e-lnrichting ICHGOED lTpTman 'schikbaar. Valnestcontróle f Ondern Soest. Verven doester C o 11 r a 111 voor Soest, en Omgeving ienws- en Advertentieblad. Verschijnt eiken Zaterdag. s je llPSiTEW Algem. Bsgrafenis-öndern Soest, 4. KEUS Nuthoenderpark 1 1 se 1 se f 1 i i H. DE RANITZ - Parklaan 16 W. 0. BOS Jr., Brandstoffen - Grint Burg. Grothestraat 28 ifenis-Onderneming D. HAKS legeling voor crematie houthandel EUDER Hl wakke- en Platvoeten (LER PRINS, Arts ;leeding EGEREN Co. Veertiende Jaargang Eemstraat 18 31LLIJKE PRIJZEN tg Boorden, \m enz. berg eiken Maandag. en VERZEKERINGEN. Uitgever G. v. d. BOVENKAMP Soestdijk Idealisme en industrie 0/ per AUTO van Garage „MIDDELWSJK" MIJNHARDT's TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN is HEDEN en ZONDAG nog GEOPEND ingezondsn Door VAN DIJK'Sf MEUBEL-TRANSPORT 9) Broedeiersn Eendagskuikens Eendagseenden je 9. 9. 9. Di 9. 9. 9. Di 9. 9. 9. 9. t>: 9. 9. 9 9. 9. 9 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Witte Leghorns Witte Wyandotten Barnevelders Rhode Islandreds Welsummers Br. Mammouth Kalkoenen Angora Konijnen Witte Ind. Loopeenden se VAN ALLE BANKZAKEN EN BERG Co. Ruwe Huid VENEMA Dames- en Heerenkleermakerij Kunst-Inrichting BLOK Arend WIERSMA, Tel. 86 Talmalaan 17, Telefoon 118 t 24, Telet. 226 Nederland per trein en per auto. Eigen kistenmakerij Veldweg 4. :t op korten termijn Credieten d en borgstelling IN DEPOT k 6 maanden vast 4 °/0 5r 1 jaar vast 47,% t E. HARTOG, Dalweg 4, Baarn De Directie: J. C. DE BEAUFORT N. C. DE RUIJTER •VOOS iEDEREEN0 ENDENDIJK RWAARDEN f. Kerk) D. HOOLWERF, Dir RB TELEFOON 78 5 B. REIMAN, Bosstraat 21 bb - Spoorstr. 4-6 l DEKKER iumatiek, Lumbago, Zenuwpijnen atie, Asthma, Chron. Bronchitis, dag van 2—3 uur. raedestr. Soest erstr. Soesterberg. jk-c prijzen CHE WASSCHERIJ Een goed adres No. 48 loesterbergschestraat 4 urgem. Grothestraat 51 SOESTDIJK, TELEF. No. 54 i Taxateur Adres voor Administratie en Redactie Van Weedestraat 7, Soest Advertentiën worden ingewacht tot Vrijdags voormiddags 9 uur bij den Uitgever. Ingezonden stukken tot Dinsdagavond 9 uur DE Zaterdag 27 Nov. 1926 ADVERTENTIËN Van 1—5 regels 75 ct. Elke regel meer 15 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Bij abonnement groote korting. Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal. 9 Directie: J. KOETS, Tel. 226 en j Arend WIERSMA, Tel 86 Eerste aanspreker W. VAN D1ERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 118 Kantoor: Spoorstraat 24, Teleff. 226 Vervoer van overledenen door geheel Nederland per trein en per auto. regeling voor crematie enz Eigen kistenmakerij Veldweg 4. Waar is de cynicus, die met een denigreerend schouderophalen de moge-1 Pr°bjt zouden kunnen trekken. gelijkheid van een practisch idealisme in de industrie naar het rijk der hersen schimmen verwijst? Die bitter blijft be weren, dat de wereld nu eenmaal slecht is en egoïstisch, en wel altijd zoo zal blijven, daarmee, als met één nonchalant gebaar, de groote, blijvende waarde miskennend van alle goede gedachten, van elk goed willen en trachten en leven van de talloozen, die een onverwelkelijk idealisme met zich omdragen en trachten op te leven naar het hoogste ideaal van den werkelijk „goeden mensch". Steeds duidelijker treedt aan het licht, dat de cynicus ongelijk krijgt, dat zijn bewe ringen op immer losser grond komen te staan. De wereld, die in de laatste decenniën zoo buitengewoon harde doch heilzame lessen heeft te verwerken ge kregen, geeft steeds menigvuldiger blijk van vooruitgang in moreel en idieel op zicht. Wordt daardoor steeds beter be woonbaar. We zien in de laatste jaren opvattingen omtrent de mogelijkheid en uitvoerbaar heid van een praktisch idealisme op allerlei gebied postvatten, waar een vorige generasie jawel, dezelfde, als waartoe de cynicus van heden nog be hoort zich zeer hartelijk vroolijk om zou hebben gemaakt. En hoe onuitvoer baar en werkelijk ons sommige theorieën ook mogen toelijken, wanneer ze gepo neerd worden uit zuivere overwegingen, dan mogen we dat heeft de onder vinding ons nu wel geleerd nu niet meer volstaan met ze enkel welwillend aan te hooren. Ze zijn onze aandacht ten volle waard. Ze kunnen ons wellicht binnen ongedacht korten tijd tot zegen strekken. Een buitengewoon opwekkende idea listische strooming maakt zich sedert eenigen tijd in Amerika op industrieel gebied kenbaar. Werd oulangs reeds de aandacht gevraagd voor een geheel nieuwe economische theorie van eenige serieuse, wetenschappelijke onderzoekers die een eind wilden maken aan de magere" jaren, die dikwijls op de „vette' volgen, m.a.w., die een voortdurenden voorspoed, niet onderbroken door perio des van malaise, wilden bereiken, door ieder mensch, ieder arbeider een ruim inkomen te verschaffen, opdat hij in staat zal zijn de productie der industrie af te nemen, en zoo den voorspoed te per- petueeren steeds meer mannen van gezag komen met hun meeningen en hun practische voorbeelden het keurcorps der idealisten versterken, die in armoede een onnatuurlijk iets zien en welvaart voor ieder als normaal en bereikbaar beschouwen. Daar is Henry Ford. Jawel, ik weet reeds wat ge zeggen wilt. „Hij verkoopt niet zooveel van zijn hoogpootige wagens meer, moet dus zijn productie inkrimpen, korter laten werken enz. Vandaar zijn nieuwe theorie van den 5-dagen-week". Maar ge hebt het mis. Wanneer Ford werkelijk zoo zuiver egoïstisch redeneerde, dat hij, voor eigen voordeel, een would-be idealistische theorie de wereld inzond, wanneer hij dus uitsluitend op eigen welzijn uit was, wat zou hem dan eigenlijk beletten, er het bijltje bij neer te leggen Gelooft ge niet, dat deze reus in het Zakenleven met zijn jaarproductie van 2 millioen wagens, met zijn 200.000 arbeideis, wel genoeg rijkdom vergaard heeft, om wanneer hij alleen zijn eigenbelang op het oog had thans te zeggen ik stop Maar dat zou een miskenning zijn van de bedoelingen van dezen wonderlijken idealistischen industrieel. Bchooren zijn 200.000 arbeiders niet tot de welvarendste in den lande? Heeft hij niet bewezen, door de jaren heen, dat zijn idealen uitvoerbaar waren Heeft hij ze niet uitgevoerd Ook Ford zegtarmoede is onnatuurlijk. Arbeid kan dat genezen en arbeid alleen. Er kan nu voorzien worden in alle behoeften van alle men- schen. Welvaart blijkt uit verlaagde pro ductiekosten en lage prijzen. Loonsver laging verhoogt de productiekosten. Lage loonen verlammen handel en industrie. De juiste weg isprijzen verlagen en loonen verhoogen I Dan kan de massa, beide mannen en vrouwen, de producten koopen, welke zij helpen produceeren. In de massa zit de welvaart, nergens anders. Nog een groot man, wiens naam zelfs bij de allereenvoudigsten en minst ont wikkelden onmiddellijk gedachten opwekt aan groolsche, helpende uitvindingen, die der wereld ongekende voordeden en ongedroomde mogelijkheden heeft gebracht, heeft zich aan de zijde der idealisten geschaard. Edison Deze ver klaarde dezer dagen, dat het zijn wensch was, al zijn krachten te wijden aan een verlaging der kosten, opdat nog veel menschen, dan thans, van zijn uitvindin- Wat vroeger vrijwel als antagonisme werden beschouwd, idealisme en in dustrie. Ze reiken elkaar steeds meerde hand. De stroom wast FLORIS C. KAMERKRONIEK Begrootingsdebatten - Mo mentopnamen - Het stand punt der regeering - Mo ties die niet worden uitgevoerd. Millioenencij- ferdans. Deze November-weken zijn de don kerste tijd in het jaar. In het leven van den Kamer-journalist, wel te verstaan. Dan krijgt, hij, én bij de atgemeene beschouwingen omtrent de Staatsbegro ting, én bij de behandeling van de begrotingshoofdstukken afzonderlijk, zoo'n overstelpenden stroom van rede voeringen, moties, amendementen en dan weer redevoeringen, 's morgens, 's mid dags, 's avonds, ja tot diep in den nacht te hooren, dat hij in zoo'n overvloed van verslag-materiaal welhaast in o e t ver drinken. In een kort bestek dus te vertellen, hoeveel en hoelang en hoe schoon de verschillende waardige Leden der Staten-generaal zich van hun plicht kweten, is eenvoudig een onmogelijk werk. We maaien ons dus met een forschen zwaai door de aanrollende gol ven van welsprekendheid der 100 ka merleden, plus eenige excellenties, heen en doen hier en daar een greep, geven momentopnamen, als het even spande of er iets fel belangrijks door de dis cussies heenschoot. Hoor, daar heeft minister de Geer het over de commu nistische relletjes in Indië. Zeker, wc waren wel niet zoo erg ongerust. Maar de beurs was toch flauw voor Indische waarden. De minister brengt opluchting. De regeering wenscht nadere berichten af te wachten. Is weliswaar van oordeel, dat het misdadig streven op de meest krachtige wijze moet onderdrukt worden, doch dat behoefde allerminst wijziging van den gevolgen socialen en politieken koers mede te brengen. Reden voor ongerustheid was er niet. Hetzelfde wat minister Koningsberger in een interview verklaardePlaatselijke verschijnselen. De regeering is volkomen meester van den toestand. Vrees voor het lot der Europeanen in de meer afgelegen ge bieden van Java behoefde er niet te bestaan. Een ander moment De minister zet even het standpunt van het kabinet uiteen, bij de atgemeene beschouwingen. Ongegrond, zegt gij. de vrees, dat het kabinet het program van Maart niet zou uitvoeren. Ongegrond de vrees, dat het kabinet zou terugdein zen voor eenige partijen, die niet in deze Kamer de meerderheid hebben. Hij spreekt den voormaligen Duitscher Keizer naIk ken geen partijen I Meteen bezegelt hij al vooraf het lot van den TELEFOON No. 1 (ÉÉN) Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten 75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 et. Bij Apolh. cn Drogisten. motie-stroom, die rijkelijk vloeit. Met het oog op den financieelen toestand wordt herziening van het Bezoldigingsbesluit afgewezen. Ook herstel van het zevende leerjaar, als leerverplichting. Nu gaat de de kamer stemmen over moties. Motie- Bulten (r.k.) tot herziening van het be zoldigingsbesluit en uitkeering van 5% van hun salaris aan de ambtenaren over 1926: aangenomen met 41 stemmen tegen 36 stemmen. Maar ik voer hem toch niet uit, zegt de minister. Alleen die 5% zou al f 4.000.000 kosten. Vóór stemden s.d., v.d. en 13 r.k. De motie ter Laan (s.d.) betrefiende de wcnsche- lijkheid van de regeling van de rechts positie der ambtenaren aangenomen met 46 tegen 31 stemmen. Best, zei de mi nister, maar ik voer het niet uit. Motie Suring (r.k.) betreffende het zevende leerjaar en invoering van den 7-jarigen leerplicht: Aangenomen met 46 tegen 31 stemmen. Maar ik voer het niet uit het antwoord van den minister wordt eentonig. Nieew beeld de coalitie op het tapijt gebracht, door den heer Kuiper (r.k.), die verklaren komt, dat de verhouding der drie rechtsche partijen nóg niet van dienaard is, dat herstel van de oude relatie is zicht is. Dan een wenk voor meneer Albarda (s.d.) bestemdeen nieuwe proepeering is evenmin inzicht, buiten de Kamer waarschijnlijk nog min der dan in de Kamer. De r.k. afgevaar digden lieten zich niet in groepen splitsen, zij wenschtcn een eenheid te zijn, al dachten ze niet allen hetzelfde Niemand in deze Kames was optimistisch dat zoo spoedig een nieuwe regecring te wachten is. Het huidige kabinet zou wel tot 1929 zitting hebben. De regeering diende daarom de groote probleemen, die er zijn en om oplossing vragen, onder het oog te zien. Dan een klacht van den heer Stenhuis (s.d.) die ontevreden is over de werk loosheidsvoorziening, over het getreuzel met de doorvoering van den8-urendag De conventie van Washington moet geratificeerd. En dreigend zegt hij„Het N. V. V. heeft een congres voorbereid, waar de kwestie van den arbeidsduur onder het oog zal worden gezien. Op grond van deze besprekingen zal over wogen worden om, waar zulks noodig is, den arbeid te doen neerleggen, om aldus verkorting van den arbeidstijd af te dwingen". Binnenlandsche zaken en landbouw Er wordt op aangedrongen, de werkver schaffing krachtiger ter hand te nemen. Dat vindt weerklank bij den minister. De 'door den heer Schaper genoemde plassen worden drooggelegd. Andere plannen tot werkverschaffing zijn in voorbereiding of staan reeds vast, zooals de ontwatering van Vollenhoven, droog making de Lauwerszee, inpoldering van Ameland, droogmaking van de B.es- bosch. Een ruimer stelling van de grenzen der werkverschaffing, zooals mevr. Bak- ker-Nort (v.d.) wenschte, overwoog de minister gaarne. Dan, de directeur-gene raal van Landbouw. Meneer Ebels (v.d.) van -der Sluis (s.d.), Wintermans (r.k.) en van den Heuvel (a.r.) wilden voor dien belangrijken tak van volkswelvaart, als landbouw is, een directeur-generaal. Maar de minister zei, dat er voorhands geen behoefte aan was. Toch kwam er een motie, van den heer van der Sluis nopende tot aanstelling van dien functi onaris. Neen, zei de Kamer en stemde met 50 tegen 27 stemmen (s.d., v.d .en Braat) de motie af. Buitenlandschezaken waarom de zee oorlogsschade nog niet geregeld was, wilde de heer Knottenbelt (v.b.) weten. Alleen uit hoofde van deze schade had Nederland f 60.000.000 te vorderen. De regeering moest zorgen, dat alles tot den laatsen cent betaald werd. Duitschland was volkomen capabel te betalen. Jawel, zei minister van Karnebeek, maar er waren nog twintig gevallen aanhangig. Wanneer Duitschland daaromtrent een beslissing genomen zou hebben, dan kon eerst worden bepaald, welke stappen konden worden gedaan. Marine-begrootingVerschillende le den breken eens lans voor een politie- vloot. Maar ze bedoelen niet allemaal heizelfde. De een wil een groote poli- tie-vloot, de andere een kleine. De heer Oud (v.d.) wil een kleine, is tegen vlootuitbreiding, dient een amendement; in de gelden voor twee torpedojagers en een onderzeeboot te schrappen. Mi nister Lambooy voelt er niets voor. Zoo'n vrouw Bakker-Nort vraagt verbetering van de rechtspositie der vrouw. Regeling van het echtscheidingsvraagstuk. Goed, goed. De begrooting wordt goedgekeurd, net als die van Binnenlandsche zaken en landbouw, Binnenlandsche zaken. Defensie, enz. Spoed, spoed, we moeten immers vóór Kerstmis klaar zijn. En er is nog zooveel te doen POLITICUS. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Soesterberg, 15 November 1926. Met' groote verwondering las ik in het verslag van de Raadsvergadering van Maandag 8 November over de bespre kingen omtrent de voordracht van B. en W. betreffende utt te voeren buitengewone werken bij wijze van werkverschaffing van 1 November 1926 tot 15 Maart 1927. Het is mij en met mij waarschijnlijk het grootste deel der bevolking van Soesterberg totaal onbegrijpelijk hoe door B. en W. een zóó onpractisch en on tactisch voorstel als het aanleggen van plantsoenen in Soest en Soesterberg kan worden gedaan, terwijl zooveel andere zeer dringende en het Algemeen Belang dienende werkzaamheden op afdoening wachten. Het mag wel als algemeen bekend geacht worden, dat de finantieele toestand van onze Gemeente als gevolg van vroe ger onoordeelkundig beleid in een zeer déplorable toestand verkeerd, zoodat slechts een krachtig, doortastend en za kelijk beheer onze Gemeente na verloop WORDT U GOEDKOOP EN NETJES VERHUISD - STEENHOFSTRAAT 57 TEL. 69 S van tijd uit de moeilijkheden kan helpen en voor een algemeene ondergang kan behoeden. Dat deze moeilijkheden nog langen tijd door hooge belasting en het onbevredigd blijven van verschillende wenschen op ons inwoners van de Ge meente Soest zal drukken, wordt algemeen verwacht, doch zal indien wij kunnen constateeren dat door B. en W. en ons Gemeente-Bestuur met man en macht aan verbetering in deze toestand wordt gewerkt te dragen zijn en is in dat ge val elk inwoner verplicht zijn eischen te beperken en te overwegen, dat onder deze omstandigheden alle gewenschte verbeteringen onmogelijk tegelijk kunnen worden aangebracht. Doch als doot B. en W. voorstellen als het aanleggen van een plantsoen in Soesterberg worden gedaan en deze voorstellen worden met kunst en vlieg werk door den Raad aangenomen, dan is dit een bewijs, dat noch B. en W. 99 se se se n Bestellingen voor BR0EDEIEREN en EENDAGSKUIKENS kunnen nu reeds worden aangenomen. ie e politievloot zou geen vertrouwen wekken bij de andere mogendheden, dat het ons ernst is met de handhaving der neutra- traliteit. De onderzeeboot was het wapen der maritiem zwakkeren. Een wacht geldregeling voor Marine was voortsin bewerking. Een motie Oud (v.d.) wordt nog ingediend, strekkende tot spoedige herziening van de pensioenen der zee macht van vóór 1920. En een van den heer ter Laan (s.d.) waarbij die nog wordt, versterkt. Ondertusschen maalt de parlementaire machine door. jusititie-begrootingme- noch de Raad voldoende voelt wat in Soesterberg misschien- ook in Soest verlangd wordt en noodig is. Een plantsoen tc Soesterberg I Is het niet bespottelijk dat B. en W. zich voor stelt, dit deel der Gemeente, reeds zoo rijk aan Natuurschoon, door het aan leggen van een plantsoentje te verfraaien of ons bewoners daardoor te vreden tc stellen? Wij moeten het zeer op prijs stellen, dat wij bij het besteden van de beschik bare gelden voor werkverschaffing niet geheel vergeten worden. Maar Soesterberg JULIANAPLEIN. ONDBRGRONDBCHE BRAND-INBRAAKVRIJE KLUIS KASSIERS TELEFOON 163 SOEST KERKSTRAAT 20 VOORHEEN FA. STRIJKER TELEFOON 84 iULIANASTRAAT 7 misschien met uitzondering van het Raadslid Scheffer voor wiens deur dit plantroen is geprojecteerd, verlangt geen plantsoen, zoolang er meerdere dringend noodzakelijke werkzaamheden als we- genverbetering enz. verricht moet wor den. Er mag dus geeischt worden, dat eerst verschillende wegen inSoe?terberg(waar- van er enkele zelfs naar het aan te leg gen plantsoen loopen) welke in dezen tijd van het jaar meer aanspraak maken op den naam van modderpoelen, verbe terd worden, alvorens men gelden be schikbaar stelt voor nuttelooze en onge- wenschteplantsoenen. Hoede toestand in het eigenlijke Soest is weet ik niet, doch naar ik van verschillende kanten hoor, is ook daar op het gebied van wegenver betering nog zeer veel nuttigs te doen, zoodat ook daar wel algemeen zal worden gevoelt, dat het thans genomen besluit van zeer weinig beleid bij ons Gemeente- Bestuur getuigd. Daar thans reeds onvoldoende midde len aanwezig zijn om de meest noodza kelijke onderhouds-kosten van wegen te voteeren, is het mijns inziens toch al te dwaas dat thans beschikbare gelden voor werkverschaffing besteed worden voor nuttelooze werken, waardoor bo vendien de onderhoudskosten in de toekomst nog verhoogd worden. Tot mijn genoegen bemerkte ik, uit de besprekingen in den Raad, dat de helft van de aanwezige raadsleden oorspronkelijk over gezond inzicht betreffende deze aangelegenheid beschik ten, doch betreurenswaardig vind ik het. dat na de stemming over het voorstel, waarbij bleek, dat geen meerderheid voor het voorstel bereikt kan worden, de Raad met uitzondering* v.in een enkel lid de Heer Foeken, zich door B. en W. liet bepraten en het voorstel aannam. Daar hiervoor is bewezen dat wij op dit gebied in het beleid van B. en W. en de groote meerderheid van den Raad geen vertrouwen kunnen stellen, zal de bevolking van Soesterberg en ook mis schien van Soest zich persoonlijk moeten uitspreken en geef ik in overweging aan Gedeputeerde Staten van de prov. Utrecht te verzoeken het thans genomen besluit als zijnde in strijd met het Algemeen Belang niet goed te keuren. G. J. GROOTE WAL, Soesterberg. van Handen en Gelaat verzacht en geneest men zeer spoedig met Doos 30, Tube 80 ct. PUROL Dat nu in den laatsten tijd de Soes- tereng van wandel- en rijwegen werd voorzien is niet te misprijzen. Na niet te langen tijd zal 't daar nu wel een aangename wandel- en woonplaats wor den als de bestrating der wegen er geheel voltooid is. Er zijn hier echter nog druk begane wegen die, dunkt mij, eerder aan de beurt van goede bestrating hadden behooren te komen, dan de Nieuwe wegen hierboven genoemd, zooals o.a. de Spoorstraat vanaf 't station naar de Korte Mj lm weg,-waar 't bij regenachtig weder, een ware modderpoel is, zeer ten ongerieve van de honderden personen die daar dagelijks naar 't station, het postkantoor het gemeentehuis enz. langs gaan. Voorziening in bestrating van genoemd weggedeelte is, ook met het oog op den a.s. winter en het daarmede gppaard gaande moddertijdvak ernstig aan te be velen. Th. M. Surgerlijke Stand GEBORENJohannes, z. v. J. Reiman en H. Ebing Cornelis Wilhelmus, z. v. H. v. Dijk en A. Majoor Cornelis, z. v. W. v. d. Berg en G. Voskuijl Aleida Maria, d. v. C. M. v. Dalen en H. Wels Dina, d. v. H. Hornsvcld en G. Brandse Cornelia, d. v. M. de Zoete en J. Veenendaal. GEHUWD: H. E. Borgts en M. H. Fugers G. v. de Meent en J. Smit A. v. 't Klooster en B. M. Ruijer A. J. Sanders en H. M. Kretschmann. OVERLEDENHendrik v. de Vuurst, 79 jaar, echtgen. v. W. Buitenhuis Johanna v. Delfswijk, 66 jaar, echtgen. v. W. Bakker. F. C. KUIJPERSTRAAT 10 - TEL. 169 Ontvangen de nieuwste Stoffen voor winterjassen, ulsters, demi saisons, wintercostuums enz. Ruime voorraad Regenjassen VESTIGING VAN 4—25 NOV. 1926. Dirk de Goede, v. A'dam, L. Brinkw. 53d K. Feringa, v. Utrecht, Molenstr. O.Z. 11 Wed. B. Pol m. gezin van Adeldoorn, Oranjelaan 22 G. Brouwer m. gez. v. Zeist, Kampweg 8 J. v. Zijtveld m. gez. v. Ede, B. €Jrothestr. 24a B. v. de Hoeven m. gez, v. A'frt, Kostverlorenw. 5a J. Bernardussen, v. A'dam, Verl. Postweg 1 D. B. v. d. Muijzenberg v. Noordwijk, F. Huijckl. 8 W. N. Grimmelius m. gezin van Weesp, Heuvelweg 24 J. Smit van Baarn, Soesterb.str 43 A. P. L. Bia v. den Haag, Luchtv.afd. H. v. Lint v. Brussel, Rademakerstr. 2 A. Eisvelt m. gez. den Ham, Veenhuizerst. 38 J. v. d. Spek m. gez. v. Schoonhoven, Beethovenl. 2 H. v. Tienderen idem idem A. Huijskes v. Eemnes, Laanstr. 14 J. Droomer m. gez. v. R'dam, Julianastr. 7a G. v. Valkengoed, v. Barneveld. Birkstr. 55 H. Ranzijn m. gez. v. Bergen (N.H4) v. Weedestr. 55 J. v. Draanen v. Éussum, Steenh. str. 5 W. Schipper m. gez. v. Bussem, Steenhofstr. 5 E. v. de Beek m. gez. v. Zeist, Nagtegaalw. 54 G. Kiljanv. Texel, Kampweg 78 H. W. van de Brink m. gez., v. Sittard, Molenstr. W.Z. 43 M. A. M. Orelio, v. den Haag, Soesterb.str. 21a J. C. Gubbels, v. Ermelo, Veenhuizerstr. 13 J. W. Koeleman m. gez. v. Utrecht, Bannings«r. 40 F. v. Dijk v. Achtkarspelen, Ban- ningstr. 24 T. Bijhold v. Amersfoort Soesterengw. 54 P. Merkes m. gez. v. Weesperkarspel, Nieuwewcg 38 W. v. Hamersveld v. Baarn, Birkstr. 61 N. P. Bakker v. Baarn, Bosstr. 21e W. Reijeisen v. Woudenberg, Kerkpad Z.Z. 59 - VREDEHOFSTRAAT 3 Uitgebreide Collectie VERTREK VAN 4—25 NOV. 1926. H. J. J. v. d. Ham n. Hilversum, Suzannapark 1 H. G. de Levie, n. Petten, de Zijp, Tr. 8.28 J. Kuijper n. Baarn, Ruiterlaan 4 J. Bergman n. Hilversum, Holl. laan 7 Annigje 't Lam n. Bilthoven, de Genestetl. 8 J. H. Th. v. Veen, n. Utrecht, Gr. Eligen- str. 35 C. F. A. Hilhorst, naar Eist (Rhenen) pension Drost H. Evers n. Apeldoorn, B. Tutein Nolth. 111 L. C. Nerinh Bögel m. gez. n. Zeist, Bilt- scheweg 9 K. H. W. Stendel m. gez. n. Utrecht, P. Saenredamstr. 20 C. G. W. Vennix n. Groningen, Fruitslr. la W. T. Daselaar, n. de L. Vuursche, de Stulp no. 6 G. S. Landrok, n. Baarn, Bothlaan 2 Th. H. Mac. Gil- lavry m. gez. n. Scheveningen, Harsten- hoekw. 63 G. Wegman, n. Maastricht O.L. Vr. pl. 19 Wed H. v. d. Boom m. gez, n. Eemnes, B 56 C. de Rooij m. gez. n. Zeist, Amersf.str. 44 Jo- honna Geertruide Kok n. A,frt, Zand 39 W. G. Kok n. Hoogland, adres J. Kok Wed. H. Koller n. A'frt, Liend. weg bij F. Smink R. A. Kochheim m. gez. n. Deventer, Engestr. 17 G. Pouwels n. Ootmarsum, St. Radboudge- st. H. G. Beins n. Utrecht, Schroe- der v. d. Kolkstr. 2 J. J. G. Carelse n. Baarn, Cantonl. 8 G. J. Verschuur n. den Haag, Stationspl. 65 J. J. Bergacker n. A'dam, Waldeck Pyrmontl. 20 Plaatselijk Nieuws. AANRIJDING. Toen de heer K. van hier per motor rijwiel van zijn werk huiswaarts keerde werd hij dooreen hem achteraankomende auto aangereden. Het gevolg van een en ander was, dat de heer K. eenige lichte kwetsuren opliep. Het motorrijwiel werd totaal vernield. BEVOLKING. Telde onze gemeente bij het begin van dit jaar 11758 zielen, thans op t November j.1 is dit aantal gestegen tot 12315. 1 October j.1. was de stand 12234. GEVONDEN VOORWERPEN. Op werkdagen, des voorm. tusschen 9—12 uur, zijn op het Politiebureau inlichtingen te bekomen van de navol gende voorwerpen Een parapluie, drie kindermutsjes, vier rijwielbelastingplaatjes, rozenkrans, jongenscape, huissleutel, ijzeren steunder voor een wagenladder. Aangeloopen een poes. Te Soesterberg: dameshals ketting (zilver), portemonnaie met inhoud. Aangeloopen een kip.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1926 | | pagina 1