene is) voor 8 of 10 uren op een dag (de tijd dat men in zaken werkt) niet w a a r zijn. Hetgeen onlogisch zou zijn. Elk mensch, dat het goede nastreeft, en dit eerlijk doet, zal dit alle 24 uren van den dag moeten doen. Dan zal hij in zijn concurrent, een mensch gaan zien juist als hij zelf is. Dan zal hij ook omtrent zijn concurrent (of wat hij daarvoor houdl) ook vriendelijker gedachten kunnen koesteren. En dit zal zijn eigen zaak ten goede komen. De economie zal hier natuurlijk onmiddellijk tegen op komen, aan komen dragen met stapels nuchtere bewijzen, waaruit dan moet blijken, dat concurrentiestrijd noodzakelijk en nuttig is. Maar de eco nomie is een nuchtere wetenschap, die alleen rekening houdt met materieele feiten en zuiver egoïstische overwegingen met d o o d e dingen, terwijl wij toch menschen zijn, allen met dezelfde rechten en plichten. Dit houdt in, dat er voor allen een plaatsje is onder de zon, als we het maar willen inzien. Geen enkel mensch is speciaal voor het geluk of het ongeluk geboren. Het zijn zijn eigen gedachten en daden, die het leven van elk mensch maken tot een hemel of tot een hel. Het is ten slotte toch zoo heel eenvoudig. We weten toch allen, bij eenig nadenken kunnen we allen toch begrijpen, dat een goede daad, slechts goede gevolgen kan hebben, een slechte daad, slechte. Met een slechte daad, bedoeld om een ander te schaden, benadeelen we ons zeiven het meest. Dit eenvoudige principe is ook in zaken toe te passen. Het ware heel wat heil zamer voor het zakenleven, als ieder zakenman zich meer met zijn eigen zaak en minder met die van zijn concurrent bezig hield. De tijd, die hij besteed met over de zaak van zijn concurrent te denken, ontroofd hij aan zijn eigen zaak. Wanneer hij zich uitsluitend met zijn eigen zaak bezig hield, alles wat hij deed, zoo goed mogelijk en volstrekt eerlijk uitvoerde, dan zou de concurrentiestrijd en de daarmee samenhangende vrees voor concurrentie, die menigeen slape- looze nachten kost, verdwijnen. Onzin, utopieën, dwaasheid, onmoge lijk, femelarij, roept de „handige" zaken man. Wel, als dit onzin is, dan hebt gij NED. KERV. ZANG-VEREENIGING Directeur: FRED. BREEKVELDT, Baarn KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 Burgerlijke Stand met voorstellen te komen, om met 1 Januari 1927 den 7-jarigen leerplicht te herstellen. De heer. Bulten (r.k.) was het hiermee eens, doch hij wenschte o.a. ook nog terugbrenging van het maximum aantal leerlingen per klas tot 36. Dr. MoIIer (r.k.) betoogde in dezelfde richting. De minister zeide verschillende verbete ringen te overwegen. Maar iets definitiefs werd feitelijk niet toegezegd. Met het oog op de belangen van de schatkist kon Z. Exc. ten aanzien van vermindering van het aantal leerlingen per klas, het 7e leerjaar en verbetering der onder wijzerssalarissen niets beloven. De onbewaakte overwegen kwamen ook nog aan de orde, door het wijzigings voorstel van de spoorwegwet, het welk er toe strekt, om ter plaatse van openbare OVf*rurPüi»n i>.i.v»..vtu iwniiui.ii langs zekere strooken van 500 M. aan weerskanten van den spoorweg houtge was zonder onteigening op te ruimen. Daartegen hadden de heeren van Voorst tot Voorst (r.k.), alsook de heer van Sasse van I Jsselt (r.k.) ernstige bezwaren, omdat zij daarin een onrechtmatige aan tasting van het eigendomsrecht zagen. Minister van de Vegte, zei echter, dat men niet bang voor willekeur van de spoorwegen behoefde te zijn. Met 54 tegen 5 stemmen werd het voorstel aangenomen. Dande toestand in de Drentsche veenen I De heer Hiemstra (s.d.) interpelleerde. Hij beschreef den noodtoestand niet alleen in Drente, maar ook in Groningen WORDT TT GOEDKOOP EX NETJES VERIIUrSD STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 De repetities worden gehouden des Woens dagsavonds van 8 tot 10 uur in de Ned. Herv. Kerk te Soest. Contributie bedraagt 75 cents per maand. Dames en Heeren die als werkend lid willen toetreden gelieven zich te vervoegen bij een der leden of des avonds ter repetitie, waarin de regeering werd uitgenoodigd Friesland, waar de werkeloozen er treurig aan toe waren. De loonen voor de tewerkgestelde arbeiders waren ab soluut niet toereikend voor hun gezinnen, De loonnormen moesten verhoogd wor den, dit was wel een der grondslagen van zijn interpellatie, terwijl hij verder nog op krachtige maatregelen voor de schepping van werkgelegenheid aandrong Van verhooging der loonnormen wilde minister Kan echter niets weten. Als de minister over een herziening zou denken, zou het een verlaging zijnde heer Hiemstra moest dus blij wezen, dat de minister over geen wijziging dacht. Dat de loonen van de werkver schaffing, die in het vrije bedrijf zouden drukken, bestreed de minister. En spr. had toch verder al verschillende ver beteringen aangebracht, als verleening van een woningbijslag, kosteloos vervoer van hen, die op verren afstand wonen, algemeene vergoeding bij regenverzuim, begin van kinderbijslag bij het derde, in plaats van bij het vieide kind, ver goeding van de storting voor ouderdoms rente, enz. Maar het vraagstuk van af doende verbetering in Drente was zoo moeilijk. Verschillende maatregelen voor aanleg van wegen, ontginningen, opleiding van jongelui voor land- en tuinbouw waren genomen. Emigratie was echter noodzakelijk. De Heer Hiemstra was niets tevreden over het antwoord, dat hij cynisch noemde en hij diende ccn motie in, strekkende tot verhooging der loonnormen. Talrijke afgevaardigden gaven nog hun meening tc kennen over Drente's nood. De lieer Weitkamp (c.h.) wilde liet veenbedrijf weer op gang brengen, een electrische centrale met turf stoken en dalgronden maken, de heer van Voorst tot Voorst (r.k.) wilde de turfzee omzetten in land- en tuin- bouwgronden, de heer Engels (r.k.) wenschte uitbreiding van werkgelegen heid op industrieel gebied, terwijl de heer Visscher (a.r.) de interpellatie over bodig achtte, omdat dit en ook het vorige kabinet, alles gedaan heeft voor de nood lijdende bevolking. Maar het vraagstuk is zeer moeilijk. De heer Zijlstra (a.r. vroeg emigratie, waarop de heer Ebels (v.d.) niets tegen had, als de emigranten een goed bestaan krijgen. Uitbreiding van cultuurgronden was noodzakelijk. De heer Boissevain (v.b.) was tot de conclusie gekomen, dat de turfindustrie een verloren industrie was. Emigratie, vooral naar Canada, was het eenige middel. Maar de heer de Visser (comm.) voer daar heftig tegen uit. Emigratie hielp niet. De werkloosheid was een internationaal verschijnsel en natuurlijk het gevolg van het gevloekte kapitalisti sche stelsel, al gaf hij toe, dat de ar beiders, zoo zij het heft in handen kregen, nu ook niet dadelijk orde zouden kunnen scheppen in den chaos van de „bourgeoisie". Andere sprekers kwamen uug &in uei woora, waarbij cle heer Duys (s.d.) de gelegenheid waarnam, den a.r. te verwijten dat zij niets tegen de ellende in Drente hadden gedaan, dan over den „slang" te praten. Hetgeen hem een schrobbeering van den voor zitter bezorgde. Minister Kan verklaarde in zijn dupliek wel degelijk op de hoogte van den treurigen toestand van Drente te zijn. Vele der geopperde denkbeelden zijn nog in onderzoek. De volgende week gaat de minister van arbeid naar Drente, om na te gaan, wat voor de volksgezondheid gedaan kan worden. Maar de loonnormen wilde hij niet verhoogen. De motie Hiemstra zou hij in geen geval uitvoeren. Er is geen geld 1 De motie werd door de Kamer met 53 tegen 22 (s.d. en comm.) verworpen, evenals de motie Gerhard betreffende het zevende leerjaar, met 46 tegen 31 stemmen (s.d., v.d., Arts, comm. Visser en Bulten). Dan was er nog de interpellatie Heems kerk over het ontslag van minister van Royen, en de interpellatie van Voorst tot voorst (r.k.) over het standpunt der regeering ten opzichte van de waters- noodschade. Bij de interpellatie Heems kerk verklaarde de premier, dat de wijziging van het kabinet, met benoeming van den heer Lambooy tot minister van oorlog, er eene is geweest in de richting der Colijnsche politiek, d.w.z. van sober heid en economie bij de defensie. Niet in coalitiezin 1 Er is geen inbreuk gemaakt op de gaafheid van het extra-parlemen taire kabinet. Dit kabinet was als extra parlementair kabinet geboren en hel wilde ook zoo sterven I Bij dc interpellatie van Voorst tot Voorst bleek, dat de minister geen enkele toezegging wilde doen ten aanzien van hulp bij de vergoeding der watersnood- schade. Alleen in laatste instantie zou de regeering ernstig onderzoeken, of ze nog iets zou kunnen doen. Alweer is geen geld I De Eerste Kamer hield zich gcnoegelijk met de begrootingen bezig. Als een zacht murmelend stroompje kabbelden dc tamme discussies daarheen, rustig, in-offensicf. Alleen toen het voorstel om de bioscoopwet op 11 Mei aan de orde te stellen, in behandeling kwam, ontstond er wat leven, omdat links de wet voor- loopig wilde aanhouden. Maar in een stemming van rechts tegen links werd met 20 tegen 15 stemmen het voorstel aangenomen. Dus toch behandeling op 11 Mei. POLITICUS. GEBORENWilhelmus Antonius, z. v. W. v. Breukelen en M. Praag Juliana, d. v. A. W. P. Visser en A. G. P. Sannen. GEHUWDE. v. 't Klooster en M. A, Wolfsen J. de Rooij en A. v. d. Schagt. OVERLEDEN Pieter Kuiper, 23 maan den. VESTIGING 29 APRIL TOT EN MET 5 MEI 1926. H. A. Dolfin, Vosseveltlaan 40, van Amersfoort A. T. Versloot, Wilhel minalaan 2, v. Bussem B. C. van Straelen m. gezin, L. Bergstraat 17, v, Utrecht M. Joosten, Nieuweweg 49, v. Groningen A. Lammertse Molen weg 2, v. Baarn A. M. Damen, Amersf.str. 11, v. Driebergen P. L, d'Aulnis de Bourouil, Middelw.straat 34, v. Amsterdam J. Schans m. gez. Hoogte 50, v. de Bjldt J. F. C. B. v. Leek, Kerkpad N.Z. 45, a. 's Bosch G. J. Mulderij, Kerkstraat 46, van Schoonhoven D. B Boers, Sophial. 15, van Zuilen D. M. Reinders Steenhofstr. 46, v. Purmerend P. T. v. d. End m. gezin, v. Lenneplaan 7a, v. Gouda W. Sjollema, Vredehofstr. 4, v. Baarn M. C. Kok, Soesterb. str. 21c, v. Enschedé L. E. Oldings rn. gezin, Emmalaan 6, van Gorssel H. Broekhuizen, Soesterb.str. 13c, van Utrecht H. A. Stork m. gez., Stat. weg 10, v. Assen G. Westra met gezin, Parklaan i2c, v. Utrecht N. 5'uj?.ed— m' 2ezin. Laanstraat 8, van 21, v. Voorburg C. v. Galen, Spoor straat 40, v. A'dam C. J. v. Peltm. gezin, Soesterb.str. 28, v. Tilburg H. v. d. Velde m. gezin, Andriessestr. 23, v. Opsterland P. F. K. H. de Haas m. gezin, Dorrest.weg 8, v. A'dam H. C. Menger m. gez., Beethovenl. 14 v. Utrecht Th. de Rond, Laanstr. 21, v. A'dam F. L. Staarink met gezin, Middelw.straat 2, v. 's Bosch, VERTREK 29 APRIL TOT EN MET 5 MEI 1926. J. C. Zonne m. gezin, n. N. W. Indië J. M. Schaad, Veenend.weg, naar Rhenen Wed. A. W. de Leeuw m gezin, n. Schoonrewoerd Wed. H Neeuwveld,Spoorwegstr. 66, n. Arnhem J. K. v. d. Burg, Krimpen a. d. Lek K. v. Prooijen, F. Huijcklaan 11, naar Baarn V. C. Snip, H.M. Schorpioen, Gorcum C. Stolwijk met gezin, Stoppelaarbrijg, n. Abcoude A. van Reeken, zusterhuis, n. Vianen M. v Esch, 't Laantje 2, n. A'foort L. Wes tenburg, N. Spiegelstr. 47, n. A'dam G. de Graaf, Amstelstr 34, n. A'dam M. Opdeijn m. gezin, Haarl.str. 35, n. Zandvoort M. C. Krom, n. idem J. V. Alders, Storlweg 31, n. Oos terbeek, Renkum H. Schlimmer, Dorpstraat 64, n. N. Amstel A. M. d. Meij m. gezin, Hyacintstraat 49, n. R'dam P. Bakker, v. d. Heijdenl. 31, n. Zeist H. v. d. Pol, Hoef E 121, n. Nijkerk F. J. v. Meggelen Haven, 92 rood, n. Hillegom J. C. Tentink, Columbusstraat 134, n. den Haag S. Witkamp met gezin, de Vrouwenhekstr. 49, n. Haarlem W. Brinkman, p. a. D. Mol, Eemnes bui ten. HEEREN- EN DAMES- KLEERMAKERIJ Emmalaan 10 - SOESTDIJK - Tel. 169 Bericht de ontvangst der nieuwe voor het a.s. Seizoen Purol, kan men zeggen van hen,wier huid van handen en gelaat er altijd even goed verzorgd uitziet. Volgt hun voorbeeld en koopt een doos Doos 30 ct. Voor het opmaken der benoodigde stukken wordt ter secretarie dezer ge meente in het bijzonder zitting gehouden tusschen 9 en 12 uur voormiddags op Dinsdag 18 Mei a.s. Soest, 5 Mei 1926. De Burgemeester, G. DEKETH. BEKENDMAKING De Burgemeester van Soest brengt ter openbare kennis, dat op 15 Mei a.s. de Zomertijd zal aanvangen, en dus in den nacht van 14 op 15 Mei a.s. te twee uur de klokken een uur zullen moeten worden vooruit gezet. Soest, 5 Mei 1926. De Burgemeester, G. DEKETH. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat de weg naar de Kleine Melm, vanaf Maandag 17 Mei tot en met Zaterdag 22 Mei a.s., wegens noodzakelijke her stelling, voor het rijverkeer zal zijn af gesloten. Soest, 5 Mei 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, G. DEKETH. De Secretaris, J. BATENBURG. WATERSCHAP SOESTERVEEN Schouw Soeslerveen^maakY^ckencl, clafopY)om derdag 20 Mei 1926 schouw zal worden gevoerd over de Waterleidingen, Duikers Heulen, voorkomende op de door hen vastgestelde lijst van onderhouds plichtigen. De Schouwplichtigen worden voorts aangemaand hunne werken op den Schouwdag op te leveren zooals dit bij de voor dit Waterschap vastgestelde keur is voorgeschreven op verbeurte der boeten bij die keur bepaald. Soest, 5 Mei 1926. Het Bestuur voornoemd De Secretaris, De Voorzitter, J. BATENBURG. P. FLOOR. BANKIERS BAARN - SOEST - BUSSUM CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING Plaatselijk Nieuws. Publïcatiën HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest, maken bekend, dat het verzoek van de Sinclair Union Petroleum Co., te Amsterdam om in het perceel Stations weg No. 6, kadastraal bekend als Ge meente Soest in Sectie H, Nos. 3326, 3291 en 3920 een ondergrondsch ben- zincreservoir met pomp te mogen op richten door hen is toegestaan. Soest, 4 Mei 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, G. DEKETH. De Secretaris, J. BATENBURG. VRIJSTELLING VAN DEN DIENST PLICHT. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter kennis van de ingeschrevenen der lichting 1927, dat vrijstelling wegens broederdienst aangevraagd moet worden tusschen 16 en 31 Mei a.s. FEESTAVOND. De Mandolineclub „Mignon" hoopt Maandag 17 Mei a.s. een Feestavond te houden in Hotel „de Gouden Ploeg" Na afloop Bal. Aanvang 8 uur, toegang 50 cent. Kaarten verkrijgbaar bij G. van den Bovenkamp en J. A. Wiersma en des 's avonds aan de zaal. ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERS BOND. De Redactie van „De Kampioen", officieel orgaan van den A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland, tot dus ver te Twello gevestigd, zal 12 Mei a.s. worden verplaatst naar Parkstraat 69, Den Haag. COLLECTE. Wij verwijzen onze lezers gaarne naar een advertentie in dit blad betreffende de Collecte voor de Nationale Stichting te Wolfheze „Tehuis voor alleenstaande Blinden" te houden van 10 tot en met 15 Mei a.s. Steunt allen dit liefdewerk voor de Nederlandsche blinden. „ZE KRIJGEN MEKAAR". Blijkens een advertentie in dit blad zal wegens enorm succes op Maandag 10 Mei a.s. in Hotel „de Gouden Ploeg" de wederopvoering plaats hebben van

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1