penbarejferkooping ering HEERENIPAflïALO JONGENSBOEK „HANDELSHUIS SOEST" Groot VASTENAVOND BAL Groot VASTENAVOND BAL EEN OUDE BOK LUST OOK WEL EEN GROEN BLAADJE Boek- en Muziekhandel ROYAL GROOTE PARADE I DE GROOTE PARADE BOEKHANDEL BOVENKAMP t/eilingje Soest „II üCKyCiü MEKIkm" l sniging „Apollo" Februari 1928 RUIMEN In 'f „HANDELSHUIS1 Koopt in een speciaalzaak, 't is Uw voordeel HOTEL „DE GOUDEN PLOEG" Soest TOONEEL-AVOND Na afloop Groot Bal „HET VISCHHUIS" Aanvang der voorstellingen Groot MATINEE ZWAAR VERSTERKT ORKEST ■s BEHANG De Soester Glas- en Verfhandel J. REIMAN, Soesterb.straat 14B LABOR's HOENDERMEEL Van Dijk Jonker TOTALE UITVERKOOP 5 REGENHOEDEN MAISON PLESMAN insdag 21 Februari 1928 Een huis m. schuur, erf en tuin, I. Een huis met schuur, erf en tuin, Jinsdag 28 Februari, 1. BURGERWOONHUIS 2. BURGERW00NHU\S 3. BURGERWOONHUIS DE „SOESTER VIJZEL" Maris Gijsbert I MAISON PLESMAN j ng KINDERKOOR jouw „Religie en Kunst" 5 cent (bel. inbegr.) an de zaal verkrijgbaar slechts één week istr. 46, Telef. 2098 iü vindt U een groote sorteering Fantasiebroeken, Bevertinebroeken, Manchester Broeken, sterke Jongensschool broeken in Manchester, Zwart- en gekleurd Fluweel, Fluweel-Gord enz. tegen scherp concurreerende stadsprijzen. SOESTERBERGSCHESTRAAT 15a - TELEFOON 2200 op Maandag 20 Febr. a.s. in Hotel „Eemland" Optreden van onze bekende Humorist Andries van Weert Men verzuime deze intieme avond niet!! TI MM EN WENKEN KLEERMAKERIJ L VERVAT, HEUVELWEG 1 Ontvangen de nieuwe Voorjaar- en Zomerstalen Op Maandag 20 Febr. 8 uur A.s. Maandag 20 Febr. 1928 In Hotel „BOSCH EN DUIN" - S. v. d KUILEN Opvoering onder leiding van den heer HERM. HOFMAN Entree nu ook weder slechts 50 cent Aanvang 8 uur Zaal open half 8 VAN WEEDESTRAAT 61 EERSTE SOESTER WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ MIS. J. H. C. KUIJPERH LANGESTRAAT 129 - AMERSFOORT Van Vrijdag 17 t.m. Donderdag 23 Febr. FILM-EPOS van den GR00TEN WERELD OORLOG Doordat wij deze film voor 7 dagen konden krijgen, en teneinde vele teleurgestelde in de gelegenheid te stellen dit wonderwerk te gaan zien, geven wij van deze film TWEE VOORSTELLINGEN PER AVOND Zaterdag-, Zondag- en Woensdagmiddag 3 uur PRIJZEN DER PLAATSENLoge f 1.-, Ie rang f 0.75, 2e rang f 0.50, 3e rang f0.35. 'Militairen 60, 40, 30 en 20 cent' DE GROOTE PARADE werd in A'foort voor de Ie maal door ruim 6000 personen gezien Zij hebben GELACHEN, GEWEEND en werden ONTROERD door Voor boeker en Voor blad, voor Kaart en illustratie Heeft M'sser steeds veer vat,op elke generatie, f Dit ligt echter aan U HS telefoon 2135 mam K. H. HAREMAKER .S0ESTDIJK. NIEUW! PRACTISCH DROGISTERIJ „DE V IJ Z E L" Alléén gevestigd MOLENSTRAAT 0.Z. 4 Telef. 2243 Thans uit voorraad leverbaar BERTEL's KUNSTKORRELS, bij 50 K.G. of minder en biezen valnesten tegen eierpikkers. ADRES LABOR's GRAAN- EN MEELBEDRIJF Vitrage, Pluchette, Karpetten, Vloerzeil, Cocos, Chinamatten. Plaatsing van advertenties in alle bladen zonder prijsverhooging m LAANSTRAAT 77 BAARN TEL. 104 Nots. A. O. DAMMERS te Soest zal op avonds 7V4 uur in Hotel „EEMLAND" te Soest, publiek verkoopen a.d. Veenhuizerstraat no. 70 te Soest, gr. 14 A. 15 cA. a.d. Beetzlaan no. 43 te Soest, gr. 4 A. Bet. voor of op 21 Maart 1928. Nad. inl. t. kant. v. voorn, Nots. ZEGT HET VOORT. Notaris TE LEUKEN te Amersfoort, zal irca 11^ uur vm., onmiddellijk na de aan- ek. veiling Boerenhofstede Lochtensteijn te oest, in café Middelwijk veilen )ude Utr.weg 15 met tuintje en schuur, groot .60 Are. Verhuurd voor plm. 26 gld. mondeling. Dude Utr.weg 17 met tuintje en schuur, groot 2.50 Are. Verhuurd voor plm. 27 gld. mondeling. Ossendamweg 20 met tuintje en schuur, groot 2.15 Are. Verhuurd voor plm. 26 gld. mondeling. Elk huis beneden 2 kam., keuken, kelder. Boven 2 kam., zolder met beschoten kap, electr. licht, vaste kasten, pompen, closet. Betaling 28 Mei 1928. Bez. Dinsdags en Donderdags van 2—5 uur. Inl. ten kant. Notaris te LeukeH, Zand 39 Amersfoort. Breeder bij biljetten. ELECTRISCHE BRILLENSLJJPERIJ rORENSTRAAT 1B - TELEF. 2127 (ruchtboomcarbolineum „Krimpen" Alleen hier verkrijgbaar. Aanbevelend, ASSISTENT APOTHEKER LAANSTRAAT 77 - TEL. 104 8AARN DAMESHOEDEN VILT MET SAT1N VILT MET ZIJDE J HOOGST MODERN RUIME KEUZE RUIME KEUZE VAN MAURIK burgemeester der Gemeente Soest j verleenen: IS Sopraan I. HARG Piano JTPiano O. VAN DEN BOVENKAMP, van irenstraat 8 fen K. v. d. LINDEN, cenl uilsluitend bij G v.d Bovenkamp GT MEN BIJ AANKOOP VAN 2 pond IMENDANTEN en PRUIMEN 20 ets. per pond. per ons f 0.45 per ons f 0.1 per ons f0.25 per pond f0.70 per ons f0 30 per pond f0 35 an Tieleman Dros of Hero j aankoop van 10 heele of 20 Aanbevelend B B Voor aan de zaak afgehaalde goede ren, ontvangt men bij contante betaling EEN BON. F10.- aan bons wordt 50 CENT terug betaald. Dit systeem vermin derd onze exploitatie - kosten onder leiding van Mevrouw J0 VAN DELDEN Opgevoerd zal worden een klucht in 2 bedrijven met zijn geheel nieuw repertoire. Vele attracties Prijsdansen Introducties aan de zaal verkrijgbaar fl.A'anvang 8 uur, einde 3 uur Ondergeteekende TIMMERMAN eji AANNEMER, beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Speciaal klantenwerk, ook voor het maken van teekeningenen begrooting B. VAN MIL, Veenhuizerstraat 33a TELEFOON 2212 Tevens keeren, repareeren en oppassen van alle KLEEDINGSTUKKEN J. STALENHOEF onder leiding van den heer J. Hopman Jasz-Band Entrée 50 cent Attracties Koudhoomweg 2 Telefoon 2203 0m te Lachen. Oerkomisch blijspel in 4 bedrijven Regie: BERN. VERWIJ, BUSSUM Voorverkoop wordt gereserveerd. Plaatsbespreking tot Maandagavond 5 uur MAANDAG OPENING VAN OEN Vlugge bediening Prima kwaliteit VEENHUIZERSTRAAT 2A - TELEF. 2235 Zoo juist ontvangen fijne groote gestoomde bokking en schelvisch, gerookte groote Noordsche spekbokking, sprot en makreel. Heden gebakken schol, schelvisch, spiering en Zuiderzeebokking. Heden nog verkrijgbaar groote Schelvisch met lever, groote Bakschol, Braadschel- visch, spiering. Heden gerookte paling zwaarte tot P/2 pond per stuk. Billijke prijzen. Neemt proef P.S. Hooren en bezorgen dagelijks zonder prijsverhooging. VAN GEDISTILLEERD PER MAAT EN FLESCH. TORENSTRAAT 3A - TELEFOON 2010 Eenigst en meest gesorteerde zaak voor LIKEUREN, WIJN GEDISTILLEERD enz. enz. Vraagt heden onze nieuwe meest uitgebreide prijscourant brengen wij voor de tweede maal, wegens enorm succes, „Wij aarzelen niet te beweren, dat „DE GROOTE PARADE", met haar wereld-succes, tot de belangrijkste films behoort, misschien wel de belangrijkste film is, van alle films, die tot heden werden vervaardigd Ie voorstelling 7 uur, einde 9 uur 2e voorstelling 9 uur, einde 11 uur Vrijdag 7 en 9 uur, Zaterdag 6 en 8 uur, Zondag 3, 6 en 8 uur, overige dagen 7 en 9 uur. HF COpening der zaal half drie) Voor alle voorstellingen: PLAATSBESPREKING DAGELIJKS van 12-1 a 10 ct. per Een schouwspel dat U nimmer zal vergeten. Men zal vechten om de plaatsen. DE GROOTE PARADE MET dan onze oude voorraad deze weken weg, om na de verplaatsing G met geheel nieuwe voorraad te beginnen niet aan ons, want de prijzen zijn zóó laag, dat U moet kijken Q Even dus naar de Kuijperstraat, naar U kunt ook uitverkoop-zichtzendingen aanvragen. Zoo juist ontvangen een groote partij behang, pracht patronen, tegen zeer lage prijzen. In borstelwerk, sponsen, zeemen, dweilen etc. groote voorraad, all^s zeer concurreerend Kwasten in meer dan 50 soorten vanaf 10 400 cent. Groote prijsverlaging Koudwaterverf, wit 45 cent per kilo, lichter kleuren 50 cent per kilo, andere kleuren 80 cent. Huishoudglansverf 90 en 100 cent per kilo Glansverf voor buiten, rood, groen, oranje 120 cent per kilo, Witte en gekleurde Japanlakken in le kwaliteit, Blanke lakken in meer dan 20 soorten, Wasbijts, prachtig voor vloeien in busjes a 1 kilo 99 cent Prachtbijts Ceta, Bever, Eiken, Mahonie, Zwart, Losse gloor en Sel de Soude. Het speciaal adres voor de schoonmaak is en blijft^ CONFISEUR HOFLEVERANCIER VAN WEEDESTR. 40 Verbandwatten in zig zag lagen verpakt. Hygiënisch, Economisch Wenscht U een goed resultaat met Uw Kippen, probeert dan BILLIJK IN PRIJS HOOO IN KWALITEIT KANTOOR TORENSTRAAT 9 TELEF. 2042 SOEST STEENHOFSTRAAT 55 - TELEFOON 2164 Groote sorteering Amersfoort Soest VAN WEEDESTRAAT 7 TELEF. 2062

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 3