li li Eerste Groote Tooneel-Uitvoering „Het Neutrale Soester Tooneel Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag o< WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel De groote taak. N.V. Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten „EEN PARTIJTJE POKER" Na afloop Bal met Surprises met medewerking van Polak's Dance-Band. Is ons succes voor 't harde zwoegen." Steunreglemeot Soester Vischvoorziening imi mUo TM EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Tmsinrten - Crematie's „P 'd Pinda leb .a pinda No. 2 Eenentwintigste Jaargang Zaterdag 7 Januari 1933 h en schoon tijd tot tijd et een paar rvolgens in een steenen tijd de zoo Biskwie be- uard te wor- t potlooden kachelpijpen aen verwij- en een pap- t als volgt ükke pasta waarbij een ,'d worden, ie volder'<- en verdwe- r PEREN: appelen of er, een ci- pel maize- men zorg de stukjes i nacht in inen ze in ail of pijp- een uur. !e maizena de pijpka- ROUW. hoord. gevleid enomen; antje in :epteerd, loed ge- eg daar- Hij zag daarop n, waar- ick was. hij kon laar ligt :en zoo- ile, met et heen- rd en ik had den in thuis an jicht maken, rry op- 30k zijn t doen. ;een fa- zwager ik was 'het is tsmere, >nd, nu sschien luai des Is Lor- :ijn be- dan iet zijn louders •lgd). BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTD1JK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UtTOAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BQVENKAMP ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESVAN WEEDESTR. 7 TEL. 2062 SOESTDIJK HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Kinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de Gebr. A. en R. Hoksbergen, te Soest om vergunning tot uitbreiding van de bestaande maalderij en graanzuiverS'ngsinrichtmg, ge legen aan de Birktstraat op het perceel, ka dastraal bekend gemeente Soest, in sectie C. 1370, door hijplaatsing van een electro- motor van 10 P.K. in het aangebouwde ge deelte, dienende ter aandrijving van een elevator en een slijpsteen en het in werking brengen van een hijschtoestel; dat op den diertienden Januari 1933, des voormiddags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het uit breiden dier inrichting in te brengen; en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden' wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 30 December 1932. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Se-retaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van het Be stuur der Coöperatieve Landbouwvereeni ging, te Soest om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie H. No. 5159 gelegen aan de Torenstraat, de bestaande maalderij met pakhuis te mogen uitbreiden, door hen op heden is verdaagd. Soest, 29 "December 1932. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. In het jaar, dat thans voor ons ligt iiggen een aantal problemen van de eerste orde opgestapeld. De economische ver houdingen tusschen de volken zullen op <le komende economische wereldconferen tie grondig moeten worden herzien, ten einde de basis te leggen voor een nieu we welvaart. Daarnaast eischt thans de publieke opinie, dat het ontwapenings- vraagstuk, dat men gedurende een groot deel van 1932 reeds onder het oog zag. tot een bevredigende oplossing wordt ge bracht. Doch om dit laatste üe kunnen bereiken, is het goed dat men weet, wel ke moeilijkheden daarbij te overwinnen zijn en wie de vijanden zijn, die overwon nen moeten worden. Het is goed, zijn vij anden te kennen, opdat men door wijs be- Jeid hun machinaties onschadelijk kan «finaken. En zoo is de groote vijand van de ontwapening^ niet een zeker politiek con servatisme, ook niet nationaal vooroor deel, zelfs niet in de eerste plaats .expan siedrang, doch de oorlogsindustrie, de particuliere ondernemingen, die zich be zig houden met fabricage van allerle! oorlogstuig. Het lijkt wel, of een groot deel van de menschen met blindheid op dit? punt geslagen is. Regeeringen en volks vertegenwoordigers, die toch beter moes ten weten, houden de particuliere wapen industrie nog zeer dikwijls de hand boven het hoofd en weigeren kort en bondig 'n einde te maken aan de vergunning, aan deze particuliere ondernemingen ver leend, tot het vervaardigen van oorlogs tuig. Armzalige argumenten worden dan gebezigd, zooals nog onlangs door den Hritschen minister van oorlog in heit Honger Huis werden gebruikt, zooals b.v. dat verbod van particulier aanmaken van oorlogstuig een ongunstigen invloed op de arbeidsmarkt zou uitoefenen. De reden •^chter. dat in bepaalde landen de regee- nngen hun toevlucht nemen tot zulke arm zalige argumenten, is niet gelegen in het voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 2097 Deskundige voorlichting bij den in- en verkoop yan Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-Deposito's rente 37!% Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. feit, dat de regeering werkelijk daarin ge looft, doch dat een belangrijk percentage van de personen, die in regeering en wet gevende lichamen zitting hebben, zuiver privé en voor zich persoonlijk belang heb ben bij de wapenindustrie, die zulke vet te winsten afwerpt, of om het maar met; ronde woorden te zeggenEr zijn een voudig een aantal leden van de wetgeven de lichamen, die aandeelen in oorlogs industrieën bezitten, welke aandeelen rij ke dividenden afwerpen en dus uit finan- tieel oogpunt een zeer begeerénswaardig bezit uitmaken. Een afschaffing van de particuliere wapenfabricage beteek'ent dus een aanzienlijk verlies voor de aandeel houders. Het is wel zeer treffend, dat zelfs in 1914 al door Lord Snowden bij de murinebegrcoling er op werd gewe zen. dat de aandeelhouders van de En- gelsche wapenindustrie voor een groot deel in het parlement gevonden werden. Professor Dr. C. G. van Riel heeft dit onlangs in „De Telegraaf" nog eens uit voerig aangehaald. Snowden heeft in '14, dus vóór den wereldoorlog, met naam en toenaam de aandeelhouders in de wapen industrieën in het Britsche parlement aan gewezen, waarbij hij zelfs het aantal hun ner aandeelen opnoemde; en onder dezé suggestie gebracht en tr wordt een kunst matige atmosfeer van vrees in het leven geroepen waarbij zoo handig gemanoeu vreerd wordt, dat de massa der kiezers niet goed durft radicaal het mes in de be wapeningen te zetten. Kunstmatüg wordt een atmosfeer van wantrouwen tusschen bepaalde volken in le en gehouden door deze bladen, zoodat liet weinig moeite kost steeds hoogere bedragen voor aan- scnaffen van wapens los te krijgen. Wij spraken van omkooperij. Dit is geen losse demagogische bewering. Speci aal in sommige landen in Zuid-Oost Eu ropa, waar men op het gebied van poli tiek er nog eenigszins eigenaardige opvat tingen op na houdt, zijn ons van nabij ge vallen bekend, dat b.v. bepaalde officieren bij het plaatsen van een order voor mili taire vliegtuigen van de fabriek een be paalde provisie bedingen. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke toestand ruim te laat voor fraude, dat wil zeggen dat uit overwegingen, welke geen verband houden met het werkelijke staatsbelang, misschien grootere orders geplaatst wor den dan oodzakelrjk was, waardoor dan weer een dispariteit in de bewapening, ten opzichte van andere landen ontstaat, vrees en wantrouwen opnieuw worden aangewak kerd, enz. Een andere vorm van omkoope rij kwam bijvoorbeeld na de mislukte vlootconferentie van 1927 aan het licht. Toen bleek, dat de Amerikaansche gede legeerden na de Geneeïsche vlootconfe rentie ter vermindering der bewapening, eenvoudig door de Amerikaansche wapen industrie waren omgekocht tegen fantas tische bedragen, om de conferentie te doen mislukken. Een ander geval werd dezer dagen nog door „Het Handelsblad" aange haald, waarin op gezag van de Berlijnsche „Vorwarts" werd verklaard, dat het be kende en zeer hoogstaande blad „Journal de Genève", dat middels zijn hoofdredac teur William Martin steeds voor Volken bond en internationale samenwerking, als mede ontwapening, ijverde, door de Fran- sche wapenfabrikanten Schneider-Creuzot middels de meerderheid van het aandeelér.- kapitaal wercl opgekocht. De bedoeling van de Fransche fabrikanten van oorlogstuig was, door middel van dit blad de aanstaan de hervatting van de Ontwapeningsconfe rentie te beïnvloeden. In welke richting Dat behoeft men niet te vragen. Heï is goed, dat men zulke dingen weet, opdat men voortaan aan dit blad, dat door den georganiseerd door op DINSDAG 10 JANUARI 1933, in Hotel „EEMLAND", Soestdijk Opvoering van Groote Klucht in 3 bedrijven naar 't Amerikaansch van Robert Smiley Pepte Entree f 0.50 (pl. belasting). Aanvang hal! negen (precies) Einde 2 uur. Opening zaal half acht Plaatsbespreking a f 0.10 p.p. aan de zaal op Dinsdag 10 Jan., 11 —1 en 3—5 uur „Een volle zaal en veel genoegen, aandeelhouders bevonden zich hooge ker kelijke personen, generaals, beroepspoli tici, journalisten, enz. Zelfs directeuren van wapenfabrieken hadden en hebben in het Britsche parlement zitróng en deze- laten geen gelegenheid voorbijgaan om uit breiding van bewapening aan te prijzen. Met de bedoeling natuurlijk hun onderne mingen aan orders en zich zelf aan dikke dividenden te helpen. Trouwens deze dingen zijn geen opzien barende onthullingen. Ze. zijn bekend. En dat maakt het juist zoo schier ongeloof lijk, dat de doorsnee kiezers en doorsnee burgers een dergelijken toestand in de verschillende landen (Nederland maakt in dit opzicht grootendeels een zeer gunsti ge uitzondering) dulden en bestendigen. Doch, zooals reeds opgemerkt, men moet zijn vijanden kennen. En de heeren wapen fabrikanten hebben meer pijlen, op hun boog. Ze zien natuurlijk zeer goed in, dat het spelletje gauw uitgespeeld zou zijn., indien de verontwaardigde publieke opinie ongehinderd zou voortbestaan. Doch daar tegen hebben ze een machtig middel, waarvan ze zich bedienen zonder dat het geslachtofferde publiek er zich van be wust is. Behalve door de meer grove mid delen van omkooperij van bepaalde per sonen, het verstrekken van gecamoufleer de provisies aan bepaalde militaire figu ren, die daarvoor in aanmerking komen en daarvoor te vinden zrjn, hebben ze zich ook in verschillende landen het machtige middel van de pers verschaft. Ze hebben direct of indirect, belangrijke persorga nen gekocht. Het groote publiek, dat niet weet wie er aan de touwtjes trekt, wordt door deze bladen onder een massa- „vijand" voor egoistische doeleinden is op gekocht, het vertrouwen kan ontzeggen en daardoor de schandaleuze machinaties van de op winst beluste wapenfabrikanten onschadelijk kan maken. Un homme averti en vaut deux. Een ge waarschuwd mensch geldt voor twee! FLORIS C. Nadruk verboden. De Raad der Gemeente Soest; Gezien de voordracht van Burgemeester ent Wethouders dd. 2 November 1932, 3e Afdeeling No. 2685; Overwegende dat het wenschelijk is over te gaan tot vaststelling van een Reglement voor een gemeentelijke steunregeling met rijkssubsidie; BESLUIT: vast te stellen de navolgende GEMEENTE STEUNREGELING MET RIJKSSUBSIDIE. 1. Bij de toepassing van de navolgende steunregeling zijn de werklooze arbeiders te onderscheiden in: a. UITGETROKKENEN. Dit zijn de uitgetrokkenen van een vanwege het De partement van Binnenlandsche Zaken ge subsidieerde, functionneerende werkloozen- kas, die nog niet gedtinende het voor hen bepaalde aantal weken steun hebben ge noten. b. DUBBEL-UITGETROKKENEN, t.w. die uitgetrokkenen van een hierboven KONINGINNELAAN 2TELEFOON 2109. - DAGELIJKS VERSCHE VISCH LAAGSTE PRIJZEN Wij leveren. U alleen de beste kwaliteit tegen de laagste prijzen ZIE ONZE ETALAGE Prima Fruit en DelicatessenVakkundige en coulante bediening Aanbevelend, A. A. V. LEEUWEN STEENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven v.h. Kleman en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD IA - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 Fa. M. HAKS en WEI). D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 1 K> J37, D. JOLW1 Jïr., Heuvelweg 18 bedoelde werkloozenkas, die reeds gedu renide het voor uitgetrokkenen bepaalde aantal weken steun hebben genoten volgen de door dien Minister van Binnenlandsche Zaken getroffen regeling. c. REGLEMENTAIR NOG NIET RECHT HEBBENDEN OP DE UIT- KEERING UIT DE WERKLOOZEN KAS. d. ONGEORGANISEERDEN. Hieron der worden verstaan diegenen, die geen lid zijn van een werkloozenkas als hierboven bedoeld. II. STEUNREGELING. A. VOOR DE UITGETROKKENEN. Algemeene bepalingen. Artikel 1. De onvrijwillig geheel of gedeeltelijk werklooze valide arbeiders, die in de drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop zij werkloos werden, tenminste zes weken werkzaam waren in bedrijven door den Minister van Binnenlandsche Zaken met name te noemen, ontvangen, indien zij geen recht meer hebben op uitkeering uit de werkloozenkas hunner organisatie, om dat zij zijn uitgetrokken, zoolang zij naar het oordeel van het door den Minister van Binnenlandsche Zaken erkende orgaan (ver der kortheidshalve genoemd „het orgaan") voor stetinverleening daarvoor -iin aanmer king komen, en ten hoogste gedurende het voor hen bepaalde aantal weken (vgl. art 12) een wekelijksche ondersteuning in geld. Artikel 2. Bij de beoordeeling van de vraag of(, en in welke mate ondersteuning noodig is, wordt, met inachtneming van de na te noe men normen, die als maxima gelden, nauw lettend met den toestand van elk gezin in het bijzonder rekening gehouden. Voor ondersteuning komen slechts in aanmerking diegenen, die zich het nood zakelijk levensonderhoud niet kunnen ver schaffen, terwijl slechts in zoodanige mate steun wordt verleend, als met het oog op de behoeften en de omstandigheden van den ondersteunde noodzakelijk moet worden ge acht. Niemand kan aan deze regeling eenig recht -op ondersteuning ontleenen. Artikel 3. Als kostwinners worden alleen diegenèn beschouwd, die door hun loon geheel of bijna geheel in het onderhoud voorzagen van het gezin, waartoe z<j behooren. Artikel 4. Onder kostgangers worden verstaan on- gehuwden, die niet bij hun ouders inwonen. Van de kostgangers zijn van ondersteu ning uitgesloten: le. zij. die jonger zijn dan 21 jaar, met uitzondering van diegenen, wier ouders overleden! zijn; 2è. zij, die 21 jaar of outrer zijn, doch jonger dan 30 jaar en wier ouders in deze of aangrenzende gemeente woonachtig zijn, tenzij de betrokkene reeds langer dan één jaar niet bij zijn ouders inwoont; 3e. zij die zich tijdens hun werkloosheid in deze gemeente hebben gevestigd of in dien tijd kostganger geworden zijn, ten zij dit een gevolg mocht zijn van het over lijden van de ouders van den betrokkene. Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Baëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banoiagstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG Cl Ook te Scupi is 't: „lekka pinda!" Mensohei J3— ziet de stumperds aan! En al we. Jit gij ook hun „waar" niet: Laat ze, i troost, niet gaan! Ver van ftuis, in guur klimaat hier Loopen zij, armzalig, daar Met hun trommel „pinda-wafels"; S huw, bescheiden, droevig, naar! Kunnen nüet naar huis meer komen; Ver van kinderen en vrouw, Leven zij in 't stugge Holland; Slecht gekleed; haast ziek van kou. Som» daar in de groote steden Opgejaagd! gearresteerd! Er moet immers ,,orde" wezen; 't Venten zonder f,>pas" geweerd! - Waarvan moeten zij dan leven? Daar bemoeit zich niemand mee! Boete? Waarvan die betalen? Dusdan naar „de cel" maar mee! Is het haast niet: mensch-onteerend? Toch het zij, in dank, vermeld: Hier en daar is men aan 't helpen Hen met voedsel en wat geld. „PindaJ pinda! lekka pinda!" Och, al hebt gij 't zelf niet breed, Eén klein stuivertje of duppie, Doet méér goed dan zelf gij weet! Pinda! pinda! lekka pinda! Toe', toont dat gij „menschen" zijt' Laat Uw kind één wafel koopen Endrie harten zijn verblijd! (Nadruk verboden). AD REM. In bijzondere gevallen kan, met goedkeu ring van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van deze regeling worden afgewe ken. Artikel 5. De bepalingen der reglementen op de werkloozenkassen der betrokken vakverec- nigingen, betreffende inschrijving bij de ar beidsbeurs zijn van toepassing. De ondersteunde is verplicht aangebo den werk, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht, te aanvaarden. VAN DEN STEUN. Artikel 6. De steun bedraagt ten hoogste: a. voor gehuwden en ongehuwde kost winners f 10-.50 per week, benevens f 0.75 cent per gezinslid, boven de twee perso nen, tot een maximum van vier personen. Bovendien kan aan gehuwden en onge huwde kostwinners een huurtoeslag worden verstrekt, gelijk aan de helft van het be drag. waarmede de huishuur f 3 over schrijdt, zulks tot een maximum van f 1.50 per week. b. voor kostgangers f 7.50. Artikel 7. Voor de toepassing van artikel 8, 9 en 20, wordt met betrekking tot gehuwden en ongehuwde kostwinners onder „steun" ver staan: „steunbedrag plus huurtoeslag." Artikel 8. Van de inkomsten, zoowel van den uit- getrokkene zelf als van de leden van diens gezin, wordt, voor zoover deze inkomsten

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1