Soest er Courant voor Soest en Omgeving Nieuws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. ifcb&rvar RjAvkifrarxtel Veeiïhuizersfxaat DEPOSITO'S H^NPiLlCHISDlITiN lELWOÜt La Porte Co. Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint Piano leerares Zc kechtep kip kiodcrwbqcp cd rywfel by No. 27 Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk N.V. MIDDENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S A. FUGERS - Kerkstraat 3 Overwerkte Zenuwen MIJNHARDT'S EL van ttfSeurs, Begeleiding NEDERL. OOST-INDIE Hoofdpijn VAN DEIH BERG Co. ALLE BANKZAKEN „SOU DEO GLORIA" Soest I Door VAN DIJK S MEUBEL-TRANSPORT ALLE BANKZAKEN W. D. BOS TELEFOON 84 Veertiende' «Jaargang Zaterdag 3 «Juli 1926 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertenttën worden Ingewacïit tot Vrijdags vcormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE SOESTER ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. voor AMERSFOORT en OMSTREKEN Telef. 97, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker Tooverije bestaet in 't maken van een verdragh ofte verbondt met den duyvel, het zij opentlick of heimelick, om door hulpe desselfs, hetzij menschen ofte vee te betooveren ofte te onttoove- ren, te vloecken of te zegenen, oock dingen te doen ofte te be- staen, die 's menschen verstant, konst ende kracht te boven gaen ende door de ordinaire ende bekende naturelicke middelen niet geschieden Aldus luidde de omschrijving van „tooverij" in een midden-zeven-tiende- eeuwsch godsdienstboeken onwillekeurig komt dit in de gedachten, wanneer we hooren, hoe in de laatste weken, ver schillende plaatsen in ons land we denken slechts aan het zotte geval te Roozendaal, waar het heele politiecorps in het geweer werd geroepen in rep en roer worden gebracht door diverse spookgeschiedenissen, welke stuk voor stuk terug gebracht tot min of meer bewuste grollen van hyper-zenuwachtige juffers. Het feit dat nog zoovelen zij het dan ook de meerendeels de zeer eenvoudige „luyden" zich van de wijs laten brengen door een verdacht geklop en nog zoo vatbaar blijken voor „spook geschiedenissen", is een bewijs, dat het bijgeloof, dat tot voor kort zoo'n belang rijke plaats in het maatschappelijke leven innam, wel zeer diepgeworteld zat. Het merkwaardige van het bijgeloofverschijn sel is wel, dat het in de 17e en 18e eeuw (in de 19e ook nog, om van de 20e maar te zwijgen) in alle lagen van de bevolking vasten voet had. Er waren natuurlijk ook meer verlichte geesten, die op het dwaze ervan wezen, maar gemakkelijk liet men zich niet overtuigen en tot laat in de zeventiende eeuw, in sommige streken nog veel later, moesten de menschen, die beschuldigd worden, met den duivel een verbond gesloten te hebben, in de waag gewogen worden. Er was vrijwel geen plaats, hoe klein ook, in ons lieve vaderland, die niet een of meer heksen bezat, de z.g. hek senmeesters waren zeldzamer. Volgens de overlevering dan ontvingen de heksen van den duivel zalven, waarmee zij mensch en beest konden betooveren. Dat uit een dergelijk heksenverbond natuurlijk niet anders dan kwaad kon voortvloeien is van zelfsprekend en zoo werden deheksen van alle rampspoeden als ziekte, scha delijk weder en allerlei onheil de aan- leidende oorzaak geacht. Men nam dan allerlei middelen te baat, om te ontdekken of er sprake was van „heksenwerk". Vertoonde het hoofdkussen van een zieke bij opensnijden vreemde figuren in de veeren (hetgeen natuurlijk door woelen heel gemakkelijk kan gebeuren) dan stond het vast, dat men met „heksenwerk" te doen had. Dan kwam het er op aan, de heks te ontdekken. Geen nood, ook hierin voorzag de „waerborg om geen quaed halsrecht te doen". Wat was er eenvoudiger dan een zwarte (natuurlijk een zwarte I) haan levend in den pot te stoppen Het spreekt van zelf dat het beestje van een dergelijke kunstbehande ling niet erg gediend was en een ver schrikkelijk misbaar maakte. Maar dat was juist goedWant wie tijdens dat schreeuwen het huis passeerde, dat was zonder een schijn van twijfelde heks 1 Zoo waren er honderden voorbeelden aan te halen van de diepgewortelde vfees voor heksen, tooverij en al wat daarmede verband houdt. Daaronder namen de z.g. spoken, de geestverschijningen, met de bekende attributen van kloppen, zuch ten, janken en klagen een voorname plaats in. Er was ook al weer geen dorp zoo klein, of het kon zich beroemen op een spookhuis, of ten minste toch op een griezelige spookhistorie. En dat het geloof daaraan niet beperkt was tot de minder ontwikkelden blijkt uit het feit, dat vooraanstaande geleerden het bestaan van z.g. „spoken" in volle ernst verde digden. Niet alleen in Holland, maar ook in geheel overig Europa openbaarde zich in die tijden, onder allerlei vormen, een zeer grotesk bijgeloof. Het is duide lijk, dat een zoo ver ingevreten kwaad niet zoo spoedig tot in den grond wordt uitgeroeid en dit verklaart dan ook, dat zelfs in dezen verlichten tijd, normale menschen met een goede dosis gezond verstand, zich zoo door hun verbeelding parten kunnen laten spelen. Dr. G. D.J. Schotel, de groote kenner van oud-Hol land, laat Heemskerk in een van zijn geschriften reeds zeggen: „datter veel bedrogs onder sulke dingen schuilt en datter vele onheilen met niet al te licht- geloovig daarin tesijn kunnen voorkomen worden". Iets dat de brave Roosendalers en zelfs een enkele Amsterdamsche politie-agent zich wel eens in de ooren konden knoopen. FLOR1S C. .GAZELLE" RIJWIELEN KAMERKRONIEK Een staartje van het Be zoldigingsbesluit - De in- terpellatie-Moller in de Kamer - Matig enthousias me - Het standpunt van min. de Geer. De optimisten hebben ongelijk gehad. Ten minste wat het Nederlandsch-Bel- gische verdrag aangaat. Want het staat nu wel vast, dat behandeling vóór het zomerreces door onze Tweede Kamer uitgesloten is. De commissie van rappor teurs is na de beëindiging van het jongste onderzoek in de afdeelingen, slechts eenmaal bijeen geweest, voor de vaststelling van het afdelingsverslag en nu komt ze niet eerder bijeen dan 9 Juli. Het is dus niet overdreven, wanneer men meent, dat het afdelings verslag eerst tegen einde Juli, begin Augustus zal verschijnen. Eigenaardig steekt daarbij af, de spoed die men in de Belgische Kamer met het ontwerp maakt. De Kamercommissie voor buiten- landsche zaken, welke voor deze gelegen heid aangevuld was met 6 afdeelings- leden, keurde het verdrag met algemeene stemmen goed en besloot meteen het nog vóór het zomerreces dat 15 Juli ingaat - in do Kamer 1© behandelen. In parlementaire kringen is men ervan overtuigd, dat de Belgische Kamer en Senaat het verdrag vrijwel met algemeene stemmen zullen aanvaarden. Hetgeen het voor onze Kamer feitelijk nog moei lijker zal maken, in deze belangrijke kwestie een vrije en onafhankelijke be slissing te nemen. De Tweede Kamer behandelde eenige wetsontwerpen, die slechts zeer matige belangstelling vermochten te wekken, n.l. een wijziging van de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1926, wijziging van de Waterstaatsbegrooting 1926 (verhooging) alsmede wijziging van de begrooting van Financiën, alles in verband met de uitvoering van het groote Zuiderzeewerk. Alle deze ontwerpen, benevens nog enkele van ondergeschikt belang werden, de meeste z.h.s. en discussie, aangeno- nomen. Toen kwamde interpellatie Moller (r.k.) in zake de classificatie van gemeen ten in het bezoldigingsbesluit. Dr. Moller kalmeeren en worden gesterkt door de zenuwstillende en zenuwsterkende Zenuw tabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten toonde in een gedocumenteerd en uit voerig betoog aan, dat de voor deze classificatie verkregen statistische gege vens niet juist zouden zijn te achten. Hij laakte het, dat het staatkundig-geo grafische beginsel werd gevolgd en niet het economisch-geografische. Ook was er met de belastingcijfers voor de bere kening van het duurtecijfer willekeurig omgesprongen. En naar het in verschil lendegemeenten zoo verschillendeschool geld was heelemaal niet gevraagd. De klasse-indeeling achtte hij onhoudbaar en hij berekende, dat de afschaffing van den standplaatsaftrek den staat slechts in ongunstige geval een 6 millioen zou kosten. En iu zijn concrete vragen vroeg hij den minister dan ook, of de regeering niet geloofde dat de classificatie in vele opzichten onjuist was toegepast, of de regeering niet alle daardoor veroorzaakte onbillijkheden wilde herstellen en of zij het heele stelsel van klasse-indeeling der gemeenten niet volstrektonhoudbaar vond Neen, dat vond ministerde Geer heelemaal niet. En onjuist vond hij het stelsel ook niet, al waren er bij de jongste wijziging wat onregelmatigheden blijven bestaan. Herziening van de classificatie lag dus voorshands niet in de bedoeling en kon geenszins op eenigszins groote schaal ondernomen worden. Minister de Geer ging zelfs zoover, de huidige classificatie dc eenig verdedigbare en billijke regeling te noemen en van gelijkstelling van alle gemeenten en afschaffing van den stand- plaatsaflrek wilde hij persé niets weten, al ware meer differenfiatie te overwegen. Nu, begrijpelijkerwijs was de heer Moller teleurgesteld. De minister maakte er zich maar af, meende hij en diende daarom twee moties in, de een om de regeering uit te noodigen classificatie en standplaatsaftrek op te heffen, de tweede om alle onbillijkheden door on juiste toepassing van classificatie te herstellen, tot den dag der afschaffing. De eerste motie trok hij spoedig in, nadat de heer Ketelaar (v.d.) nog verklaard had, dat de eerste motie hem te ver ging en hij over de tweede nog eens moest denken. De heer Bakker (c.h.) was evenmin te vreden over de classi ficatie en wenschte herziening. Dit vond de heer Smeenk (a.r.) ook, die correctie gewenscht vond voor gezinnen, waarvan kinderen boven de 12 jaar elders school gaan. Maar de moties, die kon hij niet onderschrijven. De heer ter Laan (s.d.) vond het antwoord van den minister maar zoo, zoo. Er waren immer fouten bij dit stelsel Neen, de regeering moest maar in overleg treden met de commissie voor het G.O. en verder gaan, dan de minister zeide, toen hij slechts herziening op geringe schaal in uitzicht stelde. Opheffing van de classificatie achtte hij echter niet mogelijk. Toen kwam de heer Hermans (r.k.) met een andere motie, waarin hij de Kamer het oordeel liet uitspreken, dat de herclassificatie van sommige gemeenten bij de laatste her ziening van het Bez. besluit voor de in die gemeenten wonende ambtenaren tot gevolg moet hebben een aan de klasse- verhooging evenredige verhooging van het inkomen. Nogmaals kwam de minister voor zijn classificatie op. Opheffing zou tot on billijkheden leiden en daarom vond hij de motie-Moller onaannemelijk. En al werd zij aangenomen, zoo dreigde hij, dan zou hij nog ernstig overwegen of hij haar wel zou kunnen uitvoeren. Al wilde hij wel eens nagaan, welke onge rechtigheden nog zouden kunnen worden weggenomen. Het denkbeeld van den heer Smeenk zou spr. ernstig overwegen en de motie Hei mans vond hij zoo interessant, dat hij beloofde die kwestie te onderzoeken, of de Kamer de motie nu aannam of niet. Waarop de heer Hermans, opgelucht, zijn motie introk. Ten slotte verwierp de Kamer de motie- Moller. En daarmee was dit staartje van het zoo geruchtmakende bez. besluit uit den weg geruimd. POLITICUS. BEKENDMAKING. De Burgemeester de gemeente Soest brengt ter kennis van belanghebbenden dat de kiezerslijst der Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei te Amersfoort van 114 Juli a.s. op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage ligt. Soest, 30 Juni 1926. De Burgemeester voornoemd. G. DEKETH. Muziek-theorie, Compositie, Muziekgeschiedenis Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 NIEUWERHOEKSTRAAT 2. 21. De Mijnbouw (Tin) De mijnbouw, het winnen van nuttige delfstoffen, heeft in de laatste tientallen jaren in Indië een in sommige opzichten aanzienlijke vlucht genomen. Reeds eeuwen geleden verwerkten de inlanders er ijzer tot het vervaardigen van wapens en goud voor sieraden. Vermoedelijk hebben zij ook toen reeds steenkolen verbrand en zelfs soms petroleum ge bruikt zij wonnen in het algemeen die delfstoffen daar, waar zij op natuurlijke wijze, meestal door waterwerking, aan den dag kwamen, doch van eenige stelselmatige ontginning was geen sprake. Alleen de tinwinning en misschien ook het goud maakten hierop een uitzondering, tenminste het is bekend, dat Bangka, dat een onderdeel vormde van het Palembangsche Rijk, een jaarlijksche schatting betaalde in tin. In de 18e eeuw kocht de Oost-Indische Compagnie dan ook dit tin van den Sultan van Palembang, hetgeen zoo bleef tot 1812, toen, onder het Engelsche tusschen- bestuur de mijnondernemers op Bangka rechtstreeks het metaal aan het Gouvernement leverden. Eerst in 1853 begon de staats-ontginning, die nog heden ten dage bestaat en bloeit Iets vóór dien tijd liepen er ook reeds Publicatiën DIENSTPLICHT. Overgang naar de aanvullingsrcserve. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter kennis van belanghebbenden, dat behoudens onvoorziene omstandig heden op 1 October 1926 naar de aanvullingsreserve zullen overgaan de gewone dienstplichtigen der Landmacht van de lichting 1911. De tot de aanvullingsreserve behoo- rende dienstplichtigen zijn bestemd om in geval van mobilisatie eerst na de algemeene oproeping in wcrkelijken dienst te worden geroepen en om dan op te komen bij de depots. De aan deze dienstplichtigen verstrekte rijksgoederen zullen met uitzondering van het zakboekje in December 1926 moeten worden ingeleverd. Blijkt bij de inlevering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereischten staat verkeeren, dat stelt de dienstplichtige, wien het aangaat, zicht o.a. aan bestraf fing bloot. Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer en waar de inlevering moet plaats hebben. Soest, 1 Juli 1926. Dc Burgemeester voornoemd, G. DEKETH. bedaart spoedig door gebruik van een paar Mijnhardt's Hoofdpijntabletten. Glazen buisje 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten geruchten, dat op het eiland Billiton (naast Bangka gelegen) tin zou voor komen. Gouvernements-ambtenaren, daarheen gezonden, keerden onverrich- terzake terug, doch particulieren waren in 1852 gelukkiger en hun onderzoek leidde tot de oprichting van een onder neming, die in 1860 aan de Billiton-Mij. overging, welke laatste ten vorigenjare is overgegaan in het „Gemeenschappelijk Mijnbouw-bedrijf Billiton-Mij.", waarin dus het Gouvernement plaats heeft als aandeelhouder naast de particuliere aan deelhouders. In 1890 werden ook op Singkep, een eiland behoorendetot den Riouw-archipel, tin-ontginningen ter hand genomen. Wanneer men deze 3 vindplaatsen in onderling verband beziet, blijkt dat zij liggen in een gebogen lijn, die tamelijk wel evenwijdig loopt aan het hoogge bergte van Sumatra, dat zich in het Zuiden zij het ook met een onder breking (straat Soenda) ombuigt naar het Oosten om zijn voortzetting te vinden op Java. Onze tin-eilanden vormen te zamen, en onder voortzetting in het Noorden over Malakka, een neven-rug, die, toen de Indische zeeën een veel lager peil hadden, in zijn geheel boven den waterspiegel moet hebben uitgestoken Overigens is het gebleken, dat ook op Sumatra zelf sporen van tin voor komen, evenals op het zeer veel ooste lijker gelegen eiland Flores. Het tin wordt in het algemeen gewon nen als stroomtinerst, d.w.z. als een bezinksel in tegenwoordige of vroegere valleien en soms ook op hoogere gronden. KASSIERS JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRONDSCHE BR AND-INBRAAK VRIJE KLUIS Dit erts is door verwering afgebrokkeld van de oorspronkelijke tin-erts-aders en nu en dan komt het voor, dat ook zoo'n ader nog wordt aangetroffen. Wij kunnen hier het tinbedrijf niet in zijn geheel beschrijven, doch ver melden slechts, dat door boring grond monsters worden opgehaald, die worden uitgewasschen. Door het grootere soor telijk gewicht van de ertskristallen wordt dan het erts afgescheiden van de in zulk een monster voorkomende grond soorten. Door het boren van vele van zulke gaten worden de ontginbare erts- afzettingen bepaald en in kaart gebracht. De diepte, waarop de tin-erts-voerende lagen liggen is zeer verschillend, doch gaat soms tot over de 20 meter. Door ontgraven moeten deze ertslagen worden blootgelegd en gewonnen, hetgeen vroeger, toen men alleen de minder diep gelegen afzettingen ontgon, geheel door handenarbeid geschiedde. Ingebruik-stelling eerst van stoompom pen en daarna ook van graafmachines en baggerwerktuigen heeft echter de NEO. HERV. ZANG-VEREENIGING Directeur: FRED. BREEKVELDT, Baarn De repetities worden gehouden des Woens dagsavonds van 8 tot 10 uur in de Ned. Herv. Kerk te Soest. Contributie bedraagt 75 cents per maand. Dames en Heeren die als werkend iid willen toetreden gelieven zich te vervoegen bij een der leden, of des avonds ter repetitie. mogelijkheid geopend ook de diepere lagen te bereiken. Op hoogere gronden worden ook door machinaal, krachtig water-spuiten de grondmassa's losge maakt, verplaatst en uitgewasschen. De inlandsche bevolking verricht hierbij wel eenig hulpwerk, zooals hout kappen, huizen bouwen e.d., doch het mijnwerk wordt geheel door de krachtiger Chineesche contract-koelies verricht. Het erts wordt in stroomend water zoo schoon mogelijk uitgewasschen en dan versmolten. Daar niet overal vol doende brandstof voorhanden is voor de smelterij waarvoor men alleen houtskool benutte is reeds sedert lang een deel der ertsen naar Singapore verzonden ter verdere verwerking. Thans overweegt het Gouvernement om, in samenwerking met het Billiton-bedrijf en met de Singkep-maatschappij, een tinsmelterij op te richten op Java, n.l. te Tandjong Priok. Zooals gezegd komt het tin-erts ook voor op Malakka, welk schiereiland zelfs het grootste aandeel heeft in de wereld opbrengst, waarna Ned. Indië als tweede komt, dicht gevolgd door Bolivia. Voor zoover is na te gaan leverde N. I. tot nu toe in totaal ongeveer 17 millioen pikols tin, terwijl thans de jaaropbrengst ongeveer 450.000 pikol bedraagt. Het gouvernement behaalt hieruit per jaar een winst van eenige tientallen millioenen guldens Voor 1925 vond ik in „de Ingenieur" de winst der Bangka-tinwinning opge geven als 39.5 millioen gulden, dank zij zeer hooge tinprijzen. Partikuliere aandeelhouders van Billiton en Singkep genieten dan verder ook nog hun aandeel d.w.z. een paar millioen. Het is duidelijk, dat alle ertsvoorraden eenmaal uitgeput moeten raken, hetgeen dus ook hier het geval zal zijn. Hoewel Billiton door steeds krachtiger werkwijze zijn jaaropbrengst in de laatste tijden zelfs nog heeft weten op te voeren, is de bodem van dit eiland merkbaar aan het verarmen wat ertsvoorraden betreft, zoodat althans hier te voorzien is, dat de ontginningen in afzienbaren tijd zullen moeten worden opgegeven. Bangka zal het zeker nog langer kunnen volhouden en wat Singkep betreft zal veel afhangen van de zee-ontginningen, waar men door baggermolens ertshou denden grond van den zeebodem ophaalt. Ongeveer de halve opbrengst van de hier werkende maatschappij wordt aldus aan de zee ontwoekerd. Wij stippen hier nog even aan, dat de vraag naar tin voornamelijk geldt de blik-vervaardiging, waartoe dun plaat ijzer overdekt wordt met een uiterst dun laagje tin. Het blik zelf wordt in hoofdzaak verbruikt voor verpakking van verduurzaamde levensmiddelen en van petroleum. W. D. Na voltooiing van dit opstel las ik, dat ook in Midden-Sumatra de tin-win ning is ter hand genomen. Aanvankelijk heeft het Gouvernement dit werk aan gevat bij Bangkinang, doch dit weder WORDT U GOEDKOOP HNNETJE8VERIIITISD STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 6! w opgegeven, waarna het is voortgezet door de Mijnbouw-Mij. Stannum, een dochter-maatschappij van de Billiton-Mij., die nu door machinale ontginning, middels een emmer-bagger, hoopt op bevredigenden uitslag. Burgerlijke Stand GEBORENFijtje, d. v. H. v. Rouwen daal en W. Harskamp Maria Huberta, d. v. M. de Jong en P. de Ruijgt Martha Louise, d. v. M. de Bruin en J. G. Lodeesen Arendina Paulina, d. v. F. J. Peters en A. H. Blom Regina Elisabeth, d. v. L. J. Berendsen en A. Praag. ONDERTROUWDL. Beekhuiszen en C. de Bes. OVERLEDEN Metje v. Dijk, 70 jaren, echtgen. v. G. P. Damen Maria Hendrika v. der Wilt, 29 jaren, echtgen. v. H. Niebuur Willem Douma, 55 jaren, echtgen. v. G. S. Malga Jacobus |ohannes Mathies, 57 jaren, ongehuwd. VESTIGING 24—30 JUNI 1926. J. F. Speijers, v. Hilversum, Vliegkamp J. H. v. d. Giessen, v. Gorinchem, Kampweg 66 Joh. Majoor, v. Bussum, Beukenlaan 21 L. H. Blink, v. Gronin gen, Kampweg 66 J. M. Hijman, v. Utrecht, Rademakerstr. 25d H. J. L. Hanno, v. N. O. Indië, K. Bergstr. 3 R. J. Mulder, v. Groningen, Vliegkamp J. Ternim, v. Meppel, Noorderweg 20 M. v. d. SchaftMiddelman, v. R'dam, Veenhuizerstr. 17 J. J. Ber- gacker, v. A'dam, Utr.weg 26 A. H. Smit, v. Barneveld, Soesterb.straat 43. VERTREK 24—30 JUNI 1926. J. F. Steitner m. gez., n. Polen, Iduns- kawald H. Bosch m. gez., n. A'foort, Schimmelp.str. 74C. H. v. Roest, n. Arnhem, Velperweg 11 P. de Meijer m. gez., n. Zeist, de Wetl. 9 C. v. d. Pol m. gez., n. Hilversum, Zwaluwstr. 2 G. Gerritse, n. Enschedé, Walhofsweg 61 J. M. Houterman, n. Rosmalen bij J. Smulders F. de Rijke, n. O. Beijerland, Zinkweg W. I. Maaswinkel m. gez., idem A. A. Sijpkens m. gez., n. Apeldoorn, Zwarte- kijkerweg ~1 H. J. Fruin m. gez., n. Deventer, Boedekerstraat 8. BANKIERS BAARN - SOEST - BUSSUM CHEQUE REKENINGEN MET RENTEVERGOEDING Plaatselijk Nieuws. GEVONDEN VOORWERPEN. Op werkdagen, des voorm. tusschen 9—12 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Mantelceintuur, Schapenschaar, Auto buskaartjes, 2 Dameshorloges, Rozen krans, Schort, Rijwielplaatje, Ceintuur, Medaille, Damestasch met inhoud, Lees boek en een Boender. Tc Soesterberg: 2 Tabakspijpen. TENTOONSTELLING. We verwijzen onze lezers gaarne naar een in dit blad voorkomende advertentie, betreffende een tentoonstelling van schil derijen van SoesterKunstschilders(essen) en van kunstnaaldwerk in de groote Zaal van Hotel „Eemland", welke ge houden zal worden van Maandag 12 tot en met Maandag 19 Juli a.s. Op den avond der opening van de tentoonstelling zal er een groot Tuinfeest met Bal-Champctre gehouden worden in de geïllumineerde en afgesloten voor tuin van Hotel „Eemland". Tevens kan de Commissie mededeelen dat de alom- bekende Veluwsche Zanger en Voor drager Jan van Riemsdijk dien avond zijn medewerking zal veileenen, terwijl er tevens in ruime mate gelegenhetd zal zijn tot dansen. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie. KERKSTRAAT 20 JULIANASTRAAT 7

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1