SOESTER S o e s t e r C o 11 r a 11 voor Soest en Omgeving [\ienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. LUXE AUTO VERHUUR INRICHTING Algem, Begrafenis-Ondem Soest, W. D. BOS Jr., Brandstoffen - Grint AUTOKLUIS Uitgever O. v. d. BOVENKAMP Soestdijk "WÏÜmWÜÖÈ kahberkroniek VENEMA Door VAN DIJK'S i MEUBEL-TRANSPORT 8 VAN DEN BERG Co. ALLE BANKZAKEN 0/ per AUTO van Garage „MIDDELWIJK" TELEFOON 152 Beleefd aanbevelend C. H. RANZIJN No. 46 Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voonniddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur Veertiende Jaargang Zaterdag 13 Nov. 1926 ADVERTENTIËN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Qroote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. Directie i J. KOETS, Tel. 226 en J. Arend W1ERSMA, Tel. 86 Eersle aanspreker W. VAN D1ERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 118 Kantoor: Spoorstraat 24, Telet. 226 Vervoer van overledenen door geheel Nederland per trein en per auto. regeling voor crematie enz. Eigen kisienrnakerij Veldweg 4. Het groote, piëteitvolle zwijgen, het stille herdenken van hen die vielen in den wereldoorlog, heeft ook Donderdag, 11 November, 11 uur des morgens, weer plaats gevonden. Twee minuten lang hebben over een groot deel van de wereld millioenen menschen terzelfder tijd ongeveer alle gedachten aan zaken en beslommeringen op zij gezet, hebben even gedacht aan dat o, zoo vurig verbeide moment, van toen11 November 1918, toen eindelijk, eindelijk de vreeselijke oorlogsnachtmerrie ten einde was. Er zullen vele droeve ge dachten geweest zijn van stille oude moedertjes, van vrouwen, van kinderen, die zoons of echtgenooten of vaders daar ginds lieten, in de troostelooze vlakten van Noord-Frankrijk, waar nu de storm huilt en de regen de onoogclijke kruisjes geeselt. Of aan den Ijzer, of in Rusland, of in Mesopotamië of waar dan ook de alles-verzengende vlammen van den wereldbrand uitsloegen. Maar er zullen ook dankbare gedachten ge weest zijnvan hen, die ongekrenkt uit den vuurpoel terugkwamen en van hun vrienden en verwanten. Er is deze keer een nieuw element in de „groote stilte" gekomen. Men wil deze twee minuten van bewust beluisteren der eigen gedachten, wanneer alle onvriendelijke, jachtende gedachten rusten, zwijgen en alleen ëén groote harmonie zich van ons denken meester maakt, ten nutte maken aan de vredes- gedachte. Verleden jaar werd hiervoor reeds in de vroegere oorlogvoerende landen en ook in de neutrale landen, door werkers voor den wereldvrede een vredesactie gevoerd. En alom vond de gedachte weerklank, bij alle gezindten, in alle klassen. Dit jaar hebben ook talloozen in ons eigen land hun gedachten van een vurig verlangen naar vrede, van goedwillende tegemoetkoming jegens anderen, bij de devote gedachten van de millioenen in het buitenland gevoegd. Weer was dus de „internationale ge dachte-keten van wereldvrede en een heid" grooter, sterker, meer-omvattend. Het is heel merkwaardig, dit nieuwe element in de „groote stilte". Van een weemoedig herdenken, een droeve herin nering, is het nu geworden tot een krachtig, opbouwend verlangen naar vrede, éénheid, harmonie. Het is een aanwijzing, dat men begonnen is, de gedachten in de juiste richting te leiden. En men dus is gaan beseffen, van welk een ontzaglijke waarde ons denken is, ja, dat ten slotte alleen het denken waarde en macht heeft. Dat het dus van vitaal belang is, hoe wij denken, en dus om goed te denken. Goed denken Ja, maar dat behoeft, neen, dat mag niet beperkt zijn tot 2 minuten in een heel jaar. Eenmaal wetende, dat de wereld slechts vooruit gebracht kan worden, wanneer we onze gedachten goed en liefdevol en rein houden, zullen we ons niet meer kunnen bepalen tot 2 minuten goed denken in een heel, lang jaar. Dan wordt het duidelijk, dat de wereldvrede niet eerder komen kan, dan wanneer we allen, eiken dag en elk uur gedachten van vrede uitzenden. Zoodat er voor velen dus een algcheele verandering in hun denken zal moeten komen. Maar hoe die vriendelijke, vrede lievende gedachten te behouden, steeds opnieuw vast te houden, ook in het aangezicht van oogenschijnlijk heel vijandige, onharmonische daden of gebeurtenissen Door te weten, dat niets aanwezig is of macht heeft, dan het goede, dat de goddelijke logos of hei volmaakte immer tegenwoordig is. En dat de macht van het kwaad slechts een vermeende macht is, door ons gedachtelijk daaraan toegekend. Feitelijk is er dus niets te veranderen, de wereldvrede, de volledige harmonie onder de volken, is aanwezig en bereikbaar. Het zijn slechts onze gedachten, die veranderd moeten worden, onze gedachten die voorstellingen schep pen van vijandschap of haat, onze ge dachten, die ons beperkingen opleggen en ons zouden willen doen geloovcn, dat het kwaad evenveel macht had, zoo niet meer en evfti werkelijk, zoo niet werkelijker, was dan het goede. En wanneer onze gedachten veranderd worden, we allen individueel dus ook in onze daden en woorden blijk geven van vernieuwing in ons denken, wanneer we geen werkelijkheid, nog macht meer loekennen aan kwaad en kwade gedach ten, wanneer dus alle nevel zal zijn opgetrokken, dan zal daar in ons midden de wereldvrede zijn. Dan zullen we weten, dat die altijd daar was en er altijd zal zijn en we er slechts van gescheiden konden worden door verblinding, begoocheling en on juiste gedachten. FLORIS C. Als Uw Kind Hoest geeft het dan onverwijld de genezende MIJNHARDT'S THIJMSIROOP Hoeststiilend, slijmoplossend, verzachtend. Bij Apothekers en Drogisten. Flacon 75 ct. Naam Mijnhardt op verpakking. Let hier op. Nogmaals Het verdrag met België - De groote rede van Minister Karnebeek - Weer bezwaren - Interpellaties. Er kunnen zich toch soms rare ge vallen in de Kamer voordoen. Het oude gezegde van „voor stoelen of banken" staan te spreken wordt daar van tijd tot tijd werkelijkheid. Dat was bijv. het geval, toen de communist de Visser zijn bezwaren tegen het Belg.-Ned. verdrag uiteenzette, dat hij een indirecte militaire overeenkomst met België noemde, een oorlogstractaat met een land, dat mili tair en diplomatiek verbonden was met de nieuw opkomende imperialistische macht in Europa, die zich om Frankrijk groepeert en een bedreiging voor den vrede is. Er was geen enkel kamerlid meer, om naar zijn wijze woorden te hooren. Gelukkig waren de journalisten er nog en de stografen. En ook eenige ministers. Maar van collegiale belang stelling gesprokenho, maar. Nadat Mr. Kortenhorst (r.k.) nog zijn bezwaren tegen het verdrag had uiteengezet het regelende z.i. de verhouding tus- schen de beide landen slecnt en was geen basis voor goede verstandhouding ds. Lingbeek in een gemoedelijk, ondeugend speechje had verklaard niet met den minister te kunnen meegaan en de heer Aibarda voor nieuwe onder handelingen had gepleit, in welke rich ting ook het betoog van den heer de Visser (c.h.) ging, was eindelijk het woord aan minister van Karnebeek. Nu, toen was er wel belangstelling in de Kamer. Slechts weinig banken bleven onbezet en voor een bijna ademloos toeluiste rend auditorium begon de heer van Karnebeek zijn rede, zijn „groote rede", zooals velen het uitdrukten. Twee volle uren sprak hij, aan één stuk. Veront waardigd wees hij de bewering van de hand, dat orrzc hoogheidsrechten wer den aangetast en onze veiligheid in ge vaar gebracht. Indien zulks juist ware, riep de minister uit, dan zou de regee ring dit verdrag niet aanvaard hebben. Het was juist de bedoeling geweest van de mannen, die aan het tractaat hebben gearbeid, om de souvereiniteitsrechten veilig te stellen. En wat de doorvaart van Belgische oorlogsschepen betreft, indien in de toekomst daarvan sprake zou zijn, dan zou ten aanzien van die kwestie geen beroep kunnen worden gedaan op den tekst van dit verdrag. De casus-belli-verklaring was een kwestie die Nederland heeft uit te leggen. Om omtrent de beteekenis van casus-belli- Dames- en Heerenkleermakerij F. C. KUIJPERSTRAAT 10 - TEL. 169 Ontvangen de nieuwste Stoffen voor winterjassen, ulsters, demi saisons, wintercostuums enz. Ruime voorraad Regenjassen verklaring te Brussel een vraag te stellen, daarvoor was dus geen aanleiding. Over legging van de verklaring der Belgische regeering, waarbij België afzag van vroegere militaire en politieke eischen, wat de heer Tilanus gevraagd had, was onmogelijk, omdat zulks in Augustus 1924 mondeling geschied was. Nu dat Antwerpen-Moerdijk-kanaal? De minister had opgemerkt dat men steeds de voor deden van het kanaal betwist heeft, maar een werkelijk overwegend bezwaar had hij niet gehoord. Toegegeven, het was niet onmogelijk, dat het kanaal van in vloed zou zijn op de concurrentie tus- schen Antwerpen en Rotterdam, maar er was daarom geen sprake nog van ramp of zelfmoord. Kort en goedhet verdrag was geen bedreiging van de Nederlandsche Nijverheid. Er was geen reden dit verdrag te weigerenlegenover Antwerpen cn de Vlaamsche bevolking en daarom: „wanneer gevraagd wordt naar nieuwe onderhandelingen, dan zeg ik U, dat ik op dien weg niet zal kun nen medegaan. Het is mijn grondige overtuiging dat het verdrag, dat ter ratificatie wordt voorgesteld, uw goed keuring waardig is. Men zal moeten huiveren voor een andere uitspraak". Aldus concludeerde de minister in be- teekenisvolle, niet-te-miskennen-hoogst- ernstige woorden. En de Kamer applau- diseerde, onder den indruk. Maar al waren door het betoog van den minister vele weifelaars tot voorstanders gemaakt, de overtuigde tegenstanders hielden voet bij stuk. Dat bleek bij de replieken. De heer Lovink (c.h.) vond in de rede van den minister geen enkel argumeni, waar mee de concessie van het kanaal ver dedigd kon worden. En juist tegen het beginsel van dat kanaal had hij over wegende bezwaren. Dc heer Krijger (c.h.) vond nog steeds dat het Schelde- regime te ver gaat en door s ministers verklaringen ten voordeele van het ka naal was hij evenmin overtuigd. In den zelfden geest sprak weer de heer Brau- tigam (s.d.) De concurrentie van Rotter dam ten opzichte van Antwerpen was uiterst moeilijk cn werd door de kanalen verzwaard. Dan was er nog de heer Kersten, die zijn oppositie handhaafde en ook natuurlijk de heer Knottenbelt (v.b.), die de verklaring kwam afleggen, dat het geld voor de bekende adver tenties tegen het verdrag uitsluitend uit bijdragen van Nederlanders was ver kregen. Als ook nogmaals zijn bezwaren te berde brachtSchelde-regime, de samenstelling van de commissie van arbitrage, prijsgeven van het recht van beslag en de loodsregeling in de Wie lingen, omdat wij niet meer het recht zouden hebben een loodsboot daar te hebben. Tenslotte deed hij de inededeeling, dat een motie om de besprekingen met België te heropenen, zal worden inge diend. Het verdrag was een zwarte vlek in onze historie. De heer Tilanus (c.h.) kon niet meegaan met de verklaring inzake de doorvaart der Belgische oor logsschepen, juist omdat deze kwestie buiten het verdrag blijft. Maar nadat de heer van Gijn nog had medegedeeld, dat de Vrijheidsbond niet aan de tot standkoming van het tractaat kan medewerken kwam Mr. Heemskerk (a.r.) er de aandacht op ves tigen dat de minister heropening der onderhandelingen heeft afgewezen en dat deze mogelijkheid dus zou beteeke- nen een aftreden van dezen minister. Ratificatie beteekende: een Europeesch probleem uit de wereld I Wat nu de Voor Allen die Sukkelen niet Verstopping of moeilijken, tragen en onregeimatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. doortocht van Belgische schepen aan gaat, was deze spr. van meening, dat, als België verklaart, dat er niets ver anderd is, dat zulks dan beteekent, dat België ons recht om de Schelde te sluiten erkend heeft. Mr. Marchant be toogde de wenschelijkheid van een motie, waarin de wensch wordt uitgedrukt, het overleg voort te zetten, teneinde alsnog met België tot overeenstemming te ko men. De bezwaren tegen het verdrag waren n.1. dat Nederland's recht om de Schelde niet uitdrukkelijk was vastgelegd; en het Antwerpen-Moerdijkkanaal. Maar deze motie werd nog niet ingediend, omdat eerst het debat voortgang moest hebben. De v.d. spreker wilde blijkbaar eerst den minister nog eens uit zijn tent lokken en afwachten, wat deze er wel van zou zeggen. Dan de interpellaties inzake de mili taire ongeregeldheden in Assen. De heer Lou de Visser (comm.) had een lange lijst vragen, waarin „moord", „heethoof dige officieren", „gehate politietroepen" enz. elkaar afwisselden. Onder veel lawaai bracht hij hulde aan de militairen, die geweigerd hadden scherpe patronen in ontvangst te nemen, om daarmee op hun kameraden te schieten, aldus daad werkelijk weigerend zich tot moordenaar te maken. Het rapport van den minister over den kwestie was van a tot z in elkaar geflanst door belanghebbenden. De heer ter Laan (s.d.) hoewel veel ge matigder dan zijn voorganger, had het eveneens over de onregelmatigheden tijdens de herhalingsoefeningen en in verband daarmee over de promotie bij het officierscorps. Hij protesteerde er tegen dat kapitein Glasius de schuld kreeg van het gebeurde te Assen. Hij bracht integendeel dezen officier hulde, omdat er meer moed vereischt was, om het zonder geweld klaar te spelen, dan om te laten schieten met scherp. Hij wenscht verder een onpartijdig onderzoek buiten de legerleiding om, naar de gebeurte nissen te Assen. De bevordering van Majoor Froeling becritiseerde hij. Dé Minister van Oorlog beantwoordde de interpellanten. Het rapport was samen gesteld door mannen van fatsoen en eer. Het voorgevallene was zeer ernstig en alles was in het werk gesteld om her halingen in de toekomst te voorkomen. WORDT V GOEDKOOP EXNETJE8VERHÜISD STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 De oorzaak was volgens den minister het regelmatig uithollen en ondermijnen van de tucht door communisten en s.d. a.p. Op het ontwapeningscongres was zelfs gezegd, dat op de officieren ge schoten moest worden om tot ontwape ning te komen. Hoewel daartegen op het congres geprotesteerd was. En dan die bevordering van Majoor Froeling. Die officier had een uitstekende carrière achter den rug. Moest deze officier nu niet bevorderd worden, omdat hij een ongelukkige dag had gehad? Kapitein Glasius zou recht wedervaren. De mi nister zou hem ontvangen en hem in de gelegenheid stellen zich te verdedigen. Maar de interpellanten waren niet tevre den. De heer de Visser [had het her haaldelijk over den „misdaad" van Assen en diende een largadcrnige motie in, waarbij de Kamer o.m. uitsprak dat de incidenten het gevolg zijn van het niet- nakomen der belofte van Nov. 1918 en van de politietroepen, terwijl ook het optreden vdn den leger-commandant generaal Muller-Massis werd afgekeurd. De heer ter Laan diende een motie in, om een onpartijdige commissie van onderzoek in te stellen. Verschillende leden gaven nog hun meening te kennen. De heer v. Rappard (v.b.) stelde com munisten en s.d. direct aansprakelijk voor de relletjes, de heer Deckers (r.k.) meende ook, dat ongeregeldheden niet konden worden geduld en hij keurde de ontwapeningspropaganda, zooals die door de s.d.a.p. wordt gevoerd, af. Dr. de Visser (c.h.) beschouwde de commu nisten direct en de s.d. indirect als de auctors van de onregelmatigheden, doch ook de plaatselijke leiding te Assen gaat niet vrij uit. De heer Duymaer van Twist (a.r.) gispte scherp de wijze, waarop door het „Volk" tegen het leger en de legerautoriteiten propaganda wordt ge maakt en hij nam het op voor den leger commandant. De heer van Dijk (a.r.) viel hem daarin bij. Hij roemde de politietroepen. De heer Aibarda (s.d.) gaf te kennen, dat er wel eenig verband bestaat tusschen de ontwapeningsbewe ging en de relletjes, maar geen oor zakelijk verband. Terwijl de heer Mar chant (v.d.) het optreden van kapitein Glasius als oordeelkundig roemde, omdat deze zich onder de opstandige soldaten begaf, ofschoon hij met steenen werd gegooid, en zoo trach.te hen te kalmee- ren. Het was begrijpelijk, dat hij niet wenschte, dat, terwijl hij daarmee bezig was, van buitenaf bewapende wacht zou ingrijpen. De militaire politie vond deze spr. een onding. Men ziet het, het was al weer de oude klove, die rechts en links scheidt. Wan neer zal die overbrugd worden POL1TCUS. Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie. Wilt U s.v.p. onderstaand stukje plaat sen? Eti in Soest geschiedde het dat een vrouw wilde verzenden een pak naar een land in het verre Zuiden, hetwelk genaamd is België. En in den ochtend ging zij op wegZij ging, zooals vermoedelijk de meesten in haar geval zouden doen, naar het station, alwaar reclameborden hangen: verzend per spoor I Het personeel bestaat dien c uit twee pijprookende mannen. Op het verzoek om het pak te verzenden komt het antwoord't zal niet gaan. Na zeer intense pogingen om te weten te komen .vat hiervan de reden is blijkt dat de sleutel van een zekere lessenaar boven is en de pijprookende mannen zich alsnog niet geroepen voelen in actie te komen. Ten einde raad gaat mevrouw weg, niet zonder de rustige rookers te ver zekeren dat er rapport van gemaakt zal worden. Daarop wordt haar een man nagezonden: 't zou toch wel gaan. Dezelfde man gaat daarop een juffrouw halen, die de sleutelbewaarster blijkt te zijn en begint zonder zich verder in 't geval te verdiepen een zeer wijdvertakte en langdurige verhandeling met voor noemde juffrouw over een poes Mevrouw wacht wacht en vraagt tenslotte nogmaals geholpen te worden. De juffrouw met de sleutel: „wat is er, mot de juffrouw gewauge worre?" (ge wogen worden). Gegrinnik dan ge schied het dat een der rusters zich verplaatst en aanstalten maakt met de sleutel de lessenaar te gaan openen. Dan, plotseling terugschrikkend voor zijn eigen doortastendheid, komt hij naar 't loket en raad mevrouw in haar eigen belang het pak niet te ver zenden. De reden blijft duister. Mevrouw, wanhopig, geeft 't op en besluit station Soestdijk te probeeren. PersoneelEen man met zijn rug naar 't loket zittend. Dezelfde vraag als voor heen. Beambte, zonder opkijken even over zijn schouder kijkend „België, België, mot dat heel naar België, zal nie gaan hoor!" Keert zich om. Mevrouw wanhopig met pak de straat op. Ziet een bode, die wel eens iets bij haar bezorgde. „Bode dit pak moet naar België, help me, je bent mijn laatste hoop". „Goed mevrouw, ik zal het maar op de boot gooien, komt in orde". Drie uur later komt mevrouw fhuis, dood moe. En als de beambten niet gestorven zijn zitten ze nog hun pijp te rooken en verwonderen zich als ze wakker worden over iemand die een pak wilde verzenden heel naar België. Geschreven in de Binnenlanden van Soest 4 November 1926 door Mrs. X. Burgerlijke Stand GEBOREN: Geertje, d. van E. Kamp horst en D. v. d. Hoef Elske, d. van P. Helmus en M. Bos. ONDERTROUWD: D. P. Braafhart en A. Radstok P. Moolenaar en D. Strumpel H. E. Borgts en M. H. Fugers A. v. 't Klooster en B. M. Ruijer. GEHUWDTh. Plekkcpoel en C. Meijer C. Hilhorst en E. M. Hilhorst G. Ensing en A. Bakker J. Th. Brouwer en W. v. Doorn. OVERLEDENJohannaGeerlruida Maria Asschenberg van Monnom, 83 jr. Paulus Marinus Wiss, 17 mnd. Plaatselijk Nieuws. FRITS BOUWMEESTER. De eerste avond van „Het Nut" in dit seizoen bracht ons Frits Bouwmeester. We kunnen zeggen dat deze eerste KASSIERS JULIANAPLEIN 5 - TELEFOON 163 - SOEST ONDERGRONDSCUE BR AND-INBRAAK. VRIJE KLUIS VOORHEEN FA. STRIJKER KERKSTRAAT 20 TELEFOON 84 JULIANASTRAAT 7 kennismaking een zeer goede is geweest. De heer Bouwmeester begon met een fragmentarische voordracht van Richard II van Shakespeare. Dit drama, stammend uit een tijdperk waarin Shakespeare zich vooral bezig hield met het uitbeelden van karakters, is door de psychische problemen die gesteld worden, alleen reeds zeej interessant. B. gaf dit alles uitstekend; zoowel van dictie als van karaktertypeering. Vooral de persoon van de Koning wat trouwens in de lijn van het stuk ligt bouwde hij grootsch op. Na de pauze kleinere werken van Adema v. Scheltema, Jan Feith en Charivarius, Adema v. Scheltema ligt B. ongetwijfeld minder goed; het werd te zwaar en verloor z'n frischheid en luchtigheid. De anderen werden welis waar goed gezegd doch stukjes van wat fijner geestigheid waren hier meer op hun plaats geweest, na een zoo hoogstaand werk als Richard II. Het komische genre miste echter z'n uit werking op de goed bezette zaal niet men was zeer enthousiast. De voordracht van Shakespeare geeft echter alle rede tot waardeering en we twijfelen niet of B. zal binnen kort op één lijn zijn te stellen met kunstenaars als Albert Vogel en Henri Dekking b.v. DRESDENER STRIJKKWARTET EN ROSE WALTER Zaterdag 13 dezer zullen op liet 3de Abonnementsconcert der Intern. Concert directie Ernst Krauss (|ubileumserie) in de Nieuwe Aula te Baarn het Dresdener Strijkkwartet en de beroemde Sopraan zangeres Rose Walter een zeer interes sant programma ten gehoore brengen. Voor het eerst in Nederland komt ter uitvoering de Cyclus Marienlieder van Zilcher, met begeleiding van strijkkwartet door Rose Walter, op 't oogenblik de meest gevierde Oratorium-Sopraan in Duitschland, die ook dezer dagen in Amsterdam de sopraanpartij in de Mat- theuspassion zingt (Kon. Orat. Verg.), met groot succes te Berlijn, Leipzig, Hamburg enz. gezongen. Het Dresdener Strijkkwartet zal voor 't begin van dezen liedercyclus ter op voering brengen een Strijkkwartet van Carl Ditters von Dittersdorf en na de pauze het beroemde kwartet op 96 van Dvorak spelen. De geheele Nederlandsche pers is eensgezind in haar geestdrift over het Dresdener kwartet, dat met jeugdige frischheid en vurig elan de harten der Nederlandszhe muziekliefhebbers stor menderhand heeft mogen veroveren. Herman Ruiters vindt (Alg. Handelsbl.) het samenspel volmaakt, den voordracht excellent, „meester op hun instrumen ten". Telegraaf: Een ensemble van den eersten rang. N. Rott. Crt: In één woord prachtig. Heerlijk opbloeiende frischheid stelling gehouden worden van schilde rijen, aquarellen en teekeningen. Entrée vrij, zonder verplichting tot koopen. THEOSOFISCHE VEREENIGING Bovengenoemde Vereeniging hoopt Vrijdag 19 Nov. a.s. weder een open bare voordracht te houden in gebouw „Religie en Kunst". Als spreker zal op tieden de heer W. L. van Warmelo, met het onderwerp „De ontwikkelings geschiedenis en de diepere beteekenis van het Boeddhabeeld (met lichtbeel den). Aanvang 's avonds 8 uur. ZANG- EN TOONEELUITVOERING De leden van het R.K. Zang koor „St. Cecilia" zullen weder een zang- en tooneeluitvoering geven Maan dag 14 en Woensdag 17 Nov. a.s. in het gebouw der St. Joseph Jongelingen Vereeniging. Aanvang 's avonds 7 uur. Opgevoerd zal worden „Arme Mil- lionair", blijspel in 3 bedrijven„Een Reuzenkwartel", komisch zangstuk, en „De opening van het Testament", zang spel in 1 bedrijf. Voor verdere bijzonderheden verwij zen wij onze lezers naar de desbetref fende advertentie in dit blad. TELEFOON No. 1 (ÉÉN) RAADSVERGADERING. De zitting van Maandagmiddag was in hoofdzaak gewijd aan het vraagstuk Werkverschaffing der werkloosheid ge durende de a.s. wintermaanden. Na lang gedelibereer werd besloten de voordracht van B. en W. welke als volgt luidt: 1. het laten inrichten van het z. g. Paardegat, nabij de Waldeck Pyrmontl. tot wandelpark, kosten begr. op f4600. 2 het aanleggen van een plantsoen nabij het vliegkamp en den Schoolweg te Soesterberg, dito f 1500.—. 3 het aanleggen van een rijwielpad loopende vanaf het wachthuis no. 13 aan de spoorlijn Soestduinen—Amersfoort naar de Soesterbergschestraat tot nabij de stichting „Zonnegloren", zulks met de bedoeling dit pad in het volgend seizoen door te trekken tot aan den Wiekslooterw. O.Z. dito op f 4000. 4 het vervaardigen van rioolbuizen en trottoirbanden van cement duo op f 2500.—, in zooverre te wijzigen dat de gelden voor het object sub 3 uitgetrokken zullen besteed worden aan het meer begaanbaar maken van sommige in zeer deplorabelen 20 CENT PER K.M. De buitenlandsche pers roemt van Rose Walter den silberklaren, technisch sehr fein behandelten Sopran, kultivierte Musikaliiiit. feinbeseelter slrahlender Ge- sang mit voller Hingabe und in prach tiger Gestaltung. Wij kunnen ons op een avond van groot kunstgenot verheugen. SOESTER HARMONIE „PAT1ÊNTIA VINCIT OMNIA" Het bestuur van bovengenoemde ver eeniging is voornemens ter versterking van haar corps een cursus te openen voor jongelieden, die lust gevoelen een instrument te leeren bespelen (hout, koper of slagwerk), om na gebleken geschiktheid als lid der vereeniging te worden opgenomen. Instrumenten wor den gratis in bruikleen verstrekt. De contributie bedraagt 20 cent per week. Aanmelding daartoe kan geschieden eiken Vrijdagavond van 810 uur in het repetielokaal aan den Korenweg of bij de leden. TENTOONSTELLING Blijkens advertentie in dit blad zal er van 18 tot en met 22 Nov. a.s. van 104 uur ten huize van den schilder A. Keus, Ossendamweg 7 eene tentoon- toestand verkeerende wegen. Het rijwiel pad vervalt dus. Meer daarover in het volgend nummer. MIGNON. Maandag 1 Nov. j.1. werd door de Mandoline club „Mignon" een cabaret avond gehouden in het Hotel „de Gouden Ploeg". Een avond welken in menig opzicht als geslaagd mag beschouwd worden. Een avond waarop veel afwisseling doorleefd werd en mandoline nummers, voordrachten en prijsdansen het publiek de noodige emoties bezorgden. Wat de zaal verzorging betreft, kan men bij den Heer Stalenhoef gerust zijn en weet hij door een plant ol bloemtje zeker de aandacht te trekken. Dat het klokje van scheiden vele aan wezigen te vroeg klonk, kan men veilig aannemen en hopen wij, dat „Mignon" nog vele avondjes mag geven, wat zeker ook haar kas ten goede komt. Verder kon bij het ensemble zeker nog wel violen, trommel enz. aantoegevoegd wor den en geven wij de wensch te kennen, dat zulks door toetreding van nieuwe leden zeker ten uitvoer gebracht kan worden.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1