„Handelshuis Soest" LEEHEH Manchester E. Daams, Dierenarts TOTALE UITVERKOOP EBffl ¥LUT" WITTE WEEK - w Radio-Dekking HF" Depot GEEiTSMAS WIJNIANDEL van WEEDESTRAAT 61 TAFELKLEEDEN Prachtige COCOS VAN DIJK EN JONKER WINTERJASSEN REGENJASSEN Houtverkoopsng verplaatst naar KERKPAD N.Z. 1 m5TR2 MANUFACTUREN- EN MODE-MAGAZIJN Ziet onze Etalages Verkoop a Contant VOORJAARSHOEDJES op Electrisch- en Radiogebied „HET VISCHHUES' van de Boek- en Muziekhandel TORENSTRAAT 1B - TEL 2127 Heeren - Modemagazijn Amsterdamsche Schoenhandel Heeren enJongeheeren „Handelshuis SOEST" Soesterbergschestraat 15a Fantasie-, Rij- en Werkmansbroeken Bedrijfs- en Vakkleeding Landhuis en groot Meubilair, Te huur gevraagd Rijwielzaak, Fransch, Duitsch en Engelsche lesgevraagd Kleine 4 pers. Auto Solied Kabinet of Linnenkast te koop. Roestvrij IJzerdraad Motorrijwiel LOOPJONGEN BLOEMENVAASJE Donderdag 16 Febr. 1928, Kweekt zelf Uw Fruit J. WOLFF - Kweeker TELEF. B 355 Adverteert in dit blad OPENBARE VERGADERING MAANDAG 6 FEBRUARI 1928 SprekerMevr. Nine Minnema, van Brussel de Heer G. VAN DEN BERG, Tijdens de verandering van den winkel is tegen sterk verlaagde prijzen Aanbevelend, C. H. M. VAN LOON «Ml TELEFOON 21 V00RL00PIG BERICHT Dinsdag 6 Maart 1928, BOERENHOFSTEDE DINSDAG 28 FEBR. 1928 BOERENHOFSTEDE ff STEENHOFSTRAAT 59 TEL. 2088 Een buitengewone gelegenheid voor 't koopen van Uw uitzet of 't bijvullen der linnenkast. SPECIAAL ADRES voor COMPLETE LUIERUITZETTEN Bovendien ontvangt ieder kooper als extra reclame, hij aankoop van minstens f 5.- een FRAAI BLAUW JAPANSCH PORCELEIN WANDBORD CADEAU. Bij aankoop van f 25.- een FRAAI PORCELEINEN THEEPOT, SUIKERPOT en MELKKAN CADEAU. 1 MAIS0N PLESMAN WILT U NOG PROFITEEREN? „UNDER SERVICE STATION „TELEFUNKEN" Begin Maart OPENING eener zaak KERKSTRAAT 24, Ter kennismaking deze week voor de speciale prijs van f 1.15 per Literpot VEENHUIZERSTRAAT 2a - TELEFOON 2235 Eerstdaags OPENING DROGISTERIJ „DE VIJZEL" NIEUWE LABOR'S Hoendermeel en LABOR'S prima Gemengd Graan VRUCHTBOOMCARBOLINEUM „KRIMPE N" DE „SOESTER VIJZEL" Wij ruimen op LAATSTE MODE 1927/1928 Profiteert! Profiteert! Soesterbergschestraat 15a Hoek Gallenkamppelsweg Telefoon 2200 MTZiet onze 4 Etalages 1 MOTORJEKKERS MOTORBROEKEN I Motorhandschoenen Jekkers (warm gevoerd) Jassen Broeken Vesten Jongenspakjes broekjes Wegens vertrek, te koop, een vrijstaand als Salon Ameublement, een zeer groote Kroonspiegel, een gr. vierk. zaaltafel, Mah. ronde tafel, Salonkachel, Tuinmeubelen enz. Geprijst te zien, van 1012 en 2—4, alle werkdagen. Ferdinand Huycklaan 32. Een huis voor gezin van 2 pers., voorzien van gas. Huurprijs ca. f 10.— per week. Aanvaarde April, Mei of eerder. Brieven no. 181 bureau van dit blad. SPOED Ter overname aangeboden hetwelk burger bestaan opleverd. Alleen overname v. d. Winkelinventaris, wegens dubbele zaak. Br. no. 182 bureau van dit elad. Br. no. 183 bureau van dit blad. f250.— met starter, elect. licht, afn. wielen en alle toebehooren, prima wagentje. Veld weg 8 b. h. Station Soest, Tel. 2194. Adres te bevr. bureau van dit blad. 7 draads gevlochten, nieuw c.M. dik, geschikt voor afrastering, 5000 M., spot prijs. Veldweg 8 b.h. Station Soest, Tel. 2194. „Gillet", Sportmotor met duo, lamp, enz. f225.—, pracht machine. Veldweg 8 bij het Station Soest, Tel. 2194. Gevraagd nette bij H. VAN NES, Soesterb.straat le. Die Donderdagavond een heeft weggenomen uit een auto, wordt verzocht dit terug te bezorgen op het Politiebureau alhier. Naam en adres van degene die het wegnam zijn bekend. Notaris A. O. DAMMERS te Soest zal op des vooormiddags 10 uur in het café Mid- delwijk te Soest PUBLIEK VERKOOPEN A. Voor de gemeente Soest 114 perc. gehakte en gezaagde sparren, gehakt elzenhout en wilgenhout, elkeboomen en lindeboomen en takkebossen. B. Voor de stichting Marienburg: 21 perceelen eikeboomen. C. Voor de Utrechtsche Waterleid. Mij. 4 perceelen zware fijnsparren Op dag tot 1 Sept. 1928 mits twee bekende, gegoede en bij de verkooping tegenwoordige mede-koopers stellende. Breeder bij notities, bij genoemden Notaris verkrijgbaar. Na afloop dezer verkooping zullen om contant geld voor de gemeente Soest worden verkocht 2 paarden, 5 boerenwagens, oud brandmateriaal, oud ijzer, enz. Hoogstam appel, peer f2.—, pruim noot f 1.75. Leiboom appel, peer, moerel f2 25. Leiboom perzik, Abrikoos, Moerbei f3.—. Leiboomen zijn 1.50 2 meter breed. Pyra- mide appel, peer, 5-jarige vruchtdragende boomen f 1.25 Mijn vruchtboomen zijn van prima kwaliteit, recht van stam en mooi gevormde kroon. Zeer grootvruchtige roode tros- en kruisbes sen 25 ct., 10 stuks f2.— frambozen 3 ct., 100 f 2.50. Groenblijvende Coniferen in soorten f0.80. Rhododendrons, flink bezet met bloem knoppen fl.50. Douglasdennen, 1.50 M. hoog f 1.20. Kerstdennen f0.75. Laurus Cerasus f 0.80. Oucuba Jap. f 0,90. Jasmijn, donkerroode ribes, bonte Cornus, Mahonia's, Radijsboomp jes. Hydrangia, Ampelopsis, Veitchi, zelfhech- tende klimop f0.35. Blauwsparren, Seringen, Genista (witte brem), Prunus pissardi, Rand- palm, Ligustrum, Pioenrozen, Lavendel, enz. enz. Clematis f 1. Alle artikelen worden zonder prijsverhooging geplant en het hernemen der groei van vruchtboomen gegarandeerd. Komt zien en overtuigt U van mijn prima boomen en planten. Koudhoornweg 4 Einde Bosstraat Soest in het Oebouw „RELIQIE EN KUNST" Onderwerp: I. HET OORLOGSMONSTER; II. HOE ONS ER VAN TE BEVRIJDEN. Entree naar verkiezing. Aanvang kwart voor 8 uur. De Anti-Mil. Vereen. Soest en Omstreken. Ua N.V. PROVINCIALE UTRECHTSCHE ELECTRICITEITS MAATSCHAPPIJ maakt hierbij nogmaals den aangeslotenen aan hare netten te Soest en omgeving bekend, dat wonende aan de Soesterbnrgschestraat 22 te Soest, NIET MEER ALS INSTAL LATEUR in hare registers is ingeschreven. Zij, die derhalve uitbreidingen hunner installaties aan genoemde Firma opdragen, stellen zich bloot aan de mogelijkheid van weigering van stroom- levering voor deze uitbreidingen. DE DIRECTIE. ingang door de serre. --B.t-, I!rf- SOEST Notaris A. O. DAMMERS te Soest, zal op 's voorm. 11 uur in het café Middelwijk te Soest PUBLIEK VERKOOPEN Voor den Heer W. v. Winden De zeer gunstig aan Langen Brinkweg te Soest gelegen pl. gem. 49, strekkende van dien weg tot aan de Eem, groot 8 H.A., 81 A., 76 cA. 1 H.A., 34 A., 90 cA. Bouwland, a. d. Korten Molenweg te Soest. SOEST Nots. TE LEUKEN te Amersfoort en DAM MERS te Soest zullen voorm. 10ure pr. in het Koffiehuis Mid delwijk van F. Heeremans te Soest veilen De uiterst gunstig in de kom der gemeente Soest gele(en bij R.K. Kerk van de H. Petrus en Paulus aan Kerkpad Noordzijde 37 bij Rijksstraatweg met daarachter aan Lange Brinkweg gelegen wei- en hooilanden en kade, strekkende tot rivier de Eem, tuin, 2 vijfroedige bergen, samen groot 14.92.96 H.A. in elf perceelen, diverse combinaties en massa. Benevens 1.45.50 H.A. bouwland gelegen op den Eng op den hoek van Soesterengweg en Dalweg, in 7 perceelen, diverse combinaties en massa. Breeder bij biljetten met cituatie kaart gratis verkrijgbaar bij genoemde .Notarissen ai waar nadere inlichtingen te bekomen zijn. i .rr '-T Speciale aanbiedingen WITTE GOEDEREN, LINGERIEËN enz. welke wij door het houden van een voor extra lage prijzen zullen aanbieden. Wij vestigen Uwe aandacht op onze nieuwe collectie VITRAGES, ALLOVERNETS. Nergens vindt U daarin zoo'n geweldige keuze als bij ons. Ziet onze speciale etalage's, met extra lage prijzen ,y v. V - Vilt met zijde Zijden hoeden Ruime sorteering LAANSTRAAT 77 - TEL. 104 BAARN van de lage prijken voor mooie SCHOENEN, bedenkt U dan niet te lang, maar besluit nog heden met een bezoek aan HOEK MOLENSTRAAT en U zal tevreden zijn over de koopjes bij ons gekocht. Zie onze Etalages Reparatie spoedig vakkundig „ERRES" „TELEFUNKEN" SCHOUTENKAMPWEO 10A SOEST 9^" Leverancier van onderstaande merken Ontvangtoestellen „Erres" - „Telefunken" - „Philips" - „N.S.F." „Arcophon" Luidsprekers „Sarcos" „Philips" e.a. Complete drielamps „TELEFUNKEN" installatie met luidspreker, accu, anodebatterij, antenne-materiaal f119. Demonstratie zonder eenige verplichting. Alle soorten onderdeden en lampen, steeds uit voorraad leverbaar in den meest uitgebreiden zin. Installaties voor Ziekenhuizen. „PHILIPS" Accu laden f 0.30 „N. S. F." Prima kwaliteit f Vlugge bediening Zoo juist ontvangen fijne groote gestoomde bokking en schelvisch, gerookte groote Noordsche spekbokking, sprot en makreel. Heden gebakken schol, schelvisch, spiering en Zuiderzeebokking. Billijke prijzen Neemt proef P.S. Hooren en bezorgen dagelijks zonder prijsverhooging. 15 cent per ilesch. Verkrijgbaar bij MOLENSTRAAT O.Z. 4 TELEFOON 2243 STEENHOFSTRAAT 55 TELEFOON 2164 met stukjes gedroogd vleesch, zijn voortreffelijk en niet duur. Neemt proef Binnen enkele dagen voorhanden biezen valnesten tegen eiervreters. LABOR'S Graan- en Meetbedrijf Kantoor Torenstraat 9. Magazijn Ferd. Huycklaan 8, Tel. 2042 ENGROS EN DETAIL. ALLEEN VERKRIJGBAAR

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 3