lerputten iu J. PILOT MUM" terodyne Soester" Jen to - ;dieten ermijn. gs-OinheiÉij Soester Courant voor Soest eo Omgeving Nieuws- eu Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. vbank J. VAN EE Aigem. Begrafenis-Ondern. Soest Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint Mej. W. PONTIER M ijn ha rdhf^\ 'il 1926 G te Baarn Chinamatten imatten enz. huur zijnde het is-Onderneming HAKS 3 ing voor crematie - SOESTDIJK No. 20 Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk VERWORDING. W. P. J. VEHEMA Door VAN DIJK'S S MEUBEL-TRANSPORT Ingezonden ie mmi MANUFACTUREN BEDDEN-MAGAZUN In kwaliteit en bewerking Vooraan in den strijd; In sorteering en prijs Steeds mee met den tijd. W J&S* DEN BERG Go. ALLEBANKZAKEN W. IX BOS PuUlicaSiën A. FUGERS - Kerkstraat 3 PUROL Babies 2.500000.— ids 148.224.27 o.g. 1.103 047.73 teerde promessen 1.596.925.— 114.964.31 5.553.161.31 4°/. 4l/s°/o naanden vast aar vast De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER. - Telef. 168 auto, geheel reukloos- van 1',<2 tot 3 M f. 6. omen 20, Telefoon 171, en t 7, Telefoon 62 Soest Huizen enz. s verzocht :ndijk RDEN O. HOOLWERF, Dir. I-Inrichting Jgina's) aan. Veertiende «Jaargang Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur SOES Zaterdag 15 Mei 1926 ADVERTENTIËN Van 15 regels 75 ct. EJke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. Directie: J. KOETS, Tel. 226 en J. Arend W1ERSMA, Tel. 86 Eerste aanspreker W. ^VAN D1ERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 118 Kantoor: Spoorstraat 24, Telef. 226 Vervoer van overledenen door geheel Nederland per trein en per auto. regeling voor crematie enz. Eigen kistenmakerij Ve'dweg 4. De tijden schrijden voort, gestadig, onweerstaanbaar. Nieuwe tijden brengen nieuwe zeden, gewoonten, die het ouder wordende geslacht vreemd lijken, en waarover zij, die het werken van den tijd niet weten te onderkennen, misprij zend het hoofd schudden. Het steeds intenser wordend verkeer, dat tot gevolg heeft, een immer levendiger uitwisseling van gewoonten en gebruiken tusschen de verschillende landen, brengt ons voortdurend nieuwe gedachten en andere inzichten. Zoo raakten langzamerhand lang in eere gehouden en onze voorva deren in verval, en het opkomende ge slacht koestert denkbeelden en huldigt stellingen, die aan de ouderen, d i e voortsproten uit een vroegere generatie, dikwijls slechts» een schamper woord soms ook een felle veroordeeling ont lokken. Dan worden soms heftige woorden gehoord, spreekt men van ontaarding, verwording der zeden. Verwording Kijk, dan wordt onmiddellijk de mode er met de geshingelde haren bijgesleept. Wat drommel, het is eeu schande, zoo kort als de rokken tegenwoordig zijn. Bezitten de vrouwen van tegenwoordig dan geen schaamtegevoel meer Nu dan was dat vroeger toch anders O, dat „vroeger". De toon waarop dat woord uitgesproken wordt, omgeeft het grijs verleden, het leven onzer voor ouders met een nymbuis van deugd zaamheid, onkrenkbare kuischheid, voor- beeldelijk gedrag. Wanneer een papa van tegenwoordig, zijn zeventienjarige dochter er op betrapt, dat zij „gisteravond met die aap van een jongen van zoo en zoo" een straatje heeft omgeloopen, dan is soms het huis te klein, om de verbolgenheid van papa over de verwil dering van zijn dochter te herbergen. Dan kan men er zeker van zijn, dat er een hartig woordje aan de „verwording" van de jeugd van tegenwoordig wordt gewijd en de boetpredikatie beeuidigo wordt met de verzuchting, dat „vroeger" zoo iets niet voorkwam. Vroeger ja vroeger Maar, te deksel, hoe ging het vroeger dan? O, zeker, in dat grijs verleden, zouden die wandelingetjes van twee jongelui, die elkaar amper kenden, niet voorgekomen zijn. De jongedochteren waren daar veel te ingetogen voor. Maar de geschiedschrijvers moge deze inge togenheid nog zoo verheerlijken, dat neemt niet weg, dat er aan die ingeto genheid toch een buitengemeen eigen- dommelijk luchtje was. En wie daarvan niet overtuigd is, die leze maar eens, wat men in oude kronieken en beschrij vingen vermeld vindt over het z. g. queesten, een soort van vrijage, die in het bijzonder in Noord-Holland in zwang was. Dr. G. D. J. Schotel verklaart daar over, dat „niet alleen de ouders zich verwijderden, om de jongelieden in hunne liefkozingen niet te storen, maar zij gedoogden dat zij elkander in een duister en afgelegen vertrek bezochten. Meest duurden die bijeenkomsten van vijf (ot zes uren, doch niet zelden tot het krie ken van den morgen, zonder dat zulks de minste opspraak verwekte of de aandacht trok. Toen mr. Pieter de Neijn in 1666 en 1667 als volontair of vrij williger in den Engelschen oorlog onder Jhr. Nicolaas van Brederode op Texel diende, werd er op het eiland geen huis gevonden, waarin hier en daar boven of onder het venster geen ruit open- of uitgebroken was, waardoor de vrijer bij nacht den arm kon steken, het venster openen en daarin klimmen, om bij de dochter in de slaapkamer een praatje te houden, de vrijage voort te zetten en aldaar te blijven tot een uur voor zonsopgang, wanneer hij wederom in stilte vertrok en het venster sloot. Niet slechts lieten de ouders dit toe, maar zij stelden er zelfs een eer in en moe digden het aan geen meisje werd geacht, die geen eerlijken queester had, zelfs weduwen en zij, wier echtgenooten op zee waren, ontbrak het niet aan queesters". En dit gebruik was nog in de 18e eeuw op onze eilanden Texel, Wieringen, Ter schelling en Vlieland enz. in eere. In Noord-Brabant bestond iets dergelijks, het z. g. neven of winterneven. Dit waren de gewoonten in het grijs, verleden, „vroeger", dat zelfde „vroeger" waarop men de jeugd tegenwoordig zoo dikwijls wijst, als een voorbeeld van deugd en ingetogenheid. Kom, laten we toch niet schijnheilig zijn. Vooraf zij gezegd, dat het volstrekt niet de bedoeling is, hier liederlijke taal of andere excessen van den tegenwoordigen tijd (alleen van den tegenwoordigen goed te praten of te vergoelijken. We breken geen lans voor genieperde vrijerijtjes, waaraan de jeugd in meerdere of mindere mate wel altoos gelaboreerd zal hebben. Maar laten we toch in vredesnaam niet alles uit hef verleden, uit den goeden ouden tijd, verheerlijken als iets beter, iets bijster deugdelijks en laten we niet overdrijven door te spreken van de „verwording" van dezen tijd. Strijden tegen excessen en zedeloosheid is iets verhevens. Maar laten we liever eerst oog hebben voor het goede van den tegenwoordigen tijd. Laten we daar de aandacht op vestigen, in plaats van voortdurend te jammeren over de verdorvenheid van de jeugd en daardoor blind te zijn voor de vele goede hoedanigheden, waarop het nieuwe geslacht kan bogen en trolsch zijn, de deugdzaamheid en braafheid van de jeugd van „vroeger" ten spijt. FLORIS C IIEEREN- EN DAME8- KLEERMAKEM Emmalaan 10 - SOESTDIJK - Tel. 169 Afd. Gemaakte Heerenkleeding Blauwe Costuums 158.- ijassen f 32.-, f 38f 40.- KAMERKROHIIEK S WORDT U GOEDKOOP RN NETJES VERHUISD STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 lectief arbeidscontract en den 8-urendag kwam natuurlijk weer op den voorgrond. Van belang was echter, de inededeeling, dat binnenkort het rapport van de sociali- satie-commissie (commissie Nolens) ge reed za! zijn. De interpellatie-DropDie ging over de vele doodelijke mijnongevallen, of de veiligheidsvoorschriften wel goed werden uitgevoerd en of daar wel vol doende toezicht op was. De bevoegdheid der arbeidersconiroleurs moest worden uitgebreid. Alles goed en wel, vond minister van der Vegte, die de verzuchting slaakte, dat nieuwe ministers eigenlijk de eerste 5 maanden niet geïnterpelleerd moesten worden, alles goed en wel, maar hoe moet dat gebeuren en hoe moet die Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. GEACHTE LEZERS. Bij mij is de vraag weieens naar voren gekomen wat kermis is. Nu heb ik daar welcens oudere menschen over hooren spreken en wel begrepen dat ze er tegen waren. Daar is ook wel veel voor te zeggen. Je moet begrijpen er speelden onlangs een paardenspel in onzegemcente dat standplaats had gekregen aan de Birkstraat. Nu wil men (naar er geruchten gaan, op datzelfde terrein kermis gaan houden) Daar vraag ik nu een antwoord op, strijd dat niet vreeselijk met de om geving leder zal volmondig instemmen en zeggen ja, want ieder weet dat daar De plannen va.i minister de Geer - Onze f inanciën - De Kamer delibereert - De Plannen voor„defensie" Zoo erg best staat het ei met de financiën nog niet voor, vond minister de Geer. De financieele toestand is minder gunstig, dan menigeen denkt, verklaarde hij, zulks naar aanleiding van verschillende opmerkingen in de Kamer bij „Financiën". De Heer van Gijn (v.b.) bijv. wilde 50 pCt. van het middelen- accrès voor belastingverlaging reser veeren. De Heer ter Laan (s.dO voelde niets voor net pian, cm ae verueaigmgs- belasting te halveeren. Hij vond het beter de opcenten op de inkomstenbe lasting af te schaffen. En dan die amb tenaarssalarissen. Neen, in de verlaging kon niet berust worden. De lieer van Vuuren (r.k.) kon zich wel vereenigen met de aangekondigde belastingvoorstel len (voornoemde halveering, schrapping, leeningsopcenten op personeele bel. en op suikeraccijns). De heer Bulten (r.k.) wilde ook het bezoldigingsbesluit herzien. Dan vond de heer van Voorst tot Voorst (r.k.) dat de grondeigenaars met weinig inkomsten te hoog waren aangeslagen. Maar deze en andere opmerkingen en wenschen werden meerendeels door minister de Geer van de hand gewezen. En hij rekende ons voorDe middelen zullen per jaar een kleine 2 1/2 millioen boven de raming opbrengen. Maar wat zijn de vooruitzichten? De middelen zullen op drie punten verminderenle. de rijwielbelasting gaat over naar het wegenfonds2e. het saldo van de post zal op den duur niet gehandhaafd kunnen worden o.a. door tariefsverlaging, terwijl 3e. de inkomstenbelasting zal verminde ren door verlaging van den suikerprijs. Verder becijferde hij ons geen een stijging der uitgaven van een 15 milliqen. Neen, vond de minister, onder deze omstan digheden was er geen sprake van te meenen, dat men de financieele moeilijk heden te boven was. Versobering blijft eisch. En op bezuinigingsmaatregelen was niet terug te komen. Het budget sluit te hoog, de belastingen moeten lager worden, want onze productie- en export capaciteit leidt er onder. We krijgen dus binnenkort verschillende belastingontwerpen, o.m. halveering van de verdedigingsbelasting, schrapping van opcenten op personeele belasting en suikeraccijns. En ja, voor de schrapping van de opcenten op de inkomstenbelas ting zou wel wat te zeggen zijn. Maar dat kost f25 millioen, die op de per soneele enz. slechts f 5 millioen. En die kan de minister net amper missen. Dan is er nog aanhangig een ontwerp voor herziening der personeele belasting om groote gezinnen te ontlasten, terwijl de aanhangige aanvulling van de zegelwet de beruchte Colijnsche weeldcvvet, in getrokken wordt. Wel wordt het zegel recht herzien, terwijl verder een wets ontwerp tot heffing van een weeldever- teringsbelasling wordt ingediend. Alles nog vóór Pinksteren, om ze nog voor het zomerrecès in de afdeelingen te onderzoeken. De nieuwe wetten zouden dan met 1 Januari a.s. in werking treden (de weelde-vertering op 1 Mei 1027). Dan hadden we nog „Kunsten en Wetenschappen", waarbij een schuchtere poging werd gedaan, van s.d. en r.k, zijde, om den minister te bewegen, wat voor de „kunst" te doen. De minister zou het een en ander overwegen. Op de geuite vrees in zake schending van den Maasbrug te Maastricht, verklaarde de minister, dat met zijn medewerking noch afbraak, noch schending te wachten is, tenzij bewezen wordt, dat iedere andere oplossing onmogelijk is. Bij „Arbeid" werden verschillende wenschen en bezwaren geuit. De strijd om de bindend verklaring van het col- P. C. W. FOCKCt: i ruc.KC.ini» VAN WEEDESTRAAT 34-34a TELEF. 23 grootere bevoegdheid worden toegepast Neen, op dit oogenblik kon hij nog niet in die richting werken. En wat de mijnongevallen betreft, men moet niet overdrijven. Alleen in 1925 is het aantal toegenomen. Dat vond de heer Hermans (r.k.) ook, die wees op het afnemend aantal ongevallen met meer dan 42 dagen beroepsongeschiktheid. Maar het aantal arbeiclerscontroleurs moest toch uitgebreid worden, evenals hun bevoegd heid. De heer Knottenbelt (v.b.) was daartegen, omdat dearbeiderscontroleurs zich boven de directies stellen. En daar om zei de minister alleen overweging van uitbreiding van het aantal arbeiders controleurs toe. Minister Lambooy heeft ook eenige voorloopigc opmerkingen ten beste ge geven ten aanzien van de bekende marinekwestie. Het ligt dan in de be doeling van den minister, het begrip ëén onverdeelde Nederlandsche Marine, niet los te laten. Het voornemen bestaat in het algemeen den duur van het verblijf in Indië te brengen op drie jaar zonder en vier jaar met gezin, met gelegenheid zich vrijwillig te verbinden voor een langer verblijf. De samenvoeging der departementen van Oorlog en Marine achtte de minister in elk geval zeer gewenscht, ook afgescheiden van de voorgenomen reorganisatie, omdat die samenvoeging in hooge mate een zoo economisch mogelijke oplossing van het defensievraagstuk in zijn geheel zou bevorderen. Na volledige reorganisatie zou buiten het personeel in opleiding zijn a. voor de vloot in Nederland bijna 1600 man beroepspcrsoncel en in vredes tijd ongeveer 1200 dienstplichtigen b. voor de vloot in Ned. Indië bijna 2400 man Europeesch en evenveel inlandsch beroepspersonecl. Personeelssplitsing zou voorloopig niet geschieden. En het corps Mariniers zou met de helft ver minderd worden. Ten slotte zou, zonder vooruitlooping op de beslissing, reeds na wijziging van de dienstplichtwet het beroepspersoneel met 750 man vermin derd kunnen worden. We zullen wel spoedig vernemen, wat de Kamer over de plannen van den minister te zeggen heeft. Wij verwachten een hceleboel. Want het is een teer punt. De Bioscoopwet mocht in de Eerste Kamer slechts weinig belangstelling wek ken. In een stemming van rechts tegen links (24 tegen 15 stemmen) werd het ontwerp door de Eerste Kamer goedge keurd. Hetgeen te verwachten was. POLITICUS. niets anders wonen dan oude menschen, die het drukke stadsgevoel zijn ontvlo den, en rust zoeken. De oudjes hebben hun grijze hoofd geschud en gezegd, hoe kan de gemeente dit zoo rustige stille plekje gaan veronthéiligen met er kermis te gaan houden. In dank voor de plaatsing, H. W. R. Soest, den 8en Mei 1926. Aan den Raad der Gemeente Soest. Mevrouw en EdelAchtbare Heeren. De Afdeeling Soest van den Vrijzinnig Democratischen Bond veroorlooft zich onder Uw aandacht te brengen, dat met het naderen van den zomer het bad- en zwemseizoen weer aanbreekt. Gingen in voorafgaande jaren vele ingezetenen dezer Gemeente naar Baarn, sinds eenigen tijd is het niet meer mogelijk voor in gezetenen van de omliggende Gemeenten om kosteloos van de Baarnsche bad- en zweminrichting gebruik te maken, hetgeen voor verschillende een aanleiding zal zijn een andere gelegenheid op te zoeken. In Soest is geen enkele gelegenheid om onder toezicht te zwemmen of te baden, zoodat nu, meer nog dan vorige jaren, vele in de Eem hun behoefte aan ver frissing zullen bevredigen. Elk jaar heeft het baden en zwemmen aldaar zonder toezicht slachtoffers gekost en het is zeer te vreezen, dat het komende seizoen niet gunstiger bij voorafgaande zal af steken, waar een grootere toeloop te verwachten is, zoodat thans in sterkere mate, dan ooit het geval geweest is, het gemis van een bad- en zweminrichting zich doet gevoelen. Anderzijds ontveinst adressante zich niet, dat de financieele toestand van de Gemeente Soest geen groote uitgaven gedoogt, doch daartegenover staaf, dat, waar de rivier de Eem hiertoe goede gelegenheid biedt, zij van meening is dat de Gemeente zich voor het inrichten van een bad- en zweminrichting geen groote finantieele offers behoeft te ge troosten. Reden, waarom adressante Uw Col lege verzoekt een spoedige bouw en openstelling van een bad- en zwemin- zichting te willen bevorderen, teneinde daardoor in een lang gevoelde behoefte der bevolking te voorzien. Vrijzinnig Democratische Bond, Afd. Soest, Presidente L. H. DROSTE—Wilmans Secretaris, D. MOSSOU. KASSIERS JUUANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGROND8CIIE BR AND-INBRAAK. VRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JUL1ANASTRAAT 7 Bu^geHiike Stand GEBOREN: Johanna Sophia, d. v. W. Kok en G. Grift Jacoba Hendrika, d. v. A. Willems en E. v. Zoeren Adriana Petronella, d. v. J. Ver meer en Verbeek Johannes Karei, z. v. C. v. Zijtveld en M. v. d. Burg Marinus, z. v. T. Ouwerkerk en H. J. Verrips Catharina, d. v. J. Steenmeijer en M. Wiering Pe tronella Carla, d. v. L. A. de Rooij en M. H. Hendriks Geurt, z. v. H. A. Hoonhorst en B. B. Vonk Geurtje, d. v. J. W. v. der Craafs en W. Huisman. ONDERTROUWDP. Knook en H. J. Willer W. F. H. Busch en T. v. Wijk. GEHUWDW. Kluft en A. M. V. Bak ker J. v. den Bremer en J. Botterblom. OVERLEDENGerrit Andries Jeroen Teunis Jan van der Schaft, 28 jr, echtgen. van Maagje Middelman Maria de Groot, 72 jr,~wed. v. J. C. Elzendoorn. GAS VOORZIENING. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de voorstellen inzake gasvoorziening voor Soest den Raad zijn toegezonden en in afschrift tegen betaling van de kosten verkrijgbaar worden gesteld. Soest, 12 Mei 1926. De Secretaris, De' tturgemees?er, J. BATENBURG. G. DEKETH. BEKENDMAKING Aangezien in deze Gemeente de uit gaven voor Armenzorg en Werkloosheid tot een belangrijke hoogte zijn gestegen, richten ondergeteekenden tot alle in woners dezer Gemeente het verzoek, slechts arbeiders welke in de Gemeente Soest woonachtig zijn in loondienst te willen nemen. Door aan dit verzoek gevolg'te geven zal vermoedelijk een besparing op boven genoemde uitgaven kunnen worden ver kregen, terwijl de betrokken arbeiders er door zouden gebaat zijn. In het bijzonder vestigen zij de aan dacht op de ten Gemeentehuize aanwezige Arbeidsbeurs, waar in bijna alle gevallen aan een verzoek om arbeidskrachten zal kunnen worden voldaan. Waar ook in de omliggende gemeenten slechts zooveel mogelijk arbeiders uit de plaats zelve worden te werk gesteld, dringen zij, in het bijzonder bij de ge regelde werkgevers, er op aan, te dezer plaatse eenzelfde gedragslijn te volgen. Indien te dezer zake alle inwoners samenwerken, zal zeker een vermindering van uitgaven het gevolg zijn, welke vermindering weder aan allen ten goede zal komen. Soest, 5 Mei 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Soest, maken bekend, dat bij onher roepelijk vonnis van den Heer Kanton rechter te Amersfoort d.d. 17 Maart 1926, is veroordeeld J. P. C. Niezen, wonende Bosstraat 25 te Soest, tot f50.- boete of 10 dagen hechtenis, wegens het (e Soest in voorraad hebben van waren ten verkoop, welke ondeugdelijk zijn van samenstelling. (Melk waaraan water is toegevoegd). Soest, 11 Mei 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. GAZELLE" RIJWIELEN Plaatselijk Nieuws. EXCURSIE LANDBOUWCURCUS SOEST. De leerlingen van bovengenoemde cursus hielden onder leiding van den heer Lieshout een tweedaagsche excursie door de Betuwe. De 1ste dag werd een fietstocht, Kes- teren, Nijmegen gemaakt, waarbij ooftteelt POSTZAKEN De Directeur van het Postkantoor te Soest maakt bekend dat de verzending naar Groot-Brittannië en Ierland per extra vliegtuig weder is gestaakt en de verzending via Hoek van Holland is hersteld. De Directeur van het Post- en Tele graafkantoor maakt bekend dat vanaf Dinsdag 18 Mei a.s. wordt opengesteld het Wijk Post- en Telegraafkantoor Soest dijk. Diensturen op werkdagen 8 uiy v.m. m. tot 9 v.m. en 1 n.m. tot 2 n.m. De Directeur van het Postkantoor maakt bekend dat in den loop der volgende week de brievenbus van de Soesterb. straat zal worden verplaatst van No. 10 a, naar No. 13. en paardenfokkerij werden beschouwd. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Hoenderpark „Schoonderlogt" te Val burg. De volgende dag werd besteed aan de H. Landstichting te Nijmegen en het schoone van Arnhem te bezichtigen. Voldaan keerden allen 's avonds huis waarts. ONBESTELBARE STUKKEN Lijst van onbestelbare stukken, terug ontvangen te Soest, in de 2e helft van de maand April 1926. 1. L. Gladiamlusk, Amsterdam. 2. Mej. T. de Ruiter, Baarn. Laxeertabletten v\ werken bij onregel matiger! stoelgang zonder kramp oTpijn.| Doos 60gent Bij Apoth.en Drogisten zou graag nog eenige PRIVAATLESSEN ge ven voor L.O. en U.L.O. en ook een paar Leerlingen plaatsen in haar FRöBELKLASJE. JULI AN ASTRAAT 19 POSTDUIVENVER. „DE ZWALUW". Uitslag der gehouden wedstrijd van Mons (België) afstand 213,2 K.M. Aan dezen vlucht was verbonden een verguld zilveren medaille welke werd gewonnen door W. Roest, er werd door 123 duiven deelgenomen. Gelost om 6 uur 45. min. met zeer sterken N.O. wind werd de eerste duif getoond om 11 uur 1 min. 47 sec. De aankomst was als volgt W. Roest, le, 8e, 25e. G. Sukel, 2e, 13e. P. Onwezen, 3e, 11e, 19e. A. Bast, 4e. Jac. Wijnands, 5e, 7e, 14e, 21e. G. Vonk, 6e. v. d. Brink, 9e, 10, 12e, 20e, 23e. G. Rademaker, 15e. H. On wezen, 16e, 22e, 24e. J. C, de Bree, 17e, 18e. Zondag 9 Mei werd een vlucht ge houden' van Noyon afstand 329.7 K.M. waaraan door 89 duiven werd deelge nomen. Gelost om 7 uur met Westen wind werd de eerste duif getoond om 12 uur 15 min. 54 sec. Ook voor dezen vlucht was een eere prijs beschikbaar gesteld en wel een prachtig theeservies uitgeloofd door een goede vriend der vereeniging die onbekend wenscht te blijven hetwelk werd gewonnen door P. Onwczen. De aankomst was als volgt P. On wezen, le, 5e, 13e, I8e, 22e. C. de Bree, 2e, 10e, 12e. H. v. Sitter, 3e, 11e, 15e. W. Roest, 4e. J. v. d. Brink, 6e. G. Vonk, 7e. J. Mulders, 8e, I7e, 2Ie. G. Rademaker, 9e. G. Sukel, 14e, 19e. H. On wezen, 16e, 23e. Jac. Wijnands, 20e. GEVONDEN VOORWERPEN Op werkdagen, des voorm. tusschen 9—12 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Een handzaag, handfietspomp, gedeelte van een Autolantaarn en een rozenkrans. Het Beste voor de Huidverzorging bij

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1