wr_ van Handen en Gelaat GARAGE AUTO-KLUIS Automobielen, Motoren Rijwielen Moderne Boxen-garage Reparatie - Inrichting fpniiiiMrs Electr. Timmerbedrijf STORMSCHADE! WONINGBUREAU P. MAN S. DE ZOETE „Eerste Soester Radio-Centrale" Ja adres Hendrik van Nes Aanleg van Gas- en Waterleidinc verKrijgl men door Instituut voor Physische Therapie A. J.HEINS - Soes Gaatgijverhuizen J. GEIJTENBEEK IK WERD WEER 'T HEERTJE Aanleg van Gas- en Waterleiding „APOLLO" SOEST N.Y. Centraal Administratiekantoor Th. v. NIEUWS- EN Groenten, Fruit en Aard appelen. Binnen- en Buitenlandsch Fruit Laat U aansluiten bij de K. DEKKER, K. BRINKWEG 21, SOESTDIJK PRIMA AARDAPPELEN Telefoon 2228 C. KRAAIJENHAGEN Aanleg en Onderhoud van Tuinen Soesferbergschestr. Ie J. C. KOELINK, Talmalaan 15 Telefoon 11 MANNEN-ZANGVEREEN. en „APOLLO's KINDERKOOR" VAKKUNDIGE REPARATIËN ALLE SOORTEN- DRAAI- EN SMEEDWERK A.J.S.-MOTOREN, RALEIGH-RIJWIELEN «JAC. G. BROERS R. VAN BURGSTEDEN Handel in Groenten, Aardappelen en Frui In kwaliteit het beste Inprijs het goedkoopste Bel op 538 Amersfoori S. Menko Staines Inlaids Linoleum zichzelf recommandeert. Firma GEBRs. STAAL Wed. J. C. P0HLMAN M. VAN AMER0NGEN Tip Top Foto's G. v. Groningen Vioolschool van H. de NEEVE Hm. ^miiiMiiigs Ramen, Deuren, Kozijnen, Trappen enz. enz. ft ft ft SOESTL. Bergstraat 5 - Tel. 2048 BELASTINGZAKEN ADMINISTRATIES Magazijn De Toren VoorV ILLA'S f 0.60, voor Inboedels f 0.30 per Mille. F. V0IGT - Gedipl. Opticien - Burg. Grothestraat 28 In s "My Valet from London" COSTUUM 0NTVLEKKEN EN PERSEN f 2 50 °e«'-saison do costuum ALGEM. BEGRAFENIS-ONDERNEMING „SOEST" Kantoor voor SOESTERBERG: BANNINGSTRAAT 19 Dagelijksche Besteldienst Soest-Baarn-Amsterdam tm* LOOD- EN ZINKWERKËR ALGEM. BEGRAFENIS-ONI Kantoor voor S0ESTERBERI DE GEDACHTE, DIE NIET STERVEN KON. Bij OFFICIEEL Bekendmakingen DIENSTPLICHT. JAARLIJKSCH ONDERZOEK IN 1928. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter openbare kennis, dat behoudens onvoor ziene omstandigheden, in JUNI a.s. het jaar- lijksch onderzoek zal plaats hebben voor de gewone dienstplichtigen der landmacht van de lichtingen 1916 en 1919. Plaats en tijd van het onderzoek zullen nader worden bekend gemaakt. Soest, den 28 Januari 1928. De Burgemeester voornoemd, G. DEKETH. HERHALINGSOEFENINGEN IN 1928. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter openbare kennis, dat eenige groepen van dienstplichtigen der lichtingen 1920. 1921, 1922 en 1925 in 1928 herhalingsoefeningen moeten vervullen. De onderscheidene groepen zijn vermeld op de kennisgeving, aangeslagen aan het aanplakbord bij het Gemeentehuls en te Soesterberg. De oproeping zal geschieden bij afzonder lijke persoonlijke kennisgeving, indien het adres ter secretarie dezer gemeente bekend is. Zoolang de oproeping niet in het bezit van de dienstplichtigen is, kunnen deze ter sec retarie omtrent den datum van opkoms' nadere inlichtingen vragen. Eveneens zijn aldacr inlichtingen te be komen omtrent verzoeken om vervroeging, uitstel of vrijstelling van herhalingsoefeningen of nopens opkomst in een andere garnizoens plaats. Deze verzoeken kunnen slechts BIJ UITZONDERING worden toegestaan. De aanvraag daartoe, evenals de eventu- eele verzoeken om vergoeding wegens kost winnerschap, welke laatste slechts wordt verleend, indien tengevolge van opkomst voor herhalingsoefeningen van een dienst plichtige voldoende middelen tot levenson derhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken, moet geschieden zoo mogelijk ongeveer DRIE maanden vóór den dag van opkomst. Op de aanvragen om vergoeding beslist de Minister van Oorlog en stelt de vergoedingsbedragen vast. Soest, den 28 Januari 1928. De Burgemeester voornoemd, G. DEKETH. OVERNACHTEN BUITEN DE KAZERNE. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bepa lingen zijn vastgesteld betreffende Over nachten Buiten de Kazerne voor dienstplichtigen, die voor herhalingsoefe ningen in werkelijken dienst moeten komen. De dienstplichtige, die zulks wenscht, richt daartoe uiterlijk één maand vóór den dag van opkomst een schriftelijk verzoek tot den regiments-(korps)-commandant. Alleen bij uitzondering kan de vergunning nog verleend worden aan hen, die zulks later verzoekt. De verdere bepalingen zijn aangeslagen aan het aanplakbord bij het Gemeentehuis en te Soesterberg. Soest, 28 Januari 1928. De Burgemeester voornoemd, G. DEKETH. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat op heden is afgekondigd de door den Raad dezer ge meente op 2 November 1927 vastgestelde Verordening tot heffing van 50 Opcenten op de hoofdsom der Vermogensbelasting, bene vens de Verordening op de invordering van deze opcenten. Soest, 1 Februari 1928. Burgem. en Weth. voornoemd, De Burgemeester, G. DEKETH De Secretaris, GROOT, l.s. LOCAAL RIJKSTELEFOONNET TE BAARN Aanvullingen en wijzigingen in den Gids van het locale Rijkstelefoonnel en in de Naamlijst voor den Telefoondienst. Nieuwe aansluitingen 673 Brandweer Comm. der, Zandvoort- weg 39, Baarn. 674 Brandweer Comm. der, Faas Elias- laan 51, Baarn. 675 Brandweer Comm. der, Mesdag plein 2, Baarn. 679 Heiden H. C. v. d., Rijwielhandel. Stationsweg 1c, Baarn. 677 Kreijmborg L. A. H., Nassaulaan 35, Baarn. 2068 Middenstandsbank Nederlandsche, v. VVeedestraat 11, Soest. 672 Neumann F. C., Assuradeur, Eem nesserweg 10, Baarn. 339 Poppelen Meursing Mevr. van, Kettingweg 9, Baarn. 2201 Rosman Mej. E. M., Julianaplein 12, Soest. 678 Wijnand Balke J., Musicus, Dalweg 13, Baarn. 414 Ziekenhuis Huishouding, Peking- laan 15, Baarn. Vervallen aansluitingen 83 Sigarenmagazijn 't Moortje, Laan straat 118. Bestelhuis v. d. N.V. L. de Ruiter en Co.'s Brandstof- fenhandel, Baarn. Wijzigingen 67 Ziekenhuis, wordt Ziekenhuis Verpleging, Pekinglaan 15, Baarn. Ie JAARVERSLAG ST. VJNCENTIUS VEREENIGING Uit het jaarverslag der St. Vincentius Vereeniging der parochie Soestdijk stip pen wij het volgende aan. Het aantal leden begon aanvankelijk met 4 Vincentianen, afkomstig van de conferenties der parochie „St. Petrus en Paulus" en mocht zeer spoedig aan groeien tot 10 leden. Tot president werd gekozen de heer J. G. A. Batenburg, tot vice-president de heer J. H. Pieper, tot secretaris, de heer J. Th. A. v. Noesel en tot penningmeester de heer A. But- zelaar. Met buitengewonen ijver werden de veel omvattende werkzaamheden door de heeren Vincentianen aangevangen, met het bezoeken van gemiddeld 7 gezinnen. Nog andere ongewenschte toestanden werden verbeterd. Gebleken is, dat een conferentie in de nieuwe parochie te Soestdijk alleszins reden van bestaan hééft. Ten slotte wordt openlijk dank ge bracht aan de zusterconferentie „St. Petrus en Paulus" die bij de oprichting der vereeniging uit hare middelen afstond een bedrag, groot f200. Het batig saldo is f254.72. BURG. GR0THESTR. 41 - Tel. 2140 Vraagt inlichtingen Zeeuwsche gele drielingen per kilo 9 ct. per mud Friesche zandaardappeien Zeeuwsche Red Star Friesche Borgers Zeeuwsche Gele Zuidhollandsche Blauwe per 10 KILO 7s Ct- 10'/, Ct. 10'/.. ct. 12 ct. 13 ct. 5 Ct. KORTING f5.95 f5.50 f6.70 f6.60 f7.60 f8.40 BLOEMISTERIJ „KWEEKLUST" Steenhofstraat 1 Soestdijk Telef. 2178 Heden nieuwe Bloem en Tuinzaden ontvangen Beleefd aanbevelend voor alle soorten BLOEMWERKEN. Lood- pn Zinkwerken Electro Technisch Installatie-Bureau Sanitaire Werken DIRECTEUR; H. ,3. VAN MAÜRIK SrtT Zij, die als werkend Lid of Donateur(trice) wenschen toe te l treden, kunnen zich daartoe aanmelden bij het Bestuur of des Donderdagsavonds ter repetitie in Gebouw „RELIGIE EN KUNST" «■TELEFOON 2152« N1EUWSTRAAT 55 Telefoon 11115 UTRECHT Westerstraat 4 (bh. Centr. Stat.) BEHANDELING van Spier- en Gewrichtsrheumatiek, Jicht, Zenuwpijnen (Ichias, heupjlcht) NABEHANDELING van: Beenbreuken, Ontwrichtingen, Verstuikingen, Acute Gewrichtsrheumatiek, Pleuritis (Pleuris),j Algemeene zwakte na langdurige of Brnstige ziekten SpreekurenMaandag en Woensdag van 237a- Spreekuren voor VOETKLACHTEN: Pijnlijke-, Zwakke- en Platvoeten Maandag, Woensdag en Zaterdag van 4—5. POLICLINIEK: Inlichtingen Maandag, Woensdag, Zaterdag van 5—6 uur De Directie No. 6 Handel in Kunstmeststoffen, - Turfstrooisel en Granen - MIDDELWIJKSTRAAT 18 - TEL. 2141 en wij zijn direct bij U De hoogste waarde betaalt onder geteekende voor alle soorten meubilaire goederen, bed den, ledikanten, kleeden, tapijten, boe ken, goud, zilver, brandkasten, piano' orgels, antiquiten, geheele of ged. in boedels en verder alles wat waarde heeft. Contante betaling. Steeds aan huis te ontbieden. Langestraat 109B Tei. Interc. 538 Amersfoort. i. MENKO Beëedigd Makelaar-Taxateur Belast zich met publ. veilingen enz. doet een verbruiker na jaren en jaren weg, omdat het ten slotte begint te vervelen Verslijten doet men het echter niet Daarom is het 'n dankbaar artikel hetwelk Stalen met prijsopgaaf worden op verlangen gaarne toegezonden door Woninginrichters - Heuvelweg 8 Lange Brinkweg 31 Soest. Magazijn van degelijk Schoenwerk aan uiterst billijke prijzen. Minzaam aanbevelend, of vertrekken laat Uw Inboedel geheel of gedeeltelijk publiek ver- koopen door VENDUMEESTER Zeister Venduhuis, Voorheuvel 41 TEL. 348 ZEIST stuks 50 cent Briefkaarten 6 f 1.— FOTOGRAAF FERDINAND HUYCKLAAN 6a Ontwikkelen en afdrukken voor amateurs. LANOE BRINKWEO 13. Onderricht voor alle Strijkinstrumenten en Mandoiineles Kunnen nog eenige nieuwe of vergevorderde leerlingen geplaatst worden. Wenscht U een GOEDKOOP ADRES voor VRAAGT DAN PRIJSOPGAVE AAN KLAARWATERWEG 13 - SOEST Bloemist Burg. Grothestraat 4 - Telef. 2113. Levert Bloemwerken voor alle gelegenheden Aanleg en onderhoud van Tuinen Alle Bloem en Tuinzaden ontvangen van J. B. Wijs Amsterdam. Piijscour. verkrijgbaar. BELEEFD AANBEVELEND Dir. Mr. J. H. VAN D00RNE E. R. BEHREND. ADVIES IN- EN BEHANDELING VAN INRICHTEN EN CONTROLEEREN VAN TORENSTRAAT IC P. EKEL SOEST Speciaal aanleg van Gas-, Waterleiding en Electra enz. Reparatie op allerlei gebied. Handel in Lampen, Kappen, Fittingen enz., Ge reedschappen, Gas- en Kolenbranders, Comforen en Fornuizen. Vertegenwoordiger van Technisch Bureau voorheen Nierstrasz op gebied van Radio toestellen en luidsprekers enz. ALLES ONDER VOLLE GARANTIE I Verzekert U tegen STEENHOFSTRAAT 5 TEL. 2045 BIJ HET STATION SOESTDIJK 3 FLIJLJ^E-TM HZTWOHDEZ.-VOOÏ IEDEREEN* Uwe 00GEN zijn uw rijkst bezit II Elk verkeerd gesteld glas brengt ze ver der achteruit. Laat ze vakkundig beschermen door door mijn Costuum te laten stoomen f 5.- Ook Gij kunt weer Keurig gekleed gaan door Uw Costuum of Demi-Saison in bewerking te geven „j. bij één der onderstaande Depots van r I 1 de menige inrichting waar alle goederen J origineel gestoomd worden door verwarm- V de benzine, waardoor de stof niet slap wordt en de aflevering binnen een week geschiedt. ■i ii ST00MEN- 5 00 KEF.REN|g'cn HOOFDKANTOOR: BEURSPASSAOE 14 AMSTERDAM DEPOT VOOR SOESTJ. Th. SMIT, BIRKTSTRAAT 24, SOEST SOESTDIJKFIL. SMIT, VEENH.STR. SOESTDIJK Speciale Sloppage- en Reparatie-Inrichtingen, ook voor Tapijten TT Kantoor: TORENSTRAAT 8, Telef. 2086 n. j. AREND WIERSMA, Torenstraat 8. Tel. 2086. Directie: j KOETS, Spoorstraat 24, Telefoon 2226. Voor R K. teraardebestellingen wende men zich tot den Heer W. SUKEL, Koster der H H. Petrus en Pauluskerk. Waarnemend Directeur: J. VAN DRIE VAN DEN BROEK Bestelhuizen SOEST: Wed. D. Haks, Tel. 2037, Nieuwstr. 37, Torenstr. 10 en Visser's Boekhandel. Tel. 2272; AMSTERDAM: Stroomarkt 19, Telef. 43919 Verder belasten enderget. zich met Verhuizingen en Transporten t. z. conc. prijzen Beleefd aanbevelend, VAN DEN BROEK, NIEUWSTRAAT 37, SOEST Van Weedestraat 59 - Tel. 2198 BUREAl' VOOR ADMIMSTBA1 ADVEHTENTIËN WORDEN ING INGEZONDEN STUKKEN TOT UITGEVER: G. VAN DEN B0VENKAM Kantoor: T0RENSTRAA Directie-IAREND WIERSMA, Directie. (J KOETSi Sp00rstraat Voor R.K. teraardebestellingen wende m Koster der H H. Petru Waarnemend Directeur Het begin van alle dingen is klein. CICERO. Heb geen vrees voor de toekomst. Die zal voor zich zelf zorgen, als wij voor ons zelf zorgen. CHARLES W. ELIOT. Onze daden bepalen ons, evenzeer als wij onze daden bepalen. GEORGE ELIOT. Er is in de groote zakenwereld van handel en industrie sedert eenigen tijd een nieuwe gedachte geboren, die een belofte voor de toekomst inhoudt. Dat is namelijk die, welke de samenwerking van werkgevers en werknemers beoogt, omdat, zooals in een desbetreffend be toog zeer juist werd opgemerkt, beider belangen van een breed standpunt be schouwd, toch eigenlijk geheel parallel loopen. Zoowel in binnen- als in bui tenland doet zich dit nieuwe streven kennen. Het is, tot zekere hoogte althans begrijpelijk, dat zulk een nieuw geluid in den beginne nog niet zoo heel veel weerklank vond. Men heeft te lang van een geheel ander standpunt geredeneerd en gehandeld, dan dat men zoomaar op eens dat vrijwel tegenovergestelde, breedere, maar tevens ook „hoogere" standpunt zou kunnen gaan innemen. Niettemin is er goede hoop voor de toekomst. Geheel nieuw is overigens deze gedachte van samenwerking niet. Want het is ten slotte te beschouwen als een uitvloeisel van de nieuwe ethiek in het zakenleven, die in allen handel en bedrijf in de eerste plaats wil zien, een „dienen" van de menschenmaat- schappij, onder de motto der Rotarians, „Service abeve self', dienstvaardigheid boven eigenbelang. Wanneer men ziet, wat er op het ge bied van „dienstvaardigheid" en „sa menwerking" door de groote industrieele ondernemingen van het jonge, idealis tische (ja zeker, „idealistische" ondanks betweterij van napraters en imbecielen) Amerika wordt bereikt, dan staat men versteld, dat deze fijne ge dachten nog veel meer in ons land worden toegepast. Maar welaan, dit zal dus nu anders gaan worden. De Commonwealth Steel Company is een van de ondernemingen in het groote land van overzee, die de idee in toe passing brengt, dat samenwerking, in haar hoogste en beste beteekenis in de industrie kan binnentreden met bevre digende resultaten voor alle betrokkenen. De onderneming, als handelsbedrijf, wordt geleid door het beginsel van „dienen" van het publiek". Om dit ideaal te verwezenlijken heeft zij al haar ar beiders mei iets van dit zelfde doel geïnspireerd, waardoor ten slotte het heele corps arbeiders doordrongen is van een gevoelen van goeden wil en het streven zoo goed mogelijk te dienen Clarense H. Howard, de president van deze onderneming, verklaarde onlangs: „Menschen zijn meer dan machines. Het welzijn van den man is belangrijker dan gereedschappen en machines, want de menscb denkt, en hij handelt, in overeenstemming met hetgeen hij denkt. Men huurt zijn gedachten". Ook gal hij te kennen, dat het streven naar het hoogste nut, door zoowel werkgever als werknemer, de hoogste graad van sa menwerking tot resultaat heeft. Groote waarde hechtte hij ook aan de beweging om alle arbeiders te vrijwaren tegen ongelukken. Want ten slotte was veilig heid niets anders dan een uitdrukking van het juiste gevoel van kameraadschap, waarin de belangen van werkgever en werknemer beide, verbonden zijn, om ongevallen tot een minimum te beperken. Dit alles is slechts een illustratie van het feit, dat er in de kringen van de industrie, een nieuwe gedachte geboren is, namelijk die van goeden wil en van samenwerking, in het belang van allen. In stede van, met de steeds verder schrijdende mechanisatie van bedrijven en mechanisatie van ons heele leven, nu een zekere verkilling in de gevoelens te weeg te brengen, zien we dus juist het tegenovergestelde geschieden, en een „vermenschelijking" plaats vinden, een inruiming van een steeds grootere plaats voor goede, opbouwende gevoelens, een hoogere idee omtrent den mensch en zijn functie in de maatschappij. De kleinmoedigen van hart zullen wellicht \yeinig heil van deze nieuwe beweging verwachten, omdat het streven nog zoo kjein ien nog zoo beperkt. Maar dan dient mer.toch eens goed ie realiseeren, dat, gelijk Cicero zeide, „het begin van alle dingen klein is". En dan nog dit niemand zal kunnen ontkennen, dat de motieven voor deze nieuwe strooming „goed" zijn. Het is dus een „goede" gedachte. Welnu, bedenk dat dat „Carlyle" eens heeft geschreven„Het is schoon begrijpen en te weten dat een (goede) geachte nog nooit gestorven is dei de cal- me, noe we en voo lang Oor het hapj en Z1 inste Defe Vooi komt een vold< bestL stuk" schat niet van j te ve in Zt terdai petrol van c De werd doch (s.d.a. de vi fait a< regeei nooöij Kamei dat di delde van d Polak Er mo Er wa; de grc bankbt hij wel de cal strafvei leiders is van de Ge oogenb de sani was ee regeerii mogelij die de niet be tDiUflu, is ook zoo'n gedachte, die niet sterverr kan>'"1 - FLOR1S C. géén F der hui de baa Doos 30, Nederlai te hulp. kwestie, eens in strafverv kwestie daar had Hetgeen opmerkir met Uw Bij d( Kol. Pet (v.b.) zijr stel te k (s.d.) wa: het staat een netto beloopt, antwoord Iastinggel exploratie niet met belastingg dingen uil (r.k.) voi weer een minister, wilde voo een onb' schadever wijl de h< (c.b.) vroe was, de geven in gezien de Rusland. Ook zal de belasti Eerste Ka verlaging zich, zooa reeds blijk pathie verl dat de Tv op 21 De< lijk haddei schen, wa

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 4