schikbaar. iion „mor 12. l EN BURG I1LLIM DEILE i P. MAN 8o e s t e r Courant voor Soest en Omgeving Nienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. ■SSELSEN IrMSMDElLSCiREODifEINi P.C.W.FOEKEN,Manufacturen Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint Fotografie Atelier >i uaakglazen len ;hje 35 cent it 8t Co ringen in Tuingereedschap IJLEICHT a f2.- KNEEDMACHINES 18 iuwen van sstellen. st-Baarn-Amsterdam ekl U n VERZEKERINGEN. *aat 7 ithandel )ER N.V. MIDDENST ANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S POMKSTIPilNIo „SOU DEO GLORIA" Soest Uitgever G. v. d. BOVENKAMP Soestdijk A. FUGERS - Kerkstraat 3 W. P. J. VENEMA V00RJAARS ASSORTIMENT gj VAN WEEDESTRAAT 34-34a - TELEFOON 23 VAN DEN BERG CO. ALLE BANKZAKEN W. D. BOS TELEFOON 84 f Door VAN DIJK'S MEUBEL-TRANSPORT f „modern* 18 n. lag. ten - Telefoon IIO isorteerde adres voer UL&TOREN 3EN BROEK rRECHT v. Dijk en v.d. Broek Tel. 37 (alleen v. Amsterdam) nstraat 10. Telef. 43919. 3405. n Transporten t. z. conc. prijzen i, Dijk v. d Broek, Korteweg 2 t, Tel. 121 hoofdonrein week ons ivend hoofdonrein en iet gebruik van den naakt. No. 21 Veertiende «laargang Zaterdag 22 Mei 1926 OESTDIJK, TELEF. No. 54 Taxateur errein „Birkhoven" erspelen. Nieuwste vermaken llijk tarief, prima consumptie k fm )men met: an Dr. Briimer, Afts teGro- ddel tegen zwaren, hardnek- I en Bronchitis. Ook voor chen het meest baatgevend. onnen van Carisbad. Tegen dzuiverend, zacht laxeerend 1.15. Drogisten. prijzen - TELEFOON 78 4AN, Parklaan 12b imnnmhnmM* Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiön worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur TER A.DVERTENTIËN Van 1—5 regels 75 ct. Eikeregel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. voor AMERSFOORT en OMSTREKEN Telef. 97, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker De Pinksterbruid, die gaat vooruit Haar voetjens die willen niet hooren. En als ze dan niet hooren wil, dan gaat de bruid verloren. Zooals met vele christelijke feestdagen het geval is, vormen de gebruiken van het Pinksterfeest een amalgama van christelijke en oud-heidensche symbolen. Zoo liet men bijvoorbeeld in de middel eeuwen op het Pinksterfeest witte duiven in de kerken los, als een fijngevoeld sym bool van den H. Geest. Maar den volgenden dag werd ditjzelfde symbool geprofaneerd wijl men dan schuttersfeesten organiseer de, waarbij de duif als doelwit fungeerde. En ofschoon in den loop der tijden vele stootende gebruiken misbruiken zoo men wil zijn afgeschaft, toch zijn er nog verschillende tot ver in de negen tiende eeuw in aanzien gebleven, terwijl op sommige plaatsen van ons land, het duifschieten omstreeks den Pinkstertijd nog in zwang is. Een van de oudste gebruiken was wel de rondgang met de Pinksterbloem. Dit is tot in de negentiende eeuw in stand gehouden. Het middelpunt van het feest werd gevormd door de Pinksterbruid of Pinksterblom. Ofschoon alle kinderen (in hoofdzaak werd het feest door het jonge geslacht op touw gezet, ofschoon vele volwassen zich er niet voor geneer den ook mede te doen) op den Pinksterdag in witte kleeren, versierd met groen en bloemen en met een Meitak in de hand door de straten togen, was er toch één die de baas was, een meisje, dat schit terender dan een der anderen versierd en opgetuigd was, voor welke versiering al de anderen het noodige hadden bijgedragen. Omgeven door de meisjes met hun loshangende haren en in hun witte kleeren, trok de Pinksterblom door de stad of het dorp. Aan alle de-iren werd geklopt en wee dengeen, die niet vrijwillig zijn offer op het altaar van de Pinksterbruid plengde. Op die manier werd een aanzienlijke som bijeengegaard, die dan des avonds in gepaste (meestal echter zeer ongepaste) vroolijkheid werd opgemaakt. De Pinksterbruid was niet bijzonder ingetogen. Het ligt eenigszins voor de hand, dat aan deze vermaken ook niet door de meer gesitueerden werd deelgenomen. Zoo kon het dan gebeuren hoewel in de zeventiende eeuw in alle lagen der bevolking een verregaan de zedeloosheid en bandeloosheid heerschte dat speciaal de Pinksterbruid met haar kornuiten op dien christelijken feestdag, vooral des avonds, als de buit binnen was, het publiek onthaalde op zulke loszinnige liederen, dat zelfs de niet aan preutschheid laboreerende zeventien de eeuwsche autoriteiten er een stokje voor staken. Zoo werd dit Pinksterbloe- menfeest reeds in 1612 te Amsterdam verboden en later ook in andere plaatsen. Het spreekt vanzelf, dat elke plaats na tuurlijk zijn eigen karakteristieke stempel op dit gebruik drukte. In het laatst van de zeventiende eeuw had in den Haag het Pinksterbruidenkleed van wit en groen en bloemen plaats gemaakt voor een charge op de nieuwste mode. In den Haag werd toen namelijk het blanketten en het aanbrengen van z. g. mouches juist mode, in navolging van Parijs. De Haagsche Mercurius schreef in 1698 dan ook in de ons wel wat vreemd toeklin- kende taal onze voorvaderen Wederom begint zich de Pinksterblom met al hare magnificentie te vertoonen. Onder anderen vernam men een groote meid met haer trony zoo vol mouches, dat zij veel geleek naar een opgesneden suster met krenten. Deze artificiële vliegen waren niet van de bonne faiseuse te Parijs, maar gesneden als een rhombus of ma themarische figuur, de vier egale liniën heeft, maar de hoecken oblicq of dwars. Een ander schrijver veroordeelde het blanketten in de bloemrijke woorden die (het blanketten namelijk) oude sloven voor jonge dochters doet passeeren, al hebben ze vel van geplooide gordijnen of als een bast van eei^oude eikenboom. In Noord-Holland gingen in de dorpen de weeskinderen op Pinksteren rond, ook al met een Pinksterbruid, die dan echter nog vergezeld was van een brui gom, een jongen, die eveneens opgesierd was. Het hierboven aangehaalde liedje werd dan gezongen. Zooals zoovele diergelijke rijmpjes, is ook dit vrij zin loos. De mogelijkheid is groot, dat in den loop der tijden, veel van de oor spronkelijke tekst en beteekenis is ver loren gegaan. De verlichte twintigste eeuw heeft vrijwel geheel op een enkele uitzon- NEO. HERV. ZANG-VEREENIGING Directeur: FRED. BREEKVELDT, Baarn De repetities worden gehouden des Woens dagsavonds van 8 tot 10 uur in de Ned. Herv. Kerk te Soest. Contributie bedraagt 75 cents per maand. Dames en Heeren die als werkend lid willen toetreden gelieven zich te vervoegen bij een der leden of des avonds ter repetitie. dering na met de losbandige Middel- eeuwsche gebruiken afgedaan. De Pin- sterbruid, noch die „groote meid", met haar tronie vol mouches, die zooveel op een opgesneden suster met krenten leek, ze gaan niet meer rond door de straten. Bacchus, die eertijds op dien dag een belangrijk aandeel in de „feest"- vreugde had, zinkt steeds lager in de publieke vereering. De tijd schrijdt voort, de zeden verbeteren, en het mooie Pin- sterfeest verschijnt meer en meer in het stralende licht, dat de eerste dagen van het christendom er op wierpen. FLOR1S C. MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten .75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth. en Drogisten KAMERKRONIEK Van torpedobooten en onder zeeërs - Onze maalwerktui- gen - De weelde en de belasting - Interpellaties - „Arbeid" in de Kamer - Onze nationale eer: de bloem bollen Zeker, velen hadden het al langver wacht, maar toch was het nog een klein verrassinkje, toen president Ruys Dins dag, toen de Tweede Kamer haar werk zaamheden weer hervatte, de mededeeling deed, dat een suppletoire begrooting van Marine het departement verlaten had. Dat was het, waar de minister van ko loniën onlangs op doelde, toen hij ver klaarde, llat de ongerustheid van de heeren Rijckevorsel en Scheuver betreffende den teruggenomen bouw van 2 torpedobooten en een onderzeeboot wel zou worden weggenomen, na het onderzoek, dat de minister van Marine had ingesteld. Of zou er misschien nog meer komen? We zullen het spoedig weten. De beraadslagingen over „Marine" werden uitgesteld, totdat deze suppletoire begrooting aan de orde zal komen. De kwestie betreffende de uitoefening der tandheelkunde, die op dit oogenblik de gemoederen der tandtechnikers en artsen zoo levendig bezig houdt, komt ook gauw aan de beurt. De Kamer verleende mevrouw de Vries-Bruins (s. d.) verlof tot een interpellatie van den mi nister van Arbeid, over de uitvoering van de wet van 29 Juni 1925 tot wijzi ging van de wet van 24 Juni 1876 (regeling van de verkrijging van afzon derlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunde). Binnenkort krijgt de Tweede Kamer de sappige geschiedenis van de Weel- deverteringsbelasting te verwerken. Een troost is, dat dit nieuwe ontwerp veel soepeler en minder omslachtig moet zijn, wat de strekking betreft, dan het ont- werp-Colijn. Vooral ten aanzien van de vertering in hotels, restaurants, pensions, enz. moet de nieuwe regeling in een gematigder belasting voorzien. En daar de andere weelde-artikelen bij de bron zullen worden belast, dus aan de grens, of bij het verlaten van de fabriek, wordt het de kamer dus zoo smakelijk en prettig mogelijk opgedtend. Of zij zich daardoor zal laten verleiden het ontwerp met gejuig binnen te halen, is een voor spelling, waaraan wij ons niet zonder eenig voorbehoud zouden willen wagen. Het pad voor de terugkeer van het Fransch (of een andere moderne taal) op de Lagere School is bijna geëffend. Binnen niet al te langen tijd kunnen we een wetsontwerp tot wijziging van de L. O.-wet verwachten, waarbij de Gemeen te-besturen de bevoegdheid krijgen, een taal in het leerplan op te nemen. „Arbeid" aan de orde. Nog steeds veel wcnschen en vragen. De heer Schaper (s.d.) wilde de belofte van den minister, dat hij zich zou verzetten tegen het streven van werkgevers, tot verlen ging van den arbeidsduur. Een mede stander (Van den Tempel) zette breed sprakig uiteen, hoe wenschelijk een wettelijke regeling van de werkloosheids verzekering is. De heer Boon (v.b.) treurde. Hij treurde om minister Kooien, dien hij liever dan minister Slotemaker de Bruine achter den regeeringstafel had gezien. Hij was niet heelemaal gerust op dezen minister-met-zijn-langen-naam. Maar mis schien viel het mee, dacht hij. En dus pleitte hij voor de noodzakelijkheid van overwerkvergunningen, soepele toepas sing van de arbeidswet, hoewel natuurlijk tegen excessen en misstanden gewaakt moest worden. De heer Rappard (v.b.) was tegen bindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst en kreeg het toen aan den stok met de V.D., wien hij verweet, dat zij ontkend hadden, vóór de motie-Hiemstra (tot beperking van den arbeidsduur in land- en tuin bouw) te hebben gestemd. Toen het onweer bedaarde, kwam de minister aan het woord, die zei, dat hij het eens was met de opvatting, dat wat betreft de publiekrechtelijke regeling van den arbeid, zooveel mogelijk moest worden overgelaten aan de organisaties en zoo min mogelijk aan wettelijke regeling. Gestreefd moest worden naar uitbouw van de civielrechtelijke regeling van het coll. arbeidscontract, opdat de staat zich zooveel mogelijk kan terugtrekken. Van de werkeloosheidsverzekering wilde hij nu niets weten. Wel zeide hij over weging van verbetering in de rechtspraak bij den dienst der werkeloosheidsver zekering toe. Dan was er een voorontwerp .GAZELLE" RIJWIELEN voor de arbeidsbemiddeling gereed. Zeer diepzinnig was verder 's ministers antwoord inzake den wettelijken arbeids tijd. Er zijn uitersten, aldus de minister, zij die onverbiddelijk willen vasthouden aan de 48-urige werkweek en zij, die daarvan willen afwijken. Geen verant woordelijk bewindsman nu, vond de minister, zal er aan kunnen denken, aan een van deze standpunten toe te geven. Zou de minister de Kamer misschien een puzzle hebben wilien opgeven Bij „sociale verzekering" wees de heer Kuiper (r.k.) op de dringende nood zakelijkheid van de invoering der Ziek teverzekering. Uitvoering van de sociale verzekering moest in handen van de organen uit het bedrijfsleven zelf gelegd worden. De heer Sannes (s.d.) wilde een combinatie van staatspensioen en invaliditeitsrente voor de ouden van dagen. De heer Snoeck Henkemans (c.h.) wilde de Unificatie der sociale verzekering zoo opgevat zien, dat R.V.B., Verzeke ringsraad en Raden van Arbeid onder een algemeen college van toezicht komen. Dan drong de heer Loerakker (r.k.) nog aan op ruimere "bepalingen in de inva liditeitswet voor arbeiders, die door langdurige werkloosheid niet in staat waren te plakken. De heer Kortenhorst (r.k.) sprak de wensch uit, dat spoedig de ziekteverzekering zal worden inge voerd, opdat aan zieke arbeiders een wettelijke uitkeering wordt gegarandeerd. De heer van Gijn (v.b.) remde. Te groote spoed met de uitbreiding van de sociale verzekering moest vermeden worden. En het was reeds diep in het hartje van den nacht, toen de minister nog maals aan het woord kwam en voor een lichtelijk slaperig auditorium van 6 man verklaarde dat hij ongeveer over worden. Onze sportieve minister Kan vond het ook niets sportief. Het was zuiver de Monroeleer. Amerika voor de Amerikanen. Maar er was nog overleg gaande dus een conferentie kon nog niet. Overigens de interpellant had gelijk. Onzen exporteurs treft geen blaam. Maar wai zal je er aan doen Het is kwaad kersen eten met groote heeren. POLITICUS. HEEREN- EN DAMES- KLEERMAKERIJ Emmalaan 10 - SOESTDIJK - Tel. 169 Afd. Gemaakte Heerenkleeding Blauwe Costuums f 58.- Regenjassen f32.-, f38.-, f 40.- Publicatiën DIENSTPLICHT. Regeling van het onderzoek der verlof gangers in 1926. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter openbare kennis, dat, voor zooveel deze gemeente betreft de vol gende regeling van het onderzoek, be doeld in artikel 41 derde lid der Dienst plichtwet, voor 1926 is vastgesteld De groot-verlofgangers van de land macht, die voor een der lichtingen 1914 en 1917 zijn ingelijfd (waartoe ook be- hooren de voormalige landweerplichtigen der landweerlichting 1920), en de dienst plichtigen van genoemde lichtingen, die een vrijwillige verbintenis hebben aan gegaan als verzorger bij den rijkspost- duivendienst, als hoefsmid bij de infanterie of als smid-bankwerker bij de voormalige oefenings-houwitserscompagnie, zijn ver plicht zich aan het onderzoek te onder werpen te SOEST in het gymnastieklokaal der Openbare Lagere School in de Ker- kebuurt op 23 Juni 1926 te 10 uur voormiddags, voor de verlofgangers der lichting 1914, en te 11 uur voormiddags voor de verlofgangers der lichting 1917. Nadere inlichtingen worden aan de afd. Mil. Zaken ten Gemeente-huize verstrekt. Soest 17 Mei 1926. De Burgemeester voornoemd G. DEKETH. Burgerlijke Stand GEBORENJacobus Gijsbertus, z. v. J. G. Wijnands en C. v. Doorn. GEHUWDP. Knook en H. J. Willer W. F. H. Busch en T. v. Wijk. OVERLEDENWouter Logtensteijn, 84 jr. wedr. v. Jannetje v. Roomen Elisabeth Florence Amalia Maris, 31 jr, echtgen. v. Johanna Schott. Vs jaar met het onderzoek naar de unificatie gereed zal zijn. Hij was tegen staatspensioen. Wat ziekteverzekering betreft, stond hij het plan Talma voor, met eenige wijzigingen. De ziektewet had zijn volle sympathie, invoering stond hij sterk voor. Dus gaf hij den heer van Gijn weinig hoop. Integendeel, de minister zou er spoed achter zetten 1 De Kamer was deksels boos op de Amerikanen, die invoer van onze bollen belemmerden, onder het voorwendsel, dat ze „bollenpest" overbrachten. Inder daad was het niet anders dan een smoes, om de concurrentie te weren. De heer Lovink (c.h.) interpelleerde den minister er over. Hij wilde zelfs een internationale conferentie door den minister laten bijeenroepen, tot vaststelling van de regelen, volgens welke naar redelijkheid mocht worden verwacht, dat verdere uitsluiting van Amerika vermeden kon Plaatselijk Nieuws. ZONDAGSCHOOL KERKEBUURT. Zondagschool Kerkebuurt voor kinde ren die wegens de groote afstand de Zondagschool Rembrandtzaal niet kun nen bezoeken heeft de Kerkeraad weder het lokaal boven de consistorie beschik baar gesteld, en is daar weder iedere Zondag van 12 tot 1 uur Zondagschool, wij verwachten dus alle kinderen die gewoon waren daar te komen a.s Zon dag weder. PROCES-VERBAAL. Ter zake oplichting van manufacturen bij een inwoner dezer gemeente, is tegen Mej. A. T. B. uit Eemnes proces-vefbaal opgemaakt. POSTDUIVEN VER. „DE ZWALUW". Uitslag der gehouden wedvlucht van Creil (Frankrijk) afstand 384 K.M. aantal KASSIERS JULIANAPLEIN 5 TELEFOON 163 SOEST OND13RQRONDSOHE BRAND-INBRAAKVRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 JULIANASTRAAT 7 deelnemende duiven 67. Weergesteldheid zeer sterken Noorderwind en zwaar be wolkt. Gelost om 8 uur 10 min. werd de eerste duif getoond om 3 uur 46 min. De aankomst was als volgt: W. Roest, le, 8e, 23e. P. Onwezen, 2e, 12e, 13e, 17e. Jac. Wijnands, 3e, 15e, 21e. H. v. Sitter, 4e, 10e, 20e. J. C. de Bree, 5e, 9e. H. Pauw, 6e; 22e. J. v. d. Brink, 7e, 11e, 16e, 19e. J. Grift, 14e. G. Rademaker, 18e. VERKOCHT. In de op 18 Mei 1926 ten overstaan van den Notaris A. O. Dammers te Soest gehouden veiling werd verkocht: Het perceel Nieuwstraat 24c te Soest aan de Heeren A. Radstok te Soest en J. Radstok te Baarn voor de som van f 2850.— WORDT U GOEDKOOP EN NETJES VERHUISD STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 61 van Stolberg" is in eene gecombineerde vergadering besloten, te trachten ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-Moeder gezamelijk een volksfeest te organiseeren. Zij wekken thans reeds particulieren en vereenigingen op, hieraan medewerking te verleenen; plannen te beramen welke het welslagen kunnen bevorderen, opdat op eene op nader te bepalen datum te houden vergadering, deze week definitief kan worden geregeld. 1866 25 MEI 1926 GEVONDEN VOORWERPEN Op werkdagen, des voorm. tusschen 912 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Een lorgnet, drie rijwielbelastingmer- ken, jongenspet, handtaschje, portefeuille, jekker boodschappentasch met eieren en een rozenkrans. Aangeloopen een hond. Te Soesterberg gevondeneen paar heerenschoenen. OPBRENGST COLLECTE. Het Bestuur der Nationale Stichting „Tehuis voor alleenstaande blinden" (Wolfhezen) bericht ons dat de opbrengst der collecte in de gemeente Soest f 132,95 bedroeg en zegt aan alle gevers hartelijk dank. AFGEKEURD. Afgekeurd door deGem. Keuringsdienst in de maanden Maart en April 1926. 5 koeien, 1 paard, 1 varken, 1 kalf, 2 geiten 1 schaap. Van Runderen: 18 longen, 11 levers, 1 hart, 6 nieren, 2 uiers, 1 borstvlies, 1 maag en darmen. Van Varkens26 longen, 9 harten, 3 levers, 5 nieren. Van paarden2 levers, 4 Iongen. LOCALE RIJKSTELEFOONNET. TE SOEST. Aanvullingen en wijzigingen in den Gids van het locale Rijkstelefoönnet en in de Naamlijs voor den Telefoondienst. Nieuwe aansluitingen: B 441 Grader J. Secr. Gezondheids- comm., Heemskerklaan 28. S 242 Hoogt, J. P. v. d., Villa Veldzicht, Spoorstraat, Soest. B 521 Kieer, Fimma P. de Koloniale- en Grutterswaren Fourages, Noor derstraat 25. B 628 Lambalgen, H. van Horloges, Ju welier, Opticien, Laanstraat 62. B 573 Broek, A. B. v. d. Electr. Smederij, Draaien, Fraiserij, herstelplaats van Machineriën, Autogene, Me taalbewerking, Eemnesserweg 11. B 477 Zoete, firma H. de Huis en Pla fondschilder Faas Eliaslaan 6. B 630 Ruig, J. de Electre Technisch Installatie Bureau voor Licht en kracht, Heuveloordstraat 23. S 246 Barendregt, J. Radio-shop Birkl- straat 21, Soest. S 248 Oldenborgh, W. F. van Burg, Grothestraat 71, Soest. S 249 Barzilay, van Kampen J. Burg. Grothestraat 75 Soest. B 584 Wijnen, Th. Procuratiehouder, hoofdkantoor, Kreymbrug, So- phialaan 29. B 442 Carp-Eborall, Mevr. de Wed So- phialaan 39. B 54 Postuma,H. Damesmodemagazijn Laanstraat 81. S 251 Voskuilen, |.Th.Horlogerie,Goud en Zilver, Optiek, Burg. Grothe straat 11a, Soest. PENSIONOPGAVEN. Nogmaals dringt de Vereeniging „Soest VÖoruit" aan op inzending van pension- opgaven welke geheel kosteloos in den spoedig te verschijnen pensiongids zullen worden opgenomen. Opgaven in te leveren bij den Secre taris van „Soest Vooruit" of bij G. v. d. Bovenkamp. VOLKSFEEST. Door de besturen van „Soest Vooruit" en de Ghr. Oranjevereeniging „Juliana Nationale Collecte voor het Fonds tot steun van Volksonderwijs ten bate van de Openbare School. Aan alle voorstanders van het Openbaar Onderwijs. Aanstaande week zal het 60 jaar ge leden zijn dat de Vereeniging tot be vordering van het Volksonderwijs in Nederland werd opgericht. Zestig jaar van onvermoeiden, vaak harden strijd voor het goed recht van onze Openbare School, heeft ze dan achter den rug en het mag gerust erkend worden dat er stoere werkers met taai geduld en ijzeren volharding noodig waren, om al de moeilijkheden waarin het openbaar onder wijs, vooral gedurende de laatste jaren verkeerde, weerstand te kunnen bieden. Laten wij beginnen met enkele regels aan te halen uit het Februarinummer voor „Volksonderwijs", het orgaan dier Vereeniging, waardoor eenig licht wordt geworpen op haar huidige positie „Op 25 Mei a.s. bestaat Volksonder wijs 60 jaar. En waarlijk niet als een 60-jarige die hard gewerkt hebbende het grootste deel van zijn levenstaak heeft afgewerkt. Maar als een, die aan de rijpheid van een 60-jarige ervaring, de kracht paart van den mannelijken leeftijd en de adel der blankheid van zijn wapenen". Doet het lezen van die paar regels ons niet goed als we denken aan de jarenlange verguizing der Openbare School. Aan al de pogingen die gedaan werden om haar te vernietigen, zonder meerSpreken opschriften van artikelen tegen haar gericht als: „Afbraak van de Openbare School" en „Daar gaan ze", bij gelegenheid van een opheffing, niet een treurige waarheid Werpen ze niet een somber licht op de verhouding tusschen onze Nederlandsche scholen, zooals die bestaat notabene na de On derwijs Pacificatie, waardoor in het leven zou worden geroepen„Vrijheid van Onderwijs voor iedereen"? Waarna wij hoopten rustig te kunnen werken aan de opvoeding van de Nederlandsche jeugd, gezamenlijk maar dan toch ieder op zijn wijzeHet heeft niet mogen zijn Nadien wordt de strijd feller gestreden dan ooit te voren en door de voorstanders van Openbaar Onderwijs op een wijze die respect afdwingt. Er blijft hun niet anders over dan heftig verzet tegen de manier waarop zij worden aangevallen in hun streven naar vrijheid voor Onder wijs. En het is juist om deze vrijheid te verzekeren aan hen, die nu eenmaal KERKDWARSSTRAAT 15 DAGELIJKS GEOPEND - BRUIDSPORTRETTEN FAMILIEGROEPEN EN VERGROOTINGEN arm en daardoor niet vrij zijn, dat „Volksonderwijs", ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan een beroep doet op U aller medewerking, om te kunnen voorkomen dat voorstanders van open baar onderwijs door hun treurige sociale positie slachtoffers worden van de on edele praktijken, veler tegenstanders. We zouden daarvan tallooze voorbeelden kunnen noemen wekken zelfs op daarvan kennis te nemen alleen zouden we gaarne een ieder dat op komend gevoel van afschuw en hart grondige ergenis willen besparen. Verkeert iemand in armoede hij kan geholpen worden maar eerst het kind naar de Bijzondere School. Zijn er ouders, die met ziekte of tegenspoed te worstelen hebben, waar door de honger het gezin bedreigt hulp kunnen zij krijgen maar eerst de kinderen op de Bijzondere School. Valt het betalen van schoolgeld zwaar, geen nood, het suppletiefonds zal bij springen maar eerst de kinderen op de Bijzondere School. Is het niet droevig dat „Volksonder wijs" vaak geen voldoende middelen bezit om in dergelijke gevallen reddend op te treden. Maar des ondanks is zij reeds vele malen te hulp gekomen en zal dit in de toekomst nog vaak moeten doen. Zorgt gij voorstanders van de Openbare School er voor dat zij het ians chte rid :oek- r ten ons stuk uk stuk :rken ijzen JWE

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1