fi. Daams, Dierenarts Bouwcrediet beschikbaar. onzer Lofodinsche Mie. Levertraan merk „Krefft" Banketbakkerij „Nieuwerboek" Telef. 232 m Wiitsr-Aardappelei Reparatie - Inrichting. JUNKER en RUH Kachels rj TURFBRIKETTEN Eerste Particuliere Reinigings-Onderneming Ledigen van Beerputten Woning-Bureau P. MAN S. DE ZOETE i. GEIJTENBEEK Gaatgijverhuizen STAATSLOTERIJ Meubelmagazijn W. J. VAN EE Wollen Dekens Gewatteerde Dekens Donzen Dekens Tocht Dekens B. Kraal, Drogist PUNCIHl IEDERE HUISVROUW Chocolade en Marsepein figuren mwm Adverteeren doet verkoopen I 0. W. v. d. BRINK A.J.HEINS-Soest Viool- en Mandolinesnaren Woning - Bureau j. pi K©@y C, Kraaljenhagen Wasscfierij Afbraak te koop Tevens op de GLORIA HAARDEN JOH. ¥ÜJ€ VT~ „AFÖLLO" SOEST m HANDELSCRED1ETEN DE WINTER NADERT. 2%ananvun g&ti&z&ndeen 0 JtymtiCfande M. VAN AMERONGEN T©RUNSTRAAT Staines Inlaid Linoleums zichzelf recommandeert. Firma GEBRs. STAAL RADIO-BUREAU „SOESTDIJK" Laadabonnement voor Radio-Accu's rechtgevend om 10 keer laden f 3.- HYPOTHEKEN - ASSURANTIE'S en VERZEKERINGEN. ELKE LEPEL Even goed voor volwassenen als voor kinderen van Punch-Essence DROGISTERIJ „D E VIJZEL" die haar voordeel beseft, koopt GASAPPARATEN Alleen verkrijgbaar bij J. VAN HERWAARDEN sm*. L WESSEL - Hoenderpark „AUKJE" L. W.'s HOENDERMEEL FOTOGRAAF Eiken Dinsdag van 2-5 uur in HOTEL „EEMLAND" In kwaliteit het beste Inprijs het goedkoopste Vioolschool van H. de NEEVE verkrijgbaar Torenstraat 8 A.D.Rombach,Talmalaan21 Bei op 538 Amersfoort S. Menko Kleermakerij Overjas keeren Colbercostuum f 14.- f20.- BLOEMISTERIJ BROgEIRAfVSEN J. A. VAR ©SESsT Wed. J. C. P0HLMAN H. Wolfsen, Veldweg 19. Verder vind U een ruime keuze in eenvoudige kachels, v. WEEDESTRAAT 9 Tel. 110 BRANDSTOFFENHANDEL Bespaart hiermede Uw Anthraciet. 09 D. F. V0IGT - Gedipt. Opticien - Burg. Grothestraat 28 Dagelijksche Besteldienst Soest-Baarn-Amsterdam S MANNEN'ZANGVEREEN. UTRECHT 'AMERSFOORTZEIST 1e Soester Algem. Begrafenis-Onderneming Fa. M. Wed. D. HAKS Begrafenissen, Transporten, Regeling voor crematie Nu de laatste mooie dagen van Sep tember en begin October bijna weer vergeten zijn, de eerste herfststormen de boomen hebben ontbladerd, nu koude en regen ons dagelijks bedreigen en alles op den naderenden winter wijst, nu winterkleeren en kachels te voorschijn gehaald worden en een ieder zich tracht te wapenen voor de aanstaande winter maanden, nu achten wij het niey van belang ontbloot onze lezers te wijzen op de lastige ongemakken van ons grillig en vochtig klimaat, zooals koude vatten, influenza, rheumatische pijnen en wat de winter ons nog meer brengen kan. Het is bijna vanzelfsprekend, waarde lucht in ons laag gelegen land zoo'n hoog vochtgehalte heeft en weersgesteld heid en temperatuur zop dikwijls wijzigen, dat bijna iedereen, vooral in het najaar en in den winter, meermalen koude vat. Op zichzelf genomen is verkouden zijn niet erg, wij zijn het helaas maar al te dikwijls. Erger is het wanner men een gevatte koude niet bestrijdt, denkende dat deze vanzelf wel overgaat. Hoewel dit in sommige gevallen waar mag zijn, mogen we toch niet vergeten dat vele pijnlijke en lastige ongemakken door koude vatten kunnen ontstaan. Wij noemen b.v. pijnen in spieren en gewrichten, aangezichtspijnen, koorts, influenza en griep. Deze zijn meestal van voorbij- gaanden aard en, mits met zijn gezond heid en de natuur te hulp komt en het goede geneesmiddel kiest, in enkele dagen genezen. Doch ook ernstiger kwa len, zooals rheumatiek, ischias en soort gelijke ziekten ontstaan vaak doordat men een gevatte koude varwaarloosd heeft. Statistieken wijzen uit dat door gevatte koude en nare gevolgen, jaarlijks millioenen guldens aan ziektedagen verloren gaan. Het zou ons te ver voeren hiervan thans alle details weer te geven, het is dan ook enkel onze bedoeling, nu de winter voor de deur staat, in het algemeen belang te waarschuwen tegen de gevolgen van koude en vocht. De wetenschap bezit vele middelen om bovenvermelde ziekten ongemakken te bestrijden en te genezen. Onder deze wenschen wij de aandacht op Mijnhardt's Sanapirin-tabletten. Reeds jaren worden deze door hare genezendeen pijnstillende werkingterecht aanbevolen. Bovendien zijn Sanapirin- tabletten een product van vaderlandschen bodem en is het onbetwistbaar vastgesteld dat Nederlandsche geneesmiddelen tot de beste behooren welke wij kennen, Wanneer wij daar nog aan toevoegen dat Sanapirin-tabletten uit dezelfde phar- maceutische fabriek afkomstig zijn waar ook Purol. het bekende middel voor genezing en verfraaiing der huid, wordt gemaakt en de fabricatie onder toezicht van een apotheker geschiedt, dan kunnen wij onzen lezers veilig aanraden het volgende rijmpje te onthouden en zoo noodig in toepassing te brengen Laat bij gevatte koude en pijn Sanapirin Uw helper zijn I ff MUflHMDT ivenJimg fiy Rheumatiek,Spierpijn, Gevatte Koude,Griep, lnfluenza,Kiespijn en Zenuwpijnen. Buisje75ct Bij Apoth.en Drogisten Bloemist Burg. Grothestraat 4 - Telef. 1t3. Levering van allen soorten bloem werken, kransen, versleringen en potplanten. Hyacinten voor Glazen, vetplantjes en Cacteën - Prachtigen viola tn bloei en<pp kleur - Aanleg en onderhoud van Tuinen. BELEEFD AANBEVELEND. of vertrekken laat Uw Inboedel geheel of gedeeltelijk publiek ver- koopen door VENDUMEESTER Zeister Venduhuis, Voorheuvel 41 TEL. 348 ZEIST Briefjes spelende hierop verkrijgbaar doet een verbruiker na jaren en jaren weg, omdat het ten slotte begint te vervelen Verslijten doet men het echter niet Daarom Is het 'n dankbaar artikel hetwelk Stalen met prijsopgaaf worden op verlangen gaarne toegezonden door Woninginrichters - Heuvelweg 8 Laad- en Reparatie-inrichting voor Accumulatoren Vakkundige behandeling H. STEENHUYSEN VEENUIZERSTRAAT 67 a Van Weedastr-aat 7a - Telef. 16B STEENHOFSTRAAT 5, BIJ 'T STATION SOESTDIJK, TELEF. No. 54 Beëd. Makelaar en Taxateur bevordert de gezondheid. per flacon f 0 25 met gebruiksaanwijzing Telefoon 243 - Molenstraat 4 KORTE BRINKWEG 32 SOEST TELEFOON 138 Vele malen bekroond. Heden in bereiding voor de a.s. St. NICOLAAS alles eigen fabrikaat BELEEFD AANDEVELEND, F. H. EUWE. NIEUWEWEG 22 - TELEFOON 104 Is bewezen HET voeder te zijn voor Uw kippen. EENMAAL geprobeerd en U verandert niet meer. Vele attesten van goede hoenderparken en -fokkers ten inzage. LEUSPEM OPNEMEN EN VERQHOOTEN Ansichtformaat f 1.75 per 6 stuks Aan huis te ontbieden ook voor Bruiloften zonder prijsverhooging. BELEEFD AANBEVELEND. Handel in Kunstmeststoffen, - Turfstrooisel en Graner. - MiDDELWIJKSTRAAT 18 - TEL. 141 LANOE BRINKWEG 13. Onderricht voor alle Strijkinstrumenten en Mandolineles Kunnen nog eenige nieuwe of vergevorderde leerlingen geplaatst worden. Handel in Binnen- en Buitenlandsch Fruit, Aardappelen en Groenten. BURG. GROTHESTR. 41 - Tel, 140 Ontvangen prima tegen scherp concurreerende prijzen Verzoekt opgave van te huur en te koop zijnde woningen. en wij zijn direct bij U De hoogste waarde betaald onder- geteekende voor alle soorten meubilaire goederen, bed den, ledikanten, kleeden, tapijten, boe ken, goud, zilver, brandkasten, piano's, orgels, antiquiten, geheele of ged. in boedels en verder alles wat waarde heeft. Contante betaling. Steeds aan huis te ontbieden. Langestraat 109B Tel. Interc. 538. Amersfoort. J. MENKO Beëedigd Makelaar-Taxateur Belast zich met publ. veilingen enz. Dames- en Heeren Soesterbergschestraat 11 - Soest Colbertcostuums naar maat van de nieuwste Engelsche Stoffen vanaf f50.- tot f70.- enz. „Kweeklust" Steenhofstraat 1 Soestdijk Telef. 178 Tevens alle voorkomende Bloemwerk ken en Versieringen. Aanleg en onderhoud van Tuinen Beleefd aanbevelend F.enruiters geheel compleet met d.d. glas f3.50. Verplaatsbaren broeibak met 4 ramen zeer mooie voor tuinliefhebbers 25 gulden. KROMMEWEG 18 SOESTDIJK Rembrandtlaan W.Z. 12 Soestdijk. Nette aflevering. Billijke prijzen. Lange Brinkweg 31 Soest. Magazijn van degelijk Schoenwerk aan uiterst billijke prijzen. Minzaam aanbevelend, Groote partij Deuren en Raamkozijden, Balkan, Planken, Xraalschroten, Pannen, Pompen, Palen enz. Hierdoor vestig ik de aandacht op mijn mooie collectie KACHELS, in 't bijzonder op de welke bekend zijn om hun groote brandstofbesparing. welke eveneens zeer bekend zijn. terwijl ook van alle andere winterartikelen als kachelplaten, vulemmers, warmwaterkruiken enz. een flinke sorteering aanwezig is. voorheen KLEMAN BERGHUIS KERKPAD la - SOEST - TELEFOON: Kantoor 180, Huis 186 STOOKT ONZE PRIMA ZWAARGEPERSTE geven VEEL HITTE, duren ZEER LANG en zijn zeer billijk in prijs S R» I JUUfLlM HET WONDER»* VOOB IEDEREEN® VAN DEN BROEK SAARN-SOEST-OEN D0LDER-BILTH0VEN-UTRECHT v. Dijk en v.d. Broek Bestelhuizen SOESTFirma Wed. D. Haks, Tel. 37 (alleen v. Amsterdam) Nieuwstraat 37 en Torenstraat 10. BAARN: Bonbonhuis. AMSTERDAM: Stroomarkt 19, Telef. 43919. UTRECHT: Jansveld 27, Telef. 3405. Verder belasten onderget. zich met Verhuizingen en Transporten t. z. conc. prijzen Beleefd aanbevelend, v. d. Broek, Nieuwstr. 37 v. Dijk v. d. Broek, Korteweg 2 DIRECTEUR H. J. V A N MAURI K Zij, die als werkend Lid of Donateur(trice) wenschen toe te treden, kunnen zich daartoe aanmelden bij een der Leden of des Donderdagsavonds ter repetitie in Gebouw „RELIGIE EN KUNST" JV ^/2i I Bst! IIIUIIII met Vacuum-lnstailatie en gesloten Tankauto, geheel reukloos- Putten tot IV' M a f 3.50 - Putten van IV- tot 3 M f. 6. Bestellingen worden aangenomen Lunchroom „Zonneheuvel", Torenstraat 20, Telefoon 171, en G. v.d. B0VENKAMP, v. Weedestraat 7, Telefoon 62 De Landbouwhank te Utrecht verstrekt op korten termijn Credieten onder hypothecair verhand en borgstelling NEEMT GELDENIN DEPOT met 3 dagen3 voor 6 maanden vast 4 voor 3 maanden vast 31/,0/,, voor 1 jaar vast 47,% Inlichtingen ten kantore van den Agent E. HART0G, Daiweg 4, Baarn De Directie: J. C. DE BEAUFORT N. C. DE RUIJTER Ie Aanspreker P. A ENDENDIJK Ze O. v. HERWAARDEN (Koster Ned. Herv Kerk) Telef. 2-37-146 D. HOOLWERF, Dir

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 4