N.V. Göbel's STEENKOLENHANDEL kantoor: torenstr. 10Handel in alle soorten Huisbrand- en lndustriekolin Likdoorntinctuur S. DE ZOETE Malta-Aardappelen fijne Vleeschwaren Openbare Jerknnpini Dr. RUPERT B. KRAAL, Drogist A.J.HEINS-Soest Gebr. GIELEN Uvy Haar Dr. ABRAHAM KUYPER OVER MENSCH EN DIER. Meisje, B.z.a. net Meisje Likdoorns en Eeltgezwellen TEL. 2121 - SOESTDIJK Net Meisje Dagmeisje gevraagd 'Dagmeisje, Meisje, Meisje of Werkster, Dagmeisje Vriendin, Te huur aangeboden Motorfiets. Kloeken met kuikens in kwaliteit het beste Inprijs het goedkoopste DE SOESTER VIJZEL Gïjsbert Maris Neemt proef van onze G. van Munster Dinsdag 12 Juni 1928 publiek verkoopen Een Villa met Erf Tuin en Schuur, Publieke Verkooping DONDERDAG 21 JUNI 1928 DONDERDAG 28 JUN11928 BOUWLAND 8 8 8 8 BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERING MAISON PLESMAN Publieke Verkooping Donderdag 21 Juni1928 Donderdag 28Juni1928 BOUWLAND 10.00 Gld BAARN SOESTDIJK TELEFOON 2090 Speciaal adres voor betere Anthraciet-soorlen lSTE LUSTRUM KEUELCLUB TE SOESTERBERU. Ter gelegenheid van bovengenoemde herdenking, was Dinsdagavond j.1. in het hotel 't „Zwaantje" te Soesterberg een feestavond georganiseerd, waarvoor groote belangstelling bestond. De groote zaal van genoemd hotel was bij het uitspreken van het openings woord door n Voorzitter van dezen club dan ooi. met talrijk publiek gevuld dat hij hartelijk welkom heette. Namens de feestcommissie voerde vervolgens het woord de heer Groote- wal die de uiteenzetting van den Voor zitter over dit lustrum nog eens naar voren bracht, waarbij men kon vernemen dat het kegelspel niet precies 5 jaren door genoemde club was beoefend ge worden, doch afgezien daarvan hoopte hij dat de aanwezigen zich mochten amuseeren. Spreker bracht dank aan allen die tot het slagen van dezen avond hadden medegewerkt, in 't bijzonder aan Mej. v. Lint die de zaal gratis had af gestaan en vele winkeliers voor hunne advertentie's in het programmahoekje. Door den Voorzitter der Voetbalver. „Soesterberg" werd den heer Grootewal een fraaie bloemenmand aangeboden, waarbij hij namens die Vereeniging dank werd gebracht voor de aangename sa menleving die er steeds heerschte en den heer Grootewal met dezen dag complimenteerde. Een uitstekend jasz-band orkest voerde eenige mooie nummers uit, waarna een begin werd gemaakt met het optreden van den gevierden Humorist Kees Pruis. Wij hoorden hem reeds eenige malen optreden voor de Microfoon van den A.V.R.O. waarbij wij ons herinnerden zijne kunstige fluit-prestaties waarmede deze gevierde zanger zijn liedjes aanvult. En het aanhooren daarvan doet onwillekeurig het applaus in de handen jeuken. „Kees" had spoedig cor-tict met zijn gehoor en moest telkens een uitbundig en warm applaus in ontvangt nemen, zoodat zijn eerste optreden te S'berg een zeer dankbaar publiek vond. Een excentriek goochelaar bracht met verschillende aardigetooverexperimenten afwisseling in het programma, terwijl het orkest zich ook niet onbetuigd liet. Kees Pruis liet zich nog dikwijls hooren met zijn geestige moppentrom mel en aardige liedjes, waarbij de massazang natuurlijk niet vergeten werd. Zijn partner begeleide.hem op verdien stelijke wijze op het klavier, waarvoor Kees hem in de gebrachte hulde liet deelen. Zoo langzamerhand naderde het tijdstip waarop een aanvang werd gemaakt met het bal, waarbij de bekende vliegenier Piet v. d. Griendt de leiding had Deze man der lucht blijkt niet alleen voortreffelijk met het hoogtestuur te kunnen omgaan, toch toonde ook met veel vaardigheid het gezelschap op den beganen grond te kunnen leiden. Het was dan ook een zeer gevorderd nachtelijk uur toen het sein gegeven werd van het einde van dit feest. Het Bestuur der Kegelclub kan met veel voldoening op dezen feestavond terugzien. POSTDU1VENVEREEN. „DEZWALUW' Genoemde vereeniging hield Zondag 3 Juni een wedvlucht vanaf Orleans (533 K.M.) waaraan door 81 duiven werd deelgenomen. Gelost om 6 uur werd de eerste duif getoond om 3 uur 57 min door H. Pauw, welke hiermee winnaar werd der groot zilveren medaille uitge loofd door een bestuurslid. De verdere prijzen werden als volgt gewonnen H. Pauw, le, 4e. M. v. Kooi, 2e. J. v. d. Brink, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15e. H. Onwezen, 7e, 16e. G. Vonk, 9e. B. Groenevelt, 12e. J. Mulders, l3e. P. v. d. Brink, 14e. RAADSVERGADERING. De Raad der gemeente Soest is in openbaJe vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 13 Juni a.s. des avonds 7.30 uur, ter behandeling van de na volgende AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 23 Mei 1928. 2. Bespreking interpretatie der Be- heerverordening Grondbedrijf. wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten het valt niet meer uit indien gij des morgens een weinig PUROL tusschen de handen wrijft en dit door de haren uitstrijkt, 't Voldoet iedereen. JAARLIJKSCHE H. SACRAMENTS PROCESSIE De jaarlijksche groote processie te Soesterberg wordt gehouden op Zondag 10 Juni a.s. na het Lof dat om 5 uur plaats heeft. Aangezien het telken jare is gebleken dat er deelnemers aan de processie alhier op Sacramentsdag komen, zij medegedeeld, dat deze dus niet plaats heeft op Sacramentsdag doch op Zondag a.s. DEMOCRATISCHE PARTIJ Afd. Soest In de verleden week gehouden ver gadering van bovengenoemde Partij, werd door de L 'en een definitief bestuur gekozen. De heer Busch, die tot op heden de functie van Voorzitter waarnam, trad als zoodanig, wegens drukke werkzaamhe den, af. Als Voorzitter der afdeeling werd ge kozen den heer R. Kooi, terwijl de heeren H. Groen en W. F. van Riet respectievelijk als Secretaris en Penning meester werden gekozen. Als 2de Voorzitter werd gekozen den heer C. v. Manen en als 2de Secretaris den heer C. van Kooi. De dames J. Verwoerd en A. P. F. van DijkMaiclin werden tot algemeene bestuursleden benoemd. Het adres van het Secretariaat der Afd. is Dorresteinweg 1, alhier. GEVONDEN VOORWERPEN. Een paardendeken, auto zwengel, nummerplaat van motorrijtuig, lipsleulel, twee huissleutels, reflector van een rij wiel, autokussen, kinderportemonnaie, ijzeren hoepel, lidmaatschapkaart. Te Soesterberg gevondenEen rij- wielbelastingmerk, drie sleutels aan een touwtje. Aangeloopen een hond en aangevlogen een postduif. RELIGIE en KUNST GEESTELIJK LEVEN Daar is een kracht uit hooger kracht gesproten Die 't zinkend hart des menschen schoort, Die 't opvoert naar een hooger oord. Die 't vastklemt, als de stam z'n loten, Als moederarmen 't schreiend wicht Aan de eerste bron van liefde en licht, Die 't opheft, als het dreigt te zinken ln 't slijk waarin het zich bewoog. Daar is een kracht die 't schemerend oog Omhoog richt, waar 't de ster ziet blinken, Die aan de kim der toekomst rijst, Op d' adel van onze afkomst wijst, En vast doet houden aan 't begeeren Om tot die afkomst weer te keeren, Daar is een gloed die alles kleurt. En 't laagste hoog maakt. Die het leven, Door winterproza wreed ontgeurd, De lente schoonheid weer kan geven. Een adem die verloren frischheid toovert Geschonden reinheid rein wascht als weleer, En op de macht van 't kille heden weer Het waas van 's levens eersten droom herovert. Daar is een hand die wenkt en noodt Om weer te keeren waar wij waren. Voor ons deze aarde een wijkplaats bood Voor weinig, ras vervlogen jaren. Daar is een stem die hoorbaar fluistert Ginds, ginds, daar waart ge en keert ge weer Ras valt de keten die U kluistert Dra ziet ge op aarde en stof als korte droomen neer! Die kracht, die gloed, die hand, 't is poëzie I Zij leeft in alles, overal 1 O, zonder haar, Hoe dor en guur waar 't leven! Wie, Wie derft haar warmte en noemt zich levend Waar Ontbreekt haar gloed geheel Zie rond, En luister! Luister naar de klanken Van 't suizend loof dat weemoed kweekt, Dat van geloof en hoop en liefde spreekt, En opwekt om te bidden en te danken. Zie rond en staar op 't firmament Dat stof als wij, maar boven de aard verheven, In elke ster een lofdicht schijnt te geven, In elke straal een danklied neder zendt. Zie rund en hoor hoe de oceaan Z'n stemmen voortstuwt langs de stranden Nu zacht en lieflijk als aan banden, En dan weer ongetemd z'n krijgdicht op doet gaan Hoor hoe hij juicht, als waar het hem bewust Dat eens Gods geest gerust heeft op z'n waken, Hoor hoe hij 't uitgilt in z'n klatren, Dat hem Gods adem heeft gekust Hoor hoe z'n kracht, in stormen sprekend Met dondrend schuim op rots en klippen brekend, Oflieflijk murmelend, eeuwen lang Zich oplost in één enklen zang. t Is alles poëzie SPORT VOETBAL E. S. V. A. C. (Serie-wedstrijden D.U.C. te den Dolder) Hoewel met 6 invallers moest worden gespeeld, versloeg het le elftal het vrij zwakke „Schalkwijk" met 42 door deze overwinning moet Zondag 17 Juni gespeeld worden om de le, 2e of 3e prijs. Welke tegenstander is nog niet bekend, daar dit a.s. Zondag in dc voorronde te den Dolder zal worden uitgemaakt. Voor a.s. Zondag zijn geen wedstrijden vastgesteld. SOESTDIJK 1—H1LVERT 1 6—3 Om 2.30 uur stelde zich Zondag n.nr de beide elftallen op. Hilvert telde drie invallers, Soestdijk één. De gasten leverden een vlug spel en met een 2—1 voorsprong gingen ze de rust in, Na de thee werkt Soestdijk zich flink los en voordat Hilvert op adem komt staat de stand voor Soestdijk 3 Hilvert maakt nog een mooie doorbraak welke met een doelpunt wort beloond. Daarna weet de Soestdijk-voorhoed.e nog driemaal te scoren en komt het einde met een 63 overwinning voor Soestdijk. Zondag a.s. om 1 uur n.m. op het terrein van D.U.C. te Den Dolder, zullen W.D.O. ISoestdijk I tegen elkander komen, om te trachten de winnaarsronde te bereiken van de Seriewedstrijden van D.U.C. W.D.O. is ons onbekend, maar volgens de competitiestand een niet te onder schatten tegenpartij, daarom opgelet heeren en tracht de reeks overwinningen der laatste weken met nog een te ver meerderen. Het 2e elftal gaat naar „Sopla" om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen het 3e elftal dier vereeniging. Dit kan een mooie wedstrijd worden. Overpeinzing naar aanleiding van Joel 1 20. „Ook schreeuwt elk beest des velds tot U Wordt er over het algemeen wel veel voor de dieren meegevoeld Uit Joël spreekt dat meegevoel wel. Er is verzengende droogte geweest, en er is geen water en evenals de mensch schreeuwt het beest des velds tot God. Van dit meeleven met de dieren is de Openbaring in de Heilige Schrift vol. In Gods Woord staat achter den mensch altoos het dier. In het paradijs verga deren de dieren zich om den pas ge schapen mensch, en Adam's eerste bezigheid is, zich met de dieren in te laten, ze te doorzien in hun wezen, en en naar dit inzicht in hun wezen, een eigennaam te geven. Gods eerste wilsbeschikking is, dat de mensch over de dieren-heerschappij zal bezitten. Met Noach en zijn gezin gaan straks paarsgewijze de dieren in de arke der behoudenis. Na den zond vloed geeft God last, dat al het gedierte met Noach de arke zal uitgaan. Evenals de menschen ontvangt bij dit uitgaan het gedierte een zegen van Boven, en zegt die zegenende belofte, dat ook der dieren voortbestaan gewaarborgd zal wezen. Waar ge in den grooten gang der historie ook den mensch ziet op treden, altoos bespreekt de Schrift er het dier bij. „Straks wordt het dier zelfs in Gods heiligen eeredienst opgenomen. Het lam en het rund wordt met de duif en tortelduif ten offer gewijd. Het bloed van het geofferde dier wordt symbool van het bloed van het Godslam, dat ons zoen en vrede zal aanbrengen. De Messias wordt als het „Lam Gods" door den Dooper geëerd. Hij wordt vergeleken bij den Leeuw uit Juda's stam. „De profetie getuigt van het rijk des vredes, waarin de tamme en de wilde dieren saam in vrede zullen nederliggen. En als de Apocalypse (Openb. Johannes) zich op Pathmos voor den Ziener ontsluit, ontsluit, zijn 't wederom dierengestalten, die zich om denTroon Gods bijeenvoegen. Rondom den Troon, zoo lezen we, waren vier dieren, zijnde vol oogen van voren en van anderen. Er is de leeuw, er is het rund, er is de arend, en als vierde dier is er de mensch, die hier zelfs onder de dieren genoemd wordt. „Ook in Jezus' optreden hooren we van de muschkens die twee om één penningske worden verkocht, en evenzoo van het lam dat op een Sabbath ver drinken zou, en al was het Sabbath, gered moest worden. Zoo is 't heel de Schrift door een bezig-zijn met 't dier, als in 't leven der menschen van allen kant meetellend. Heel de Schrift door is het dier van beteekenis. Gods zorge gaat niet alleen over de menschen, maar ook over de dieren. De leeuwerik moet in zang eiken morgen onzen God ver heerlijken. En niet alleen tusschen God en ons menschen, maar ook tusschen onzen God en de dierenwereld bestaat zoo roerende betrekking, dat de profeet het uitspreken durft, dat ook het dor stende dier niet maar loeit en kermt, maar als kon 't zelf aanbidden, schreeuwt tot God. „Nu voelen wij dien hand tusschen dier en mensch veelzins nog", gaat de schrijver voort. „Men ziet 't bij oude huisdieren, bij den zangvogel in de kooi, bij den trouwen hond die ons verzelf, bij den kleinen miauwenden viervoeter. Ook met het rijpaard leeft de ruiter veelszins saam. En niet minder ontwaart dit saamleven tusschen kudde en herder, en zoo ook tusschen 't rund en den landman. „Maar de plaats, die God in Zijn Scheppingsordonnantie aan het dier aanwees, neemt 't toch in ons gewone leven, vooral in het leven van den stedeling, niet meer in. Er is ernstige studie van de geleerden, om 't wondere leven van spin en mier er bij te ont raadselen. De kunstschilder spant zich om n& te doen wat eens Potter op het doek tooverde. Het paardenspel en vooral het Bioscoop lokt. De veemarkt trekt aan. Ook zijn er, die haar pratheid op paard hond of kat in 't sentimenteele overdrijven. Maar in't gemeen genomen spreekt er onder ons voor de dieren wereld weinig hart. Men voelt niet, dat de wereld der dieren een eigen Schepping is, die onzen God in het werk Zijner handen moet verheerlijken, en die, niet alleen uit winst en uit genotzucht, maar ook om Gods wille ons belang moet inboezemen. „Het is een wereld zoo vol wonderen. Wie er acht op geeft, vindt zich als mensch zoo telkens door het dier be schaamd. Denk aan de trouw van den hond, aan de zorge van den kloekhen voor hear kiekens, aan dat vroeg op zijn van musch en leeuwerik, om, uur na uur, rusteloos aldoor, een graantje of grasje voor de jongen in 't nest op te pikken. „Ook aan de zich zelfverloochenende woede, waarmee elk moederdier voor de jongen, tegen wie 't nest aanvalt, opvliegt. De dierenwereld is een zoo wonderlijke openbaring van Gods hei lige kunst, om toonbeelden van zijn bedoelen in 't leven, dat ons omringt, als in te tooveren. „De dierenwereld, ze lijdt om den mensch, en helaas maar al te vaak door den mensch. En daarom, als elk beest in den nood tot God schreeuwt, dan roept 't ook tot ons menschen om ont ferming. Dat schreeuwen van het dier tot God zullen wij ook, menschen, beluisteren, en er een echo op geven uit ons hart". Aldus de aantrekkelijke overpeinzing van wijlen Dr. Abraham Kuyper, die wij ons veroorlooven, grootendeels over te nemen. De schrijver had uit het Oude Testament gemakkelijk nog meer voor beelden kunnen aanhalen van zorg voor de dieren. Denk maar aan de Tien Geboden. Maar of de liefde en het medelijden voor de dieren nu minder zouden zijn dan in oude tijden, wij gelooven het niet. Wie was ook weer de wijsgeer uit de 19e eeuw, die zeide, dat de eenige vooruitgang, dien de nieuwe tijd in zedelijkheid toonde, was de erkenning, dat de menschen niet alleen plichten hebben tegenover elkander, maar ook tegenover de dieren De verteedering, waarvan Allard Pierson sprak, al tusschen menschen gekomen, heeft zich ook over de dieren uitgestrekt. Maar nog veel te weinig nig algemeen, dat is waar. (Weekbl. v. Dierenvr.) Kerkberichten. SOEST Ned. Herv. Kerk Zondag 10 Juni. Voorm. 10 uur Ds. J. I. van Schaick. Nam. 2 uur Ds. J. I. van Schaick. Bediening van den H. D. Nam. 6 uur Ds. J. Ch. W. Kruis- hoop. SOESTDIJK Rembrandtzaal Vm. 10 uur Ds. Kruishoop. GEREFORMEERDE KERK Julia n astraat Voorm. 10 uur Ds. J. v. d. Meulen. Nam. half 6 ds. B. Alkema. Soesterbergschestraat Voorm. 10 uur Ds. B. Alkema. Nam. half 6 Ds. J. v. d. Meulen. CHRISTELIJK OEREF. KERK julianastraat Voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur Leesdienst. Woensdag 13 Juni, nam. 7.30 uur Ds. P. de Smit van Boskoop. VRIJZ. GODSDIENSTIGEN Gebouw Religie en Kunst Kembrandtlaan Voorm. half 11 Ds. F. W. J. van de Poel van Tiel. Dinsdag 12 Juni, 's avonds 7 30 uur, Historische Kring „Ferdinand Huyck". Zondag 10 Juni is aanwezig ADVERTENTIËN LOUS en JAN HOUTMAN, geven kennis an de geboorte van hun Zoon PETER JAN Soest, 3 Juni 1928. Bij beschikking der Arrondissements-Recht- bank te Utrecht dd. 6 Juni 1928 is het fail lissement van F. F. CAMPAGNE, wonende te Soest aan de Parklaan No. 13 opgeheven wegens gebrek aan baten. De Curator: Mr. H. J. G. JANSSEN VAN RAAY Baarn, Cantonlaan 5. Gevraagd net voor ochtenduren, (8—2 uur). Tandarts H1RDES, Sophialaan 13. voor dag en nacht, v.g.g.i van dit blad. Br. no. 285 bur. verdwijnen binnen 3 4 dagen door het gebruik van een fleschje Prijs per fleschje met penseel en gebruiks aanwijzing 45 cent. P.G., b.z.a. tegen 18 Juni als meisje-alleen. Brieven onder letter A Bureau van dit Blad. Molenstraat 23 O.Z. Wordt gevraagd een net niet beneden 16 jaar. Burg. Grothestraat 37. Er b.z.a. een net 19 jaar, voor dag en nacht, v.g.g.v., niet bij kinderen. Br. Letter Z Bureau van dit Blad. Gevraagd net voor de morgenuren, in klein gezin. Zondags vrij. Julianastraat 50c. Gevraagd tegen 15 Juni of later een handig Dagmeisje, niet ben. 15 jaar, uit besch. gez. Werkuren en loon later overeen te komen. Zich aan te melden Mevr. Tissot v. Patot, Bartilottilaan 23, Vosseveld Soest. Jonge Dame, 24 jaar, zoekt beschaafde ongeveer zelfde leeftijd. Brieven onder no. Bureau van dit Blad. tegen 1 Aug., 2 ongem. kamers met gebruik van keuken, voor ééne dame, omtrek halte Soestdijk aan den straatweg. Brieven Ietter K Bureau van dit Blad. Tegen spotprijs te koop een Molenstraat 17. A.s. Vrijdag 15 Juni af te geven, kuikens 25 cent, kloeken f2.50, liefst vooTuit bestellen. Veldhuizen, Praamgracht 27. BURG. GROTHESTR. 41 - Tel. 2140 Groenten, Fruit en Aardappelen, Binnen- en Buitenlandsch Fruit ONTVANGEN Handel in Kunstmeststoffen, - Turfstrooise! en Granen - MIDDELWIJKSTRAAT 18 - TEL. 2141 ELECTRISCHE BRILLENSL1JPERJJ TORENSTRAAT 1B TELEF. 2127 FDTO ARTIKELEN, ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN Aanbevelend ASSISTENT APOTHEKER Ziet en vergelijkt onze prijzen per ons Ham 1ste soort35 cent Schouderham28 Mager gekookt Hamspek 25 Vleeschkaas 25 Ossenrookvleesch 25 Tongenworst18 Plockworst20 Sn ij worst18 Ontbijtspek (mager) 16 Kalfsleverworst15 Smeerleverworst14 Haagsche 15 Gekookte worst16 Preskop15 Bloedworst12 Boterhamworst15 Paardenrookvleesch zeer fijn, 35 ct. p. p. Beleefd aanbevelend S O KS TE RB. STRAAT 8 F Nots. A. O. DAMMERS te Soest zal op 's vm. 11 uur i. h. Hotel „Eemland" a. d. v. Weedestraat te Soest a. d. Korten Melmweg No. 7 te Soest, kad. Sectie H no. 3476 groot 4.58 Aren. Aanv. en bet. 15 Juli 1928. Bez. alle werkd. van 10—12 uur en 2—4 uur. Breeder bij biljetten. SOEST Notaris Mr. Dr. A. E. SCHOUTEN te Baarn, zal op bij opbod en op telkens des voormiddags te 11 uur in het Hotel „Eemland" aan de Van Weedestraat 32a te Soest, PUBLIEK VERKOOPEN: EEN PERCEEL gelegen te Soest aan den Hellingweg met uitweg aan de Beetzlaan, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H Nos. 1713 en 3334 tezamen groot 1.38.32 H.A. Het perceel is door zijn ligging bijzonder geschikt om als bouwterrein te worden ge ëxploiteerd. Te bezichtigen dagelijks en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 Aug. 1928 met gestanddoening der loopende huur. Meerdere inlichtingen te verkrijgen bij boven- genoemden Notaris. OOOOCWOO00OOOOO0OOOOOO0OO0OO 9 9. LAANSTRAAT 77 - TEL. 104 S X BAARN g O O OOÖO<XX)CXSOOOOÖOOOCX)ÖOOOOOOÖO SOEST Notarissen Mr. Dr. A. E. SCHOUTEN te Baarn en J. A. H. HUGENHOLTZ te Am sterdam, zullen op bij opbod in perceelen en op bij afslag in perceelen en combinaties telkens des voormiddags te 11 uur in het Hotel „EEMLAND" aan de van Weedestraat 32a te Soest PUBLIEK VERKOOPEN EEN PERCEEL te Soest gelegen ten Zuiden van- en onmid dellijk grenzende aan den Lazarusberg en uitkomende aan de Korte Bergstraat, kad. bekend sectie H Nos. 2349 en 2493, ter totale oppervlakte van 2.09.30 H.A. Te veilen in 3 perceelen en combinaties. Het terrein valt binnen het nieuwe uitbrei dingsplan der gemeente Soest en is door zijn ligging op eene der mooiste punten van Soest bijzonder geschikt om als bouwterrein te worden geëxploiteerd. Dagelijks te bezichtigen en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op I Augustus 1928 met gestanddoening der loopende huur. Meerdere inlichtingen, alsmede situatiekaartje, waarop de perceelen, alsmede de wegen- en plantsoen-aanleg ingevolge het uitbreidings plan zijn aangegeven, verkrijgbaar ten kantore van bovengenoemde Notarissen. LUCULLUS l ketel compleet 10 glazen 1 L. 5 glazen s/, L. onder garantie

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 2