nrichting IAZAR" HGOED en - lieten rmijn. iï&CÖ Soest er Courant voor Soest en Omgeving Nieuws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. /bank Algem. Begrafenis-Ondem Soest. Fa. STRIJKER Brandstoffen en Grint ringen te Baarn 3- en Platvoeten l PRINS, Arts ithandel i 9ER mmm I 'aal 7 ■EFOON 117 Eemstraat 18 JKE PRIJZEN Boorden, eiken Maandag, anbieding IUWELIER Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk ©IP>IM PUROL er op! 0/ per AUTO van Garage „MIDDELWIJK" VENEMA Dames- en Heerenkleermakerij F. C. KUIJPERSTRAAT 10 - TEL. 169 A. FUGERS - Kerkstraat 3 VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN W. D. BOS SDoor VAN DIJK'S§ 8 MEUBEL-TRANSPORT S No. 42 Veerllende'Jaapgang Zaterdag 16TOct.~1926 rde jmessen 2.500.000.— 148.224.27 1 319.033 68 .375.100.— 172.898.62 5.515 256.57 iden vast4«y0 vast- 4l/«% Directie: B. DE BEAUFORT C. DE RUYTER. en met: Dr. Brümer, Aits te Gro ei tegen zwaren, hardnek- en Bronchitis. Ook voor en het meest baatgevend. nen van Carlsbad. Tegen uiverend, zacht laxeerend 5. rogisten. >poorstr. 4-6 :ker Lumfaago, Zenuwpijnen ithma, Chron. Bronchitis, i 23 uur. •OOMOtMNMMMg - TELEFOON 78 IMAN, Parklaan 12b 2 prijzen lijker dan in iste prijs bnZa mm mm rbergschestraat 4 i. Grothestraat 51 ER J- en ZILVERWERKEN vzijnstel 45. Zoutstel f 17.50 ndjes vanaf. f 10. "aschbeugels met f? tasch f 10.— Jen Heerenhorl f 50.— meshorloges met andjes f 16.50 meshorloges met band f 28.50 RKEN tegen zeer lage Aanbevelend AMERSFOORT Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tol Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE SOESTER ADVERTENT1EN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. Directie: J. KOETS, Tel. 226 en J. Arend W1ERSMA, Tel. 86 Eerste aanspreker W. VAN DIERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 118 Kantoor: Spoorstraat 24, Telef. 226 Vervoer van overledenen door geheel Nederland per trein en per auto. regeling voor crematie enz. Eigen kistenmakerij Veldweg 4. Alle hypochondrische en sceptische levensbeschouwingen ten spijt hoe dikwijls verbergt zich niet een groote geestelijke armoede achter het gewichtig- doenerige mom van scepticus zijn er in dezen door sommigen als corrupt en dol-materialistisch uitgekreten tijd merkwaardige dingen waar te nemen, die wijzen op een grooten geestelijken vooruitgang. Wij gelooven, dat nog geen ander tijdsgewricht zooveel saamhoorig- heidsgevoel onder de menschen in het algemeen, zooveel bereidheid tot het verlichten van de moeilijkheden van anderen in tijden van nood, zooveel gevensbereidheid heeft gezien als juist dit punt in de eeuwigheid, waarop wij thans zijn aangeland. En het is juist nu, dat we heel dikwijls een theorie tot praktijk zien worden, die eigenlijk vele eeuwen lang in de schatkamers van het menschelijk denken was weggeborgen, als een onpractisch en onuitvoerbaar ethisch beginsel. Be doeld wordt de theorie van het „geven", meer speciaal ten behoeve van iets of iemand, waarvan ons de behoefte zeer duidelijk blijkt, zonder dat we ons af vragen of het nu juist onze plicht is te geven, en of niet een ander zal kunnen of willen geven. Kijk, wij menschen zijn soms zonder linge kaerels. En bar wantrouwend en hardleersch. Daar hebben we nu eeuwen lang gedacht, dat we er armer van zouden worden, wanneer we, zonder kleinzielig gelreuzel, iets van ons bezit gaven, om in den nood van een mede- mensch te voorzien, of om aan een zich plotseling voordoende duidelijke behoefte tegemoet te komen. We hebben maar steeds onze vuisten stijfdicht ge knepen, om ons kostelijke bezit toch maar vooral goed vast te houden, om toch maar vooral steeds meer en meer te bezitten. Iets weggeven, hoe dringend de roer> om hulp ook was Dwaasheid, hoe zouden we dan uuit wai dij eiRam krijgen Een logische redeneering, nietwaar, al was die dan ook wat egoïstisch. Egoïstisch Nu ja, maar we hielden de duiten. Chacum pour soi, et Dieu pour tous. Jawel, dat was zeker een heel steek houdende redeneering. En toch vergaten we iets, wij, met onze stijf-dicht geknepen, gesloten vuisten. We dachten er niet aan, dat een stijf-dichte vuist weliswaar niets verloren liet gaan voor ons, doch cok meteen de mogelijkheid van iets te ontvangen buitensloot. Nietwaar, probeer nu maar eens iets in een stijf- gesloten vuist te doen I En dan verwon derden we ons er soms nog over, dat we, ondanks onze vasthoudendheid, niet eens zoo heel veel rijker werden, dan we dachten. Wat deksel, nu pasten we Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snijwonden, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen Het verzacht en geneest toch zoo secuur op ons kostelijke bezitje, voor eiken roep om hulp hielden we ons Oost-Indisch doof, knepen we onze hand nog steviger dicht. We maakten geen gebruik van het voorrecht van de geboden gelegenheid tot geven, waardoor onze handen geopend zouden worden en, kijk, meieen de mogelijkheid zou ontstaan, om te ontvangen. Want een uitgestrekte, open hand, die geeft, is tevens open om te ontvangen. En wie weet, of datgene wat we zouden ontvangen, niet meer zou zijn geweest, dan we gaven, zonder bijgedachte en zonder hoop op belooning. In dit opzicht nu is een merkwaardige vooruitgang op te merken. Velen, die vroeger met stijfdichte vuisten naar welvaart en geluk streefden, gaan nu met open, tot geven bereide handen, door het leven. En het merkwaardigste is, dat ze rijker zijn dan ooit. Niet alleen moreel gesproken, doch ook in gewoon materieel opzicht. De theorie wordt tot praktijk. En werpt ongedachte vruchten af. Er zijn ook andere dan materieele waarden. We kunnen ook anders gcven; dan in geld. En deze ongrijpbare schatten, waarover wij allen vrij kunnen beschik ken, kunnen soms zoo ontzaglijke troost en vreugde verschaffen, aan hen, die ze noodig hebben. We kunnen ook een vriendelijk, opwekkend, bemoedigend woord geven, wanneer wij de behoefte daaraan zien ontstaan. Ook in dit opzicht is de levenshouding van velen anders, beter geworden. In de plaats van met gesloten handen, hun schatten aan vrien delijkheid en hulpvaardigheid angstvallig verbergend, door het leven te gaan, treden zij, wie zij ontmoeten, met open handen tegemoet, mede dcelend van hun kostelijk bezit cn het is wonderlijk, hoeveel vriendelijkheid zij in ruil daar voor ontvangen. In hun open handen FLORIS C. KAMERKRONIEK Aan den vooravond van het groote politieke steek spel - Het zal spannen - Om het Belg. Ned. verdrag - Wegenverbetering. Nieuws gierige kamerleden. Na het voorspel van eenige weken geleden de officieele opening der Staten-Generaal staat nu dan de groote dans te beginnen: de begrootings- debatten en, vooral, het Belgisch-Neder- landsche verdrag. Het zal in de Kamer net zoo bliksemen en spatten, als in de advertenties, die van zekere politieke zijde in de afgeloopen weken in de dagbladen met kwistige hand werden gezaaid en waarin „dit Belgisch verdrag 'n ramp voor Nederland" werd genoemd. En dan wordt ons voorspeld, als gevolg van dit verdrag, oneenigheid met onzen Belgischen buur, verhooging onzer be lastingen in de komende jaren, omdat we mee zouden moeten betalen aan nieuwe kanalen, omdat onze loodsen op wachtgeld gesteld zouden worden. Deze manier om de publieke opninie te bewerken zal wellicht er nog toe bijdragen, dat de toch al verdeelde stemming ten aanzien van dit verdrag dat vee! te gecompliceerd is, om zonder grondige studie te kunnen worden beoordeeld nog meer verdeeld wordt. In de verschillende politieke kampen TELEFOON No. 1 (ÉÉN) moet de stemming onderling ook al niet homogeen zijn. De meeningen onder uc i.k. hamei ïcuen iiiueicn aiciiv uuv,tn- loopen. Morgen komt de r.k. kamerfractie dan ook bijeen, om de kwestie te be spreken. De s.d.a.p. weet ook niet, waar zich aan te houden. In den Partij raad werd het vraagstuk dezer dagen ingeleid door de heeren Vliegen en Brautigam, waarbij de eerste vóór, de tweede tegen aanneming pleitte. Ver schillende kamerleden namen aan de discussies deel, doch tot conclusies kwam het niet. Hetgeen ook de bedoeling niet was, daar men elkaar alleen wilde voorlichten. Doch in ieder geval is ook hier van een eenheid in opvatting niets overtuigends gebleken. Van a.r. zijde heeft men zich onomwonden voor aan vaarding uitgesproken. Wel cijfert men alle ingebrachte bezwaren niet weg. Zoo bijv. ten opzichte van het Moerdijk kanaal achtte men de vraag gewettigd, of men onzerzijds destijds niet onnoodig ver is gegaan, al was ook hiervoor aangetoond, dat een te zwarte schildering van de gevolgen over de schreef gaat Ten slotte is men echter van meening, dat het verdrag in het licht van de belangen van ons land kan aanvaard worden en men zou van a.r. zijde de verantwoordelijkheid van dc verwerping niet willen dragen. Boven deze groote verdeeldheid uit, ri^st nu de vastberaden heid der regeering, om het verdrag te doen aannemen. De minister heeft krachtig en onomwonden gepleit. Ver werping zou een zonderlinge toestand teweeg brengen, omdat het verdrag in België al in alle instanties werd goed gekeurd. Waarlijk, het zal er spannen in de Kamer, als zoo dadelijk de dans begint. Het wetsontwerp tot het heffen van een belasting en het treffen van verdere voorzieningen ten behoeve van de open bare verkeerswegen te land is al een heel eind in de parlementaire keuken afdeelingsonderzoek, memorie van antwoord, overleg met de regeering gevorderd. En het zal niet lang meer duren of het wordt, goed toebereid door de verschillende koks, aan de Tweede Kamer voorgediend. Éën ding staat reeds vast, de strekking van het ontwerp vond vrijwel algemeen instem ming. Nader blijkt nu, dat de regeering zich voorstelt, dal in hoogstens 5 jaar de noodige verbeteringen aan het wegdek der rijkswegen zullen zijn aangebracht. Daarna zal met nieuwe wegenaanleg een begin worden gemaakt. Ook is de minister te vinden voor een vereen voudigde procedure voor de verbetering van wegen, en hij zal zijn standpunt in dezen definitief bepalen bij een wets ontwerp in zake openbare wegen, dat ook spoedig wordt ingediend. Voordat ontwerp heeft als grondslag gediend het wetsontwerp opgemaakt door de staatscommissie voor de Waterstaats- wetgeving. Zoodat er dus nu werkelijk beweging in deze wegenkwestic zit, die zoovelen in den lande zeer na aan het hart ligt. Nieuwsgierige kamerleden waren er ook. Zoo wilden sommige leden uit de commissie van rapporteurs over het ontwapeningsvoorstel van de s.d., van allerlei weten over de kosten van het nieuwe verdedigingsstelsel en over de verhouding van de sterkte van onze luchtmacht, ten opzichte van die van andere landen en of de door de s.d. voorgestane weermacht wel voldoende was voor neutraliteitshandhaving En de communistische heer de Visser wilde het naadje van den kous weten omtrent alle vervolgingen en veroordeelingen in Indië tijdens het landvoogdschap van den heer Fock, n.l. ten aanzien van stakings- en politieke (iees-communisti- sche) delicten. Hij wil overal een precicse en volledige opgave van hebben. De minister van Koloniën kan dus, als hij aan het verzoek gehoor geeft, zijn vrijen tijd heel nuttig besteden, met staatjes maken voor meneer de Visser. Of hij het doen zal? En dat nog wel vóór de behandeling van de koloniale be grooting POLITICUS. Verstopping of moeilijke en onregelmatige stoelgang regelt men vlug zonder kramp of pijn met Mijnhardt's Laxeertabletten Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Maandag 4 October '26. L. S. Ons schoon dorp Soest is tijdens het nog kortstondig bestuurjvan onzen hoog- geachten Burgemeester Deketh uitermate verfraaid. Die leelijke sta-in-den-weg, die tram remise, opgetrokken indertijd zonder eenig gevoel van kunst, is verdwenen. Hoerah I Waar de hoofdweg nu zijn zijtak in de Torenstraat afzendt, ligt een keurig mooi aangelegd plantsoen. Een sieraad voor het mooie Soest! Een lust der oogenzeer zeker eeij groote aantrek kelijkheid des te meer voor degenen, die ons dorp bewonen of wenschen te bewonen. Doch er dreigt gevaar van ontsiering Men wil daar huizen neerzetten 1 Waarom dan toch Ja, winkelhuizen I Zoo, hebben de winkeliers in de Torenstraat dan zoo'n jttL—O Doe het n i e t, Gemeenteraad van Soest I Ontsier Uw schoon dorp toch niet opnieuwEr is nog ruimte tot het bouwen van huizen te over Leve Uw nieuw keurig plantsoen Maar Iaat het ook leven! 111 S. P. Publicatlën SCHOUW. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter kennis van belang hebbenden, dat op Maandag 25 October e.k., zal worden gevoerd de schouw over de in de gemeente gelegen wegen, voetpaden, waterleidingen, bruggen, heulen, heggen enz. Belanghebbenden worden daarom herinnerd aan de artikelen van het reglement op -het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht. Overtreding der daarin voorkomende bepalingen wordt overeenkomstig dat Reglement gestraft. Soest, 8 October 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. BATENBURG. G. DEKETH. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van Johan Mohrman, als Directeur van de N.V. Hollandsch Hout- en Bouw bedrijf voorheen Louis Mohrman en Zn. te Amsterdam om op het perceel Lange Brinkweg 43, kadastraal bekend in Sectie A, No. 1702 een timmerfabriek te mogen uitbreiden door hen is verdaagd. Soest, 5 October 1926. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, BATENBURG. VAN DEN BERG, w.-b. Burgerlijke Stand GEBORENJohannes Bernardus, z. v. C. Huigen en C. J. Mets Erich Egbert, z. v. E. R. Behrend en M. Croiset Hermine, d. v. D. van Hummel en G. H. Kraaikamp. ONDERTROUWD: N. W. Breeschoten en W. Verbruggen J. F. Meier en H. v. den Broek A. Hilhorst en Th. Botterblom G. Wegman, en M. Wanrooij B. Oosthoek en H. Veldkamp. OVERLEDEN Een als levenloos aange geven kind van A. R. Schoonderbeek cn P. A. van Dijk. Ontvangen de nieuwste Stoffen voor winterjassen, ulsters, demi saisons, wintercostuums enz. Ruime voorraad Regenjassen VESTIGING 30 SEPT.—14 OCT. 1926 A. Eekhof, Nassaul. 9, v. St. Michiels gestel D. Lindemon m. gez. Hartweg 24, v. Termunten W. Janse-Vreeling, Kolonieweg 13, v. Haarlem M. C. m. gez. Vosseveldl. 34, v. Bussum E. J. Bergmans m. gez. Rembrandtl. 6, v. Renkum R. Storm, B. Grothestr. 40, v. Utrecht Wed. P. A. v. Heijst. m. gez, Sophialaan 8, v. Everdingen- C. E. N. H. Franchimont m. gez. KI. Engend.weg 9, v. Gorssel G. H. Kersten m. gez. Kerkpad Z.Z. 26, van A'frt G. A. J. M. Eijck v. Zuilichem, Verl. Koloniew. 2, v. Nijkerk C. G. M. Berendsen, Steenhofstr. 46, v. A'dam W. Kuiper m. gez. KI. Engend.w. 15, v. Utrecht T. Roossien, Soesterb.str. 41, v. Hoogkerk J. Kleve, Spoorstr. 50, v. Heemstede J. A. v. Beusekom, idem, idem L. Vermaas m. gez. KI. Engendaalw. 5, v. Zuilen Wed. P. H. Huls, Lindenl. 1, v. Warnsveld J. Th. Hauser m. gez. Julianastr. 57, v. Bussum M. A. P. v. Ingen, idem, idem C. H. L. Diehl geb. Stollé v. Lyndenl. 11, v. den Haag A. A. v. Dorresteijn, m. gez, Molenstraat W.Z. 68, v. Hilversum C. J. H. Verbrugge m. gez, Wilhel- minal. 27, v. Valkenburg P. J. L. v. d. Krift m. gez. Talmalaan 1 lb, v. ijssel- stein H. v. Leusden, Vredehofstr. 1, v. Vreeswijk H. v. Dongen m. gez. Veenhuizerstr. 9f, v. A'dam Wed. C. Th. J. Kelk-Drukker, K. Brinkweg 28 v. N.O. Indië J. G. Smits met gezin, Bosstr. 23b, v. Doorn W. H. de Kiek, Kerkpad Z.Z. 29, v. Voorburg J. Frantzen m. gez. Beethovenl. 10, v. Biaricum Wed. F. F. Wethmar, Dijkhuisstr. 15, v. den Haag A. v. der Bij, Banningstr. 32, v. Gorinchem J. W. Sijbergen, Veenh.str. 78, van Baarn W. v. Geenen m. gez. Laanstr. 9a, van Weesp J. v. d. Vis m. gez. Schoutenkampw. 25, v. A'frt J. L. V. Schot-Weckesser, Parklaan 6, van den Haag A. Mulder m. gez. Molenstr. O.Z. 11v. Zeist G. H. G. Muller m. gez. Steenhofstr. 69, v. R'dam R. Grootveld, Wieksl.w. W.Z. 11, v. Baarn L. Groeneveld, m. gez. Noorderweg 9. Baarn J. A. zur Kleinsmiede m, .GAZELLE" RIJWIELEN gez. Steenhofstr. 12a, v. N.O. Indië D. J. F. Mansveld, Nieuweweg 53, van Eijsden C. E. Dijkman, Kerkpad N.Z. 41, v. Eijsden A. v. d. Pol m. gez. Julianapl. 10, v. Hoogland J. F. Din- newet, St. Josephgest. v. Leiden J. H. Oorthuijs m. gez. Banningstr. 13, v. Naarden H. Hergraven, Kerkstr. 18, A'frt K. Rozendaal, Oude Grachtje 16, v. Biaricum A. Walraven, Kortew. 5, v. den Haag J. L. Zaalberg m. gez. Kolonieweg 8, v. R'dam E. A. Rutgers, Emmalaan 3, v. R'dam M. v. Vliet, Koudehoekstr. 15, v. Avereest Wed A. Kerbcrt, Burg. Grothestr. 17, v. Baarn B. P. Mulder, Birkstr. 34, v. A'dam M. C. Pasmooz, idem, v. Valburg P. Zee m. gez. Nieuwesteeg 55, v. A'frt R. P. Cleveringa met gezin, Heuvelweg 44, v. Zeist L. E. Visser, Talmalaan la, v. Sneek J. G. A. v. d. Linden, Missieh. St. Jan, v. Wateringen, E. A. M. Hols, Kampweg 48cc, v. den Haag. VERTREK 30 SEPT.—14 OCT. 1926. W. v. d. Bosch, W. A. Hoeve, n. den Dolder J. H. J. Feitz, Vaartweg 54, n. Hilversum Wed C. Dumerniet, Soesterweg 147, n. Amersfoort J. H. Renes, Noorderstr. 13, n. Utrecht G. Schuddeboom, H. de Grootstr. 128, n. R'dam T. G. Jansen, Dorpstr. 11n. Eijsden A. L. L. Verweij, Utr.weg 155, n. Amersfoort G. v. Schalkwijk, W. A. hoeve n. den Dolder P. Rentmees ter, Valkenboschkade 332, n. den Haag M. Klein, Gasthuissteeg 9, n. Utrecht J. W. Rutten. m. gez. n. Lugano in Zwitserland J. Kleijn, Molenweg 85, n. Ouddorp H. A. ten Raa, Beursw. 156, v. Huizen J. W. D. Dobbinga, Gen. de Wetstr. 4, n. Haarlem M. Vonk, Zandvoortweg 121, n. Baarn G. J. A. Derie, Gouw 26, n. Hoorn W. Betcke-Simons, Bergweg 222b, n. R'dam F. Speijers, Kerkstr. B 473, n. Barnevrld J. C. Gubbels, Groot Emous, n. Ermelo H. v. Breukelen, St. Josephgest. n. Siitard F. W. Preusser, hotel Hermitrage, n. Zeist v. d. Geest m. gez, Burg, Patijnlaan 5, n. Zeist J. H. Broekman m. gez. Biltstraat 204, n. Utreeht. Plaatselijk Nieuws. .HET GROENE KRUIS". Op Vrijdag 22 October zal de Fleer Ad. ter Cock lid van het Hoofdbestuur der Provinciale Utrechtsche Vereeniging „Het Groene Kruis", in Soest een lezing met lichtbeelden houden over Volksge zondheid. Het Bestuur van dc afdeeling Soest, zou het zeer op prijs stellen, wanneer vele blijk gaven van hun belangstelling in het werk van „Het Groene Kruis", door hun aanwezigheid op deze verga dering. De afdeeling Soest „Het Groene Kruis" werd 3 jaar geleden opgericht en voorziet hier werkelijk in een groote K A SSIER JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRONDSCHK BRAND-INBRAAKVRIJE KLUIS KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 behoefte. Toch zijn er in onze gemeente velen, die doordat ze in gelukkige om standigheden verkeeren weinig weten van het werk van déze vereeniging. Hoofdzakelijk bepalen de werkzaam heden in onze afdeeling zich tot het verleenen van hulp in de huishouding in geval van ziekte der Huisvrouw. Heel veel gezinnen, die in zoo'n geval voor groote moeilijkheden komen te staan, zijn door de „verzorgsters" van „Het Groene Kruis" tijdelijk geholpen. De bezoeksters zijn de dames Alders, Postuma en Lek- kerkerker. Laten allen, die voelen, hoe nuttig dit werk voor onze gemeente is en nog geen lid zijn, zich als zoodanig opge ven bij een der bestuursleden of direct bij de penningmeesteres Mej. Westra, Julianastraat 53, waar ook het magazijn van verplegingsartikelen gevestigd is. Namens het Bestuur, Mevr. Alders. Mevr. Dammers. Mevr. Lekkerkerker. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Woudenberg raadt een ieder ernstig aan, geen giften of gaven af te zonderen voor- of lid of contribuant te worden van de stichting „De Zonnehof", alvorens inlichtingen te hebben ingewonnen bij de politie te Woudenberg. Gemelde stichting heet zich ten doel te stellen de oprichting en exploitatie van Christelijke rusthuizen voor on- en minvermogende rustbehoevenden en her stellenden van alle gezindten. Voorzitter penningmeester is A. J. Vos assuradeur, thans te Woudenberg woon achtig, die tevens colporteert een maand blad voor Evangelisatie en Philantropie. ONBESTELBARE STUKKEN. Onbestelbare brieven terugontvangen te Soest in de 2e helft der maand Sep tember 1926. 1. Burgemeester, Gorinchem. 2. R. de Vries, Blokzijl. 3. Mej. Goudswaard Rotterdam. 4. Vesseraux, Paris. 5. M. v. d. Vlerk, Dinant. N.V. „GROOT TOONEEL". Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in ons blad voorkomende adver tentie van de N.V. „Groot Tooneel", die dit keer in Hotel „Eemland" op zal voeren „Janus Tulp", door Justus van Mourik. Dit blijspel, hoewel niet nieuw, blijft toch steeds allergeestigst. Vooral in het beschrijven van Amsterdamsche toestan den van vóór 50 jaar is van Mourik eenig. Naar dit stuk kan men gerust kinderen zelfs beneden 16 jaar mede brengen. Men voorzie zich dus intijds van plaatsen. RIJKSTELEFOONDIENST Kantoor te Baarn/Soest Nieuwe aansluitingen: B 635 Bon H., Timmerman en Aan nemer, Eemnesserweg 80. 292 jager H., Oude Utrechtscheweg 20 S 10 Kappé E., Cafë Restaurant, Stationskoffiehuis, Torenstraat 6, Soest. NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN. Afd. Baarn en Omstreken. Maandrapport Inspecteur Schrikslaan 51 Soest. Te Baarn een kreupel paard laten uitspannen en door de veearts laten afkeuren als trekdier. Een wagenbestuurder opmerkzaam gemaakt op het onoordeelkundig besturen van zijn paard hij trekt n.l. uit gewoonte onophoudelijk aan de leidsels, hetgeen zeer hinderlijk, zoo niet pijnlijk voor de mond van het paard is. Tc Soest een hondenkarhouder ver boden tijdelijk zijn honden (e gebruiken wegens ziekte zijner dieren. Te Soest assistentie verleend bij een hond, welke heette aangereden te zijn. Bij onderzoek bleek de hond een schot wond aan de hals te hebben, welke door de veearts behandeld werd. Met een van de bestuursleden het circus van Bever te Baarn gecontroleerd en een voorstelling bijgewoond, waarop geen aanmerkingen waren. Op een klacht over vermoeide honden, welke iedere Zaterdag van Bunschoten naar Huizen de gemeente Baarn pas- scereti, controle uitgeoefend, echter zonder resultaat, daar de bespanning niet is opgemerkt. Overwerkte Zenuwen kalmeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten GEVONDEN VOORWERPEN. Op werkdagen, des voorm. tusschen 9—12 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Een kindermuts, belastingplaatje, paar heerenhandschoenen, bovenstuk van een parapluie, stoffen ceintuur, etui met schrijfbehoeften, vulpotlood, handrijwiel- pomp, streng kralen, pakje sajet en een reismand. Aangeloopen een poesje, hondje en een konijn.. Als Uw Kind Hoest geeft het dan onverwijld de genezende Mijnhardt's Thijmsiroop Hoeststillend, slijmoplossend, verzachtend. Bij Apothekers en Drogisten. Flacon 75 ct. Naam Mijnhardt op verpakking. Let hierop. Wat kunnen kinderen voor dieren doen Kinderen. Weet je, wie jullie zoo heel vriendelijk om hulp en bescherming vragen Dat zijn de dieren. Jullie kunt er zooveel bij toedragen of de dieren 't in de wereld beter of slechter hebben. Denk maar, als er eens reuzen waren, driemaal zoo groot en zoo sterk als een mensch en daar vreeselijk wreed en grimmigo, hoe verschrikkelijk zou dat zijn, en hoe zouden jullie iederen dag van angst zitten te beven I Maar tegenover zoo'n heel klein diertje sta jullie zelf daar ais een reus en zelfs groote beesten, als ze goedig van aard zijn, verdragen stil 't kwaad dat men hun doet. Let maar eens op hoe vaak de menschen, volwassenen evengoed als kinderen, wreed en hard voor dieren zijn. Zie maar eens hoe leelijk en ruw èSS'1'ïiërnitóêrvne^(ivBê/)MèlfJvWrtiF, om een kleine ondeugendheid dadelijk hard geslagen en door anderen zonder eenige oorzaak hoegenaamd, zelfs gepij nigd wordt. Is dat rechtvaardig? Zeker niet. Het is afschuwelijk, want dieren voelen pijn evengoed als wij. Daarom moet ieder zich voornemen en voor zijn deel er toe medewerken dat de dieren 't ein delijk beter krijgen. Maar wat kunnen kinderen daarentegen doen Je kunt alvast beginnen met er op te letten en er voor te zorgen dat je eigen beesten of die van vader of moeder, hond, poes of vogel en al de anderen, iederen dag geregeld eten en schoon water krijgen. Is er op jullie erf een kettinghond, want men vindt werkelijk nog kettinghonden 1 vraag dan of de arme gevangene ten minste alle dagen eens los en vrij mag rondspringen kijk iederen dag eens na of hij wel eten en drinken heeft, of 't stroo, waarop hij slaapt, niet vuil is en hij het 's winters niet te koud heeft. Goede verpleging, een droog legertje en een heldere, goed geluchte stal, heeft ieder dier, ook een varken graag. Poes vooral wordt door kinderen dikwijls gejaagd en geplaagd, omdat men ten onrechte beweert dat zij vaisch is. En toch is een poes, al men haar goed behandelt, zoo trouw en aanhankelijk voor de menschen als een houdals men haar eens wat melk of brood met melk geeft, wordt ze vriendelijker en zachter dan als men haar enkel vleesch voertDenk daaraan Als je een vogeltje hebt (wat ik eigenlijk niet hoopt, want zoo'n vlug lief diertje hoort niet in de kooi), hang 't kooitje nooit zonder beschutting in de zon, zet het ook niet in de tocht en vergeet nooit dat een vogel, die altijd WORDT U GOEDKOOP 8 EN NETJES VERHUISD STEENHOFSTRAAT 57 TEL 69 8 vrij heeft rondgevlogen tusschen hemel en aarde, ten minste een ruim huisje moet hebben en in een vuil hok on mogelijk gelukkig kan zijn. Zeg ook tegen jullie kameraadjes dat ze niet naar visschen hengelen. Dit is een wreed genoegen en geen kind moest dit willen doen. Dan kun jullie er verder voor zorgen dat geen vliegen, spinnen, meikevers, kikvorschen en andere kleine dieren als speelgoed worden gebruikt of dat ka pellen en torren op spelden worden gestoken en zóó langzaam doodgemarteld. Als een van je vriedjes of vriendinnetjes zoo iets heeft gedaan, neem ze dan gauw het arme beestje al en trap 't met je voet dood. Maar anders moog jullie niet ieder onnoozel beestje doodmaken dat kruipt

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1