La Poite Co. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG HANDELSCREDIETEN Piano leerares N.V. MIDDENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S GEMEENTERAAD. E. van Nleurs, GARAGE „MIDDELWIJK" VENEMA KLEERMAKERIJ Heeren Mode-Magazijn HOTEL CAFÉ RESTAURANT OKHUIJSEN BANK- EN EFFECTENZAKEN SAFE-DEP0SIT No. S Zestiende «laargang Zaterdag 4 Febr. 1928 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIE V. WEEDE8TRAAT 7. SOEST ADVERTENTIËN WORDEN INGEWACHT TOT VRIJDAGS VOORMIDDAGS 9 UUR INGEZONDEN STUKKEN TOT DINSDAGAVONDS 9 UUR AAN HET BUREAU UITGEVER: G. VAN OEN BOVENKAMP, VAN WEEDESTRAAT 7, TELEFOON 2062, SOESTDIJK ADVERTENTIËN: VAN 1 TOT 5 REGELS 75 CENT, ELKE REGEL, MEER 15 CENT GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. BIJ ABONNEM. GIIOOTE KORTING ABONNEMENTSPRIJS 50 CENT PER DRIE MAANDEN FRANCO PER POST REDACTIE-ADRES: Mr. J. H. VAN DOORNE, LANGE BERGSTRAAT 5, TELEF. 2048, SOESTDIJK voor AMERSFOORT en OMSTREKEN GEVESTIGD SEDERT 11)15 - DIRECTIE: A. H. MARTENS Telefoon 2097, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker De gemeenteraad kwam Dinsdagmid dag 31 Januari j.1. bijeen te 2 uur ter behandeling van de volgende agenda, waarvan wel de begrooting voor 1928 het hoofdpunt vormde. Afwezig de heer Gróotewal. Bij ontstentenis van den secretaris wegens plotselinge ziekte, neemt de heer Groot diens plaats in. Na de gebruikelijke opening worden de notulen van de vergaderingen van 13 en 19 Januari goedgekeurd na een korte opmerking van den heer Doorman, die gesproken heeft van een „onbereid- bare" bocht voorkomen, inplaats van een „bereidbare" bocht. 2. Behandeling van het door den heer L. E. Visser gehandhaafde verzoek om ontslag als technisch ambtenaar bij het gasbedrijf. Van den heer L. E. Visser, is een schrijven ingekomen, waarin deze verklaart op zijn ontslag-aanvrage niet te zullen terug komen. Aangezien de betrokken Commissie uit Uw midden nog niet met het door haar in te stellen onderzoek is gereed gekomen, meenen wij ons voorstel van 13 dezer te moeten handhaven en stellen wij U voor het bijgevoegde ontwerp-besluit vast te stellen. De Raad der Gemeente Soest Overwegende dat door den heer L. E. Visser verzocht is hem tegen 1 Maart 1928 of tegen eerderen datum eervol ontslag te verleenen als Technisch-ambtenaar bij het Gasdistributiebedrijf Gelet op de Gemeentewet Besluit I. den heer L. E. Visser ontslag te ver leenen uit zijne betrekking van Technisch- ambtenaar bij het Gasdistributiebedrijf te Soest tegen 1 Maart 1928 of indien de dienst naar het oordeel van Burgemeester en Wet houders toelaat tegen een eerderen door dezen te bepalen datum II. te bepalen, dat nader zal worden beslist of dit ontslag eervol dan wel niet eervol is. Door den heer L. E. Visser is verzocht hem tegen 1 Maart a.s. of tegen eerderen datum eervol ontslag te verleenen als tech nisch-ambtenaar bij het gasdistributiebedrijf alhier. Aangezien betreffende deze ontslag-aan vrage een onderzoek hangende is, stellen wij U voor den heer Visser tegen 1 Maart a.s. of indien de dienst naar het oordeel van ons college zuks toelaat, tegen een eerderen door ons te bepalen datum uit zijne betrekking ontslag te verleenen en te bepalen dat nader zal zouden beslist of dit ontslag eervol dan niet-eervol is. Zonder bespreking en zonder hoof delijke stemming conform het voorstel van B. en W. besloten. 3. Vaststelling van een besluit tot verhuur van een woning. Bij Uw besluit van 26 Aug. '27, No. 5-3- 19, werd aan H. A. Vos te Soest, uiterlijk tot 1 Jan. '28 verhuurd de voormalige politie- woning, gelegen aan de Veenhuizerstraat, no. 61, tegen den in dat besluit genomen huur prijs en onder de toen vastgestelde voor waarden. Van den huurder is het mondeling verzoek ingekomen bedoelde woning weder voor een jaar te mogen huren, onder dezelfde bepalin gen en voorwaarden als voorheen. Aangezien deze woning voorloopig niet voor politie- woning noodig is, stellen wij U voor deze weder aan aanvrager te verhuren, op de bij Uw voormeld besluit vastgestelde voorwaar den. Zonder bespreking en zonder hoof delijke stemming conform het voorstel van B. en W. besloten. 3a. Benoeming van een onderwijzer aan de O.L. school in de Kerkebuurt. Ter voorziening in de vacature, ontstaan aan de openbare lagere school in de Kerke buurt door het aan den heer A. P. Kruijt verleend eervol ontslag, hebben wij de eer U de navolgende voordracht aan te bieden. Ie T. Broere, onderwijzer op wachtgeld wonende te Bodegraven. 2e P. Wouda, onderwijzer op wachtgeld, wonende te Hilversum. 3e H. J. Craenen, idem, wonende te 's-Gra- venhage. Tengevolge van de wijziging van art. 56 der L.O. wet 1920 bij de wet van 23 Juli'27 S. 269 komen indien de gemeente haar aanspraak op Rijksvergoeding van de jaar wedde van den te benoemen onderwijzer wii behouden voor benoeming alleen wacht gelders in aanmerking. De Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Amersfoort kan zich met deze voordracht vereenigen. De voorzitter benoemt tot stembureau de heeren van Doorne en Doorman. De uitslag van de stemming is, dat de heer F. Broere uit Bodegraven ver krijgt 11 stemmen en de heer P. Wouda uit Hilversum 1 stem, zoodat benoemd is de heer Broere. 3b. Behandeling van een verzoek tot verkoop van gemeentegrond (Kochheim, Apeldoorn). Op verzoek van den heer Doorman voorloopig nog even aangehouden, daar de stukken niet ter visie hebben gelegen en ook thans niet ter vergadering aan wezig zijn. Begeleiding Muziek-theorie, Compositie, Muziekgeschiedenis Condities 16.-, ,4.50, ,3._ per maa„d Muziek in bruikleen. Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 NIEUWERHOEKSTRAAT 2. Inmiddels komt de heer Grootewal ter vergadering. 4. Vaststelling van een besluit tot oninbaar verklaren van eenige posten, behoorende tot de gemeenterekening 1926. Zonder bespreking en zonder hoof delijke stemming conform het voorstel van B. en W. besloten. 5. Voorloopige vaststelling der ge meenterekening 1926. De heer Doorman maakt ten aanzien hiervan eenige opmerkingen. De Voorzitter zegt dat de door hem bedoelde posten door afronding eenige verschillen opleveren er is echter geen tekort. De heer Busch vraagt het woord voor een persoonlijk feit, naar aanleiding van een artikel in „De Bode" waarin staat vermeld, dat op de j.1. fractie-ver gadering der Katholieke kieskring, alle aanwezigen, waaronder ook Wethouder Koenders en de heer van Klooster zich bevonden, van oordeel waren dat de beschuldigingen, destijds ingebracht te gen den heer van Klooster geheel op laster zou zijn gebaseerd. De heer Busch spreekt zijn veront waardiging uit over de brutaliteit van den heer Benschop, die bedoeld artikel gelanceerd heeft en kan zich de houding van de heer Koenders (die ook in ge noemde commissie zitting had) en van de heer van Klooster, die beiden in de geheime vergadering aanwezig waren niet plaatsen. Spreker zegt dat zijn eergevoel in het gedrang komt in deze kwestie en eischt dat de heeren Koenders en van Klooster zich in het openbaar zullen uitspreken dat hetgeen in bedoeld artikel van de Bode is gesteld absoluut onjuist is en dat daarmede den Katholieken de indruk is gegeven dat alles op laster zou hebben berust. Spreker eischt dat de heeren openlijk zullen verklaren, dat dit artikel niet hun goedkeuring wegdraagt, aangezien hij anders genoodzaakt zou zijn de actie opnieuw te beginnen. De heer van Doorne zegt dat de bemerking van den heer Busch niet geheel juist is. Het vooropgezet doel van de bekende kwestie ging niet om iemand te treffen. De reda'ctie's der verschillende bladen hebben destijds onderling overleg ge pleegd, waarbij toen werd overeenge komen dat over deze zaak niet meer in de verschillende bladen zou worden geschreven. Deze overeenkomst is ge schonden en de heer Benschop, die zelf de gemeente-administratie leelijk in de modder gereden heeft, is toch zeker wel de laatste man die een der gelijk artikel in het publiek zou mogen schrijven. De schijn is gewekt dat de uitspraak van de commissie op laster zou zijn geschied en alle aanwezige Raadsleden weten, hetgeen in de geheime vergadering is besproken, dat dit niet zoo is. De heer van Klooster zegt dat bedoeld artikel buiten hem om is geplaatst en dat dit zoo wel van de zijde als spreker als van den heer Koen ders geheel tegen hun instem ming is geschied. Hij kan op eerewoord verklaren dat hij over deze kwestie met den heer Benschop geen ruggespraak heeft gehoudenvoor heigeen men in een vergadering bespreekt, kan men hem toch ntet verantwoordelijk stellen, zegt Spreker. Spreker kan niets anders zeggen, maar zijn de heeren hiermede niet tevreden, dan moeten zij in hemelsnaam hun gang maar gaan. Na eenige discussie's verklaren de heeren van Klooster en Koenders zich te refereeren aan het oordeel van de Raad en nog steeds accoord te gaan met hetgeen de Raad heeft besloten, in het bijzonder met het door den Raad aangenomen rapport inzake de heer van Klooster. De heer Busch noemt achtereenvol gens een tiental posten der Gemeente- rekening 1926 en stelt de vraag waar voor die bedragen zijn uitgegeven en wat deze posten zijn. Spreker heeft een en ander nauwkeurig nagegaan, doch heeft ten aanzien niets kunnen vinden. De Voorzitter zegt dat een en ander het gevolg is geweest van een gemaakte fout bij het opmaken van bedoelde rekening en dat een raadsbesluit werd genomen, toen de dekking van deze posten nog niet was aangegeven, hetgeen in den vervolge niet meer zal gebeuren. Hierna volgt een bespreking over post 96, betreffende het grondbedrijf. De heer Busch zegt dat er steeds is geschermd met de groote winsten die aan het grondbedrijf zouden zijn ver bonden, waarvan hem nog niet veel is gebleken. Spreker memoreert ook de post van verkochte bestekken, waar hij niets van kan vinden. De Voorzitter zegt dat de balansen van 1924 ten aanzien van het grond bedrijf nog niet gereed zijn gekomen. Wat de post van verkochte bestekken betreft, is deze vermoedelijk geplaatst onder legesgelden. Daarna wordt door verschillende Raadsleden het grondbedrijf besproken, naar aanleiding van een door den heer Busch gemaakte opmerking, wordt door den heer Endendijk een uiteenzetting gegeven van de aan- en verkoop van gronden. De heer Busch zou toch gaarne in lichtingen wenschen omtrent de door hem zoo juist genoemde tiental posten, ook in verband dat zoo de gemeente- rekening 1926 nog niet goedgekeurd zou zijn, de begrooting eveneens niet vastgesteld zou kunnen worden. De Voorzitter zegt dat hij gaarne schriftelijk de bemerkingen van bedoelde posten van den heer Busch zal ontvangen, opdat een en ander kan worden nage gaan en stelt voor de gemeenterekening voorloopig vast te stellen, waarmede de Raad zich kan vereenigen. De begrooting is thans aan de orde en Wethouder Koenders houdt ten aanzien hiervan een beschouwing. Spreker kan de toekomst van Soest niet pessimistisch inzien. Soest bezit een groote rijkdom aan gronden en ten aanzien van de verkoop hiervan is er TELEFOON 2001 - TORENSTRAAT 7 Het soliedste en billijkste adres LUXE VERHUUR-INRICHTING Reparatiën onder garantie wel leven in de brouwerij te bespeuren. Als 2e punt zegt spreker, dat men ten aanzien van de prijzen der grond, de bouwers niet mag uitpingelen tot de laatste cent. Het aantal afgegeven bouw vergunningen stijgt steeds en in de verband daarmede toenemende contröle werkzaamheden van Bouw- en Woning toezicht. Spreker betoogt dat deze dienst zeer bezwaard is en wijst op andere gemeenten waar in verhouding met de controle een veel uitgebreider personeel aan bedoelde dienst is verbonden. Voorts wijst spreker op de toestand van de wegen, die in zeer slechten staat ver- keeren en dringende verbetering eischen. Een verhooging van de post Publieke werken voor bedoelde verbeteringen afdoende te laten geschieden, acht spreker noodig. Spr. zal zich tot zoover bij deze beschouwingen bepalen en er nader in details zal op terug komen. Thans vraagt de heer Busch weer het woord, die zegt dat hij wel zijn speech over de beschouwing van de begrooting heeft thuis gelaten, doch hij wenscht toch eenige opmerkingen te maken. Spreker heeft waardeering voor hetgeen in deze begrooting is neergelegd, afgezien van eenige zaken die zijn goedkeuring niet kunnen dragen. In vergelijk met vorige begrootingen is, deze wat duidelijkheid aangaat beter gesteld, ofschoon op som mige punten daarin nog verbetering kan worden gebracht. Op 't gebied van Volkshuisvesting biedt de begrooting zeer miniem. Het bezit van een goed badhuis, wat zoo langzamerhand toch wel tot den inventaris van iedere gemeente behoort, ontbreekt hier geheel. Wel is een kleine som uit getrokken tot voorziening in een gele genheid tot baden in de Eem, maar spreker betwijfelt of daarmede wel in het gemis wordt voorzien. Een badinrichting in het centrum van 't dorp, b.v. 't Hart, die ook de minder bedeelden het gebruik ervan kan bieden en dat b.v. met subsidie van de gemeente zich zou kunnen bedruipen, acht spreker zeer gewenscht. De kosten zouden daar voor plm. f 12.500 bedragen. De Voorzitter zegt dat dit punt zijn aandacht zal hebben. Voorts wordt door de heer Busch nog ter sprake gebracht dat de gemeente geneesheer geen schoolbezoek zou hou den. De heer Endendijk beweert dat deze 4 maal in 't jaar de scholen heeft be zocht, waartegen de heer Grootewal aanvoert dat de geneesheer in 't heele jaar niet te Soesterberg is geweest. De post Wegenfonds van de begroo ting is thans aan de orde. De heer Busch zegt dat voor deze post f 26.000 is uitgegeven aan de ge meente. Een ontvangpost van f 26.000 heeft spreker niet gevonden. De Voorzitter zegt dat de uitgaven die post betreffende zijn opgenomen in de Rek. Crt. van den Ontvanger en dat deze bedragen niet op die post behooren te worden opgenomen. De heer Busch zegt dat dit maar weer een kwestie is van goed geluk. Men kan toch maar niet altijd naar het stadhuis gaan om inzage te nemen van de verschillende bescheiden, temeer daar dikwijls de ambtenaren bij afwezigheid van de Burgemeester en Wethouders niet eigenmachtig inzage van bescheiden mogen verleenen. Spreker zou een voorstel willen in dienen dat ieder raadslid ten allen tijde op hun verzoek inzage van bescheiden door de ambtenaren zouden moeten worden verstrekt. De Voorzitter zegt dat hiermede de schijn gewekt wordt alsof B. en W. zich er aan zouden willen onttrekken om inzage van gevraagde bescheiden te verstrekken. Het gaat er hier om, dat dikwijls Raadsleden om inzage komen en ambtenaren van hun werk afhouden door hen verschillende inlichtingen ver strekken en dit is zeer bezwaarlijk voor den gang der zaken. Wanneer men inlichtingen wil hebben kan men zich tot het College wenden en zullen deze verstrekt worden. De Voorzitter wenscht het voorstel van den heer Busch niet over te nemen, hetgeen de heer Busch doet opmerken dat de Raad toch geen stel marionetten is, waarbij men naar believen aan de touwtjes kan trekken. Na eenige besprekingen wordt ten slotte bepaald, dat bij afwezigheid van B. en W. door de ambtenaren aan Raadsleden inzage van bescheiden moet worden verstrekt. De post Wegenfonds wordt na deze bespreken z. h. st. aangenomen. De heer Doorman maakt dan bij de behandeling van het grondbedrijf een bemerking omtrent post 157 A, en zegt dat de terreinen b.v. gelegen achter het Julic.naplein bij verkoop vermoedelijk toch een grootere winst zullen opleveren. Op de memoriepost staat hiervan niets vermeld. De Voorzitter zegt dat niet gezegd mag worden dat meerdere winst is te verwachten. Spreker zegt dat er een verlies op het grondbedrijf is van fl 1.000.Winst is dus absoluut uitge sloten. De heer Busch zegt dat hem gebleken is dat er f 180.000.schuld is op het grondbedrijf en dat f 225.000.— is op genomen. Spreker vraagt wat er dan met die f 45.000.is gedaan. De Voorzitter zegt dat dit geld aan schulden is besteed. Na eenige besprekingen wordt de be- groot ng van het Grondbedrijf aange nomen. De post Gasbedrijf is thans aan de orde. De heer Busch maakt opmerkingen over de posten van gasmeters en toe stellen daar deze hem te hoog voorkomen. De Voorzitter zegt dat aan terreinen f 6.800 is besteed, waarbij f 5.000 werd ingebracht. Voor het egaliseeren van terreinen is f 1.800 besteed. Binnenkort zullen alle rekeningen van de werkzaam heden die aan de gebouwen zijn verricht wordtfu oveigelegd, waarbij de totale som van stichtingskosten gebouwen zullen zijn rond f21.000 De heer Busch vindt dit bedrag in verband met het raadsbesluit te hoog. De heer Endendijk geeft eenige in lichtingen in verband met de jeudigheid van het bedrijf en dat dit geraamde kosten waren. Het was een vriendelijk heid van de Afd. Comptabiliteit om destijds een overzicht te geven. De heer Doorman heeft bezwaren tegen de retributie voor het leggen van gasbuizen door de gemeente dit is geen retributie, doch een recognitie, waardoor de gasprijs weer hooger wordt. Door verschillende Raadsleden wordt over dit punt van gedachten gewisseld. De heer Dammers maakt hiervan een voorstel, n.1. om dezen post van de be grooting te schrappen, hetgeen met 10-3 stemmen wordt aangenomen (Tegen stemden de heeren v. d. Bremer, Enden dijk en Koenders) De Voorzitter geeft daarna nog eenige toelichtingen omtrent de posten van het Gasbedrijf, die eenige kleine correctie's hebben ondergaan en vervolgens wordt deze post dan aangenomen. Op verzoek van eenige raadsleden wordt 5 minuten gepauzeerd. Thans komt de post salarisregeling voor de ambtenaren aan de orde. De heer Hilhorst zet uitvoerig zijn bezwaren uiteen tegen de afschaffing van de kindertoeslag. De gemeente dient het voorbeeld van een modelwerkgeef ster te zijn. De groote gezinnen worden hierdoor getroffen. De Regeering geeft toch in deze het voorbeeld door deze toeslag aan alle ambtenaren bij het Rijk of Provincie toe te kennen. Ook uit een oogpunt van een hooger geestelijk leven bezien, is deze toeslag te rechtvaardigen. De heer Busch zegt dat de kinder toeslag van jonge datum is en voort gekomen uit een crisistijd tengevolge van de mobilisatie. Spreker kan zich het standpunt van Geref. en Katholieke zijde omtrent de groote gezinnen inden ken, doch waar het hier in de gemeente gaat om bezuiniging, dient hier princi pieel te worden uitgemaakt of deze DAMES- EN HEEREN- F. C. KUIJPERSTRAAT10 - TEL. 2169 kindertoeslag al dan bestendigd dient te blijven. Volgens spreker moet de maatstaf van de belooning worden gevonden in de prestatie van arbeid en niet het aantal kinderen hierin een rol spelen. Het laatste geeft aanleiding tot groote zor geloosheid of men inderdaad een groot gezin naar behooren kan onderhouden waarbij nog komt, dat men van die groote gezinnen aantreft, waar het degeneratie teeken op de kinderen hun gezicht staat. Spreker stelt voor bij de salarissen boven f 1750.de kindertoeslag te doen vervallen. TELEF. 2173 - SOESTDIJK Stroomend, warm en koud water en alle kamers centraal verwarmd De heer de Bruijn zegt dat er be zuinigd moet worden en stelt voor de salarissen over de geheele' linie met 50 pCt. te verlagen. De heer Busch zegt dat de heer de Bruijn dit toch niet kan meenen, daar dit de kleine inkomens te veel drukt. Het gaat hier alleen om het principe of de kindertoeslag geheel moet worden gehandhaafd. De heer van Doorne merkt op dat het principe: betaling van loon naar gezinsbehoefte en niet naar arbeid wel wordt uitgebuit t. o. v. gemeente, pro vincie en rijk, doch dat de katholieke en gereformeerde werkgevers er wel voor passen, als het uit hun eigen portemonnaie moet komen. Verschillende leden wenschen een voorstel te doen en als eerste voorstel komt in behandeling het voorstel van B. en W. n.1. om wèl die toeslag te geven. Dit voorstel wordt met 8—5 stemmen verworpen. (Voor stemden de heeren v. Klooster, Pronk, Hilhorst, Endendijk en Koenders). Thans komt het voorstel van den heer Busch n.1. om principeel uit te maken of het gewenscht is al dan niet die toeslag te verleenen. Met 85 stemmen wordt aangenomen om principieel wel de toeslag te ver leenen. (Tegen stemden de heeren Busch, Dammers, v. Doorne, Grootewal en den Bliek). Thans komt een derde voorstel n.1. van den heer Koenders om de toeslag boven het salaris van f2500.— niet te verleenen. Dit wordt met 103 stemmen ver worpen. (Tegen stemden de heeren Hilhorst, Endendijk en Koenders). Een 4e voorstel n.1. van den heer Busch waarin door de heer Grootewal voorstelt boven de f 1800.geen toeslag te verleenen, (althans voor dit jaar) en het volgende jaar dan maar weer eens nader te zien wordt met 112 stemmen aangenomen. (Tegen stemden de heeren v. d Bremer en Koenders. Inmiddels is het ongeveer 5.45 ge worden en wordt besloten de vergadering te schorsen tot 's avonds te 8 uur. BANKIERS BEHANDELEN ALLE 1 BAARN KANTOREN TE BUSSUM SOEST AVONDVERGADERING (Voortgezette behandeling Begrooting) Te 8 uur 's avonds zijn alle raads leden weer tegenwoordig en wordt de vergadering heropend. Ten aanzien van post 180, waarin op de basis en grondslag 1927 alléén ver hooging voor den chef der afdeeling financiën wordt toegekend zou de heer Busch den anderen commies ook die verhooging willen toekennen. Na eenige besprekingen wordt over eengekomen dat bedoelde verhooging als gratificatie voor eerstbedoelde com mies zal worden gegeven. Post 182, onkosten schrijfbehoeften, kan de goedkeuring van Mr. van Doorne niet dragen. Er wordt veel uitgegeven aan stencils voor het maken van de notulen, hetgeen door de heer Groot geschied en deze toch beter aan ander werk zijn tijd kan besteden dan deze tijdroovende werkzaamheden aan de schrijfmachine. Spreker heeft een mooi aanbod om op deze post f200.te bezuinigen. De uitgever v. d. Bovenkamp is ge negen gratis de notulente drukken indien hij het alleenrecht van uitgeven heeft, welke notulen dan ook aan de Raadsleden en voor het archief zullen worden verstrek!. Wellicht zijn er ook nog andere bladen die dit zouden willen doen. Dit voorstel zal door B. en W. in overweging worden genomen. De heer Doorman zou de disagio- leening willen verdeelen over 10 jaren, en maakt hiervan een voorstel, dat met 8—5 stemmen verworpen wordt. (Voor stemden de heeren Doorman, Busch, Dammers, v. Doorne en Groote wal). Ten aanzien van een bemerking op een post betreffende het uitbreidingsplan licht de heer Koenders toe dat het uit breidingsplan geheel klaar licht, met kaarten en nota's voor ieder raadslid. Spreker moet eerst nog naar Roermond om advies van den Architect Kuipers dan kan na behandeling van de be grooting het uitbreidingsplan in het openbaar behandeld worden. Ten aanzien van de post betreffende de rijwielentoelagen, wordt door Mr. v. Doorne voorgesteld alle rijwieltoelagen te doen vervallen, behalve voor de Politie en de heeren Vos en v. Meurs, die belast zijn met Woningtoezicht en die toelagen te stellen op f 25.per rijwiel. De heer de Bruijn zou in dezen de middenweg willen kiezen en slechts dit jaar aan allen nog f 25.geven. De heer Busch wenscht, behalve de door den heer v. Doorne genoemde uitzonderingen de rijwieltoelagen abso luut af te schaffen. Het voorstel van den heer v. Doorne wordt in stemming gebracht en met 85 stemmen aangenomen. (Tegen stemden de heeren Endendijk, Koenders, v. Klooster, Hilhorst en de Bruijn). De heer Grootewal heeft bezwaren tegen een voorgestelde vermindering door B. en W. inzake de post vergoeding voor het in gebruik afstaan van een kamer ten dienste van de Hulp-Secretarie te Soesterberg. De gemeentewoning, waarbij arrestan tenlokalen gebouwd zijn wordt verhuurd aan den agent Assink en voor het ge bruik van één kamer wordt f225. terug betaald, hetgeen door het college als een wanverhouding is te beschouwen. De heer Grootewal zegt dat men voor die vergoeding bedoelde kamer moet schoonhouden, verwarmen en verlichten. De Rijks- en Gemeente-Ont vanger hebben er eenmaal in de drie maanden zitting en ook den ambtenaar van den Raad van Arbeid en de ge meente-ambtenaar hebben er geregeld zitting. Daarbij moeten de arrestantenlokalen worden schoon gehouden en moet de vrouw bij afwezigheid van haar man de aangevraagde ventvergunningen af geven, terwijl deze laatste toch niet in gemeentedienst is. Na eenige besprekingen komt het voorstel van B. en W. in stemming en wordt met 112 stemmen aangenomen. (Tegen stemden de heeren Busch en Grootewal). Mr. v. Doorne zou ook den gemeente arts de behandeling willen opdragen van de ambtenaren, waarvoor thans aparte posten op de begrooting zijn uitgetrok ken. B. en W. hebben als bezwaar dat dan de vrije artsenkeuze weg is, waar tegen Mr. van Doorne opmerkt, dat als de gemeenteambtenaren gratis een kun dig en ervaren geneesheer tot hun be schikking krijgen, zij geen bezwaren behoeven te hebben, doch alleen „dank U" hebben te zeggen. De Voorzitter stelt voor dit aan te houden tot het ambtenarenreglement gereed is en aldus wordt besloten. De Burgemeester maakt de opmerking dat voor de dienst van de Politie f 2700.is uitgetrokken voor een te benoemen Inspecteur van Politie (in verband met het ontslag van den heer Zwarts). De heer Busch zegt dat terwille van de consequentie er toch rekening mede dient te houden, dat men die functie aan een van de oudste politiebeambten zou moeten opdragen. De Voorzitter hoopt, dat de functie van inspecteur zal kunnen worden ge schapen uit de reflectanten naar die betrekking, zoodat men iemand krijgt die boven het gewone politiecorps staat. Mr. v. Doorue vindt het salaris van den noodslachter te hoog; in verband hiermede stelt hij voor dezen ook te belasten met het toezicht en schoon houden van het brandweermateriaal. De heer den Bliek heeft uit goeden bron vernomen, dat het slangenmateriaal van de brandweer zeer slecht is. Met een van de heeren van den brandraad is hierover gesproken, doch er is te kennen gegeven dat er geen geld voor is. Mr. v.Doorne wil de Vrijwillige Brandweer vrij laten om bijdragen te vragen aan Verzekerings Maatschappijen van particulieren die niet verzekerd zijn en door de Brandweer voor veel schade soms worden gevrijwaard. De heer den Bliek vindt het onjuist, dat van een particulier die ten deele wèl en ten deele niet verzekerd is, ook een bijdrage te vragen. De Voorzitter hoopt dat de heeren de betreffende post maar niet zullen ver- hoogen met f 100.dan kan de zaak verder gelaten worden zooals zij is en overgegaan tot het volgende punt. De posten van subsidie voor het Groene Kruis, Wijkverpleging Soester berg en Wijkverpl. N. Mariënburgh, worden respectievelijk verhoogd met f 150.—, f25.— en f 100.—. Voor subsidie van de R.K. Ziekenkas wordt wel een bedrag uitgetrokken, doch nader zal worden onderzocht of de R.K. Ziekenkas wel voor de gemeente van voldoende belang is, om dan na onderzoek de subsidie weer in te trekken, als dit niet blijkt. Mr. v. Doorne stelt voor de subsidie aan de Vereeniging Moederschapszorg

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 1