Openbare Verknoping des Zondags te sluiten De Soester Turnclub MEUBELEN. Hoe Qroot- Q. J.Schmidt J. L. Langenhoff Wederom prijsvermindering! mr VOLKOREN PRODUCTEN pF~ J. DOES "9% Prijsverlaging RECLAME-DAG DANIE Z A D E T afelzilver Sieraden en Uurwerken Gezellige avond 4e Jaarlijksche Uitvoering De Venduhouder, J. JUT. ALGEMEENE BEGRAFENIS-ONDERNEMING - „SOEST" - Joh. Mets, Van Wcedestr. 46 Tel. 2098 MEUBELMAGAZIJN Wed. W. J. VAN EE American Stoom-Strijk-Inrichting Vraagt steeds J. F. Lüschen's J. F. Lüschen - Soesterbergschestraat 41 Maison J. BOSHUIZEN G. DAAMS SCHOONMAAK Tuin, Bloemen, Landbouw Zaadhandel W.S. Veltman verstelwerk A. De Villa genaamd „M A L V A HOEVE" B. Een woon-huis met schuur en grond KREUPELING fc Staines Inlaids Linoleum Verslijten doet men het echter niet Laatste avond der VENDUHUIS, Korte Brinkweg HILVERSUM sa j<s si sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa Mode-Vakschool E.N.S.A.I.D. per 2 pond 50 ct. Tutti-FPUtti (pracht kwaliteit) UW BOORDEN, OVERHEMDEN Spiegel- en Lijstenmakerij - Etsenhandel Havenstraat 48 - Hilversum - Teief. 2516 Soester Coöperat. Zuivelfabriek en Melk inrichting Onxe collectie J. Geijtenbeek, Bloemisterij WINNETOU Mevr. Vermaas, Bartilottilaan 19 vraagt een Dagmeisje Leeftijd niet beneden 1# jaar. Gevraagd een net Dagmeisje Wilhelminastraat 28. Juffrouw vraagt net bij zich aan huis ook voor lingerie. Mej. d. Wal. Smitsweg 12. Landhuis In boschrijke omgeving te koop of te huur gevraagd klein LANDHUIS met plm. 2000 M2. tuin- of boschgrond. Brieven onder No. 63 aan het bureau van dit blad. Bij vonnis der Arrondissements Recht bank te Utrecht ad. 10 Maart 1932 werd in staat van faillissement verklaard H. van Veen, vroeger te Soest, thans zonder beken, de woonplaats hier te lande, met benoeming van den E.A. Heer Mr. T. J. Dorhout Mees tot Rechter-Commissaris en van onderge- teekende tot Curator. De verificatievergadering in dit faillisse ment werd bepaald op Maandag 9 Mei 1932 des voormiddags 9.40 uur in het Gerechts gebouw te Utrecht, waartoe vorderingen alsnog ten spoedigste bij ondergeteekende kunnen worden ingediend. De Curator, Mr. F. C. TERLINGEN. Mpndelssohnlaan 7 Soest. te geven door de Korfbalclub „DE STORMERS" op Zaterdagavond 30 April, aanvang N uur, in Hotel Ockhuysen. Toegang alleen voor Leden en Donateurs Geeft U als donateur op a f 0.75 per kwar taal of f 2.50 per jaar bij de Secretaresse: Spoorstraat 31, Soestdijk. De Notaris A. O. DAMMERS te SOEST zal op DINSDAG 10 MEI 1932 des voorm. 11 uur in het Stationskoffiehuis aan de To renstraat te Soest PUBLIEK VERKOOPEN wegens sterfgeval met erf, tuin en schuur aan de Bosstraat No. 2 te Soest groot 29 A. 74 c.A. aan den Schoutenkampweg No. 3 te Soest, groot 12 A. 25 c.A. Te veilen in 2 perceelen. Te bezichtigen Dinsdags en Donderdags van 10i uur-(perceel A alleen met bewijs van toegang, verkrijgbaar ten kantore van na te noemen Notaris). Aanvaarding bij de betaling der kooppen ningen vóór of op 10 Juni a.s. Nadere inlichtingen ten kantore van No taris A. Dammers, van Weedestraat 27 Soest en voor perceel A mede ten kantore van den Nots. Schrameier Verbrugge, Lou- rens en van der Leeden Wijnhaven 13. Rot terdam, SCHOONMAAKTIJD is KARPETTEN-TIJD „HET HANDELSHUIS VOLDOET U" Afdeeling: Karpetten, Tafel- en Divankleeden. Soesterb.straat 51 Soest Tel. 2200 Violen Reuxenbloemige Violen in vele prachtkleu- ren 2 cent, per honderd f 1.75. Madelieven 2 cent Muurbloemen en Duizenschoon 3 cent. Vele soorten vaste planten, waaronder prachtcollectie rotsplan- ten van 5 tot 20 cent. Prijscourant op aanvraag. E. v. OEST - OUDiE GRACHTJE 17 SOE8T. Solide financleele instelling, biedt aan soli de personen, met vaste positie, GELD TER LEEN AAN, tegen matige rente. Bedragen beneden 200— zonder borgstelling. Geen aosten vooruit. Geheimhouding verzekerd. Brieven onder motto „Geld", aaa hst Bu reau van dit blad. Wij vestigen Uwe aandacht op mijn fijn PITRIET EN TEENWERK op het maken van alle mogelijke reparatiën. Weener StoelenMatten. Billijke prijzen 'ATEIJSE, Hart weg 24, Soestdijk Grafsteenhouwerij Smallepad 100 - AMERSFOORT MODERNE GRAFVERSIERINOEN Vertegenwoordiger G. RAAUWENDAAL - SOEST Torenstraat 10 Telef. 2090 doet een verbruiker na jaren en Jarer weg, omdat het ten slotte begint te vervelen Daarom ls het 'n dankbaar artikel hetwelk ZICHZELF RECOMMANDEERT. Stalen met prjsopgaaf worden op verlangen gaarne toegezonden door Firma Gebr. STAAL Woninginrichters Heuvelweg 5 De Broodbakkerspatroonsvereeniging alhier besloot in haar j.l. gehouden ledenvergadering met de plaatselijke Banketbakkers, met alge- meene stemmen en GEEN gebruik te maken van de door de REGEERING toegestane verkoop van 4 uur per Zondag, met ingang van 1 Mei a.s. HET BESTUUR. op Zaterdag 23 April a.s. te 7 30 uur precies, in Hotel ,,Ecmland". Toegangsprijs 50 cent (belasting inbegrepen) Voorziet U tijdig van Kaarten alleen nog te verkrijgen bij de heeren J. J. Meurs, Dalweg 2 en G. J. Smit, Van Weedestraat 35 Voor Woensdag en Donderdag waren alle kaarten uitverkocht Ondergeteekende bericht hiermede, dat het v.h. Van de Stadt üut is overgegaan aan laatstgenoemde. Hierdoor zijn vanaf heden MEUBELEN enz. te koop tegen billijke prijzen. Nette goederen kunnen worden ingebracht en worden op verzoek afgehaald. Tevens inboedels te koop gevraagd. Korte Brinkweg 21. Koopt uw meubelen in het oudst adres, ziet en overtuigt u van de scherp concurreerende prijzen Spoorstraat 33 Telefoon 202 Gijsbrecht van Amstelstraat 282 Telefoon 497 Geuzenweg 248250 Telefoon 2969 si r<\ Havik 8 - Amersfoort Begin Mei en Juni begint een goedkoope 3 maandelijksche Knipcursus, tevens een Coupeuse-Cursus. Dagelijks aanmelden. Patronen naar maat verkrijgb. Japonnen paskl. maken, passen inbegr. f 1.50, Manleis iets hooger MEJ. A. G. A. ADMIRAAL, Qedipl. Leerares en Coupeuse DIRECTIE: B. VERWEY, Veldweg 4 - Telefoon 2223 J. TIMMER, Beukenlaan 30 Directeur: J. AREND WIERSMA. Kantoor Torenstraat 8, Telefoon 2086 Eerste aanspreker: W. VAN DIERMEN, Talmalaan 17, Telefoon 2290 Appels (extra kwaliteit) stukjes per pond 40 ct. per 2 pond 70 ct. Appels (schijtjes) per pond 25 ct. Abrikozen per pond65 en 50 ct. Prulmedanten (extra groot) per pond 30 ct- samenstelling Peren, (Roodo peren), Appels, Perziken, Abrikozen, Pruimedanten, per pond 50 cent Appelmoes (van Goudreinetten) per blik30 cent per 2 blik 55 cent Walnoten (de beste soort)per pond 25 cent Paranotenper pond 25 cent Jam (huishoud) per ponds pot25 cent per 3 ponds pot 70 cent Verkade's Gemengde Bisquit, thans per half blik f I 95 Verder alle soorten vanaf 8 cent per ons. Aanbevelend, waren Uwe rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, operatie enz. in 1931? Hoeveel zult U in 1932 hieraan moeten betalen? U kunt zich toch beter tegen deze kosten verzekeren, voor een vaste premie, dan ineens voor groote uitgaven te komen staan! Vraagt U eens gratis procpectus of in lichtingen aan de N.V. Het Eerste Ned. Middenstands Ziekenfonds de grootste en meest coulante instelling op het gebied van ziekte-veraeke- ring. Ook speciale tarieven alleen voor Ziekenhuis- en Operatiekosten. Vertegenwoordiger: G. KOEK, Praamgracht 13 SOESTDIJK BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ VAN WEEDESTRAAT 7a SOESTDIJK TELEFOON 2168 Loopers Karpetten Linoleums Divan-, Tafelkleeden Ledikanten Kapok- en Wolmatrassen Dekens, enz. enz. enz. worden mooier dan nieuw gestreken, door de A. W. SNIJDER - JUTPHAASCHEWEG 171 UTRECHT Agent voor SOEST: J. R1JNDERS, Kerkstraat46, BAARN Neemt gratis proef! Briefkaarten worden vergoed Volkoren Sportbeschuit - Volkoren Brood - Graham Brood Beleefd aanbevelend SOEST GIRO 40937 Ruime keuze in MODERNE SPIEGELS met kwasten vanaf f 6.50 Etsen en Schilderstukken van bekende meesters Platen, metalen Lijstjes enz. Speciaal adres voor het Encadreeren van Foto's, Platen, enz. enz. NETTE AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN Middelwijkstraat 26 - Telef. 2102 - Soest Volle Melk per Liter 10 cent Gep- flesschen Melk 12 cent Kookroom per Liter 30 cent Slagroom per Liter 40 cent Karnemelk per Liter of Flesch 7 cent Gortepap per Liter ot Flesch 12 cent Roomboter met Rijksmerk marktprijs Or gezouten Boter steeds voorradig Denkt U om onze ALLEEN DINSDAG'S wordt uw HAAR gewasschen, geknipt en geonduleerd voor f 1. anders f 1.40 Lang haar wasschen en ond. f 0.90 anders f 1.25 Wasschen en Watergolf f 1. anders f 1.50 Jullanaplein 1 - Amersfoort Telefoon 1060 DIERENARTS - TEL. B 355 Laanstraat 99 Telef. 495 - Baarn is weer sterk uitgebreid Zeer lage prijzen. Groote keuze Gebruik voor de vloeren BUTS. Kost weinig en vlug klaar. f 1.10 per K.G. alle kleuren Probeer het eens. DROGIST Kerkstraat 5 Telefoon 583 en Bloemenmagazijn Telefoon 2113 Levert Bloemwerken voor alle gelegenhe den. Alle soorten kamerplanten, Azalia's, Clivia's, palmen. Aangesloten bij bloemex- pres. Bemest Uw planten met Pokon. Alle bloem- en tuinzaden ontvangen Aanleg en onderhoud van tuinen. Prachtige bakjes en potten varens. Zie de etalage. Beleefd aanbevelend Rookt thans da Sigaar van 8 cents kwaliteit, voor dan prijs van 5 cent Sigarenmagazijn RAAUWENDAAL Telef. 2090 - Torenstraat 10 - Soest VOOR Beukenlaan 31a SOEST w VRAAGT PRIJSCOURANT

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1932 | | pagina 3