AutoverhBurinrichting Koester Courant voor Soest en Omgeving Hieuws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. €>IR®I8 Algem. Begrafenis-Ondern. Soest Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint Piano leerares Uitgever G. v. d. BOVENKAMP Soestdijk Wenscht U een Huur-Auto? Bel op No. 84 Kerkstraat 51 - B. 't Lam VENEMA's Kleermakerij Handschoenen A. FUGERS - Kerkstraat 3 Door VAN DIJK'S MEUBEL-TRANSPORT NEDERL. OOST-INDIE VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN W. D. BOS TELEFOON 84 Autogarage „MIDDËLWIJK" E. van Meurs, No. 36 Veertiende Jaargang Zaterdag 4 Sept. 19Z6 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiön worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bq den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. Directie: J. KOETS, Tel. 226 en J. Arend WIERSMA, Tel. 86 Eerste aanspreker W. VAN D1ERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 118 Kantoor: Spoorstraat 24, Telef. 226 Vervoer van overledenen door geheel Nederland per trein en per auto. regeling voor crematie enz. Eigen kistenmakerij Veldweg 4. Een van de belangrijkste ervaringen in ons bestaan is ongetwijfeld „groei". Wanneer we eenmaal van kind tot mensch gegroeid zijn, begint het groote, dikwijls onbegrepen, gedachtelijke proces, dat geestelijke groei genoemd wordt. Het beseffen van dit feit, het inzien, dat slechts door groei een hooger moreel niveau bereikt wordt, zal ons er toe brengen in vele gevallen minder hard te oordeelen over de tekortkomingen en verkeerde daden van anderen. Onlangs nam een overzeesch confrère het voor deze stelling op met de zeer juiste verklaring, dat heel velen van ons een groot aantal daden in hun leven hebben begaan, waarover we ons nu schamen dat we veel dingen gezegd hebben, waarvan we nu hartelijk spijt hebben, dat we misschien heel veel brieven geschreven hebben, waarvan het beter ware, dat ze nooit door ons geschreven werden. En daarom, wanneer „de men- schen" met boosaardig gefluister de slechtste dingen vertellen, die ze omtrent anderen weten, zou het wellicht de moeite waard zijn te onderzoeken en na te gaan, wat nu wel het beste en mooiste is, dat we omtrent die „anderen'" weten. Een dronkaard kan het eeremetaal op de borst dragen, maar door dron kenschap heeft hij dat niet verworven en er is heden ten dage menige arme duivel, wiens verkeerde daden publieke lijk worden ten toon gesteld tot zijn schande, die vroeger voor een nobele daad, het eeremetaal der menschheid verdiend had. Wat is het beste van dien man Het is niet meer dan billijk, dat hij beoordeeld wordt naar zijn beste daden, in plaats van naar zijn slechtste. In dezen gedachtengang voortgaande behoeft het dan immers geen verwonde ring meer te baren, wanneer we bij het beschouwen van het wereldgebeuren meer, veel meer waarde hechten aan de goede en harmonische gebeurtenissen, gebeurtenissen die wijzen opgroei,dan aan de onharmonische en onrust zaaiende. Zoo is het de moeite waard, te wijzen op het feit, dat dezer dagen, voor het eerst sedert 1914, Fransche en Duitsche athleten elkaar ontmoetten, ter gelegen heid van een internationale atletiek wedstrijd te Bazel. Hoe men hierover wil denken, toch is deze gebeurtenis een verschijnsel, dat er op wijst in welk een belangrijk stadium van voor uitgang Europa zich momenteel bevindt. We kunnen nu eenmaal niet wegcijferen, dat sport en spel in ons tijdsgewricht een zeer belangrijke plaats innemen en daarom vinden moderne vriendschap, verdraagzaamheid en ridderlijkheid haar voornaamste en gemakkelijkste uitdruk king op het sportveld. De volken in onzen tijd ontmoeten elkaar op velerlei gebied, als daar zijn wetenschap literatuur, godsdienst enz. Maar de sport interes seert een publiek, dat grootendeels buiten deze gebieden van internationale gedach telijke activiteit staat. En slechts wanneer hij een vreemdeling zich op een of andere wijze op het sportveld ziet on derscheiden, denkt de doorsnèe-man het onderdeeltje van het groote publiek, aan den vreemdeling als aan een wer kelijk individu. Van hoe groote waarde men soms deze wijze van neerhalen van nationale barrières van vooroordeel acht, blijkt uit het feit, dat de Bolsjewiki overgingen tot het organiseeren van z.g. „propagandistisch voetbal". De Olympia bij de oude Grieken was een gelegenheid, waar athleten en toeschouwers van oorlogvoerende staten elkaar ontmoeten. Daar werden alle vijandelijkheden be graven. Zoo kan de ontwikkeling van landenontmoetingen op het sportveld in Europa bijdragen tot het elfenen van den weg voor internationale verdraag zaamheid. Daarom is het feit, dat de Fransche en Duitsche athleten vrede sloten, van beteekenis. Hier is vooruit gang, groei. Men heeft in den laatsten tijd meer malen „sneers" en minder vriendelijke opmerkingen gehoord aan het adres van Amerika. Dan betrof het de oorlogs schulden, dan de ontwapening, dan de afkeerigheid van den Volkenbond. Wel, hoe zeiden wij ook zoo juist Het is niet meer dan billijk iemand te beoor- deelen naar zijn beste daden, in plaats van naar zijn slechtste. Welnu dan, president Coolidge gaf dezer dagen te kennen, dat hij voornemens is tot verdere beperking der maritieme bewapening over te gaan, geheel afgezien van het al of niet slagen der Volkenbondsactie voor ontwapening. Ook hier, vooruitgang, groei. FLORIS C. KAMERKRONIEK Nogmaals, de heer Braat en de zomertijd - Een nieuwe Minister van Staat - Mr. Th. Heemskerk - Wetsontwerpen - Tante Pos l Sedert der wereld werd kond gedaan, dat de Plattelandersbond met één voet in het graf stond en met de andere boven den financieelen afgrond zweefde, hebben we weinig van den actieven bestrijder van den zomertijd, den heer Braat vernomen. Maar niet zoodra doet zich een gelegenheid voor om dat gehate instituut aan te vallen, of de heer Braat met of zonder Plattelandersbond achter zich treedt in het krijt. Nietwaar, de zomer loopt ten einde. Waarom dus nog den zomertijd gerekt Dies voelde de heer Braat den minister van Binnen- landsche zaken aan den tand. Deze maand, September, korten de dagen al aanmerkelijk. Daardoor achtte deze afgevaardigde dat de druk van den zomertijd zich zeer zwaar zal doen gevoelen voor menschen, die 's morgens vroeg naar hun werk moeten gaan en ook voor schoolgaande kinderen. Of de minister nu niet bereid was, den duur van den zomertijd te verkorten Neen, antwoordde de minister, dat ging niet. De interpellant had wel gelijk, de druk werd verzwaard, maar met het oog op de internationale verkeersregeling kan geen nader tijdstip voor het eindigen van den zomertijd gekozen worden, dan bepaald is bij K. B. van 25 Januari 1926. Bovendien, wat den aanvang van den zomertijd betreft, steekt ons land nog gunstig af bij andere landen, zoodat bij ons de bezwaren toch nog altijd minder wegen, dan elders. DusSep tember houdt den zomertijd. Mr. Th. Heemskerk, benoemd tot Minister van Staat. Weer een van die zeldzame figuren uit het politieke leven, die door hun bijzondere eigenschappen hun onbewimpeld door ieder erkende groote verdienste, tot een helder stralende ster van de eerste grootte aan het politieke firmament worden. Gesproten uit een geslacht van regeerders zijn vader was Mr. J. Heemskerk Azn., die in 1866 deel uitmaakte van een ministerie en later tot tweemaal toe leider was van een liberaal kabinet hebben we Mr. Heemskerk, sedert 1925 de leider der A.R., in den loop der jaren bijna onaf gebroken in de Tweede Kamer zitting zien hebben, sedert hij in 1888 door het district Ridderkerk werd afgevaardigd. Toen in 1908 het kabinet-de Meester viel, werd hij kabinetsformateur en zijn ministerie regeerde van Februari 1908 tot Augustus 1913. In de oorlogsjaren lid van den Raad van State, treedt hij in 1918 weer in het politieke strijdperk, als hij voor de Tweede Kamer gekozen HEERENMODE-AFDEELING van in Zeemleer, Pean de Suède, Mappa, Wildleer e.d F. C. KUIJPERSTRAAT 10 - TEL. 169 wordt. Maar de benoeming wordt ter zijde gelegd en een paar weken later was hij minister van Justitie in het nieuwe Kabinet Ruys de Beerenbrouck. In 1922 gaat hij over in het tweede kabinet van dezen formateur. Dan, in 1925 komt hij weer als gewoon afge vaardigde in de Kamer, zij het ook als leider der A.R. en ernstig voorstander van voortgezette samenwerking met de R.K. Ook deze staatsman heeft natuurlijk zijn bestrijders, doch er zullen er zeker wel zeer weinigen zijn, die niet een zekere dosis eerbied hebben voor dezen intègre figuur, die thans, op vier en zeventigjarigen leeftijd, tot het zeer hooge ambt van Minister van Staat geroepen is, om naast oud-minister-president Mr. P. W. A. Cort van der Linden, oud gouverneur-generaal A. W. F. Idenburg en Prof. Mr. Dr. W. H. Nolens als vertrouwensman de Kroon van advies te dienen in de oogenblikken, wanneer de hoogste macht in ons land, voor beslissingen van het allerhoogst gewicht staat. Het wetsontwerp (eigenlijk zijn het er drie) tot wijziging van de Lager Onderwijswet, heeft thans het departement verlaten en is bij de Tweede Kamer ingediend. De wijziging betreffende de eischen voor toelating tot het hoofdacte examen is aldus, dat de minister voorstelt in art. 210 te bepalen, dat de onder- wijzersacte ten minste anderhalf jaar vóór de toelating tot het hoofdonder wijzersexamen moet zijn verkregen. Als compensatie voor den vervallen eisch van tweejarige werkzaamheid als onder wijzer, zou de minister het zoo willen ingericht zien, dat niemand tot hoofd eener school benoembaar is, die niet ten minste drie jaar volledig in een lagere school is werkzaam geweest Dan is er nog een tipje van de komende begrooting opgelicht, in verband met de aankondiging van de verlaging der posttarieven met 1 October a.s. De posterijen moeten door de verlaging van het briefkaartporto van 71/# tot 5* cent, expressebrieven van 30 tot 20 ct. en postpakketten van 40 tot 30 ct., per jaar f 3 millioen derven. Maar toch moet de begrooting voor 1927 met een over schot van over de f 4 millioen sluiten. Over een verlaging van het briefporto van 10 tot V/s ct. wordt echter voorloopig nog niet gedacht. Misschien vertrouwt men de raming niet al te best en wil men eerst nog eens den kat uit den boom zien. Is dat niet zoo, welnu, dan spreekt de Kamer straks nog een woordje hierover mee. POLITICUS. .GAZELLE" RIJWIELEN Een en ander over Steenkoiengas, ook wel lichtgas genoemd. Nu de gemeente Soest van gas zal voorzien worden, is het voor hare in woners zeer zeker niet van belang ontbloot iets over de verschillende wijzen van toepassing van gas te ver nemen. Wij willen daarbij, zonder in diepzinnige technische beschouwingen te vervallen, tegelijkertijd een en ander over de fabricage van het gas meedeelen. De Nederlandsche uitvinder van het steenkoiengas is de Maastrichtsche ge leerde Jan Pieter Minckelers geweest, die 4 Juli 1824 overleed en voorwien in 1904 in Maastricht een standbeeld onthuld werd. Minckelers is wereldbekend als de Nederlandsche uitvinder van het steen koiengas en zijn het niet alleen wi Nederlanders, die hem als zoodanig eeren. Op het internationale gascongres, dat in 1924 in Parijs gehouden werd ter herdenking van het vijftigjarig be staan van de „Société technique de i' Industrie du Gaz en France", waarbij de voorzitter in zijn openingsrede de uitvinding van het steenkoiengas aan roerde, wees hij er uitdrukkelijk op, dat Minckelers de eerste was van het drietal van verschillende nationaliteit, met wier arbeid de geschiedenis van de gasindustrie geopend werd en in het gedenkboek van den „Centenaire de 1' Industrie du Gaz en France" wordt Minckelers ingeleid met de woor den: „Ses travoux marquèrent eene première étape précise dans 1' histoire du gaz". Het steenkoiengas ontstaat bij de droge destillatie van steenkolen. Onder droge destillatie wordt verstaan, het verhitten van steenkolen in luchtdicht afgesloten ruimten. Hiervoor worden gebruikt retorten of kamers van vuur vast materiaal vervaardigd. De vergassing moet bij hooge tem peraturen geschieden, zal zij economisch zijn, ligt dan ook de vergassingstem- peratuur bij pl.m. 1000 graden Celsius. Als bijproducten krijgt men cokes, koolteer en ammoniakwater. Verschillende grootere gasfabrieken voegen watergas aan het koolgas toe. Dit watergas verkrijgt men door stoom door gloeiende cokes te leiden. Om de warmtewaarde van het wa tergas te verhoogen wordt het wel met ruwe petroleum gecarbureerd, hetgeen geschied door deze olie te vergassen. Het voordeel van de watergasbijvoe- ging is, dat men dit in eene betrekke lijk kleine fabriek in groote hoeveel heden fabriceeren kan, zoodat men bij plotselinge groote gasafname, direct voldoende gas bijproduceeren kan. Voor de watergasfabricage is verder veel cokes noodig, wanneer de cokes- prijzen laag zijn of b.v. bij slappe winters de cokesverkoop gering is, kan men deze voor vergassing gebruiken en komt men op die wijze gemakkelijk door zijn voorraad heen. De koolteer wordt in de fabrieken van koolproducten verwerkt. Er zijn over 't algemeen niet veel menschen, die weten wat er al voor chemische producten uit deze zwarte koolteer gemaakt worden. De mooiste aniline verfstoffen, de fijnste parfumerie-oliën, springstoffen, artsenij-, desinfectie- en kosmetische middelen, benzol, naphtalina, carbol- zuur, anthaceen-, kressoot- en smeer oliën, pek en asfalt, al deze stoffen en nog veel meer haalt men uit de koolteer. De ammoniak wordt verwerkt tot geconcentreerde ammoniak of tot am moniumsulfaat (zwavelzure ammoniak). De zwavelzure ammoniak wordt ge bruikt als kunstmest of ook wel bij de vervaardiging van springstoffen. In verschillende toestellen wordt het gas aan de fabriek gereinigd van be- standdeelen, die bij verbranding een schadelijken invloed op het mensche- lijke organisme zouden hebben, wan neer zij ingeademd werden. Hiertoe behoort o.a. ook het zwavel waterstof, hetwelk door ijzerhydrooxyde uit het gas gereinigd wordt. Wanneer deze massa voldoende zwavel opgenomen heeft, wordt zij aan zwavelzuurfabrieken, lucifersfabrieken enz. verkocht. De reinigingsmassa neemt tegelijker tijd cyaan op en wordt het ferrocyaan naderhand aan de verfstoffenfabrieken tot het z.g. Berlijnsche blauw verwerkt. De naphtalinedamp, die in het gas voorkomt, heeft de onaangename eigen schap om bij dalende temperatuur zich in vlokvorm uit te scheiden. Daar het gas in de buisleidingen, die in den koelen grond liggen, altijd afkoelt, geven deze naphtalineafzettin- gen aanleiding tot verstoppingen, waar door de gasverbruiker zonder gas kan komen te zitten. Om dit te voorkomen, wordt de naphtaline aan modern in gerichte gasfabrieken in speciale was- schers uitgewasschen. Omdat het gas altijd een hoeveelheid waterdamp bevat, die zich bij afkoeling als water uit het gas uitscheidt, wor den in de hoofdleidingen op verschil lende punten syphons ingezet, waar dit water zich in verzamelen kan en waar het zoo nu en dan uitgepomt wordt. Hiermede willen wij deze kleine uit eenzetting over de fabricage van het gas beëindigen. Een volgende maal hopen wij U iets te vertellen over de gasdistributie en de verschillende toepassingen van het gas voor huishoudelijk- en industrieel gebruik enz. GAS-TECHNICUS. WORDT U GOEDKOOP EN NETJES VERHUISD S STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 5 26. DE INDUSTRIE. Wij noemden Indië reeds vroeger een landbouw-land, waarmee wij dus al aanduidden, dat de industrie er een ondergeschikte plaats inneemt. Een uitzondering hierop maakt voor zeker de Suikerindustrie, waarvan wij onder het hoofd „Landbouw" reeds vermeldden, dat er thans 179 suikerfa brieken op Java In werking zijn. Een dergelijk getal toont wel, dat hier de „industrie" naast den landbouw een zeer voorname rol speelt. Zoo zouden wij ook de thee-fabrieken, die bijna even talrijk zijn als de thee ondernemingen en de rubber-bereidings plaatsen onder de industrie kunnen rekenen. Wij maakten ook reeds melding van de Kinine-fabriek te Bandoeng en toen wij over de kokosnoten spraken, stipten wij aan, dat men, om vracht te besparen, getracht heeft in lndië de olie te winnen in plaats van verscheping der z.g. Copra naar Europa. In den oorlogstijd vatte men deze zaak op groote schaal aan en scheen zij te zullen opbloeien, doch n& den oorlog stortte dit bedrijf grootendeels in een, vermoe delijk omdat men met de afvalprodukten, die in Europa verwerkt worden tot veekoeken, ginds geen raad wist. Toch zijn er nog enkele oliefabrieken in bedrijf gebleven. Ten behoeve o.a. van suiker- en koffie-verpakking heeft men in lndië duizendtallen zakken noodig, die uit Britsch-Indië betrokken worden. Men nam proeven met in ons Indië gekweekte vezels en meent thans in den roselle- vezel een goede grondstof gevonden te hebben voor een jute-fabriek, waardoor men hoopt in dit opzicht van het buiten land onafhankelijk te kunnen worden. In Tangerang, nabij Batavia, bestaat reeds sinds vele jaren een door een Franschman gestichte stroohoeden-indu- strie en vele hier te lande verkochte z.g. Panama-hoeden zijn van Java af komstig. Lucifers werden indertijd in Indië hoofdzakelijk ingevoerd uit Japan, doch sedert eenige jaren worden ze nu ook in Indië vervaardigd. Papier, dat vroeger geheel werd ingevoerd, wordt thans uit Indische grondstoffen vervaar digd, en de fabriek op Java wordt door het Gouvernement gesteund door een voorloopige leveringsovereenkomst. Onder „Mijnbouw" spraken wij reeds over de zoutzuurfabrieken, de raffinade rijen en de blikken-fabrieken, die bij het petroleumbedrijf aansluiten. Onlangs nog heeft de Bataafsclie Petr. Mij. een fabriek geopend te Tjepoe op Java, waar dagelijks 18000 blikken kunnen worden vervaardigd. Deze blikken kunnen 18 L. petroleum bevallen en worden paarsgewijze verpakt in een houten kist, zoodat ook de aanmaak van 9000 kisten per dag noodig zal zijn om hiermee gelijken tred te houden. Ook voor de thee-verzending zijn kisten noodig. Voor een opbrengst van ongeveer 100 millioen ponden thee zijn ruim 1 millioen kisten noodig. Deze werden vroeger gemaakt van zeer ruw bewerkt minderwaardig hout, doch een fabriek van triplex-kisten geeft thans een verpakking, die veel lichter in ge wicht is. Enkele plaatsen in Indië mogen zich verheugen in het bezit van een gasfabriek en waterleiding en reeds zeer vele hebben hun electriciteitsvoorziening, waarbij wat de laatste betreft, gestreefd wordt naar bediening van geheele streken door één KASSIERS JULIANAPLEIN 5 TELEFOON 163 SOEST ONDERGRONDSC1IE BR AND-INBRAAK. VRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 JULIANASTRAAT 7 centrale. Als voorbeeld hiervan geldt het Gemeenschappelijk Electric, bedrijf Bandoeng en Omstreken, dat aanvankelijk een particuliere onderneming was, doch kort geleden is omgezet in een z.g. „gemengd bedrijf", d.w.z. een bedrijf, waarin naast particulieren ook de over heid als aandeelhouder en bestuurder deelneemt. Velen in Indië beschouwen ijs als een onontbeerlijk iets, zoodat ijsfabrieken in tal van plaatsen bestaan. Toch kan ik verzekeren, dat men ook zonder ijs in Indië het leven zeer wel kan volhouden, althans zoolang men niet in het ziekenhuis is terecht gekomen, waar het soms werkelijk onontbeerlijk kan zijn. Spoorwegwerkplaatsen en scheeps werven zijn uit den aard der zaak ook ginds aanwezig. Groote schepen worden er wel niet op stapel gezet, maar de zeilvloot der verschillende prauwen veeren is toch geheel in Indië gebouwd. Zoo vind ik vermeld, dat in het laatste boekjaar door het Tegalsch Prauwenveer op eigen werven te Cheribon werden gebouwd 11 vaartuigen, elk van ongeveer 40 ton. Groote droogdokken, inÈuiopa gebouwd, bevinden zich te Sabang, te Tandjong Priok en te Soerabaija, in welke laatste plaats zich ook bevindt de Marine-werf m.t. Het groot-aannemersbedrijf was tot voor korten tijd in fndië onbekend. Openbare werken werden niet alleen door onze Ingenieurs ontworpen, doch ook uitgevoerd, waarbij slechts onder- deelen werden gegund aan Chineesche aannemertjes. Verschillende groote Holl. aannemersbedrijven hebben echter in Indië kantoren gevestigd sedert er vele groote werken op het gebied v an haven verbetering werden ter hand genomen. In verband met de vele groote bouw werken, vooral betonwerken, is ook van belang geworden de Portland-Cement fabriek nabij Padang, die naar ik meen reeds een kleine 20 jaren oud is en die thans een flink afzetgebied heeft veroverd al zijn ook haar de tegenvallers niet bespaard gebleven. Nog moeten wij noemen een enkele bierbrouwerij, de Bataviasche Arak-Mij. en een Holl. Sigarettenfabriek in midden Java, welke laatste een mededingster heeft Telef. No. 1 Torenstr. 7 VERHUUR-INR. VAN LUXE AUTO'S gekregen in een Engelsch-Amerikaansche onderneming, die eerst een fabriek te Cheribon begon en thans ook een fabriek te Soerabaija zal openen. Verder heeft de bekende Duitsche fabrikant Dralle een fabriek geopend van aetherische oliën enz. Eindelijk nog moet ik melding maken van de Gouvernementsindustriën, t.w. de zoutwinning op Madoera en de Opiumfabriek te Weltevreden. Van beide voortbrengselen heeft het Gouvernement zich het monopolie voorbehouden, met dien verstande, dat wat zout betreft, het grootste deel der winning in handen is van de inl. bevolking op Madoera, doch dat de handel geheel berust bij de overheid. De grootte van dit bedrijf moge blijken uit het opbrengst-cijfer van de zoutregie, die voor 1925 bedroeg ruim 19 millioen gld., een winst latende aan de schatkist van ruim 10 millioen gulden. Wat de opium betreft, zoo heeft het Gouvernement de bereiding ter hand genomen om hiermee het verbruik ge heel te beheerschen en gaandeweg te beperken. Inderdaad neemt het verbruik afToch gaf deze fabriek en de handel in opium in 1923 nog een bate van 25 millioen gulden, welk cijfer echter zien- derooge vermindert. Wij noemden reeds de marine-werf met bijbehoorende werkplaatsen te Soerabaija, doch moeten te zelfder plaatse ook nog vermeiden de artillerie- constructie-werkplaatsen ten behoeve van het leger. Wij hebben hiermee de Europ. indu strie in hoofdzaken geschetst, zonder te durven verzekeren, dat we volledig zijn geweest. Men zal moeten toegeven, dat wanneer men in zulk een kort bestek de industrie van een uitgestrekt .gebied als ons Oost-Indië kan beschrijven, de omvang slechts gering te noemen is en dat het er voorloopig nog niet naar uitziet, dat de overbevolking van Java hierin een uitweg als bestaansmiddel kan vinden. Ook in een voordracht onlangs door den Heer J. W. Meyer Ranneft, assistent-resident, te Leiden gehouden, zeide deze kenner van de Ind. toestanden„er is ginds slechts landbouwindustrie en niet veel meer". Naast de industrie onder Europ. leiding bestaat natuurlijk ook eenige inlandsche en chineesche industrie. De Chineezen zijn o.a. de Indische meubelmakers en zij voorzien tal van Europeanen van witte kleeding en schoeisel. De inl. industrie treedt weinig op den voorgrond en van bedrijven van eenigen omvang is dan ook geen sprake. Als een der voornaamste bedrijven moeten wij wellicht noemen het bakken van dakpannen en steenen. De weefkunst wordt wel beoefend, doch in hoofdzaak als huis-industrie. Verder hebben wij de inlandsche smeden en wagenmakers, in Z.O. Borneo, nabij Bandjermasin, de diamantslijpers, terwijl wij de Kunst nijverheid, die in sommige streken een vrij aanzienlijke plaats bekleedt, afzon derlijk zullen bespreken. W. D. Burgerlijke Stand GEBOREN Hendrika Margaretha, d. v. B. Beuken en M. C. Kerkhof Johanna Maria, d. v. J. H. v. Breuke- len en M. v. Renswouw Aleida Jacoba Theresia, d. v. J. H. Pieper en A. M. Everts Aartje, d. v. W. v. Renselaar en D. Morren Jacobus Henricus, z. v. J. v. Kasteel en W. M. Meerwaldt Elise Auguste, d. v. J. J. F. Muller en E. A. Dohr- mann Elisabeth, d. v. W. Sjollema en H. P. Snabel Gerardus An- tonius, z. v. A. Groenestein en B. C. Roest. ONDERTROUWDC. E. Hilhorst en G. de Ruijgt. OVERLEDENTeunis Roodseiaar, 47 jaren, echtgen. v. H. Versloot Johannes Adrianus Kok, 8 weken. VESTIGING VAN 26 AUG-—1 SEPT. G. J. Worffel, v. Zwitserland, G. Pels- weg 16 J. Katee, v. Abcoude-Proostdij, Rademakerstr. 25 A. W. Hilhorst, v. A'foort, L. Bergstr. 7 J. v. Vuuren, v. Utrecht, Julianastr. 6 C. H. A. M. Spier, v. A'dam, Noorderweg lg J. Bergman, v. Baarn, Nieuweweg 111 W. A. Zieltjes, v. Bussum, idem 21 H. A. Drost m. gez., v. A'dam, Kampweg 62a J. H. Morriën, v. R'dam, Schriks- laan 57 J. D. v. d. Crab m. gezin, v. Heemstede, Parklaan 2b S. Bakker m. gez., v. N. O. Indië, Bosstr. 27 A. M. v. Mansom, v. de Bilt, Birkstr. 34 G. Aartsen, v. Baarn, Beukenlaan 1. VERTREK VAN 26 AUG—1 SEPT. D. v. Prooijen m. gez., n."Spijkenisse, de Weiplaat C. W. v. Prooijen, n. Baarn, Zandvoortl. 28 E. Bakker m. gez., n. Ermelo, Rijksstraatweg C. F. W. Rietveld m. gez., n. Utrecht, Lange jansstr. 19 bis G. Renooij m. gezin, n. N. Amstel, Molenweg 6 H. Muller, n. den Haag, Baarnstr. 52 C. A. P. Valkenet, n. St. Michielsgestel, Ruvvenberg P. H. Valkenet, idem J. G. Beijer, n. A'foort, Miereveldstr. 28 O. W. R. Bergemann. n. Hilversum, Celebesstr. 27 H. A. Gerritse, n. Baarn, Nieuw Baarnstr. 57 W. Wijnbergen, naar Beverwijk, filiaal A. Heijn. Publicatiën HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat van Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht is ingekomen en ter Gemeente secretarie van Hoogland ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van het Bestuur van het Waterschap „De Gecombineerde Stoombemaling van de Zeldertsche Wetering" te Hoogland, om vergunning tot het plaatsen van twee electro-motoren van een centrifugaalpomp in het gebouw van de „gecombineerde stoombemaling van de Zeldertsche Wetering" te Hoog land, kadastraal bekend in Sectie A, No: 759. Op Zaterdag 11 September a.s., des vóórmiddags 10 uur, zal ten Gemeente huize van Hoogland gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mon deling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente Hoogland kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Soest, 28 Augustus 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. Begeleiding Muziek-theorie, Compositie, Muziekgeschiedenis Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 NIEUWERHOEKSTRAAT 2.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1