La Porie Co. «sj KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG GEMEENTE-FILM Piano leerares N.V. MIDDENST ANDSBANK voor AMERSFOORT en OMSTREKEN INCASSO'S - DEPOSITO' ^>o\eV\.eVN KENNISGEVING! Gebr. VAN WEGEN BANK- EN EFFECTENZAKEN SAFE-DEP0SIT PUROL er op „HUIZE BEUKENLAAN" GARAGE „M1DDELWIJK" - van Meurs, VENEMA KLEERMAKERIJ Heeren Mode-Magazijn No. 7 Zestiende «Jaargang Zaterdag 18 Febr. 1928 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIEV. WEEDE8TRAAT 7, SOEST AüVERTENTIËN WORDEN INGEWACHT TOT VRIJDAGS VOORMIDDAGS 0 UUR INGEZONDEN STUKKEN TOT DINSDAGAVONDS 0 UUR AAN HET BUREAU UITGEVER: G. VAN DEN BOVENKAMP, VAN WEEDESTRAAT 7, TELEFOON 2062, SOESTDIJK ADVERTENTIËN: VAN 1 TOT 5 REGELS 75 CENT. ELKE REGEL MEER 15 CENT GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. GROOTE KORTING ABONNEMENTSPRIJS 50 CENT PER DRIE MAANDEN FRANCO PER POST REDACTIE-ADRES: Mr. J. H. VAN DODRNE, LANGE BERGSTRAAT 5, TELEF. 2048, SOESTDIJK GEVESTIGD SEDERT 1915 - DIRECTIE: A. H. MARTENS Telefoon 2097, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker dat Smitje abusievelijk nog niet tot de hoogst aangeslagenen behoort. P.S. Grootje zegt daarnet dat Soest maar 4000 huisgezinnen teltdus zou ieder huisgezin wekelijks ruim 150 kranten van Smit moeten ontvangen. Neen, nou geloof ik toch heusch ook dat 't maar opsnijerij was. P.S. P.S. De Soester heeft nog maar 1877 abonné's. Maar 't mag gecontroleerd worden hoor 1 BRANDNETEL. Laat ons het vertrouwen hebben, dat recht maakt macht. LINCOLN. Een boosdoener is dikwijls een mensch, die iets nagelaten heeft te doen, en niet altijd hij, die „iets gedaan heeft". MARCUS AUREL1US. Men kan ze zien, in den zomer, wanneer de zon is ondergegaan en de nacht een innig-wart fluweelen wade over de bos- schen spreidtde glimwormpjes. Het is een wonderlijk gezicht, deze bewegende lichtjes, die als het ware schijnen te willen zeggenal schijnt de nacht ook nog zoo duister, het licht is er toch Wij zijn er de kleine, bescheiden symbolen van. En zooals de kleine glimworpjes kun nen gezien worden als de symbolen van het eeuwige licht, dat toch altijd de duisternis zal verdrijven, zoo zijn er in dit tijdsgewricht de kleine verschijnselen in het leven van allen dag, door de geheele maatschappij, in al haar geledin gen, die er op wijzen, welk een ont zaglijke ommekeer en verbetering er in het denken der menschen individueel en dus ook collectief, voltrokken wordt. Een nieuwe geest doordringt ons allen, de geest der dienstvaardigheid. „Er zijn vele en verscheiden krachten en invloe den die er op gericht zijn de menschheid op te trekken uit de sfeer der zelfzucht en minderwaardigheid, en hen ertoe te brengen, hun medemenschen op nuttige wijze te dienen. Dit wordt gedaan door religieuse, broederschaps- en philantro- pische organisaties, en door middel van clubs, die het motto „dienen" in haar wapenspreuk voeren. De „gulden regel" (den naaste behandelen, zooals men zelf behandeld zou willen worden) wordt ontdaan van het stof der eeuwen en wordt meer algemeen in de praktijk toegepast meer misschien, dan in eenige eeuw in de wereldgeschiedenis". De essayist die in deze korte woorden een karakteristiek gaf van het groote gebeuren in de wereld der gedachten, voelde zeer duidelijk den polsslag van den tijd. Glimworpjes Wel, hier zijn er eenige, kleine symbolen van het licht, kleine aanwijzingen van groote dingen, van het bemoedigende, verblijdende feit, dat meer en meer hooge idealen in het maatschappelijk leven in de praktijk wor den gebracht, dat meer en meer de groote wijsheden van de leeraren der wereld in de levens der menschen worden tot uiting gebracht. Want, om met een ander publicist mee te spreken, wat is het „slagwoord", de leuze: „Waarheid in adverteeren" anders dan de praktische toepassing hiervan „Dienstvaardig heid boven eigenbelang^' en „Hij wint het meest, die het beste dient" zijn motto's van één organisatie van zakenlieden (bedoeld wordt de „Rotary") die de ge heele wereld bestrijkt. Men moet dit niet zóó verklaren, dat een hooge opvatting van „service" noodzakelijkerwijs het meeste opbrengt in linancieele belooning ofschoon dit meestal het geval is maar meer in dezen geest, dat er meer blij vende, andere belooning bestaat in de voldoening wegens wel verrichten dienst. Het „Caveat emptor" (Laat de kooper up zijn hoede zijn) is minder dan ooit tegenwoordig stelregel in zaken. En waarom wij zoo den nadruk leggen op deze fijne strooming in het zaken leven Wel, wij allen zijn toch dagelijks en voortdurend betrokken in het zaken leven Wat is het zakenleven eigenlijk anders dande maatschappij Óf wij nu onderwijzers, of kooplieden, of pro fessoren of journalisten, winkeliers of tramconducteurs zijn, wij allen leven in de groote maatschappij, met hare be hoeften en nooden, met,haar werk en haar zaketi. En wij zien nu, in onzen tijd, het zakenleven, groot en klein, in zijn handelingen en beweegreden de ethische gedragsregelen in acht nemen „men leert meer en meer de verplich tingen tegenover de maatschappij te aan vaarden en de baten te deelen met allen die ze scheppen. Arbeid en kapitaal zoeken den weg naar het einde van oneenigheid, beginnen hand aan' hand te gaan. Onze opvoedkundige systemen worden prac- tischer, en gaan de kinderen van elke generatie geschikt maken om in eigen nooden te voorzien en zichzelf te re- geeren, terwijl de wetenschap, in haar vele verschillende 'akken, haar volle aandeel bijdraagt voor het welzijn van alle menschen. In de geschiedenis der liefdadigheid is nog nooit zuIk een stroom van gaven gezien voor de behoeftigen en minder-bedeelden als thans". Aldus verklaarde een groot zakenman. Dit zijn de glimwormpjes. Het is goed. ze in de gedachten te houden, als kleine lichtende puntjes, die ons er aan herin neren, dat het licht toch nooit verloren gaat of overwonnen wordt, al schijnt de nacht ooi^ nog zoo donker. FLORIS C. LV1I1. Och, och wat hoot m'n dierbare Aschketel verleden week weer fijn uit z'n slof. De Aschmannen kunnen het toch maar slecht verkroppen dat hun broeder Aandendijk zoo'n pover figuur slaat als wethouder. En nou spuwen ze d'r gal natuurlijk over de anderen uit. Daar heb je Jhr. Busch van den Wiecksloot tot den Heezenlaan. Eerst was-ie „dictator", de man die de raad „terroriseerde"; nou is-ie voor de variatie de „schildknaap van den Vrijheidsbond" en de „politieke tweelingbroeder van Mr. Jan". Met deze uitdrukkingen hebben de broeders zich voor de zooveelste maal weer eens in de kaart laten kijken. Zij beschouwen alles van den politieken kant. Politiek is voor hen nummer een, het gemeentebelang nummer twee, als 't niet nummer tien isl „De kleur boven alles", dat is hun leuze, de leuze waar onder ze vroeger in Soest de baas speelden en de gemeentehuishouding in den modder gereden hebben. Dat twee raadsleden bij hun werken voor de gemeente-aaneensluiting kunnen zoeken, teneinde ongeacht hun politieke kleur, in het gemeentebelang werkzaam te zijn, dat gaat de Aschmannen boven de pet. Dan gaan ze schelden „schild knaap, politieke tweelingbroeders". Dan gaan ze praten over „christelijke moraal", zij wien meermalen openlijk op hun leugens en veinzerijen gewezen is. Zij die onder de leuze: „De vreeze Heeren is het beginsel der wijsheid" valsche handteekeningen verzamelen En als den heeren een zakelijk argument naar 't hoofd gegooid wordt, staan ze met 'n mond vol tanden. ZooaJs bij de debatten over den kindertoeslag. Zeer terecht zei Mr. Jan Gemeente, Provincie en Rijk zijn altijd welkome objecten om van te plukken. Maar wijs hier in Soest nou is één werkgever aan die een arbeider met zes of acht kinderen een loon geeft tweemaal zoo groot als een ongehuwde arbeider die 't zelfde werk doet". Daar stonden de verdedigers van het Christelijk levensbeginsel: „Fok maar raakde publiekrechtelijke lichamen zijn er voor om geplukt te worden", met 'n mond vol tanden. Misschien konden ze zoo gauw niet op een naam komen. Welnu ze hebben ondertusschen een maand bedenktijd gehad. In de volgende Aschketel kunnen ze nu toch zeker wel met een' of meer namen van hun zoo royale broeders voor den dag komen. Noem ze, noem ze vooral en stel ze candidaat voor de volgende verkiezing. Ze kunnen er op rekenen de stemmen van alle gehuwde arbeiders, die dan bij voorbaat op dubbel loon rekenen, te zullen krijgen. Hoe weldadig doet de waarheidsliefde de Aschmannen aan. Ziet het blad van broeder Endendijk van 9 FebruariEr is precies f249.25 bezuinigd. Dit staat op de eerste pagina van dat blad. Op de volgende pagina echter schrijven ze: „Er is bezuinigd door de rijwiel- toelagen van sommige ambtenaren in te trekken en den kindertoeslag bij een tractement boven de f 1800.niet meer toe te staan". Er is over het geheel bezuinigd f 1.700. Gek hè! Eerst was er maar f 249.25 bezuinigd De bezui niging door alle rijwieltoelagen op 3 na in te trekken politie niet meege rekend van zelf was op voorstel van Mr. fan. De bezuiniging op den kindertoeslag was op voorstel van Busch -Grootewal. Snap je 't alweer? Van de zijde van broeder Aandendijk was geen bezuiniging te wachten. Die stamt immers ook af uit den tijd dat ze hier in Soest met het gemeentegeld smeten En omdat het in hun oogen zoo gehate links er nou in slaagde een paar ferme bezuinigingsvoorstellen er door te krijgen moet dat natuurlijk zooveel mogelijk verkleineerd worden. Enfin, dat is nou eenmaal „de Christelijke moraal" van de Aschmannen. Tusschen haakjes. Hebben mijn ge liefde lezers en lezeressen wel gelezen wat een reuzen oplaag „de krant van Smit" heeft. Meer dan alle in Soest verschijnende dagbladen bij elkaar 1 Als je 'm zelf tenminste gelooven wil. Je moet je zelf nooit weggooien 1 In Soest wordt zooals mij bij nauwkeurige infor matie is gebleken, gelezen Telegraaf, Handelsblad, Vaderland, Nieuwe Rotter dammer, Het Volk, De Courant, Stan daard, Nederlander, Gooi Eemlander, Amersfoorter (3 stuks), Soester, Asch ketel, Bode. Tesamen een oplage van ruim 665.000. En daar gaat Smitje nog boven, wat zeg je me daarvan I Laat ik nou bijvoorbeeld De Telegraaf eens nemen. Die heeft 100.000 abonné's en maakt x/s miljoen netto winst per jaar. Dus Smitje moet met z'n 665.000 exem plaren ruim 3 miljoen per jaar verdienen. Eerlijk gezegdje zou 't niet an 'm zeggen als je 'm ziet. Maar Bossert mag dat wel eens noteeren. Want ik geloof Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Soest, I Febr. '28. Mijnheer de Redacteur. Het treffend artikel in „de Soester" over „Donker Soest", waarin ik Uw kranige pen proef, doet mij U verzoeken als ingezonden stuk het volgende op te nemen in „de Soester". Soest is in veel opzichten donker, maar de Beukenlaan spant de kroon, hoewel daar reeds geruimen tijd wonen: de Burgemeester en een politieagent. Gelukkig dat de slapende politie (door U), is wakker geschud van het hoofd tot de hakken. Moge dat veel vaker geschieden. Te velen dragen hier een bril, die niet goed is. Waarom ik dit schrijf! Ik ben hier geruimen tijd onbekend inwoner om na te gaan of ik mij hier kan vestigen. En nu blijkt mij dat groote bezwaren kleven aan Soest. Ie. Is S. zelfs iederen nacht na 12 uur donker. Waar ter wereld is dat ook 't geval 2e. S. laat nieuwe inwoners betalen (50 opcenten op Verm. bel.) om de opbrengst te geven aan anderen, die vroeger te veel hebben betaald. Waar ter wereld is dat ook 't geval? 3e. S. bezuinigt niet op 't getal amb tenaren, beambten en arbeiders. Waar ter wereld is zoo'n groot getal van die kostgangers. 4e. De Soester politie waakt niet voldoende tegen rijwielwetovertredingen, tegen het veel te hard rijden van auto's en motorrijtuigen(heeft een of meer bestuursleden soms een auto of motor?) tegen onhygiënische melkbezorging tegen rozenheggen, die overal het verkeer hinderen door menschen en kleeren schrammen en wonden te be zorgen tegen het clandestien overtreden van de drankwettegen nog meer verboden dingen. 5e. Timmerlieden, loodgieters en schilders werken peper duur, als nergens elders. 6e. Winkeliers zijn hier duurder dan elders. Volgens mijn meening dienen de Soesters in Soest zich geheel en al te hervormen, op dat niet andere gemeenten voordeeliger en gunstiger zijn, dan deze plaats, die zooveel meer natuurschoon heeft dan andere dorpen. Moge uw leuke krachtige letters in proza en in rijm nog veel goed doen voor Soest. Met dank voor de plaatsing, teeken ik, H. A. S. R.K. of andersdenkend standpunt zijn toe te juichen. Ook kan een dergelijk Instituut slechts ten goede werken voor juiste beoordeeling van steunverleening. „Soest", zou trouwens ook hierin niet vooraan staan, daar alle groote steden en belangrijke plaatsen, reeds jaren, een zooals hier, voorgesteld Instituut hebben. J 'De Overheid meent het dan,meteen fijn gevoel voor zijn medemensch „Maatschappelijk Hulpbetoon". 't Is mij dan ook onbegrijpelijk dat „De Bode" een dergelijke hoon durft uit te spreken. Er spreekt een mentaliteit uit, die stof tot denken geeft. Verdiept U zich eens goed in 't on sterfelijk werk van den grooten Paus Leo XIII, de „Rerum Novarum"! En anders zou ik een werk kennen, dat U een andere kijk op Uw Maat schappelijk standpunt zou geven. 't Groote bezwaar is mogelijk dat het op den Index is geplaatst. Zoolang er nog Katholieken in den raad zitten, die zich voor eigen beginselen geneeren, is een dergelijk advies, van een R.K. Blad aan zijne Fractie, ook feitelijk niet te verwonderen. Maar 't is treurig en beschamend 1 U dankend voor de verleende plaats ruimte. Hoogachtend, UEd. Dw. Dn. A. W. P. VISSER. Door-de alom bekende en oudste Stoppage- en Reparatie-Inrichting „Mij Valet From Londen" Hoofdkantoor: Beurspassage 14, A'dam is van heden af voor BAARN een depot gevestigd bij HEEMSTRALAAN 41 TEL. 142 Alle goederen, zoowel Dames- als Hee- renkleeding, kunnen aan bovenstaand Depot in bewerking worden gegeven zonder prijsverhooging. COSTUUM STOOMEN F 5.- DEMI 5.— KEEREN16.50 COSTUUM KEEREN 22.50 Afhalen en bezorgen gratis. Tel. 142 Soest, 14 Febr. '28. M. de R. I Gaarne had ik opname van onder staand in Uw veel gelezen blad. Een commissie werd benoemd om de mogelijkheid van de instelling van een Burgerlijk Armbestuur te onderzoeken ('t Is te hopen dat het advies der Commissie en het besluit van den Raad afwijzend zal zijn. Want zoo'n Instelling kost elk jaar een reuzen bedrag en waarvoor is 't noodig?) Redactie „De Bode". Het is bovenstaande redactioneele noot van „de Bode", die mij noopl hiertegen stelling te nemen. Afgezien van het huidige stelsel „Armenzorg" dat zeer zeker Pro en Contra heeft, naar gelang apréciatie van buitenstaander of bedeelde, gaat het hier om mede te werken aan sociale verbeteringen, die evengoed van specifiek BANKIERS BEHANDELEN ALLE t BAARN KANTOREN TE BUSSUM S0 JSSUM Naar aanleiding van het feit dat aan merking is gemaakt op het niet plaatsen in „De Soester" van een ingezonden stuk betr. het gasbedrijf dat wel in de beide andere bladen is geplaatst verwijzen wij belangstellenden naar onderstaand schrij ven. Redactie. Soest, 15 Febr. '28. Den WelEdGestr. Heer Mr. J. H. van Doorne, Soest. WelEdGestr. Heer. Naar aanleiding van uw verzoek, eene uiteenzetting te geven, inzake het niet plaatsen van een, door mij aangeboden stuk over de Gas-Toonkamer verkoopen, deel ik hierdoor, de juiste toedracht mede. Nadat mij gebleken was, dat de Heer L. E. Visser, prijssteldc op eene verkla ring mijnerzijds, betreffende de Gas- Toonkamer verkoopen, heb ik persoonlijk deze verklaringen aan de Redacties van twee bladen, t.w. Het Soester Nieuwsblad en De Soester Courant ter hand gesteld. Deze beide bladen plaatsten het stuk. Het stuk bestemd voor „de Soester is mij gebleken, U persoonlijk nimmer, nog van in kennis, noch in bezit te zijn gesteld. Wat de oorzaak hiervan is, kan ik niet beoordeelen, wel moei ik verklaren, ten onrechte en te voorbarig hieruit ge concludeerd te hebben, het expresselijk onthouden aan uwe lezers v. d. Soester, van het bedoelde bericht. Waar het hier gaat om de feiten zoo zuiver mogelijk te stellen, acht ik mij verplicht zulks, U nog eens schriftelijk te bevestigen. inmiddels teeken ik met de meeste achting, Hoogachtend, UEd. Dw. Dn., A. W. P. VISSER Soest, 14 Febr. 1928. M. de R1 Naar aanleiding van de Bekendmaking van B. en W. dezer Gemeente, betref fende 't inschrijven van leerlingen die met 1 April school willen bezoeken, ver wonderd 't mij, de bepaling is gemaakt, om 't Pokkenbriefje te overleggen. B. en W. hadden, hierin eene andere omschrijving kunnen geven daar, voor den tijdsduur van een jaar, vrijstelling of buitenwerking stellen van den vac- cinatiewet, door de beide Kamers is gesanctioneerd en binnen eenige weken deze bepaling in de Staatscourant wordt afgekondigd. Formeel is deze bepaling van B. en W. goed, maar een ruimer standpunt ware beter voor de Gemeenschap. U dankend voor de plaatsing, Hoogachtend, UEd. Dw. Dn. A. W. P. VISSER. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snijwonden, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen Het verzacht en geneest Wanneer men vroeger moest naar Baarn Dan ging men met de paardentram De kosten waren geen bezwaren En men wist dat men er kwam. Doch Soest werd gemoderniseerd De paarden zijn geslacht, Het personeel gepensionneerd Wie had dat ooit gedacht? De tramremise ging men sloopen Die maakte plaats voor een plantsoen, Men ging het materiaal verkoopen Want Soest kon er niets meer mee doen. Dra stond het trambedrijf te kijk De koopers kwamen weldra aan, Ook Frans de Rooij en Kinderdijk. Van huize „Beukenlaan". De verkoop lukte nog al vlot En ieder kocht het zijne, De wagens zag men naar de grot Van Frans de Rooij verdwijnen. Men vroeg zich af wat Frans de Rooij Met deze wagens doen moest Maar wat wij lazen was niet mooi Maar 'n schande voor heel Soest. Als men nu in zoo'n wagen zit Dan is het heel wat duurder, Dan vroeger, want een pop per rit Vraagt nu Frans, de verhuurder. Teus de Kat is dan koetsier En tevens conducteur, Grada zit als lok-passagier In d'r eentje voor de deur. Het drietal heeft de grootste lol Want straks komt nummer vier, Hij gaat naar Grada's liefdehol En vlast op leuk vertier Maar weldra klaagt hij steen en been, Grada heeft het verbruid, Hij ging er zonder „gezelschap" heen Doch mèt kwam hij er uit. Men kan 'r een grapje over maken, Maar 't is en blijft een vieze zooi, We moeten uit dien rommel raken Ondanks 't geraas van Frans de Rooij. Neemt B. en W. hiervan notitie, Dat elk net mensch die zaak verfoeit, 't Zij met of zonder de politie, Het hol van Frans moet uitgeroeid 1 G. de Z. Burgerlijke Stand GEBOREN Hendrikus Gijsbertus, z. v. H. P. Schimmel en A. A. v. d. Hengel Johannes Hermanus Antonius Maria, z. v. H. J. Habes en M. J. A. Oude Hendrikman Gerrit, z. v. H. G. Groen en N. P. Bakker Arnoldus Bartholomeus, z. v. W. Hamer en W. S. v. d. Linden. ONDERTROUWDW. A. Krijt, 22 jr. en G. v. d. Veen, 21 jr. GEHUWD: H. P. v. d. Tweel, 26jr, en G. M. v. 't Klooster, 25 jr. OVERLEDEN Cornelis Theodorus van Soest, 12 mnd Gijsbert v. Essen 50 jr, geh. m. G. Deelman Mettje Ouderkerk, 83 jr, wed. v. J. Briedé. TELEFOON 2001 - TORENSTRAAT 7 Het soliedste en billijkste adres j 1 LUXE VERHUUR-INRICHTING Reparatiën onder garantie Plaatselijk Nieuws. SCHAKEN Aan de groepenwedstrijd te Amers foort (ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Amersfoortsche Schaakver- eeniging), werd door 4 leden der Soester Schaak- en Damclub deelgenomen. Zij wisten alle 4 een prijs te winnen, voor waar een mooie prestatie. In de hoofdklasse won de Heer Reneman de eerste prijs; in de le klasse de heer de Graaf een 2e prijs 2e klasse de heer J. Timmer Sr. een 2e prijs en in de 3e klasse de heer J. Timmer Jr. een le prijs. MANNENZANGVEREENIGING „APOLLO" Wij willen nog gaarne even de aan dacht vestigen op een advertentie in dit nummer betreffende een uitvoering van de Mannenzangvereeniging „Apollo op Dinsdag 21 Februari a.s., 's avonds 8 uur in het Gebouw „Religie en Kunst" aan de Rembrandtlaan. Voor bijzonderheden leze men de advertentie. „ZE KRI|GEN MEKAAR" Blijkens een advertentie in dit nummer zal in Hotel „Eemland" Maandag 20 Febr. a.s. een groot Vastenavond-Bal gehouden worden onder leiding van Mevr. Jo van Delden. Opgevoerd zal worden een klucht in twee bedrijven getiteld„Ze krijgen mekaar". Verder optreden van onze bekende humorist Andries van Weert met zijn geheel nieuw repertoire. Begeleiding Muziek-theorie, Compositie, Muziekgeschiedenis Condities f6.f4.50, f3.per maand. Muziek in bruikleen. Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 NIEUWERHOEKSTRAAT 2. TWEEDE GOOlSCHE TOONEELAVOND In Hotel „Bosch en Duin" aan den Koudhoornweg zal Maandagavond een Tweede Gooische Tooneelavond gegeven worden, waarin opgevoerd zal worden „Een oude bok lust ook nog wel een groen blaadje", oerkomisch blijspel in 4 bedrijven. Na afloop groot bal onder leiding van den Heer Helm. Hofman. Zie verder de advertentie in dit nummer. DE NADERENDE ANTICHRIST Over dit onderwerp hoopt Dr. M. H. A. van der Valk, predikant te Rotterdam te spreken in de Rembrand (zaal op Maandag 20 Febr. a.s. om half acht. Zie verder nevenstaande advertentie. OORLOG OF VREDE? Voor een goed bezette zaal hield Nine Minnema uit Brussel, redactrice van het Hoefijzer, maandblad voor de Nederl. en Vlaamsche Vrouw, 6 Febr. de aan gekondigde toespraak. Draak of gedrocht, zooals de historie of de fabelleer der oudheid ons schildert, waren nog on schuldige wezens vergeleken bij het monster van den tegenwoordigen oorlog. Men kent hier eigenlijk niet goed en genoeg de verschrikkelijke toestanden tijdens en na de wereldoorlog van 1914- 1918. In Duitschland en vooral in België had Spr. zich door de bevolking en de mannen „van het front" op de hoogte gesteld en gaf daarvan een boeiende beschrijving. Wij stippen slechts aan, dat het Roode Kruis niet bij machte is na een geleverden slag (of slachting?) meer dan een klein gedeelte der ge wonden op te nemen in de ambulances of op andere wijze te redden. Het grootste deel, zeker drie vierde blijft achter, tot het na 7 of meer dagen sterft op ellendige wijze, blootgesteld aan groote koude of aan hitte. Het leven in de loopgraven is meer dan afgrijslijk de soldaten zijn daar dikwijls overge leverd aan ^ïet ongedierte waar men zich geen dènkbeeld van kan vormen, terwijl het hooge kwelwater liggen en zitten soms onmogelijk maakt. Het drank gebruik nam ook ontzettend toe, hoe langer de oorlog duurdein groote hoeveelheid werd het naar het front gezonden, toen voor dienstweigering gevreesd werd. In België moest een minister als tempelier, uit zijn geheel onthouders organisatie treden, alvorens hij het bevel hier toe kon geven. In Italië werd cocaïne kwistig uitgedeeld, om de ontevredenheid te bezweren en thans ondervindt men daarvan de ont zettende gevolgen. Vele moorden en andere misdrijven worden in alle landen haast bedreven door aan cocaïne ver slaafde Italianen, uit hun eigen land thans verdreven. Alvorens het tweede gedeelte van haar rede, „hoe ontkomen wij aan den oorlog" te behandelen, wilde Spr. hulde brengen aan de jonge mannen, die militaire dienst weigerden en daarvoor gevangenisstraf hebben ondergaan of thans nog in den kerker zitten. Als hare eigen opinie gaf zij te kennen, dat noch politieke partijen, noch Volkenbond in staat zijn de naderende oorlog te keeren. Deze laatste instelling had haar beste kans (in het begin) voorbij laten gaan. Slechts de mensch kan redden, die alleen zijn geweten raadpleegt en zich dan stelt tegenover den moord. Is eeemaal de oorlog daar, dan is men machteloos. Toch brengt zij lof aan de vrouwen, die in Spanje zich voor de treinen wierpen, toen de troepen naar Marokko zouden vertrekken en welk feit niet publiek is gemaakt. Te voren moet men handelen. Spr. roept allen op en vooral de moeders om te werken tegen den oorlog en het militairisme. Met onverdeelden aandacht werd naar de voordracht geluisterd. Van debat werd geen gebruik gemaakt. De voorzitter der A. M. V. dankte de spreekster en de aanwezigen en vestigde de aandacht op het manifest, dat door de gemeente verspreid is. J. R. DAMES- EN HEEREN- F.C.KU1JPERSTRAAT10 - TEL.2169 ST. EUZABETH-VEREENIOING Uit het jaarverslag der St. Elizabeth- Vereeniging stippen wij het navolgende aan. Door de stichting der Philomeva- inrichting werd het bestuurslokaal der kerkkamer verlaten en heeft het kerk bestuur der parochie de beschikking van een lokaal dezer nieuwe inrichting gratis gesteld tot het houden der ver gaderingen. Afgelegd werden door de leden 43 bezoeken in gezinnen. Verstrekt werder 433 liter zoete en 10 liter karnemèy

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 1