Ml Eiectr. Timmerbdrijf MOOIE HUID STORMSCHADE! Garage Joh. van Geerestein Soest StockMichelin-, Dunlop- en Kellybanben Tevens Autogene lasch- en snij-inrichting 0. Baains, Dierenarts ieparatie - InriÉag. van Handen en Gelaat Neemt gelden - a Deposito - Verstrekt Credieten op korten termijn. AMEUBLEMENTEN WONINGBUREAU P. MAN J. GEIJTENBEEK Gaatgijverfiuizeo Aanleg van Gas- en Waterleiding De Landbouwbank Paarcfsovleesch VENDUHUIS verkrijgt men door ogr- Ziet onze reclame I Meubelmag. Wed. W. J. van Ee f BIRKTSTRAAT 45 Reparatie-Inrichting voor alle Motoren f „APOLLO" SOEST H.IHI. AANNEMERS Ramen, Deuren, Kozijnen, Trappen enz. enz. R. VAN BURGSTEDEh Handel in Aardappelen Groenten en Fruit Staines Inlaids Linoleum Bal op 538 Amersfoort S. Menko Bioemist M. VAN AMERONGEN zichzelf recommandeert. Firma GEBRs, STAAL YiELSEF. B 355 C. KRAASJENHAGEN Aanleg en Onderhoud van Tuinen J. VAN GOOR, Spoorstraat 26, Teief. 2256, Soestdijk Expeditie: SoestSoestdijkJlmsterdam J. C. KOELINK, Taimalaan 15 - Telefoon 118 Lood- en Zinkwerkei* te Utrecht Staaf op 31 Mei 1928 Vioolschool van H. de NEEV Tip Top Foto's Vackensttteasch Wed. J. G. PQHUVIAN Korte Brinkweg Uit de hand te koop NIANNEN-ZANGVEHEON/T en „APOLLO's KINDERKOOR" de Heer E. HARTOG «e Baarn 4 stoelen, 2 crepeaux, voor slechts f 85.- Behangerij en Stoffeerderij /oor VILLA'S f 0.60, voor Inboedels f 0.30 per Mille WIJ TER BRAKE VAN STEGEREN Co., ALMELO Vraagt prijscouranten bij onze Agenten Wi-nacht y een GOUDKOOP ADRES voor VRAAGT DAN PRIJSOPGAVE AAN N1E U WSTRAAT 55 doet een verbruiker na jaren en jaren w e g, omdat het ten slotte begint te vervelen Verslijten doet men het echter niet KLAARWATERWEG 13 SOEST en wij zijn direct bij U De hoogste waarde betaalt onder- geteekende voor alle soorten meubilaire goederen, bed den, ledikanten, kleeden, tapijten, boe ken, goud, zilver, brandkasten, piano's, orgels, antiquiten, geheeie of ged. in boedels en verder alles war waarde heeft. Contante betaling. Steeds aan huis te ontbieden. Langestraat 10QB Tel. Interc. 538 Amersfoort. J. MENKO BeC ,gd Makelaar-Taxateur Beiast zich met pub', veilingen enz. Burg. Grothestraat 4 - Teief. 2113. Levert Bloemwerken voor alle gelegenheden Aanleg en onderhoud van Tuinen Alle Bloem en Tuinzaden ontvangen van J. B. Wijs Amsterdam. Prijscour. verkrijgbaar. BELEEFD AANBEVELEND □f vertrekken laat Uw Inboedel geheel of gedeeltelijk publiek ver- koopon deer VENDUMEESTER Zeister Venduhuis, Voarheuvei 4! Daarom is het 'n 'dankbaar artikel hetwelk Stalen met prijsopgaaf worden op verlangen gaarne toegezonden door Woninginrichters - Heuvelweg 8 BLOEMISTERIJ „KWEEKLU3T" Steenhofstraat 1 - Soestdijk Teief. 2178 Heden nieuwe Bloem en Tuinzaden ontvangen Beleefd aanbevelend voor alle soorten BLOEMWERKEN. V./II. VAN I)EN BROEK Bestelhuis: SOESTDIJK, Wed. D. Haks, Tel. 2037 SOEST, Visser-s Boekhandel, 2272 AMSTERDAM, Stroomarkt 19, 43919 VERHUIZINGEN EN TRANSPORTEN tegen zeer concurreerende prijzen Electro Technisch Installatie-Bureau Caxltel.. Ui l Oude Gracht 113 OPGERICHT 1897 - £as 47.281.16 Accepten 2.960.950.— Belegd Reservefonds 157.035.18 1.500.000.— 240240.46 795.939.97 Aandeelen Rekeninghouders Diversen Kapitaal Reservefonds Deposito o.g. Verdisconteerde promessen Diversen 2.500.000. 166.602.68 1 348 457.94 Sanitaire Werken 5.701.446.77 LANQEBRINKWEG 13. Onderricht voor alle Strijkinstrumenten en Mandolinales Kunnen nog eenige nieuwe of vergevorderde leerlingen geplaatst worden. TEL. 348 ZEIST Verkrijgbaar eerste kwaliteit van jonge paarden ?ie,'S!",kV, 70 cent Biefstuk (haas) Rosbief Stukjes Rollade Magere Lappen Doorregen Lappen Gehakt 80 50 45 45 40 35 35 6 stuks 50 cent Briefkaarten 6 f 1.— FOTOGHAfiF CS. w. <Gr»©r»ï(m«g4Strï FERDINAND HUYCKLAAfl 6a Ontwikkelen en afdrukken voor amateurs contant Concurreerende prijzen Beleefd aanbevelend, ra. BOSCSVSA BEUKENLAAN 20b SOESTDIJK L ..Ïge Brinkweg 31 Soest. Magazijn van degelijk Schoenwerk aan uiterst billijke prijzen. Minzaam aanbevelend. achter Hotel „EEMLAND" Soestdijk. Is dagelijks geopend voor het inbrengen van goederen voor de eerstvolgende velling. diverse meubelen, schilderijen, lam pen, fornuizen, kieeden enz. Games- en Keeren Rijwielen. Beleefd aanbevelend, s, van de stad* 1.187.975.— 498.411,15 5.701.446.77~ PUROL DIRECTEUR: H. J. VAN M AU RIK FSSTr ZÜ' die als- ïf0rJ(end Lid of Donateur(trice) wenschen toe te n« jkunnen zich daartoe aanmelden bij het Bestuur of des a iFUonderdagsavonds ter repetitie in Gebouw „RELIGIE EN KUNST" i é'?T* met 3 dagen opzeggens 3% voor 6 maanden vast voor 3 maanden vast 3voor 1 jaar vast 3 -»7o Agent: De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER. VAN WEEDESTRAAT 7A - SOESTDIJK TELEFOON 2168 Verzekert U tegei STEENHOFSTRAAT 5 TEL. 2045 BIJ HET STATION SOESTDIJK jurken Japonnen Heerencostumes (katoen) Heerencostumes (wol) STOOMEN VERVEN vanaf f0.75 vanaf f 1.50 -!■— -2.25 -1.25 "3.50 .5.25 STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ C. W. Veenendaal, v. Weedestr., J. P. Luschen, Soesterbergschestr. Soest I

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1928 | | pagina 4