schikbaar. Inrichting VERLOTING Autoverhuurinrichting P. MAN Mester Courant voor Soest en Omgeving lienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. IHI IM D1L l& I 9 i 1TIIM HiüFiir Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint is-Onderneming HAKS ling voor crematie No. 37 men met: 1 VERZEKERINGEN. „E/TM rg. Grothestraat 28 ke- en Platvoeten ER PRINS, Arts E AUTO Ford van f 2150.- EIEN van f1200.- i-Ameublement TOBER 1926 I Gulden Veedestraat 7. 11b. uthandel IDER WÊÊÊÊ Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk NL V. MIDDENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S VENEMA's Kleermakerij Handschoenen Autogarage „MIDDELWIJK" MIJNHARDT's VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN W. D. BOS Wenscht U een Huur-Auto? Kerkstraat 51 - B. 't Lam Hoofdhuid PUROL A. FUGERS - Kerkstraat 3 INDIJK iRDEN 0 D. HOOLWERF, Dir. Veertiende Jaargang Zaterdag 11 Sept. 1926 in Dr. Brümer, Arts teQro- ddel tegen zwaren, hardnek- en Bronchitis. Ook voor chen het meest baatgevend. onnen van Carlsbad. Tegen dzuiverend, zacht laxeerend 1.15. Drogisten. ESTDIJK, ÏELEF. Na. 54 Taxateur H IEDEREEN0 Spoorstr. 4-6 EKKER iek, Lumbago, Zenuwpijnen Asthma, Chron. Bronchitis, van 23 uur. zondheid en Zieken en Driebergen. Mei 1926, No. 942 achines en voorts lelijke Artikelen. cocht mochten zijn. in. Aantal Loten 25000 te en de tweede prijs terug te koopen. TELEFOON 78 EIMAN, Parklaan 12b Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentlön worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE SOESTER ADVERTENTIËN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. voor AMERSFOORT en OMSTREKEN Telef. 97, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker Gedachten bij het scheiden van den Zomer. Nog enkele dagen en ook deze zomer behoort, officieel, weer tot het verleden. Maar wij, wij hebben nu reeds afscheid genomen, bij de laatste mooie dagen, die deze wel zeer karige zomer ons gebracht heeft. De reeds vallende eerste gele bladeren Deze tijd is van een zachte melancholie doortrokken. We proeven haar, we voelen haar aan, in de lichte nevel, die 's morgens nog hangt in de bleek-lichte straten, in de eigenaardige, prikkelende geur van planten, die hun zomerkleed hebben afgelegd en stervensbereid, zich gereed maken, zich weder aan de moe deraarde toe te vertrouwen, en die de lucht vervullen van een fijn aroom. En we zien haar, in de fijne zilveren draden, die van boom tot boom en van struik tot struik gaan, als wilden deze herfst draden aan die allen de mare brengen de zomer is heengegaan. Elk jaargetijde heeft zoo zijn eigen toon, wekt zijn eigen gedachten. Het voorjaar, symbool van ontkiemen, ont spruiten, nieuw leven, opbruisende, over weldigende energie, de zomer, tijd van rijping, van wasdom, van vreugdevol bereiken van hoogste glans en rijkdom. En dan, de herfst. DU is de tijd van de herinneringen, van de gedachten aan zonnige uren, die voorbij zijn, van wee moedig herdenken van veel liefs en veel moois, dat onherroepelijk voorbij is, en dat in onze gedachten staat in een au- recol van gouden zomerglansen. De herfst noodt tot stil gedenken en vervult ons wezen met dat fijn aroom, dat ontstijgt aan de bloemen der herinnering. Ondanks het feit, dat er tientallen van eeuwen liggen tusschen onzen verlichten tijd en de duisternis der primitieve vol ken, kunnen we ons nog niet geheel en al onttrekken aan den invloed der jaar getijden op onze gedachten en onze stemming, iets dat wij dus tot op zekere hoogte nog gemeen hebben met onze primitieve vaderen. Voor hen was de herfst het begin van een donker, moeilijk en hard jaargetijde, in alle opzichten. Was het wonder, dat het hun wat droef te moede was, wanneer de laatste zo merdagen wegstierven en de eerste gele bladeren omlaag dwarrelden. Iets daar van is bij ons nog aanwezig, omdat we de warme zomersche dagen betreuren, met hun overvloed van licht, omdat we wat opzien tegen de donkere winter avonden, de korte dagen, de lange nach ten. Nietwaar, we houden van het licht. En ook, omdat de natuur er triest gaat uitzien. De natuur schijnt te sterven en het stemt zoo droef, al die onver gelijkelijke kleurenpracht te zien ver- bleeken en verwelken tot een somber grauw. Wel zeker, maar toch, houdt dit verwelken niet reeds een nieuw, schit terende belofte in, de belofte van de terugkeer in nog schooner bloei, en nog grooter pracht. Is het niet slechts een zich voorbereiden, een zich rusten voor den nieuwen zomerdag De natuur schijnt te sterven, doch legt slechts een kleed al, om straks in alouden kringloop, ons opnieuw het genot van het weer ont luikende leven te schenken. En meteen komen de najaarsstormen en rukken en plukken aan de takken en zwepen bloem en blad voor zich heen, en meenen, dat zij de natuur nu wel alle leven ontno men hebben. Maar het leven kan niet gedood worden. En ondanks loeiende stormen, ondanks wintersche duisternis, zal het leven zegevieren. Door de duis ternis van komenden winter heen, zien wij in de verte alweer het licht van nieuwen bloei, die zeker komen zal, o, zeker. Daarom, ondanks de melancholie die zich onwillekeurig van ons meester maakt, bij het scheiden van den zomer, bij het komen van de herfst met in zijn gevolg de winter, kunnen we uit die trieste natuur een troost putten. Er steekt een symbool in immers, in dit schijnbare sterven, in die schijnbare overwinning van de duisternis En in die zekerheid, zoo goed als de zon eiken dag in het zenith staat, dat het licht toch zal over winnen? Dat het leven, ondanks dtén schijnbaren dood, niet vernietigd kan worden. Omdat het leven eeuwig is. FLORIS C. HEERENMODE-AFDEELING van in Zeemleer, Peau de Suède, Nappa, Wildleer e.d F. C. KUIJPERSTRAAT 10 - TEL. 169 Telef. No. 1 Torenstr. 7 VERHUUR-INR. VAN LUXE AUTO'S KAMERKRONIEK Van kamerleden en gas maskers - Regeeringsbe- langstelling voor het Wa- tersnoodgebied - Gevolg van het beroep op de regeering - Een onverteer baar ontwerp? Ja, die nieuwsgierige kamerleden I Daar had je nu meneer Danz, uit de Eerste Kamer, die het naadje van den kous wilde weten over die spoedver- vaardiging van gasmaskers bij de Hevea dit ontwerp nu nog slechts dient om gelden te verschaffen, die door verlaging van de successiebelasting en van de personeele belasting worden prijsgegeven Maar de nadeelen aan een verterings belasting verbonden, zijn onvergelijkelijk veel grooter, dan de voordeelen van de genoemde verlagingen. Bovendien, de successiebelastingverlaging komt slechts een zeer kleinen kring ten goede. En de verlaging der personeele belasting dreigt de huishouding van vele gemeen ten in de war te sturen, hetgeen ten slotte zou leiden tot inkomstenbelasting- verhooging door de gemeenten. Waardoor de betrokkenen er nog veel slechter aan toe zouden zijn. Bovendien zou de weeldebelasting remmend op de produc tie werken, terwijl het huidige tijdstip wel zoo ongunstig mogelijk is voor een dergelijke belasting. Neen, men ontraadde dan ook belastingverlaging ten sterkste, als die gepaard zou gaan met een weeldeverteringsbelasting. En zou er een weeldebelasting ontworpen worden, wel, als de minister het dan maar deed onder medewerking, ja ten deele slechts Rubberfabriek. En waarom er overwerk- vergunningen waren verleend. Tja, ant woordde minister Lambooy, het was waar, er werden bij de „Hevea" te Oosterbeek gasmaskers voor het depar tement van Oorlog gefabriceerd. En overgewerkt werd er ook. Door een aantal metaalbewerkers, die de voorde fabricage benoodigde gereedschappen enz. maakten. En dat overwerken was noodig, om de vervaardiging der gas maskers zooveel mogelijk te bespoedigen. Maar, troostte de minister, het lag in het voornemen, om bij de fabricage der maskers zelve niet langer dan den normalen tijd te doen werken. Het is net of er een addertje onder het gras schuilt, zei een eerwaardig parlementlid ons dezer dagen. Want met dat al, heeft de minister nog niet verteld, waarom er nu eigenlijk zoo'n haast was bij de fabricage, zoo'n plotselinge haast. Die nieuwsgierige kamerleden ook. Wedden, dat meneer Danz niet tevreden is en over een paar dagen nog weer met een vraag komt aandragen? Het is afgeloopen met de ministerieele vacanties. De excellenties zijn nu allen in de residentie teruggekeerd en bestu- deeren zonder twijfel eindelooze cijfer reeksen en begrootingsposten. Om van de ministerieele bezoeken en onderzoeken nog niet te spreken. De Maas en Walers hebben ten minste niet aan doovemans deur geklopt, toen ze dezer dagen de groote trom roerden, onder leiding van een kamerlid vergaderden en een ernstig gestemd adres aan de Regeering zonden, om maatregelen te nemen ter voorziening in dreigend overstroomingsgevaar. Want jhr. de Geer, die de koorden van de staatsbeurs houdt en minister Kan, van Binnenlandsche Zaken en Landbouw'' zijn persoonlijk den toestand in het Land van Maas en Waal gaan opnemen, speciaal die streken, die in den vorigen winter aan den watersnood ten prooi waren. Verder waren bij dit bezoek aanwezig, baron van Heemstra, commis saris der Koningin in Gelderland, de heer de Vlugt (Eerste Kamer) en Walrave Boissevain (Tweede Kamer), voorzitter van het Alg. Watersnoodcomité, alsmede de heer Gerritsen, secr. De aanwezigheid van de laatste heeren zal wel verband hebben gehouden met de eveneens geuite klachten over onvoldoende voor ziening in de behoeften van de door den watersnood geteisterde boeren, in verband met den komenden winter. De beteekenisvolle combinatie van onzen minister van financiën en den minister van Binnenlandsche Zaken, doet ver moeden, en dat stemt de Maas en Walers hoopvol dat hier regeerings- voorstellen worden overwogen. Wellicht zal de Kamer daarvan heel spoedig meer hooren. De Troonrede is immers nog niet uitgesproken. Dan was daar nog het bekende wets ontwerp betreffende een weeldever teringsbelasting, dat ons al een kleine twee jaar zwaar op den maag ligt. De Middenstandsraad heeft pas aan den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid advies uitgebracht en zijn overwegende bezwaren ertegen kenbaar gemaakt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat Uitsluitend onder leiding, van den geor- ganiseerden handel en nijverheid. Ook de overwerkvergunningen in de textielindustrie, door het Eerste Kamerlid Blomjous voor het Iront gebracht, kwamen aan de orde. Daaromtrent gaf de minister van Arbeid te kennen, dat een werktijd verlenging in Italië van zoodanigen in vloed kan zijn verband houdende met den voorsprong van de buitenland- sche concurrentie door valuta, enz. in het complex van omstandigheden, welke moeilijkheden in de Nederlandsche textielindustrie veroorzaken, dat nood gedwongen ook hier werktijdverlenging noodig wordt, om werkloosheid te voor komen ol te verminderen. Maar bij het bepalen van omvang en duur der ver gunningen staat steeds het streven voorop, om zoo min mogelijk de internationale doorvoering van de 48-urige werkweek tegen te houden. Eindelijk stelde minister Kan nog een commissie in voor onderzoek naar den ongunstigen toestand in het haringvis- scherijbedrijf. De Tweede Kamer werd voorts nog verrijkt met een viertal wetsontwerpen betreffende de ratificatie van de ontwerp verdragen van Gcnève in zake interna tionale arbeidswetgeving. Het betrof de ontwerpen in zake ongevallenverzekering (gelijkheid van behandeling van vreemde onderdanen), nachtarbeid in bakkerijen, schadeloosstelling voor ongevallen in dienstbetrekking en voor beroepsziekten. Daar het ontwerp i.z. nachtarbeid der bakkers en dat voor schadeloosstelling voor beroepsziekten, wijziging van de Arbeidswet en aanvulling van de onge vallenverzekeringswetgeving vereischt, is hier een andere vorm van ratificatie gekozen, door het voorstel, de regeering te machtigen tot voorbehoud der be voegdheid tot toetreding tot de Geneef- sche regelingen. Het ontwerpverdrag voor de ongevallen heeft geen betrekking op ongevallen in den landbouw. Daar voor wordt een afzonderlijke internatio nale regeling gemaak. In verband met het feit, dat de leden, die het verdrag i.z. de beroepsziekte ratificeeren zich verbinden om de bepalingen uiterlijk op 1 Januari 1927 in werking te doen treden, zal binnenkort bij de Kamers een wetsontwerp tot aanvulling van de Ongevallenwet 1921 worden ingediend. POLITICUS. Een en ander over Steenkolengas ook wel Lichtgas genoemd. Vervolg. De vorige maal hebben wij een korte uiteenzetting gegeven over de fabricage van het steenkolengas en zullen wij nu de distributie bespreken. Het gas, dat aan de fabriek gepro duceerd wordt kan natuurlijk niet direct naar de verbruikers gevoerd worden, daar de gefabriceerde hoeveelheid gas niet steeds even groot is en ook het gasverbruik nog al sterk varieert tijdens de verschillende uren van den dag. Ook moet er steeds een voldoende voorraad gas aanwezig zijn, opdat, wanneer door een of andere oorzaak de gasfabricage aan de fabriek onder broken wordt, en toch voldoende gas maken. Menige klacht van den gasverbruiker over z.g. slecht gas is ongegrond en vindt haar oorzaak slechts hierin, dat de gasdruk bij het verbruikstoestel (gasfornuis, gaskomfoor, gaskachel, geyser etc.) te laag was. Van de hoofdleidingen gaat het i door de servies- of dienstleidingen naar de perceelen, waar het gas verbruikt zal worden. Door den gasmeter gaat het verder door de huisleidingen naar de verbruikstoestellen. De gasmeter wijst het verbruik gas aan. Men heeft gewone droge gasmeters en muntgasmeters. Vroeger gebruikte men nog veel natte gasmeters, maar is men daarmede sinds de uitvinding van de droge gasmeters langzamerhand mede opgehouden, daar het steeds bijvullen van den gasmeter een ongerief was, zoowel voor de gas fabriek als voor den gasverbruiker. De muntgasmeter laat pas gas door, Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten 75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten wanneer er één of meer geldstukken of z.g. gaspenningen zijn ingeworpen. Zijn deze verbruikt, dan sluit het gas- ventiel zich en krijgt men pas weer gastoevoer, wanneer er opnieuw geld stukken of penningen ingeworpen zijn. Het gebruik van gaspenningen heeft het voordeel, dat de gasprüzen gemak kelijk gewijzigd kunnen worden, zonder dat hiervoor de gasmeters veranderd behoeven te worden en voorts ook, dat men niet afhankelijk is van het aantal dubbeltjes of 21/2 centstukken, dat er te krijgen is. Sinds in vele gevallen, het gas haar plaats voor verlichting heeft moeten inruimen aan de electriciteit en de gasfabrieken om hun debiet te behouden of te vergrooten, door speciale tarieven het gas voor verwarming propageeren, is er groote behoefte gekomen aan een kleiner en goedkooper type gasmeters, Het verbruik van gasmeters met groot meetvermogen is dan ook in de laatste jaren zeer toegenomen, hebben deze nog het voordeel, dat zij zeer weinig drukverlies geven en in aanschaffing aanmerkelijk goedkooper zijn, terwijl er toch dezelfde garantie voor wordt gegeven als voor de gewone gasmeters. Een groot voordeel bij deze gasme ters is ook, dat zij zelfs het kleinste verbruik nauwkeurig aanwijzen, een euvel waaraan alle oudere type meters mank gaan. Doordat bij dit type gasmeters één meter verschillende grootten van het oude type vervangt is men een stap nader tot de normaliseering gekomen, hetgeen dan ook door de gastechnici zéér toegejuigd wordt. In de verschillende vakbladen zijn er verhandelingen over deze gasmeters geschreven, o.a. kwamen in „Das Gaz und wasserfach,Journal für Gasbeleuch- RIJWiELEN Het aanschaffen of repareeren van Rijwielen is een vertrouwenszaak Onze naam waarborgt kwaliteit GERT VAN EE, Torenstraat 20, Soest, Tel. 171 Agent Burgers E.N.R. Rijwielen - Bondsrijwielhersteller A.N.W.B. aanwezig is, zoodat de verbruikers niet voor het onaangename feit, komen te staan, dat zij plotseling zonder gas komen te zitten. Hiervoor dient de gashouder De gewone gashouder is een klok, die in een reservoir met water drijft, de zoogenaamde kuip. De klok is van geleidrollen en wieltjes voorzien, zoodat zij zich langs de geleidingen gemakkelijk op en neer kan bewegen. Hoe meer gas er in den gashouder komt, des te hooger stijgt hij, vermindert de voorraad door het verbruik, dan daalt hij. Er worden ook wel z.g. droge g houders gemaakt, maar zijn er daarvan slechts zeer weinige in gebruik. Van den gashouder gaat het gas, door den regulateur en vervolgens door de hoofdleidingen naar de verbruikers, De regulateur is er om den gasdruk te regelen. De druk, dien de gashouder uitoefent is te hoog als gasdruk voor de con sumenten en moet deze daarom ver minderd worden. Voorts is de gasdruk in het buizennet afhankelijk van het verbruik en van de afstand van het punt, waar het gas verbruikt wordt, tot den regulateur. Hoe verder nml. de verbruiker van den regulateur verwijderd is en hoe grooter zijn gasverbruik is, des te lager kan de gasdruk zinken. De regulateur is er nu voor, om te zorgen, dat deze druk niet te laag wordt, want van den gasdruk hangt voor een groot deel het al of niet goed werken van de gastoestellen af. Men zorgt er daarom ook steeds voor, dat men een ruim buizennet aanlegt, gasmeters van voldoende capaciteit in de buizen plaatst en de buisleidingen ook voldoende wijd maakt, om daardoor het drukverlies zoo gering mogelijk te tung und wasserversorgung" twee ar tikels voor één in het nummer, van 1 Augustus 1925 van Theodor Grothe, gasdirecteur bij de Vereenigde, Electri- teitswerken „Westfalen" te Bochum en één in het nummer van 29 Augustus 1925 van Stadtbaurat A. Köhln in Miin- chen. Van het eerste artikel komt ook eene vertaling voor in „Het Gas" orgaan van de Vereeniging van Gasfabrieken in Nederland. Beide heeren hebben de beste erva ringen met dit nieuwe type gasmeters, dat nu reeds meer dan vier jaar in gebruik is, opgedaan en raden het ge bruik ervan ten zéérste aan Op de verschillende toepassingen van het gas komen wij in een volgend artikel terug. GAS-TECHN1CUS. Burgerlijke Stand GEBORENHendrikus Nicolaas, z. v. N. A. Kool en C. Grift Cornelia Gerritje, d. v. C. Verschoor en C. Leeuwenkamp Wilhelmina Jo- hanna, d. v. C. H. Houdijk en J. C. Hoogeveen Martha Maria Nannette, d. v. J. v. d. Meulen en W. G. Kirchner Johanna, d. v. J. Wiss en B. J. v. Vliet. ONDERTROUWD T. v. Kolfschoten en D. v. Reenen. OVERLEDENDirk Voskuijl, 72 jaren, ongehuwd Cornelis van Schalk wijk, 62 jaren, echtgen. v. G. Hil- horst Maas Sukkel, 71 jaren, ongehuwd. VESTIGING 2—8 SEPTEMBER 1926. C. F. Vendelbosch, v. Leiden, F. C. Kuiperstr. 1 W. C. N. Heufke Kan telaar m. gez., v. N.O. Indië. Parklaan 6 B. v. Dijck m. gez., v. den Haag, KASSIERS JULIANAPLEIN 5 TELEFOON 163 SOEST ONDERQRONDSCHE BRAND-INBRAAKVRIJE KLUI8 KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 Spoorstr. 17 J. G. v. den Berg m. gez., v. A'foorl, KL Engendaalw. 17 F. M. de Vries, v. A'dam, Kolonieweg 5 A. v. de Weg, v. Utrecht, W. Pyr- montl. 65 C. H. Sanders, v. Gouda, Dijkhuisstr. 13 J. Waardenburg m. gez., v. Het Bildt, Stationsw. 18 S. Spakman, v. Zeist, Banningstr. 38g G. Gramsma m. gez., idem F. H. Gemen, v. A'foort, Julianastr. 30 M. Klein, v. Hilversum, Kerkpad Z.Z. 58 P. Rentmeester, v. Deventer, Talma- laan 23. VERTREK 2—8 SEPTEMBER 1926. H. Zoetelief, n. St. Michielsgestel, pens. Ruwenberg J. Mulder, n. Baarn, Stationsweg 21 G. Kruijs, n. Helder, Marineinstituut R. Schokker, n. Har derwijk, Oranjelaan 1 H. v. Lambalgen m. gez., n. Baarn, Turfstr. 7 J. A. v. Essen m. gez., n. Maastricht, Kasteel- weg 12 P. W. Dijkman, n. Baarn. Mouvestr. 33 M. C. Paans, n. Huizen^ Haven F 15 C. Gros, n. den Bosch, Ouden Hulst M. H. A. Corthals, n. Nijmegen, Barbarossastr. 80 W. J. blokland, n. Kerkrade, Kerkplein bij Colar G. W. v. d. Baan m. gez., n. Zeist, Molenweg 22a W. Hofman, n. Delft, Markt 66 W. v. d. Wouden m. gez., n. Rotterdam, St. Jacobsstr. 30 J. Hannessen, n. A'dam, Laings Nekstr. 60II A. Bos m. gez., n. Hilversum, Geuzenweg 78 P. M. Rolff m. gez., n. N.O. Indië H. D. Witjes, n. Apeldoorn, Hoofdstr. 101 N. Halfweg, n. A'dam, Rembrandtpl. 4 G. J. v. Avezaath, n. Abcoude-Proostdij. Bel op No. 84 Publicatiën De Burgemeester dezer gemeente maakt bekend dat op 19 September a.s. vanuit Münster (Duitschland) een wed strijd met vrije ballons wordt gehouden, uitgeschreven door het „Deutsche Luft- verband". Overeenkomstig den wensch van de Duitsche Regeering, worden de ingezete nen verzocht, om, voor het geval een ballon in deze gemeente mocht landen aan de inzittenden zoo mogelijk wel de noodige medewerking te willen verleenen. De Burgemeester voornoemd, G. DEKETH. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der Gemeente SoestGelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter Algemeene kennisdat op de Secretarie der Gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de American Petroleum Company, ge vestigd te 's Gravenhage om vergunning tot het oprichten van een ondergrondsche benzinebewaarplaats (6000 L) met al- lapinrichting in het perceel v. Weedestraat Kadastraal bekend als Gemeente Soest in Sectie H nos. 1505-1509; dat op den 17 September 1926, des voormiddags te 10 ure gelegenheid is om ten Gemeentehuize bezwaren tegen het oprichten dier inrichting in te bren gen en dat gedurende DRIE dagen voor dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifuren kan worden kennis genomen. De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat niet tot even tueel beroep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Soest, den 3 September 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van W. J. Kuijer te Soest, om in zijn perceel Beetzlaan 2, kadastraal bekend in Sectie H, No. 915 een stoomwasscherij te mogen uitbreiden door hen is ver daagd. Soest, 7 September 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest, maken bekend, dat het verzoek van R. Bokma te Soest, om op het per ceel Beukenlaan, kadastraal bekend in Sectie G, No. 2555 een slachtplaats, waarin worstmakerij en rookkastte mogen oprichten door hen is toegestaan. Soest, 3 September 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. Uw Hoofdhuid wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en handel baar indien U de gewoonte aan neemt om er des morgens een weinig doorheen te wrijven Piaaiselijk Nieuws. „YOSH1WARA" (Het Huis van de Misdaad) Bovengenoemd Chineesch spel van droom en werkelijkheid, in drie bedrijven van Hans Bachwitz en vertaald door Maurits Parser, werd Woensdagavond 8 Sept. j.L, door de N.V. „Groot Tooneel" op schitterende wijze ten tooneele ge voerd in de groote zaal van Hotel „Eemland". Men weet niet wat meer te bewonderen, de boeiende inhoud van het stuk, de literaire schoonheid, de zuiver Holland- sche, mooie vertaling of het fijne spel der artisten. Voorzeker het is een zwaar en eenigs- zins vreemd stuk, dat een der gewel digste conflicten van het menschelijk leven, het conflict tusschen ziel en hartstocht behandelt. Vreemd doet het stuk aan, door dat het geheele tweede, tafreel de droom voorstelt van den blanken man, die bedwelmd in de opiumkit ligt. Als in de droom verwart hij de per sonen, de vrouw is nu eens zijne vrouw, dan weder de deerne uit de Yoshiwara (een Luststad in China), de man is bij afwisseling de minnaar van zijne vrouw en de baas van de opiumkit, daar bij ziet hij zich, zelf handelend optreden. Het behoeft geen betoog, hoe zwaar dit stuk te spelen is en toch werd het op schitterende wijze, en lijn getailleerd weergegeven. De vrouwenrol door Mej. Gretha Schoonenberg gespeeld werd prachtig vervuld. Haar gracieus staan en gaan, hare oogenblikken van verleidelijke teederheid en woede waren schitterend. De Heer M. Parser was werkelijk de man met het veel bewogen leven achter zich, zijn boete doening in de droom was treffend. Ook de Heer J. Langenaken was in zijn cynisme, zoowel als Chinees en als minnaar huiveringwekkend. In één woord, de vertolking van het stuk was schitterend. Wanneer men daarbij nog voegt de mooie enseneering, die ons in werke lijkheid verplaatste in de Chineesche opiumkit en in de gezellige huiskamer en de bizonder mooie literatuur en prachtige zuivere Hollandsche vertaling van het stuk moet men het Groot Tooneel dankbaar zijn voor het ons geschonken kunstgenot. Jammer dat de zaal zoo slecht bezet was. De thuisblijvers, wellicht afgeschrikt door de barbaarsche titel van stuk, mogen spijt hebben. De N.V. „Groot Tooneel" is van plan den 29ste Sept. a.s. weer in Soest te komen, met het bekende, bijna klassiek geworden blijspel „De Big van het 168ste regiment". Moge de zaal dan uitverkocht zijn. J. S. «GAZELLE" RIJWIELEN WINTERLEZINGEN. Het Chr. Comité voor winterlezingen is dit jaar gelukkig geweest met haar uitnoodigingen voor sprekers. Behalve de hier reeds zoo gunstig bekend staande sprekers Ds. Vundering en Ds. v. d. Bos ontving zij toezegging van Ds. B. Wie- linga van Amsterdam, terwijl Ds. van Arkel uit Utrecht niet minder bekend ons het eerst zal doen genieten van zijn reis naar Palestina met het onderwerp Galilea verduidelijkt door lichtbeelden Het Comité zal wel zorgen voor de noo dige publiciteit.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1