Purol bij Ruwe Huid en Schrale Lippen li TOONEELOPVOERING N.V. „GROOT TOONEEL" Bovengenoemd gezelschap gaf Don derdagavond in de zaai van Hotel „Eemiand" wederom een opvoering. Deze maal werd voor het voetlicht gebracht „De vrouw in den Vuurtoren", realistisch spel van de zee in 3 bedrijven, door Adolf Kleyn. (Vertaling Maurits Parser). Daar wij nu zoo langzamerhand door drongen zijn van de capaciteiten, die het gezelschap op gebied van tooneel- kunst geniet, (gezien de opvoeringen, die tot heden hebben plaats gehad) moeten wij het ten zeerste betreuren, dat de opkomst niet grooter wordt. Klachten omtrent „te weinig amusement' in Soest, zijn algemeen, doch wanneer er amusement ismaar laten wij hierover niet verder gaan, want over dat begrip worden wij het met't Soester publiek toch niet eens. Genoemd tooneelstuk was verdeeld in 4 rollen. Evenals altijd hebben wij Joh. Langenaken (Mark) weer bewonderd om zijn spel. Deze rol was er weer een, waarin hij ten volste tot zijn recht kwam. Toonbeeld van een robuste zeeman. Zijn toonzetting, accentueerende waar noodig, was subliem. Zoowel in het dramatische, als in het luchtiger genre boeit hij het publiek door zijn voortreffelijke acteering en kleurschar- keering zijner stem. Hij werd daarbij door de verdere medespelenden, Bigot (Pepe), M. Parser (Hans) en Greta Schoonenberg (Maria) uitstekend bijge staan, zoodat de geheele opvoering een waardeerenswaardig karakter droeg, met Joh. Langenaken als tintelend middelpunt waarom zich eigenlijk alles concentreerde. Willy Pimrot hadden wij gaarne wat duidelijker gehoord. Zijn spel was o.i. niet zoo vrij als van de overigen. Bigot was echt het type van een gulle, broeder lijke, rondborstige vriend. Greta Schoo nenberg is in haar liefdesrollen volkomen op haar plaats. Het décor was eenvoudig, zooals een zeemans omgeving dat vraagt. VRIJWILLIGE BRANDWEER. Naar wij vernemen zal de Vereeniging „Vrijwillige Brandweer van Soest een algemeene vergadering houden op Don derdag a.s. 18 November, des avonds te 8 uur in de groote achterzaal van Hotel Eemiand (L. van Vugt) te Soestdijk. Op die vergadering zal de heer A. W. Leeflang, secretaris-penningmeester van den Utrechtsche Provincialen Brand- weerbond een lezing houden overHet voorkomen en bestrijden van bosch -en héidebranden en na de pauze een lezing over: Het gebruik van gas- en rook- maskers. Beide onderwerpen zullen door licht beelden verduidelijkt worden. De lezingen zullen, behalve voor de leden, voor zoover de beschikbare plaats ruimte het toelaat, mede gratis toegan kelijk zijn voor belanstellenden. „BRAND' VAN IBSEN. Evenals in verschillende plaatsen ge schiedde, zal de bekende volksredenaar Ds. N. J. C. Schermerhorn op Vrijdag 26 November in de groote zaal van het gebouw „Religie en Kunst", „Brand van Ibsen voordragen. De Oprechtte Haarlemmer Gourant schreef Uren lang heeft 't auditorium als 't ware aan zijn lippen gehangen. Toen Ds. Schermerhorn op de hem eigen boei ende wijze dit meesterstuk vertolkte en de daarin voorkomende personen uitbeeldde. In Bolsward voor de Mij. tot nut van 't Algemeen De wijze waarop Ds. Schermerhorn dit machtige onderwerp behandelde wekte onze oprechte bewondering Zijn zeggingskracht was magnifiek en ge voelvol. In Westzaam voor 't Plaatselijk Nut al aanstonds had hij 't publiek onder de onweerstaanbare invloed van zijn groote uitbeeldingsgave. Nu eens klonk de taal van 'n man Gods, dienaar van het Hoogste, in drukwekkend en bergmassief dan weer liet spreker de fijnste tee- derste aandoeningen van twijfel, twee strijd en onzegbare smart trillen in zijn woord. Hem nog eens te hooren zal een groot voorrecht zijn. De Sneeker Courant: Het was 'n avond van Hoogstaande Kunst en de doodsche stilte in de zaal moge het bewijs zijn, dat de zin voor „religieuse kunst" in vele harten leeft. Zie advertentie in 't volgend nummer. NEDERLANDSCHE VEREEN. TOT BESCHERMING VAN DIEREN. Afd. Baarn en Omstreken. Maandrapport Inspecteur Schrikslaan 51, Soest. Een trekhond te Soest afgekeurd we gens magerheid en ziekelijkheid veran deringen in het tuig doen aanbrengen, daar de draagriem gedeeltelijk van touw was. De eigenaar, die de hond pas had gekocht, heeft deze laten afmaken. 2 jonge poesjes, welke in de tuin van deinspecteur waren neergezet opgenomen en van nieuwe eigenaar voorzien. Een zwervende hond te Baarn van een nieuwe eigenaar voorzien onder voorbe houd deze weer af te geven als de rechtmatige eigenaar weer mocht komen. Een klacht over mishandeling van paarden onderzocht op het bouwwerk Vijverhof achter Pr. Hendriklaan onder de gemeente Zeist. Mishandeling is niet gebleken, maar volgens ooggetuigen is er verbetering ingetreden door de con trole. De bestuurder laat de paarden eerst even rusten en rijdt dan met één wagen steenen het terrein op, terwijl 2 aaneen gekoppelde wagens opgereden werd. De stalling van koeien bij een veehou der te Soest gecontroleerd en de koeien laten reinigen, daar deze dagelijks on- oogelijk langs de weg liepen te grazen. Controle uitgeoefend op het afladen van vee des Zaterdrags aan het Buurt- station te Baarn; geen op- of aanmer kingen. Het woonwagenkamp te Soest gecon troleerd. Behalve de onwaardige toestand van de daklooze stalling voor paarden waarover door de voorzitter al 2 maal geschreven is aan de Burgemeester, geen aanmerkingen. SOESTER SCHAAK- EN DAMCLUB. Dinsdag a.s. ontvangt de Damafd. bezoek van. de Amersf. Damverceniging. Dit zal de eerste wedstrijd zijn, welke deze afdeeling in het competitie-verband der Utrechtsche Prov. Dambond speelt. Tot heden werd alleen vriendschappelijk wedstrijden gespeeld, de wedstrijd wordt door den Heer C. J. Nobels uit Baarn geleid, en is de toegang weder voor belangstellenden vrij. De Soestenaren wisten de vriend schappelijke wedstrijden nogal eens te winnen. Het is voor hen te hopen, dat hun dit nu ook zal gelukken, want ook de tegenpartij zal haar uiterste best doen. Enfin, we wenschen-hun het beste toe, en hopen dat zij nog meenigen officieelen wedstrijd zullen winnen. Het rooster der te spelen wedstrijden is Dinsdag 16 Nov. SoestAmersfoort Dinsdag 30 Nov. Baarn II—Soest Dinsdag 14 Dec. SoestUtrecht 111 Maandag 3 Jan. AmersfoortSoest Dinsdag 18 Jan. SoestBaarn II Woensdag 2 Febr. Utrecht III—Soest Verschenen Disdagavond werd in de vacature van Voorzitter voorzien.Gekozen werd de Heer S. de Zoete tot Voorzit ter en de Heer D. Oskam tot Vice- voorzitter. Het bestuur is nu als volgt S. de Zoete, VoorzitterD. Oskam, Vice-voorzitterD. F. Voigt, Burg. Gr. straat 28 J. Timmer Sr, Penningmeester. WAARSCHUWING. De Commissaris van Politie te Sneek geeft het publiek in overweging, om al vorens handelsrelaties aan te knoopen met het Internationaal Premie-obligatie en Spaarkantoor te Assen, directeur Tj. Broersma, bij hem inlichtingen in te winnen. GEVONDEN VOORWERPEN. Op werkdagen, des voorm. tusschen 912 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Een handschoen, bosje sleutels, dames portemonnaie met inhoud, huissleutel, grijze handschoen, platte duimstok, ro zenkrans, rijwielkaarslantaarn, zwart au tokussen, etui met schoolbehoeften. Aangeloopen een duitsche herdershond klein zwart hondje en twee zwarte katten. RAADSOVERZICHT 5 November. Had de vorige Raadsvergadering, mede door de slechte voorbereiding, een alles behalve vlot verloop, thans was het tegendeel waar, en was men zonder discussie of stemming al spoedig aan de Onderwijzersbenoeming van den heer Kruyt. Na de commissie van toezicht op het L. O. te hebben benoemd, kreeg de heer Benschop het meest eervolle ontslag, benevens f1300.De motieven, waarop dit laatste geschiedde, bleven echter in het diep geheim. De nieuwe ambtenaar ten raadhuize zal worden op geroepen op een salaris van f 3000. f 3900.De ambtenaarsbenoemin gen worden in het vervolg overgelaten aan B. en W. met uitzondering voor de hoofden van takken van dienst. We hoorden, dat de regeling der rechts positie nog lang niet klaar iswil men het vlugger, welnu dan moeten er be hoorlijk gesalarieerde Wethouders komen, die zich geheel aan de gemeente kunnen wijden. Ondanks de oppositie, die als argument gebruikte, dat bij de laatste ambtenaarsbenoeming bijna een ver keerde was benoemd, indien niet één lid op het allerlaatste oogenblik een be zwaar tegen de voordracht van B. en W. had, dat gegrond bleek, ging de meerder heid toch met het voorstel accoord. Na enkele straatnamen te hebben gegeven en na bepaald te hebben, dat de kiosk nabij het Vliegkamp moet verdwijnen, kwamen we aan het hoofdpuntde rege ling der gasvoorziening. Enkele redactie wijzigingen werden aangebracht, waarna het voorstel kwam om niet, zooals voor gesteld werd, de dienstleiding gratis aan te leggen tot 1 Meter over de grens van het erf, doch tot 10 Meter daarover. Ondanks het feit, dat de gascommissie mededeelde dit niet te hebben kunnen voorstellen vanwege de eraan verbonden, kosten, waarvoor dan geen dekking is in verband met de vastgestelde begroo ting voor het gasbedrijf, nam de Raad dit voorstel evenwel met 75 stemmen aan, daarbij een bedrag van f 11.000 op de schouders der gemeente leggende, die zooals bekend toch al zoo finantieel sterk is. Nog erger werd het, toen werd voorgesteld de muntmeter-installaties, die geheel gratis worden aangelegd, voor een ieder, die er om vraagt, verkrijgbaar te stellen. Hoeveel dit de gemeente wel gekost zoude hebben, is niet eens bij benadering te becijferen, doch gelukkig toonde de meerderheid van de Raad ook nog eenige finantieele verant woordelijkheid te hebben door dit voor stel te verwerpen, zij het dan ook op het kantje af. (65) Enkele bepalingen werden nog toe gevoegd en de geheele verordening aldus aangenomen. Inzake een eventueel op te richten abattoir werd een commissie, onder Voorzitterschap van den Burgemeester benoemd. Bij het laatste punt hoorden wij, dat de feest-commissie voor 31 Augustus j.1. de f 100.subsidie der gemeente heeft geweigerd, als zijnde naar de zin der heeren niet genoegwaardoor deze f 100. veilig bij den ontvanger blijven. De kwestie der rooilijnen wordt be waard tot we bij leven en welzijn vol gend jaar eens aan het uitbreidingsplan beginnen. De rondvraag leverde weinig nieuws op behalve de traditioneele aansporin gen om betere straat- en nachtverlichting, waar men blijkbaar toch geen gevolg aan wenscht te geven, hoorden wij den wensch naar een schoolarts en een ongetwijfeld zeer op zijn plaats zijnd protest tegen het feit, dat de geborduurde gemeente-wapens op de stoelen in de Raadszaal, indertijd door enkele Dames met zooveel ophef aangeboden, thans nog niet aanwezig zijn en het blijkbaar ook niet in de bedoeling ligt het ge geven woord gestand te doen. AGNOSTICUS. GEMEENTERAAD VERSLAG van het verhandelde in de openbare vergadering van den Gemeenteraad op Vrijdag 5 November 1926, 's avonds half acht. Voorzitterde Burgemeester. Aanwezig 12 van de 13 leden. De Voorzitter opent, laat het gebed voorlezen, waarna hij mededeelt, dat de heer Mr. van Doorne bericht van verhindering heeft ingezonden, wegens familie-omstandigheden, met tevens het verzoek, punt 8, van de agenda adres van het comité voor het houden van openluchtspelen enz. af te voeren, en in een volgende vergadering in behan deling te nemen. B. en W. hebben dit verzoek toege staan en dit punt gebracht op de agenda voor de zitting van Maandagmiddag, om Mr. van Doorne alsnog de gelegen heid te openen, dit adres nader toe te lichten. In behandeling komt de agenda 1. Vaststelling der notulen van de vergaderingen d.d. 15 en 15 Sept. j.1. Worden zonder bemerking vastgesteld 2. Vaststelling van eenige besluiten tot belegging van gemeentegelden t.w. Waarborgsommen Onderwijs en Ge- meentebezit. Zonder discussie aangenomen. 3. Vaststelling van een wijzigings- besluit inzake tijdelijke belegging van Door den raad was besloten een bedrag van f 80.000.—, zijnde overschot kasgeld, tot 31 December a.s. te beleggen bij de Amsterdamsche Bank tegen eene rente van 3%- De Amsterdamsche Bank was hiertoe niet genegen. Voorgesteld wordt om de gelden in deposito te laten bij de Bank van Nederlandsche Gemeenten, waar ze belegd waren. De vergoeding hiervoor bedraagt 2l/« pro cent. Zonder discussie aangenomen. 4. Benoeming van een onderwijzer a.d. O.L. School, Kerkebuurt. De voordracht luidt 1. A. P. Kruijt, onderwijzer te Zuid- Beijerland. 2. F. A. Pen, onderwijzer te Dirks- land. No. 1 met algemeene stemmen be noemd. 5: Vaststelling van een ontwerp verordening regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs en benoeming van leden eener nieuwe commissie. De bestaande regeling is in de practijk minder bruikbaar gebleken. Burgemees ter en Wethouders doen, rekening hou dende met de vereischten door de Wet gesteld, voor elke te vervullen plaats een aanbeveling van 2 personen, lui dende als volgt: 1. als ouder van leerling eener open bare lagere school Mr. J. H. van Doorne en G. A. Koppen. 2. als ouder van leerling eener bij zondere school F. M. Houbaer en A. Mulder. 3. als hoofd eener openbare school G. H, Veenstra en M. M. van Wely. 4. als hoofd eener bijzondere school J. H. Pieper en M. W. Luijpen. 5. als een der overige meerderjarige inwoners S. Postmus en A. C. Burgers- dijk. De heer van Eek noemt het opvallend, dat ook thans weer het arbeiderselement ontbreekt. Wat heeft een arbeider hier mede te maken zal men vragen, maar zegt Spr. 't zijn meestal kinderen van arbeiders die deze scholen bezoeken en een vertegenwoordiger uit deze klasse zou beter de reden van event. school verzuim van een arbeiderskind kunnen nagaan en begrijpen, waardoor allicht wat soepeler toepassing van het betr. wetje kan volgen, dan hij die niet zoo bekend is met deze kringen. En mocht men aanvoeren dat er onder de arbeiders geen menschen gevonden worden, ge schikt om in dergelijke commissies zitting te nemen, dan antwoordt Spr. dat die er wel te vinden zijn. De Voorzitter merkt op dat school verzuim met deze commissies niets te maken heeft, daar is een commissie voor. De heer van Eek merkt op, dat in deze het arbeiderselement absoluut is geweerd. De heer Endendijk is ook niet zoo tevreden over deze samenstelling, al geeft hij toe dat rekening werd gehouden met de stroomingen op dit gebied maar is er naar getracht te verwezen lijken dat ieder der groepen tevreden kan zijn, vraagt Spr, die dan aantoont dat de vertegenwoordiging van het Prot. Chr. Onderwijs te wenschen overlaat. Spr. wijst in verband hiermede op den laatstgenoemde van de voordracht als nog tamelijk onbekend, dien Spr. ook niet kent, dus van wiens richting hij niets weet, zoodat diens aanbeveling, volgens hem, naar het scheen op de voordracht niet had moeten komen, hoe achtenswaardig de man moge zijn, wat Spr. trouwens dadelijk aanneemt. De Voorzitter wijst den vorigen spr. op den naam van den heer Houbaer als voorstander van Chr. Onderwijs en merkt op, dat laatstgenoemde der voor dracht een gewezen hoofd eener school te Amsterdam is. Weth. v. d. Berg ziet zich een weinig teleurgesteld. Spr. meende, dat de voor dracht juist een ieder kon bevredigen. De bijzondere scholen zijn toch niet vergeten. Of had Spr. er ook een paar communisten bij moeten plaatsen als groepsvertegenwoordigers De heer Endendijk merkt op, dat het woord Bijzondere School wat vaagklinkt. Een humanitaire school is ook een bijzondere. Spr. die er niets op tegen heeft, dat de Roomsch Katholieke twee plaatsen krijgt bijv. meent dat de voorstanders van Prot. Chr. onderwijs daar ook recht op hebben. En daar is volgens spr. niet veel kans op, wegens de onbekendheid der gevoelens van laatstgenoemde candidaat, die naar spr. meent te weten hoofd eener openbare school te Amsterdam is geweest. De Voorzitter toegevend, als 't maar even kan, vraagt de heeren Endendijk en van Eek eene aanbeveling in te dienen, ter wegneming hunner grieven. De heer Endendijk acht dit nog niet noodig. De heer van Eek ook niet, daar hij op het oogenblik niet zoo gauw een candidaat tegenover een ander zou weten te noemen, maar hoopt, dat voortaan bij samenstellingen rekening zal gehou den worden met zijn wensch. Er zijn genoeg elementen onder de arbeiders, herhaalt spr. bekwaam om zitting in dergel. commissies te vormen. In stemming komt dan de voordracht van B. en W. De eerstgenoemden ver krijgen het vereischt aantal stemmen en zijn derhalve benoemd de heeren Mr. van Doorne, F. M. Houbaer, G. H. Veenstra en S. Postmus. 6. Verzoek van den heer J. H. Ben schop om ontslag als ambtenaar van den burgerlijken stand met ingang van 1 Januari 1927. Voorgesteld wordt door B. en W. eervol ontslag te verleenen en eene gratificatie in eens toe te kennen van f1300.—. Waarom men juist dit bedrag be paalde werd niet nader toegelicht. De Voorzitter merkt hierbij op, dat in verband met dit ontslag een nieuw ambtenaar moet benoemd worden. Daar B. en W. iemand willen hebben, door kneed in gemeente-administratie, ook die der finantieele, zullen de op te roepen sollicitanten in het bezit moeten zijn van het diploma, en wenschten zij met het oog op deze eischen het aan- vangsalaris te bepalen op f 3000.tot een maximum van f3900. De heer de Koning het woord vra gende, meent, alvorens het Dag. Best. dit doet, dat het past, dat eerst uit den Raad een woord van hulde en dank gebracht wordt aan dezen scheidenden ambtenaar, die, gedurende de vele jaren dat hij hier werkzaam was zijn beste krachten heeft gegeven aan de gemeente. Spr. drukt zijn hoogachting uit en heeft tevens bewondering voor het feit, dat deze man zich zelf den tijd van schei den wist op te leggen, toen hij wist dat die daar was. Nooit hoorde spr. van zoodanig plichtsbesef, (applaus). De Voorzitter zal de gevoelens van den raad overbrengen aan den heer Benschop, bij de dankbetuigingen van het Dag bestuur. Zonder bemerking geeft de raad ver der zijn fiat ten aanzien van de gestel de eischen en de bepaalde jaarwedde voor den nieuwen ambtenaar. 7. Aanvrage eener machtiging tot het benoemen van ambtenaren en be dienden met uitzondering van de hoof den van takken van dienst. De Voorzitter toelichtend welke ambtenaren door den Raad of B. en W. worden benoemd, verwijst naar het in bewerking zijnde ambtenaren reglement, waarin Spr. ziet opgenomen, dat alleen de hoofden van takken van dienst door den gemeenteraad worden benoemd, de overige ambtenaren enz. door B. en W., met uitzondering van tijdelijke ambtenaren, voor ten hoogste drie maanden aangesteld, die ook door de hoofden van dienst kunnen worden aangenomen. B. en W. verzoeken nu bovenstaande machtiging, die hen ont slaan zal van steeds de raad bijeen te moeten roepen voor benoemingen van minder gewichtigen aard. De heer Besselsen kan zich met het voorstel vereenigen, wanneer de hoofden der takken van dienst de betrokken commissies van bijstand niet voorbij loopen. De Voorzitter stemt toe, dat dit contact zal bestaan. De heer De Koning is mede voor het verleenen der machtiging, ook wat aangaat de tijdelijke benoemingen, daar de rechtszekerheid en veiligheid van dezen berust bij B. en W. die hun fiat geven ten slotte. Spr. informeert naar het reglement. Geantwoord wordt, dat dit later aan de orde komt. De heer v. Eek spijt 't tegen deze machtiging te moeten zijn en wijst op een geval kortelings voor gekomen, toen een benoeming buiten den raad om een nadeel voor de gemeente had kunnen worden. Nu kon een raadslid waarschuwén en werd voorkomen dat een verkeerde werd benoemd. Spr. noemt de verantwoording te groot voor B. en W. om buiten den raad om be noemingen te doen. De heer Foeken wijst er op, dat het argument van den vorigen Spr. niet geheel juist is. 't Betrof toen een hoogeren ambtenaar, thans gaat 't om de benoeming van subalterne ambte naren, maar Spr. heeft 'n ander bezwaar. Ligt het wel voldoende vast wat onder hoofd- en andere ambtenaren moet worden verstaan. Deze vraag werd juist in de finant. commissie onder de oogen gezien maar geen overeenstemming werd verkregen toen de vraag rees door wie het hoofd van Comptabiliteit moet worden benoemd door den raad of door B. en W. Spr. acht 't niet zoo wenschelijk om aan B. en W. de be noeming van ambtenaren over te laten waarmede zij een groote verantwoor delijkheid op zich laden. Beter is daarom dat achter dergelijke benoemingen de raad staat. Spr. wil op het reglement niet vooruitloopen, maar zou gaarne zien, dat in de verordening als principe werd aangenomen, dat ambtenaren door den raad benoemd worden. De heer Hilhorst denkt er over als de heer Foeken. Intusschen zou Spr. liefst dit punt aanhouden, tot dat de rechtspositie van de ambtenaren is geregeld, zoo urgent acht Spr. dit punt niet. De^'heer Endendijk denkt er ook wel eenigszins zoo over. Wel twijfelt Spr. niet aan de rechtspositie der ambtenaren bij een benoeming en ontslaan door B. en W., daar voor hen bij geschil dan wel recht van beroep zal zijn bij den raad, maar Spr. is toch wel voor uitstel van het nemen eener beslissing. De heer De Koning gelooft naar aanleiding van het gehoorde in over weging te mogen geven benoemingen met een salaris beneden f2500.— aan B. en W. over te laten, benoemingen waaraan jaarwedden zijn verbonden boven dit bedrag aan den raad te houden. Een dubio in rangwaardeering komt dan niet voor. De heer Scheffer vraagt waarom dit voorstel nu komt; kan 't niet wachten tot het reglement er is. De Voorzitter antwoordt en zegt, dat alles niet in eens kaner zijn nog zaken in portefeuille die urgenter zijn en van de Wethouders die niet gesa larieerd worden, kan niet geëischt, dat zij hun eigen zaken in den steek laten om heele dagen op het gemeentehuis te komen. Wat betreft het gesprokene over het hoofd van tak van dienst- comptabiliteit verwijst Spr. den heer Foeken naar de gemeentewet. Spr. licht nog eens de reden van het verzoek toe en wijst er nog eens op, dat de gemeentewet bepaalt, dat B. en W. ambtenaren ter secretarie benoemen en het daarom beter is, dat zij niet gehouden zijn bij andere benoemingen dan die van hoofden en waarbij spoed kan zijn, den raad bijeen te roepen. De heer Scheffer blijft er bij dit punt niet zoo urgent te achten. Het bijeen roepen van den raad is ook geen bezwaar, daar dit thans ook heel wisselvallig is. Wordt soms in geen maanden vergadert, dan op eens weer ziet men een vergadering om de drie dagen uitgeschreven. Er is volgens Spr. geen rekening meer mede te houden. De heer Foeken zou uit de bemerking van den Voorzitter aan zijn adres kunnen afleiden in den hoek te zijn gezet, maar Spr. laat zich dit niet doen. Hij weet heel goed wat de gemeentewet zegt, maar er valt heel wat over te praten, eer we zoo ver zijn dat we weten wat we onder hoofden van takken van dienst hebben te verstaan. Bij invoering van een Centrale Boek houding bijv., zal 't een vraag zijn of hij die aan het hoofd komt te staan gerangschikt moet worden bij de hoof den van takken van dienst, waarbij de raad dus wordt gekend, of dat hij gerekend moet worden tot de secretarie ambtenaren. Spr. meent in de opmerking van den heer Besselsen die voor de lagere benoeming contact wenschte met de commissies de zelfde gedachte te bespeuren en daar Spr. een goeden geest wil bevorderen zou hij wenschen, dat bij de benoemingen van ambtenaren met grootere verantwoordelijkheid B. en W. contact houden met den raad. B. en W. benoemen, maar achter hem staat de raad. De heer De Koning stelt nog even de vraag naar aanleiding van art. 179 gemeentewet, of een Secretaris ook als hoofd van een tak van dienst moet worden aangemerkt. De heer v. Eek kan zich met de oplossing vereenigen, om den raad in de benoemingen te erkennen, en legt er den nadruk op, dat in zijne uitingen geen wantrouwen mag gezocht ten opzichte van B. en W. Zijne bedoeling was alleen op B. en W. geen te groote verantwoordelijkheid te leggen. De Voorzitter brengt het voorstel in stemming dat aangenomen wordt met 3 stemmen tegen, die der heeren Scheffer, Hilhorst en van den Breemer. 1. Adres van het Comité voor het houden van openluchtspelen verzoe kende overname van den opstal van het openluchtspeltheater aan deSoester- bergschestraat. Komt Maandag in behandeling, zooals werd besloten. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het geven en wijzigen vnn namen aan wegen. Voorgesteld wordt den Heete Akker- weg te herdoopen in Wijnand Toplaan, en het verlengde hiervan tot den Klaar- waterweg dienzelfden naam te geven, zulks te zijner nagedachtenis in verband met de oprichting van het thans be langrijke waterschaap „Soesterveen". Voorts wordt voorgesteld den nieuwen verbindingsweg tusschen Birkstraat en Van Lenneplaan te noemen Hartmanlaan. De Voorzitter vraagt, of de heeren zich met de vereeniging der namen, dezer ingezetenen kunnen vereenigen. De heer Hilhorst kan daar zeer wel mee' accoord gaan, maar wenscht de historische benamingen behouden. De naam van Top wil hij aan een laan zien in de omgeving van het Julianaplein, daar lag zijn roeping. De heer Eudendijk voelt er ook veel voor de historische namen te bewaren en meent, dat de weg welke naar het Soesterveen meer leidt den naam van Top moet dragen. Spr. wijst er op, dat de Heete Akkerweg ook na herdooping dien naam wel zal blijven behouden. De Voorzitter vindt de naam van Heeten Akkerweg niet zoo mooi voor een wijk van villa's. De heer v. d. Breemer merkt gunstig op, dat van de herdooping in Toplaan hoe mooi ook hetzelfde gezegd kan worden. Men zou kunnen denken, dat 't daar tobben was in die omgeving, (gelach). Na eenige discussie wordt besloten de historische namen te behouden en het verlengde van de Heete Akkerweg te noemen Wijnand Toplaan. 10. Adres van L. J. Th. Bekkers te Soesterberg verzoekende toestemming tot het in gebruik houden van gemeen tegrond ten behoeve van een door hem geplaatste kiosk. Voorgesteld wordt afwijzend te be schikken en in liet voorjaar door adres sant op het verzoek terug te laten komen. De heer de Koning pleit eenige te gemoet koming, als 'teven kan. De Voorzitter merkt op, dat toen het verzoek tot plaatsing van een kiosk inkwam, dit zou zijn voor de vacantie tijd. Nadat het verzoek goedgekeurd was duurde het niet lang of het karak ter van kiosk ging te loor, een grooter emplacement dan oorspronkelijk was toegestaan werd ingenomen, het geheel kreeg het aanzien meer van een restau ratie dan van een kiosk. Het gevolg was dat ingegrepen moest worden. De heer Scheffer gelooft, dat de schuld bij den raad ligt, die destijds, na inzage der teekening wel wat over haast een goedgunstig besluit nam, waarvan de man thans de minder aangename gevolgen zal ondervinden. Spr. hoopt, dat het verzoek zal worden toegestaan. De man doet zijn best, be taalt zijn belasting, maar loopt bij event. weigering de kans, dat hij voor het volgende zomerseizoen geen vergunning krijgt Spr. spreekt zijn afkeuring uit over het bemoeilijken van den man door de politie. De Voorzitter antwoordt, dat de vo rige spr. er niets van weet. Spr. is persoonlijk gaan kijken, toem hem be kend werd, dat de man zich niet hield aan de voorwaarden van zijn kiosk een onderneming maakte, waarvan omlig gende zaken de nadeelige gevolgen ondervonden. De man is toen gewaar schuwd toen dit niet hielp moesten wel politiemaatregelen genomen worden. De heer Scheffer sputtert nog wat tegen. De strijd om het bestaan van menigeen, ook bij den middenstand, is al zoo hard, zegt spr. De heer Foeken zegt te staan aan de :ijde van B. en W. Spr. komt op voor de belangen van den middenstand, die op heel andere lasten zit dan een houder van een kiosk. Spr. heeft destijds tegen gestemd en zal het later waarschijnlijk weer doen, daar hij dergelijke vergun ning eerder in strijd met de middenstands belangen acht te zijn. De heer Besselsen betoogt, dat tegen het plaatsen van een kiosk op een kruispunt geen bezwaar kan zijn, mits zulk een kiosk een kiosk blijft, dus een gelegenheid voor den passeerende om zich even te verfrisschen of een kleinig heidje te koopen. Spr. informeert of B. en W. aan dit terrein een andere bestemming geven zoo niet, waarom dan deze ontruiming, vraagt hij. De voorzitter antwoordt, dat van het geven van andere bestemming nog niets te zeggen is De man heeft indertijd verlof gevraagd om voor de zomermaan den een kiosk te mogen plaatsen ten gerieve van bezoekers aan het vliegter rein. Dit verzoek is hem toegestaan deze maanden zijn thans voorbij. De heer Besselsen vraagt, of er be zwaren zijn dat het ding daar blijft staan. De man zal geen bergplaats hebben. De Voorzitter zegt, dat daartegen bezwaren zijn aan te voeren. Weth. v. d. Berg merkt op, dat het feit dat het zooveel moeite en geld zal kosten om het ding te verwijderen al te denken geeft. De man hield zich ook niet aan de lijst van artikelen welke hij mocht verkoopen steeds kwamen er meerdere bij, zoodat de winkelstand er zich door gedupeerd zag. De heer v. d. Breemer geeft in over weging het terrein voor f 1te ver huren, daar adressant geen bergplaats zal hebben. De Voorzitter is daar sterk tegen. De gemeente moet de vrije beschikking over haar eigendommen behouden. 11. Aanbieding van verschillende adressen inhoudende verzoeken om subsidie uit de Gemeentekas voor 1927. B. en W. stellen voor deze bij de begrooting te behandelen. Aangenomen. 12. Vaststelling van het 3e suppl. kohier Hondenbelasting. Vastgesteld op een bedrag van f24.50. 13. Vaststelling van een verordening regelende de voorwaarden van gasle vering aan verbruikers. Algemeene beschouwingen worden niet gehouden. De raad gaat dadelijk over tot de artikelsgewijze behandeling der verordening, regelende de voor waarden voor de levering van gas, welke concept-verordening in een vorig nummer werd opgenomen. Wij maken den lezer er attent op, dat bij de be handeling eenige wijzigingen zijn aan gebracht, zoodat hij goed zal doen zich een door den raad vastgesteld exemplaar aan te schaffen, wanneer hij tot aansluiting over gaat. Om van alle op- of aanmerkingen, in den loop der debatten gehoord, mededeeling te doen zou te veel ruimte vergen, wij volstaan met er op te wijzen, dat het vooral de heeren Foeken, v. Eek en Endendijk waren, die met klem argumenteerden het den menschen zoo makkelijk mogelijk te maken en ze niet af te schrikken door te bindende bepalingen of te hooge kosten van aanleg. De eerst genoemde wees daarbij op het electr. bedrijf, dat gedurende de 11 jaren dat het bij de gemeente in beheer was, het niet hooger dan tot 250 aansluitingen kon brengen, een getal dat in 3 jaren tot 1200 steeg, toen dit bedrijf in andere handen over gingwelk lichaam dadelijk alle bin dende en bezwarende bepalingen liet vervallen en het den menschen daaren tegen zoo makkelijk mogelijk maakte. Erg veel hielp 't echter niet, alleen wist de heer Foeken het er door te krijgen, dat het bepaalde in art. 12 lid 2 in zooverre gewijzigd werd, dat thans tot 10 meter binnen erfscheiding de aanleg voof rekening van het bedrijf is, een wijziging, waartegen de heer v. Elten, v. d. Berg, De Koning, v. d. Breemer en Mevr. Droste zich verzetten. Een voorstel van den heer Foeken sterk gesteund door den heer v. Eek en Endendijk om de plaatsing van muntgasmeters wat meer algemeen te maken en haar te doen afhangen van een zekere huurwaarde of inkomen werd verworpen, wat den heer v. Eek deed uitroepen, dat deze uitslag een fiasco voor het bedrijf beteekende, welke meening de heer Foeken eenigs zins deelde. De heer De Koning verzocht ter waarschuwing, bij die artikelen, waarin over onrechtmatig gasverbruik, be schadiging van zegels enz. (32, 33 enz.) gesproken wordt, op te nemen de woordenongeacht strafrechtelijke vervolging. De verordening wordt na nog eenige kleine wijzigingen aangenomen. 14. Adres van de plaatselijke gersvereeniging verzoekende mede1 king bij het stichten en exploite eener centrale slachtplaats. Voorgesteld wordt over te gaar benoeming eener Raadscommissit behandeling van dit verzoek. Voorge; wordt in die commissie te benoe de heeren P. C. W. Foeken, S Besselsen en P. van den Breemer heer Foeken bedankt voor de eer, Benoemd worden de heeren Endei Besselsen en v. d. Breemer. 15. Mededeeling van ingeko stukken. Tot de ingekomen stukken beho een schrijven van de feestcomm voor de viering van den Koninginne meldende dat zij de bijdrage van f 1 niet heeft kunnen aanvaarden. De heer De Koning spijt 't, da commissie dit gedaan heeft en n< deze daad een in de kaartspelen de tegenstanders van het monarcl gezag. De meerderheid van den beschouwde bij het debat des waarbij de socialisten zich keurig droegen het verleenen van dit sub als uiting van principe, niet om e glas limonade meer of minder vo laten drinken. Spr. noemt deze ha lingen niet bevordelijk voor latere vragen De heer Foeken kan de opmet van den heer De Koning niet or schrijven. Als de meerderheid van raad het monarchaal gezag wil huk moet ze dat niet doen op derg< wijze. Dit bedrag waarvan weer zeker percentage aan belasting tt vloeien zou, is voor een feestje 1300 kinderen wel schriel en was heele goedkoope manier om het vo lijk huis te huldigen en de natie gedachte te bevorderen bij de je De heer Besselsenho, ho, voelen ook nationaal en bevord die ook. De heer Foeken vindt het jam dat de raad indertijd deze kleine hou heeft aangenomen, juist toen het d zich in princ. lijn ging bewegen, vraagt of het besluit niet ingetrol moet worden. De heer De Koning is daar i tegen. Het besluit kan niet uitgev worden, dat alleen is de kwestie. Met een schrijven van de Bouwc missie houdende voorstel met de handeling van de voorgestelde wijz: gen der bouwvereeniging en vastste der rooilijnen te wachten totda uitbreidingsplan geheel is afgev gaat de raad accoord. Voor de rondvraag doet de Voor; nog mededeeling, dat de K.N.A.C de A.N.W.B. als uiting van erkent< heid voor de verbetering van het vei op de hoogte van de Torenstraat, vo tramremise, en in de omgeving de Soesterb.straat zuidzijde (Bar straat) ieder, voor elke verbet* f250.—, in de kosten ervan heeft gedragen, in totaal een bedrag van f 1000.—. Spr gelooft, dat hier de plaats is om beide Vereenigi dank te betuigen voor hare medewei in deze verfraaiing en verbeterin het verkeer van de gemeente. (Ins ming). Van genoemde omgeving foto's genomen zooals ze vroeger w en thans zijn, welke foto's de V zitter deed circuleeren. Rondvraag Eenige leden wijzen den Wetho op enkele wegen waarnaar eens g( moet worden. Mevr. Droste hoopt bij de a.s. grooting aan de orde te zien gebr; de instelling instituut schoolar Weth. v. d. Berg, meent, da huidige regeling voldoende is. Rupert verricht verdienstelijk wer de Voorzitter merkt op, dat dan de bijz. scholen medewerking zo moeten verleenen. Ook de straatverlichting wordt de oogen gezien, waarbij het verk zich uit, dat de nachtverlichting de huizen der heeren doktoren naar voren komt. De heer De Koning roept ande om de beloofde wapens die de st der raadsleden zullen versieren. De heer Besselsen wil op e puntjes gasverlichting hebben. De vergadering die om 71/- begon eindigde circa half twaalf. SPORT CLUBNIEUWS V.V. „SOEST Zondag a.s. om 2 uur speelt o terrein aan de Soesierbergsche sti Soest 1—Soesterberg I Aangezien Soesterberg dit jaar uitkomt, en een van de sterkste ve gingen der 2e klasse U.P.V.B i: wachten wij eee zeer spannende strijd, en een groote publieke b< stelling. Ons 2e elftal dat nog steeds slagen is, is a.s. Zondag vrij. E.S.V.AC. Zondag 7 Nov. 1.1. speelde bo\ noemde vereeniging een wedstrijd „de Schaffelaar I" uit Barneveld, wedstrijd eindigde met een 3—2 winning voor Esvac. Blijf zoo do< jongelui, jullie zijn op den goede Zondag a.s. E.S.V.A.C. 1 legen 5 terrein Oude Soestervveg te Amei vertrek per rijwiel om 1 uur vana' „De Gouden Ploeg". Hedenmiddag oeienen terrein Kerk be richter Zondag 14 November 191 SOEST Ned Herv. Kerk Voorm. 10 uur (Ringvacatur Ds M. Barendrecht van Austei 's Avonds 6 uur Ds R Bartle Zeist SOESTDIJK Rembrandtzaal Voorm 10.30 uur Ds J. Schaick van Nieuw-Pekela. 's Avonds 6.30 uur Ds F. var van Wageningen. HEES Chr. School Voorm. 10 uur Ds B Bateli Utrecht.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 2