PRIEM'S Electr. Timmerbedrijf l Oasis, Dierenarts Reparatie - Inrichting. Radio-Centrale „Soestdijk" STEENHUUSEN Co. GARAGE AUTO-KLUIS Automobielen, Motoren Rijwielen Moderne Boxen-garage ipr_ MOOIE HUID van Handen en Gelaat STORMSCHADE! WONINGBUREAU P. MAN Gebroken Ruiten sssS» S. DE ZOETE BIJENHONIG D. Maagdelijk A.J.HEINS-Soest J. GEIJTENBEEK Gaatgijverhuizen V „APOLLO" SOEST :-V:; '--Jfei verkrijgt men door Adverteeren doet verkoopen! Instituut voor Physische Therapie Aanleg van Gas- en Waterleiding B. REIMAN, BOSSTRAAT 21AA Onze agenten komen handen te kort B. KRAAL, Drogist, Glashandel Th. v. KALLEVEEN Aanleg van Gas- en Waterleiding IEUWS- EN Al gem.begrafenis-ondern GEN vbnem^ kleermakerij Tip Top Foto's G. v.Groningen H.H. Ramen, Deuren, Kozijnen, Trappen enz. enz. AdresHUIZE AANGELAND KLEERMAKERIJ Vioolschool van H. de NEEVE Hoestende Kinderen Thijmsiroop Kweekt zelf Uw Fruit J. WOLFF - Kweeker TELEF. O 355 0. KRAAIJENHAGEN Aanleg en Onderhoud van Tuinen R. VAN BURGSTEDEN Handel in Groenten, Aardappelen en Fruit In kwaliteit het beste Inprijs het goedkoopste Bei op 538 Amersfoort S. Wlenko Staines Inlaids Linoleum zichzelf recommandeert. Firma GEBRs. STAAL Groenten, Fruit en Aard appelen. Binnen- en Buitenlandsch Fruit Wed. J. C. POHLMAN M. VAN AMERONGEN Groote sorteering Luidsprekers vanaf f9.- VEENHUIZERSTRAAT 67A en 40B SOESTDIJK VAKKUNDIGE REPARATIËN ALLE SOORTEN- DRAAI- EN SMEEDWERK AJ.S.-MOTOREN, RALERGH-RIJWIELEN JAC. G. BROERS ALGEM. BEGRAFENIS-ONDERNEMING „SOEST" Kantoor voor SOESTERBERG: BANNINGSTRAAT 19 en „APOLLO's KINDERKOOR" Daueliiksche Besteldienst Soest-Baarn-Amsterdam D. F. V01GT - Gedipl. Opticien - Burg. Grothestraat 28 Voor VILLA'S f0.60, voor Inboedels f 0.30 per Mille. K. H. HAREMAKER ,.e .SOESTDIJK, Voorboeker cn voor blad, voor kaart en illustratie neeft Visser steeds veer vat, op elke genera tic J. C. KOELINK, Talmalaan 15 - Telefoon 118 Lood- en Zinkwerken HOUT- EN IJZERHANDEL Ter Brake van Stegeren en Co., Almelo LOOD- EN ZINKWERKEN GEVERG. VAN DEN BOVENKAMP, VAN ntoor voor SOESTERBERG: B ORWAARDEN VOOR DEN VREDE SttSÈVÏSK Heeren Mode-Magazi 6 stuks 50 cent Briefkaarten 6 f 1.— FOTOGRAAF FEROINANO HUYCKLAAN 6a Ontwikkelen en afdrukken voor amateurs. Wenscht U een GOEDKOOP ADRES voor VRAAGT DAN PRIJSOPGAVE AAN KLAARWATERWEG 13 SOEST Gegarandeerd zuivere honig uit eigen bijen- park; heilzaam middel tegen verkoudheid en borst. Gebruik dagelijks een weinigje op den boterham. Flacon netto inhoud5 ons f0.90 1 Kilo f 1.75, 5 Kilo f8.50. SCHOUTENKAMPWEG 16 - SOEST BEETZLAAN 92 Bericht de ontvangst van een zeer mooie Dames en Heeren Stalencollectie en beveelt zich voor le klas werk aan LANOE 8RINKWEO 13. Onderricht voor alle Strijkinstrumenten en Mandolineles Kunnen nog eenige nieuwe of vergevorderde leerlingen geplaatst worden. Ai geeft men de verzach tende, hoeststiliende Mijnhardt's Bij Apoth. en Drog. Hoogstam appel, peer f2.—, pruim noot f 1.75. Leiboom appel, peer, moerel f2,25. Leiboom perzik, Abrikoos, Moerbei f3.—. Leiboomen zijn 1.50 ii 2 meter breed. Pyra- mide appel, peer, 5-jarige vruchtdragende boomen f 1.25 Mijn vruchtboomen zijn van prima kwaliteit, recht van stam en mooi gevormde kroon. Zeer grootvruchtige roode tros- en kruisbes sen 25 et., 10 stuks f2.— frambozen 3 ct., 100 f2.50. Groenblijvende Coniferen in soorten f0 80. Rhododendrons, flink bezet met bloem knoppen f 1.50. Douglasdennen, 1.50 M. hoog f 1.20. Kerstdennen f0.75. Laurus Cerasus f 0 80. Oucuba Jap. f 0,00. Jasmijn, donkerroode ribes, bonte Cornus, Mahonia's, Radijsboomp jes. Hydrangia, Ampelopsis, Veitchi, zelfhech- tende klimop f0.35. Blauwsparren, Seringen, Genista (witte brem), Prunus pissardi, Rand- palm, Ligustrum, Pioenrozen, Lavendel, enz. enz. Clematis f 1.—. Alle artikelen worden zonder prijsverhooging geplant en het hernemen der groei van vruchtboomen gegarandeerd. Komt zien en overtuigt U van mijn prima boomen en planten. Koudhoornwsg 4 Einde Bosstraat Soest BLOEMISTERIJ „KWEEKLUST' Steenhofstraat 1 Soestdijk Telef. 2178 Heden nieuwe Bloem en Tuinzaden ontvangen Beleefd aanbevelend voor alle soorten BLOEMWERKEN. N1EUWSTRAAT 55 Handel in Kunstmeststoffen, - Turf strooisel en Granen - MIDDELWIJKSTRAAT 18 - TEL. 2141 Flacon 75 ct. Let op naamMijnhardt SPORT VOETBAL E. S. V. A. C. De wedstrijd NijkerkEsvac werd nadat een kwartier was gespeeld door den scheidsrechter gestaakt daar een der Esvacspelers een ongeval had be komen. Deze wedstrijd zal dus op nieuw worden vastgesteld. Voor Zondag 19 Febr. staat op het programma Esvac IV.O.P. I (Veenen- daal). Aanvang der wedstrijd 2 uur op het Esvacterrein aan 't eind van de Bosstraat. Daar deze wedstrijd een der belangrijkste der competitie is, verwachten wij, als het weder wil medewerken, veel publiek. Het 2e elftal is vrij. Van het gehouden Soirée Amusante op Maandag 13 Febr. 11. zult U elders in dit blad een verslag vinden. CLUBNIEUWS V.V. „SOEST" Zondag j.I. speelde „Soest" een vriend schappelijke wedstrijd tegen „Soestdijk" welke door „Soest" volkomen verdiend is gewonnen met 3—0. Zondag a.s. speelt Soest I tegen Woudenberg I te Woudenberg. Dit is de laatste competitiewedstrijd en wanneer er gewonnen Wordt, dan is Soest kam pioen. Dus spelers van Soest denkt er om wat er op het spel staat en zorgt dat Zondagavond de kampioensvlag ge heschen kan worden. Geef je gedurende de wedstrijd geheel en als een speler een fout maakt, kanker dan niet, maar tracht dan zelf die fout te verbeteren. Laat vooral je zenuwen thuis, maar neem den moed en den wil om te winnen mee naar Woudenberg. Supporters welke de reis naar Wou denberg mee maken, zullen Soest toch zeker wel op behoorlijke en gepaste wijze aanmoedigen. Het tweede elftal speelt tegen Scher- penzeel 3 te Scherpenzeei. Tweede elftalspelers denkt er om dat de kans niet verspeeld wordt en zorg dat ge Zondagavond met een overwinning thuis komt. Gezamelijk vertrek naar Wouden berg en naar Scherpenzeei per autobus, om 12.45 uur vanaf den Heer van Veenendaal, Soesterbergschestr. Spelers en supporters worden verzocht stipt op tijd aanwezig te zijn daar precies op tijd vertrokken wordt. i en wij zijn direct bij U De hoogste waarde betaalt onder- geleekende voor alle soorten meubilaire goederen, bed den, ledikanten, kleeden, tapijten, boe ken, goud, zilver, brandkasten, piano's, orgels, antiquiten, geheele of ged. in boedels en verder alles wat waarde heeft. Contante betaling. Steeds aan huis te ontbieden. Langestraat 109B Tel. Interc. 538 Amersfoort. i. MENXO Beëedigd Makelaar-Taxateur Belast zich met publ. veilingen enz doet een verbruiker na jaren en jaren weg, omdat het ten slotte begint te vervelen Verslijten doet men het echter niet Daarom Is het 'n dankbaar artikel hetwelk Stalen met prijsopgaaf worden op verlangen gaarne toegezonden door Woninginrichters - Heuvelweg 8 Bloemist Burg. Grothestraat 4 - Telef. 2113. Levert Bloemwerken voor alle gelegenheden Aanleg en onderhoud van Tuinen Alle Bloem en Tuinzaden ontvangen van J. B. Wijs Amsterdam. Prijscour. verkrijgbaar. BELEEFD AANBEVELEND BURG. GROTHESTR. 41 - Tel. 2140 Lange Brlnkweg 31 Soest. Magazijn van degelijk Schoenwerk aan uiterst billijke prijzen. Minzaam aanbevelend, of vertrekken laat Uw Inboedel geheel of gedeeltelijk publiek ver knopen door VENDUMEESTER Zeister Venduhuis, Voorheuvel 41 TEL. 348 ZEIST Vraagt nog heden inlichtingen voor aanslui ting aan de RADIO-CENTRALE „SOESTDIJK" Elke 10e aanvrager voor 1 April a.s. geniet 10 pCt. reductie op aankoop Luidspreker, terwijl elke 25e aanvrager voor dien datum, 50 pCt. op aansluitingskosten in mindering wordt gebracht Inlichtingen en demonstratie zonder eenige verplichting. ■"TELEFOON 2152™— Kantoor: TORENSTRAAT 8, Telef. 2086 nir»rti»*( J; AREND WIERSMA, Torenstraat 8. Tel. 2086. uirecue. j j KOETS Spoorstraat 24, Telefoon 2226. Voor R.K. teraardebestellingen wende men zich tot den Heer W. SUKEL, Koster der H H. Petrus en Pauluskerk. Waarnemend Directeur: J. VAN DRIE MANNEN-ZA^GVEREEN. DIRECTEUR; H. J. VA IV M AU RIK Zij, die als werkend Lid of Donateur(trice) wenschen toe te treden, kunnen zich daartoe aanmelden bij het Bestuur of des Donderdagsavonds ter repetitie in Gebouw „RELIGIE EN KUNST' □es j IST" V ry>-» - '-v PU ROL 3 1 VAN DEN BROEK cnFST. WpH D Haks Tel 2037, Nieuwstr. 37, Torenstr. IOenL VUsersUBoekhM^l TelJ2272^ AMSTERDAMStroomark, 19, Te,el. 439,9 Verder belasten onderget. zich met Verhuizingen en Tr.n»port.B t. z. M»o. I Beleefd aanbevelend, VAN DEN BROEK, NIEUWSTRAAT 37, SOEST Uwe OOGEN zijn uw rijkst bezit II Elk verkeerd gesteld glas brengt ze ver der achteruit. Laat ze vakkundig beschermen door: Verzekert U tegen STEENHOFSTRAAT 5 TEL. 2045 BIJ HET STATION SOESTDIJK CONFISEUR HOFLEVERANCIER XVxVj htt wonde».-voot izDKizrr VAN WEEDESTR. 40 Telefoon 11115 UTRECHT Westerstraat 4 (bh. Centr. Stat.) BEHANDELING van Spier- en Gewrichtsrheumatiek, Jicht, Zenuwpijnen (Ichias, heupjicht) NABEHANDELING van: Beenbreuken, Ontwrichtingen, Verstuikingen, Acute Gewrichtsrheumatiek, Pleuritis (Pleuris)^ Algemeene zwakte na langdurige of ernstige ziekten - Spreekuren: Maandag en Woensdag van 2—3 Spreekuren voor VOETKLACHTEN: Pijnlijke-, Zwakke- en Platvoeten Maandag, Woensdag en Zaterdag van 4—5. POLICLIN1EK: Inlichtingen Maandag, Woensdag, Zaterdag van 5 6 uur De Directie Electro Technisch Installatie-Bureau Sanitaire Werken voor de bouwvakken. Dff1* Tevens RIETVELD'S DEUREN, vanaf f4.75 tot f5.60 om aan alle aanvragen om een nieuwe prijscourant te voldoen. - STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ - F nW, VEENENDAAL, VAN WEEDESTRAAT 40A, SOESTDIJK J. P. LUSCHEN - SOESTERBEROSCHESTRAAT 6 - SOEST Herstelt zelf de schade, wij hebben een groote voorraad glas in alle voorkomende maten. 1 ZEA.U voou ADMINISTRATIE EN 1 VERTENTIËN WORDEN INGEWACH iEZONDEN STEKKEN TOT OINSD Kantoor: TORENSTRAAT 8, Ti I AREND WIERSMA, Torens Directie:j j KOETS, Spoorstraat 24, iel Waarnemend Directeur J. VJ „ik heb in mijn !"e? twee„[!g^S Jan voorzichtigheid gdee.d. veel te vergeven en nooit te IJal vergeten", zei Guizot; jverschijr een weinig vergeten *>u mets efl draai veel vergeven te worden was BISMARCK's bescheid hierop. [wanneer men onbevooroo„rrdehe',dveSe. le UI"^ Irier tallooze pleidooien voor hetveswaar N len van een vredesgeest onder de NatuUrl ■ft™ leest en meer in hei bijzonder Ze doe L welke voortkomen uit de pen der L dat ■nkèrs van onzen tijd, dan treil het Unks Imerkeliik hoe bij al dezen, die zoo eens v Unht en'eerlijk den vrede wenschen, jmoet j L als poutieie leuze en voor eenig wel b fcL-belang, doch uitsluitend omdat zij leboej deonnieredeén iee"n TezdMe' grondtoon leboel nou n is toe en te Irste Tsschen lorwddiu- - bef nationale publieke leven van I nrovincves en staat, uen Urdakkigen beschouwer omgaat het lPw nd tusschen deze twee. helleven frba"d "dividu en de vrede tusschen f a«es der wereld. En toch, er is F erhrekeliik verband. Iets daarvan In onverbrek J jn hdgeen F norbeeld Helen Tatt Manning, de livoorbeeld ne den yr en ikn^oTèlke «romaniseerde algemeene ecle geled het lan ,ordt. Ueoeuruc uat georganiseerde algemeene pjs voorkomen. Een herhang lin wereldoorlogDeze kwes- inze beschaving beteek angstelling, rerdi^r"ctntoUctStefö tal wi) haar schen;"lwoordel,jk voor b cynisme zijn veran a groot deel van het gebrek^ nog sterker tot uitdr 8 atomlen verklaren, dat we denJ™eIiemische vrede niet zullen vinden stoifen laboratoria waar hoog-exp d ora en bommen ""gevonden worden die levens weg le ne™ e,telijke kracht, moet komen door een g - were\dwijde In geestelijke kracd'd" broederscbaF broederschap en uit nez Daaroir zou wereldvrede voorlk dscha( had de wereld meerlie,b® noodigda in de harten der mensibrenger rou den inlernahonalen h3rmonit En als dan de vrede de nam de lieide en de vnen^top huis, ons eigen hu's eia 0"J:dezeHd zou zijn gekomen, dan verdraa| principes van vnendschap zaamheid vanzelf in onspubli^e ,o, uiting worden gebrjcht leraad, provinciale stalen e d legenwoordiging. Nietw d zou er achter staan „een b g JP geest". En het is ook heel n er in onze gemeenteraden publieke colleges een be er zamer, beschaaider e" h( P,|een om komt te heerschen. Niet al een, om zulks de kwaliteit van h het „dienen" van d e colleges ze« gunste zal beïnvloeden, maa daardoor de standaard verhoog en in de oogen der weldenkende" en men steeds meer bolban bekwame mannen en vr - slotte de allerbekwaamste, berem Vinden, deel le nemen aan van gemeente en land^Hee P zijn hieróp de woorden van g Smuts op een studentcnc g - Durban gesproken: Maak het P leven aangenaam en eerlijk en aan kelijk. Laten we in, onze pohnek afzakken lot een peil, dat het p leven tot een stra len een alachrik voor hen, die waarlijk hun la le dienen FLORIS Jan kwaa ,schi nons wooi ters draa dat zat twe der slot kei dig we ooi no| Zo vei die kn eozer wordt, üt en Van Weedeslraat 59 Tel. 2198 DAMES- EN HEEREN- F.C.KUIJPERSTRAAT10-tel.2

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 4