La Porte Co. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG HAMPILS€fê!DDI?SIM Piano leerares GEMEENTE-FILM N.V. NIIODENSTANDSBANK INCASSO'S - DEPOSITO'S YENBMA KLEERMAKERIJ Heeren Mode-Magazijn BANK- EN EFFECTENZAKEN SAFE-DEPOSIT Bij Examens van Kfeaar»©» GARAGF. „MIDDELWIJK" MIJNHARDT'S NO. 23 Zaterdag 9 Juni 1»2B BUREAU VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIEv. WEEDESTRAAT 7. HOEST ADVERTENTIËN WORDEN INGEWACHT TOT VRIJDAGS VOORMIDDAG» 9 UUR INGEZONDEN STUKKEN TOT DINSDAGAVONDS D UUR AAN HET BUREAU UITGEVER: G. VAN DEN BOVENKAMP, VAN WEEDESTRAAT 7, TELEFOON 2062, SOESTDIJK ADVERTENTIËNVAN 1 TOT 5 REGELS 75 CENT. ELKE REGEL MEER 15 CENT C3ROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. GROOTE KORTING ABONNEMENTSPRIJS fSO CENT PER BRIE MAANDEN FRANCO PER POST REDACTIE-ADRES: Mr. J. H. VAN D00RNE, LANGE BERGSTRAAT 5, TELEF. 2048, SOESTDIJK voor AMERSFOORT en OMSTREKEN GEVESTIGD SKDEBT 1915 - DIRECTIE: A. 11. MAKTKNS Telefoon 2097, Van Weedestraat 37 t.o. den Heer Haremaker OFFICIEEL Bekendmakingen DIENSTPLICHT. De Burgemeester brengt ter kennis ie. dat het inschrijvingsregister en een daaruit opgemaakt alphabetisch register van de ingeschJevenen voor den dienstplicht lichting 1929, dezer gemeente, voor ieder ter inzage worden gelegd ter gemeentesec retarie, aldeeling Militaire Zaken, van 11 tot en met 22 Juni a.s. 2e. dat binnen dien tijd tegen deze registers bezwaar kan worden in gebracht bij een op ongezegeld papier geschreven en met redenen omkleed verzoekschrift, in te dienen bij den burgemeester en wel aan bovengenoemde aldeeling, geopend op werkdagen van des voormiddags 9 tot namiddags 12.30 uur en des n.m. van 2 tot 3 uur. Soest, 1 Juni 1928. De Burgemeester van Soest, G. DEKETH. Een eenvoudig man, Arthur Brooks, schreef over dit punt onlangs iets heel aardigs, toen hij zei: In onze ervaring van allen dag, spelen vriendschappen een groote rolWees er op bedacht, de vriendschappen, die door de jaren heen tot U zijn gekomen, te versterken, en bind zulke vrienden, in liefde en zelfverloochening, nauwer aan U Als we er de gelegenheid toe hebben, laten we dan goed doen jegens onzen mede- mensch, en laten we bewijzen dat we boven de vele verleidingen om het goede voorbij te laten gaan, verheven zijn. Schuw afgunst, vergeet te becritiseeren, kweek een vriendelijke manier van spreken aan, zie onbeleefdheden over het hoofd, vergeet minachting, verheug U in den bloei van anderen, en acht anderen beter dan U zelf. Dit alles schijnt weinig te zijn, maar de wereld zal dan, in onze houding jegens haar, zien van welk kaliber we zijn Ja zeker, en dan zullen we vrienden, goede vrienden om ons heen vergaren, van die vrienden, waarvan Robert Smith zei, dat één ervan meer waard is, dan alle edelgesteenten ter wereld. FLORlS C. Herinnering is de geur des levensvriendelijkheid je gens de levenden is de gouden keten die ons men- schen tezamen houdt. VAN AMBUROH. Een weinig nadenken en een weinig vriendelijkheid, zijn dikwijls meer waard dan een heeleboel geld. RUSKIN. Één goed vriend is meer waard, dan alle edelgesteen ten der aarde. ROBERT SMITH. Er doet zich in alle lagen der samen leving, door de geheele wereld een ernstig streven naarmeersajtmhoorïgheid, eensgezindheid en vriendelijkheid ge voelen, dat zich uit in verschillende groote acties voor hoog-menschelijke idealen als wereldvrede, internationale verbroe dering, internationale hulp-acties bij rampen, enz. Het is de gemanifesteerde in daden omgezette uitspraak van bij voorbeeld een Van Amburgb, dat „vriendelijkheid jegens de levenden de gouden keten is, die ons menschen te zamen houdt". Er worden in onzen tijd meer, mooiere en hechter vriendschappen gesloten en onderhouden, dan in eenig vroeger tijdperk. Ook de man, die ééns een misslag begint jegens de maatschappij en daarvoor in de stilte van de cel gelegenheid kreeg tot nadenken, wordt in deze algemeene strooming, in de richting van betere en vriendschappelijker onderlinge verhou dingen, opgenomen. Van vele zijden wordt herhaaldelijk een lans voor den gederailleerde gebroken. Nog onlangs kwam dit kleine pleidooi uit een gevan genis-centrum van overzeeWanneer een man, geen misdadiger in zijn hart, een vonnis heeft uitgezeten, dat hem door de maatschappij werd opgelegd, en de gevangenis verlaat met dat beetje geld, dat de staat hem verschaft, heeft hij het recht tot de maatschappij te zeggen„Ik heb betaald. Zorg er nu voor, dat ik niet voortdurend herinnerd wordt aan het feit, dat ik een misdaad beging. Wees sportief en geef me een kans". Hij heeft het recht dat te zeggen en misschien zegt hij dat ook. Waarop de maatschappij voortgaat en het pleidooi het eene oor in, het andere uit laat gaan. Gewoonlijk wordt 's mans strafregister een voortdurend hinderpaal gemaakt voor het bereiken van eenig succes buiten de gevangenismuren. Toch is er eenige vooruitgang in onze houding jegens den man met gevangenismerk. We onder werpen hem niet meer aan de kwellingen, die eenige generaties terug gewoonte waren. We zorgen er nu voor, dat hij licht heeft in zijn gevangenis, iets om geest en handen mee bezig te houden, lichaamsoefening, gezonde toestanden, enz. En we staan hem ten minste enkele van de gewone genoegens van het be staan toe We zijn breeder van op vatting, vriendelijker, en verdraagzamer jegens den gevangene geworden, gedu rende den tijd, dat hij een gevangene is. Nu is de tijd daar, dat, we vriende lijker ten opzichte van hem zouden zijn nadat hij ontslagen is Maar behalve de misdadigers jegens het geschreven recht, waarop onze sa menleving rust, zijn er in ons dagelijksch leven zoo vele, welke wel niet den handicap hebben van een rechterlijk vonnis, doch slechts dien, van een vonnis der menschen. Die gemeden, en veroor deeld worden, omdat zij ons éénmaal bedrogen, of ons éénmaal benadeelden, of griefden, of onrechtvaardig bejegen den. En die wij in onze gedachten nu voortaan aldoor belasten met ons af keurend vonnis. Wel, nu is de tijd daar, dat we vriendelijker ten opzichte van ook dezen zouden moeten zijn Doorzitten D18DO! Stukloopen Zonnebrand n iea en Smetten KAMERKRONIEK Over de pensioenwetten - Geen ophaling van alle controversen gewenscht De pensioenwet heeft rust noodig. Het begon al, zoodra we goed en wel onze neus binnen de deuren van de Tweede Kamer hadden gestoken de serie moties enz., die bij de voor gestelde wijziging van enkele artikelen van de pensioenwet 1922 werden inge diend. Meneer Gerhard (s.d.) opende de rij met een motie, die moest uit spreken, dat dit ontwerp slechts een zeer partieele wijziging brengt, ofschoon de wet nog geenszins aan redelijke eischen voldeed. En dat dus de pen sioenwet op verschillende hoofdpunten, o.a. betreffende hen, die aangesteld zijn op arbeidscontract, binnen niet al te langen tijd herziening behoefde. Mevr. Bakker-Nort vond de herziening ook te beperkt en betreurde voornamelijk, dat in 1925 de mogelijkheid is weggenomen voor de ambtenaren om vervroegd ouderdomspensioen (55 jaar) te vragen. Meneer Tilanus (c.h.) kon zich echter best voorstellen, dat de regeering niet zoo makkelijk ertoe overging, een wijzi ging van de pensioenwet aanhangig te maken, want dezelfde woorden ge bruikte minister de Geer later de pensioenwetgeving had behoefte aan rust. Waarmee hij evenwel niet wilde zeggen, dat de regeering voorstellen tot wijziging zou moeten alwijzen, die de pensioenlasten niet opvoeren. Maar van de motie-Gerhard wilde hij niet weten. Die zou de pensioenlast te veel verzwaren. En dan, meneer de Visser. De com munistische dan. We waren waaratje verlangend hem te zien. Waarom Ja, waarom Omdat er een zeer mystiek geheim rond hem zweefde. Was er einde der vorige week geen Openbare ver gadering van de Federatie Zuid-Holland der Communistische Partij Holland belegd, bijgewoond door een schare van zegge 25 personen En was daar niet, uit den mond van de befaamde „groep-Burink" den kreet vernomen „Waar is Lou de Visser, de vrouwen beul Geen wonder, dat wij, ridders van de pen, toch al niet vrij van een zekere romantische smet, een weinig nieuwsgierig waren naar den vermeenden rooden blauwbaard. Welk geheim ver- bergde Lou de Visser? We hadden gehoord, dat hij op een communistisch „congres" met een vrouw „geknokt" moest hebben. Zou hij daarnu over spreken We waren een weinig teleur gesteld, toen hij dan eindelijk opstond. Want er was niets bijzonders aan hem. Edoch, hij mag dan al geen „vrouwen beul" zijn, voor de regeering bleek hij toch allesbehalve vrindelijk. In het kort kwam zijn betoog hierop neer, dat de regeering halsstarrig was, het recht van amendement vernietigde en daar dit een conflict met de kamer beteekende dus maar zoo spoedig mogelijk moest vertrekken. Een parlement met eenig karakter zou tot zulk een regeering zeggen Scheer U weg I En daarmee kon de regeering en ook het parlement, het voorloopig doen. Al zeide meneer de Visser nog meer, bijv. dat voor hem hoofdzaak was, dat de oude rechten van het personeel werden hersteld en dat in de eerste plaats premievrij pensioen hersteld diende te worden. Mej. Westerrr.an (v.b.) nam liet argument van mevr. Bakker-Nort over en betreurde bovendien, dat geen ge legenheid tot pensioenneering werd geopend voor oud-leeraren van vroeger niet-gesubsidieerde inrichtingen van nijverheidsonderwijs. Natuurlijk was al dit praten over pensioenen en rechten voor al-of-niet ambtenaren den heer Braai (P.B.) een doorn in het oog. Hij kwam er tegenop, dat de regeering hier maar met milde hand gaf, terwijl de armbesturen niet voldoende hadden, om in den nood te voorzien. Niet de ééti 'alles en de ander niets, besloot hij. Meneer ter Laan (s.d.) was niet tevreden met deze „simpele wijzigingen" en steunde dus met warmte de motie-Ger hard, doch meneer van Dijk was pal tegenOmdat elke wijziging van de pensioenwet onmiddellijk andere wijzi gingen noodig maakte, waarvan de gevolgen niet te overzien waren. En hij voegde er de verzekering aan toe, dat al mocht de motie aangenomen worden, de regeering die toch wel naast zich neer zou leggen. Waarop minister de Geer kwam uiteen zetten, dat de regeering niet voornemens was geweest, een wijziging van de pensioenwet aanhangig te maken. Er was nog te veel achterstand in de uit voering der verschillende novellen dus, er was „rust noodig in de pen sioenwetgeving". De bedoeling van de onderhavige wijziging was alleen ge weest, de aanvulling van eenige concrete leemten in de wet, die aan het licht waren getreden en die tot tastbaar onrecht leidden. Op die punten moest de wet dus gewijzigd worden. Maar we moesten asjeblieft niet alle contro versen weer gaan ophalenWat niet wilde zeggen, dat de Kamer niet mocht amendeeren. Als dit alleen maar de materie zeil raakte, dan was er geen enkel bezwaar. En daar bleef het bij. Wel vluog meneer Braat den heer ter Laan in het haar figuurlijk gesproken natuurlijk omdat deze wat van hem had gezegd. Waarop hij het ook met den voorzitter aan den stok kreeg, omdat die niet wilde, dat meneer Braat over iets anders sprak dan de pensioenwet. En ten slotte werd de motie-Gerhard verworpen met 44 tegen 24 stemmen (s.d., v.d., 1 comm. en 4 r.k.). Bij de artikelen kwam er een amen dement op de proppen, van de com- DAMES- EN HEEREN- F. C. KU1JPERSTRAAT10 - TEL. 2169 geen vreemde eieren in zijn nest" le leggen. En de Kamer was volgzaam. „Onder worpen het is eenvoudig bar", zei Lou de Visser. Nu, en die kan het weten POLITICUS. BANKIERS BEHANDELEN ALLE lBAARN KANTOREN TE BUSSUM I SOEST missie van rapporteurs, strekkende om ook het personeel van de na 1 Mei 1924 door de gemeente gesubsidieerde nijverheidsscholen onder de wet te doen vallen. Dit werd warm gesteund door mej. Groeneweg (s.d.) en mevr. Bakker- Nort (v.d.). Als ook door meneer van Aalten (v.d.). Neen, zei de minister. Het druischt tegen het beginsel van de wet in. Onaannemlijkaldus was ten slotte zijn veto. Waarna meneer van Dijk (r.k.) het amendement maar introk. Doch intusschen had de minister wel zijn goede wil getoond en beloofd, daar hier sprake was van een geval, dat indertijd niet kon worden voorzien, een nieuwe partieele wijziging ad hoe te overwegen. Het zelfde lot trof nog twee andere amendementen, van de heeren Suring en van Gijn. Die, volgens den minister ook buiten den opzet van de wet gingen. En dusonaannemelijk. Even onaannemelijk, om dezelfde redenen, als een met veel vuur voor gedragen amendement-TiJanus (c.h.) om vrouwelijke ambtenaren al ol niet op eigen verzoek op 60-jarigen leeftijd pensioen te verleenen en een sub- amcndement-Bakker-Nort.om de bepaling te doen vervallen, dat het pensioen bij algemeenen maatregel van bestuur zou worden vastgesteld, zooals meneer Tilanus nog voorstelde. Er waren nog meer amendementen, van min oi meer belang. Maar de minister hield voet bij stuk, wilde zich alleen bij zijn eigen voorstel bepalen en verzocht beleefd blijft men kalm en helder indien men te voren gebruikt een paar X ENUWTABLETTEN Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Burgerlijke Stand GEBORENGerrit Johannes, z. v. M. Bos en N. Neuteboom Gerrit Willem, z. v. W. A. Veldhuizen en A. Landman Johannes, z. v. G. Sukel en G. vari de Laak Peter Jan, z. v. J. H. Houtman en L. van der Es Josephus Antonius Cor- nelis Maria, z. v. A. J. C. Koenders en C. A. A. Bijl Wilhelmina, d. v. G. v. d. Hoef en J. v. Klooster Peter, z. v. P. v. d. Pol en G. v. d. Pol Richarda Catharina, d. v. W. Kok en-C. M. Hilhorst. GEHUWDB. J. Buxtorff, 23 jr, en Th. W. Lammers, 25 jr. C. v. d. Hoff, 30 jr, en D. Wijnands, 26 jr, J. J. Engel, 25 jr, en C. Men- singa, 27 jr. H. Colvoort, 35 jr, en D. Koopman, 34 jr. L. M. v. Hattum, 25 jr, en W. A. Zieltjes, 18 jr. F. A. Kuijper, 27 jr, en E. M. Kuijer, 38 jr. OVERLEDENAaltje de Waal, 86 jr, wed. v. Nijhoff Catharina Geertry ten Pierik, 98 jr, geh. m. K. Braakman Berendina Verkuil 52 jr, geh. m. A. J. Kagenaar Mieke van Suydam, 60 jr, echtgen v. E. Strumpel Rigarda Cornelia Margarelha van Roomen, 7 dagen Jan Willem Bosboom, 67 jr, geh. m. E. C. Bot. deze f645.— in termijnen te doen be talen en zoo mag zij per „Gratia Deo", mogelijk 1200. - per jaar aflossen. En, als zij drie jaar betaald heelt dan is zij indien nog tot de levenden be- hoorende 73 jaar en kan dan verders tol '1 eindigen harer levensvlam, ge nieten van haar f1021. Dit is, waarde lezers, de consequentie van een op Christelijke (evensbeschou wing gerichte Staat. Dat is de roof-politiek van een naar draagkracht" betalende samenleving en noemt zulks dan nog regeeren En, dan moet ik nog lezen dat vorige week een zeker iemand, bijna als een martelaar door een rechtskundig ver dediger na een theatraale veriooningin vrijheid wordt gesteld, die n.b. f 2000.000 had willen onttrekken aan een faillieten boedel. Ook dit geschiedt onder een Christelijke Justitie en Regeering even goed als alle in den doofpot gestopte corruptie gevallen en andere praktijken. Ettelijke millioenen liggen te grijp door behoorlijke bewindsvoering. Maar dat durft men niet voldoende aan. Wel den penning en laatsten stuiver van duizenden, waar van 't boven door mij verhaalde, nog niet't ergste is. V. Soest, Mei 1928. Begeleiding Muziek-theorie, Compositie, Muziekgeschiedenis Condities f6.—, f4.50, f3.— per maand. Muziek in bruikleen. Spreekuur: 's Zaterdags van 1-2 N1EUWERHOEKSTRAAT 2. Zomersproeien ver dwijnen spoedig door een pot Sprutoi. Bij alle Drogisten. Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. DE FISCUS ALS „ROOFVOGEL' De Staat heeft zijn huishouding en dat hij daarvoor geld noodig heeft zal ieder weldenkend mensch erkennen, zoo goed als een ieder in deze huis houding „naar draagkracht" moet bij dragen, alhoewel't volgende een pijnlijke toestand schept voor de con sequentie „naar draagkracht" I De Telegraaf maakt melding van het volgende geval Een dame van vergevorderden leeftijd uit beschaafden stand moest met een inkomen van f607.— per jaar rond komen. Dat inkomen bestond uit rente van Vader's erfdeel f 115.en f 3.ouder domsrente, d.i. per jaar f156. samen f271.—. Daarbij kwam nog f336.per jaar, als toelage van een vermogende vriendin zoodat U geachte lezers, haar „inkomen" samengesteld ziet lot de f 607.Zij leed hiervan wat men noemt fatsoenlijke armoede. Kort geleden kwam de vermogende vriendin te overlijden en had haar gelukkig niet vergeten. Zij had bij tes tamentaire beschikking er voor gezorgd dat haar vriendin uit twee Levensver zekeringen een jaarlijks bedrag- van f 750.zou ontvangen en kwam hier mede de vroegere toelage van f336.— te vervallen. Zoodat zij in den vervolge kon leven fatsoenlijk van f 1021.per jaar. Helaas de grijpende en loerende fiscus deed zijn sprong en sprak grijnzend dal er nog zóó iets als een staat bestond en deze een gedeelte van f 645.aan successierechten toekwam. Zonder die nalatenschap zou zij moeten leven van f271.dat was te veel om dood te gaan en te weinig om te leven 1 Maar als zij die f 645.wil betalen dan komt zij aan ruim f 1000. per jaar I Stelt U zich dat eens voor Zes honderd en vijf en veertig guldens neerleggen en tot Uw dood van f271. op f1021.inkomen gestegen Maar, gij bezit géén cent Recht is recht, nietwaar En, een Staat die kort geleden weer f 13.000.000 voor 't bouwen van eenige laffe torpe dobooten voor de Ncd. Indische Bezit tingen heeft beschikbaar gesteld, zóó een zich Christelijk noemende Staat heelt geld geld noodig en daarom betaald ieder, maar dan cok ieder naar „draagkracht" mede. Zoo luidtde wet I De Belasting-Autoriteiten besloten in een vlaag van gevoel van naastenliefde, Voor Uw AUTOREPARATIËN is het billijkste adres i) TELEFOON 2001 TORENSTRAAT 7 LUXE VERHUUR-INRICHTING LXX1 Onze liefelijke gemeente is een zeer bijzondere gemeente. Daar is het altijd anders dan anders. In andere gemeenten komen Burgemeester en Wethouders in een verloren half uurtje tot de ontdekking dat er een verordening gemaakt moet worden. En dan steken ze een versche sigaar op, kijken mekaar eens aan, halen gewichtige vellen onbeschreven papier te voorschijn, hetwelk met gepaste ge wichtigheid voor zich wordt uitgespreid, slijpen een extra fijne punt aan d'r potlood, slaan de gemeentewet op, leggen die met de bladzijde die ze meenen noodig te kunnen hebben open, voor zich, schrapen d'r keel eens, en bellen dan om den secretaris om dien te verzoeken er voor te willen zorgen dat ten spoedigste op het gemeentehuis aanwezig is een soortgelijke verordening van de veertien meest nabij gelegen gemeenten. Na een maand of zoo komen de heeren weer bij elkaar, na de voorzorg genomen te hebben op gemeentekosten voldoende van thee en sigaren voorzien te zijn, het wordt een lange conferentie kijken mekaar eens aan, en bellen dan om den secretaris ten einde dien te vragen of hij al een uittreksel gemaakt heeft uit de veertien verordeningen der omliggende gemeenten. Indien dit zoo is kan men aan den slag gaan zoo niet dan wordt de conferentie een maand uitgesteld de thee en de sigaren komen tóch wel te pas. Na, laat ons zeggen een maand, is de zaak dan eindelijk zoover voor elkaar dat de heeren allemaal weten waar het om gaat, en wordt gebeld om den secretaris ten einde dezen te ver zoeken zijn concept-verordening voor te lezen, natuurlijk worden daarop onnoem baar veel aanmerkingen gemaakt, die de secretaris, als een wijs man, ijskoud ne geert, omdat de heeren over een maand toch niet eens meer weten wat ze gezegd hebben. Als liet dan zoover is komt de ontwerp-verordening in een speciale commissie ten einde daar met meer dan akelige sikurigheid onder de loupe te worden genomen wat de gemeente op een pond thee en anderhalf honderd sigaren komt te staan. In deze bewerking met succes volbracht dan worden alle stukken ter inzage gelegd voor de raads leden. Met noesten ijver werken deze zich in de zware materie in ditmaal zonder gemeentethee en gemeentesigaren houden er eindelooze conferenties over in hun fracties, halen alle zwakke plekjes eruit, en komen na verloop van enkele maanden ter vergaderinggewapend met een doorzicht en kennis waardoor B. en W.ganschelijk overschuwd worden Ten aanschouwe van een inspannend luisterend publiek worden amendementen aangenomen en verworpen komma's geschrapt of ingevoegd, soms zelfs heele artikelen anders geredigeerd als de secretaris zoo meesterlijk uit de veertien verordeningen der omliggendegemeenten had overgenomen, en ten slotte, na moeizame debatten van vier uur en langer, is de verordening ter wereld ge komen en slaakt de secretaris een zucht van verlossing. Dit, waarde lezers, is de normale wijze waarop een gemeentelijke veror dening wordt geboren. Hier in Soest gaat dat anders. Daar rekken B. en W. zich op een sloomen achtermiddag uit, bellen om den directeur van het grond bedrijf bevoorbeeld en zeggen tusschen twee geeuwen en een zucht in„Zeg |anus nogmaals waarde lezers het is rnaar bij wijze van spreken „Zeg Janus nou most jij er toch eris een verordeninkie op het grondbedrijf maken" En als janus dan eens op een regen- aehtigen morgen den geest krijgt, schrudt ie een verordeninkie op het grondbedrijf in mekaar. En als bijgeval eens de raadsagenda niet te veel punten heeft zegt de secretaris tegen den burgemees ter „Zeg, we konden dat verordeninkie d'r nog wel bij pooten, anders is het menu zoo mager". En als de raadsver gadering dan plaats vindt, kijken de raadsleden als mesjoege legen die verordening aan, knikkebollen eens als de voorzitter het aan de orde brengt en knikkebollen nog eens als de voor zitter vraagt of ze er allemaal mee accoord gaan. En een jaar of vier erna komen een andere B. en W. en een andere raad tot de ontdekking dat ze een heel aardig verordeninkie op het grondbedrijf hebben, maar dat niemand eigenlijk weet wat het allemaal precies beteekent. Met het gevolg dat de Burgerpa een vlugschrift uitgeeft van zeven tien pagina's klein gedrukt waarin hij zijn meening uiteenzet en de wethouder een brochure laat drukken van twee en twintig pagina's waarin hij vindt dal de meening van den burgerpa niet juist isen een raadslid een rondschrijven richt tot alle de raadsleden waarin hij hen bezweert dat B. en W. het allebei heelegaar mis hebben en dat hij de eenige ware wijsheid verkondigt. Waarna alle kranten van ons liefelijk dorpje zich beijveren om iemand te vinden om over dat verordeninkie nou eris een artikeltje te schrijven en al die meeningen te bestrijden. Totdat ten slotte de burgerpa in een vlaag van moedeloosheid, als 't geen wanhoop is, den knoop doorhakt en een raadsver gadering belegt ten einde den raad te laten beslissen wie er nou eigenlijk gelijk heeft. En zoo zullen we dan aanstaande Woensdag het heugelijk feit beleven dat de Raad onzer liefelijke gemeente gaal vergaderen om uit te maken wat Janus toch eigenlijk wel bedoeld heeft toen hij vijf jaar geleden dat verordeninkie op een regenachtigen morgen in mekaar schroefde, zulks op last van zijn directe chefs, dewelke hem zulks bevalen tusschen twee geeuwen en een zucht Het belooft zeer gezellig te worden. BRANDNETEL. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Zenuw-Tabletten 75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Plaatselifk Nieuws. VERBLINDENDE LICHTEN EN DE GEVOLGEN. De politie te Soesterberg hield Zon dagavond j.l. te omstreeks 10.30 uur een autobestuurder aan wegens het verblin dende licht hetwelk de lantaarns zijner auto uitstraalden. Een der inzittenden, die onder den invloed van sterken drank verkeerde, maakte zich hierover vreeselijk dik en wenschte niet door een boerenveldwach- ter bekeurd te worden. Na herhaalde sommatie van bedoelden agent van politie om den mond te houden en in de auto te blijven zitten, waaraan de „dronkenboer" niet voldeed, werd hij ten slotte, na een hevig verzet door de politie, met behulp van een ingezetene medegenomen naar het arrestantenlokaal. Aldaar gearriveerd zijnde, kreeg de man als tractatie een proces-verbaal wegens openbare dronkenschap en wederspannigheid tegen de politie bij de uitoefening zijner functie. AANRIJDING Door het links nemen van de bocht had op den Langen Brinkweg, hoek Nieuwesteeg een aanrijding plaats tus schen een autobestuurder en een wiel- rijdster. De wielrijdster, Mej. H. A N. van hier, bekwam eenige kwetsuren aan been en hand, terwijl haar rijwiel werd beschadigd. Tegen den autobestuurder werd proces-verbaal opgemaakt wegens het links door de bocht rijden. RIJKSTELEFOON BAARN—SOEST Nieuwe aansluiting 2090 Gobels Steenkolenhandel N.V., bijkantoor Soest, Torenstraat 10. 2061 Alblas G. G. J., Automobiel-Cen trale, v. Weedestraat 5 Soest. AUTO TEGEN EEN ELECTRISCHE PAAL GEBOTST. Zaterdagnacht j.l. werd de politie te Soesterberg gewaarschuwd, dat een vierwielig motorrijtuig aan de Banning- straat—hoek Vliegkamp tegen een ter plaatse staande paal der electrische geleiding was aangebotst. De botsing moet nogal hevig geweest zijn, aangezien de paal finaal afgeknapt is. De inzittenden, een tweetal jongelui uit Bilthoven, bekwamen hoegenaamd geen letsel. Wij vernamen, dat de aangebrachte schade zal worden vergoed en dat dit ongeval waarschijnlijk js veroorzaakt door het rijden zonder licht. •tabletten j

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 1