II Nieaws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad WONINGBUREAU P.MAN - SOESTDIJK No. 4 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 14 Januari 1933 UIT8AVE: M.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ *.h. 8. d. BOVEHKAMP REDACTIE- EN ADI*.-ADRES: VAN WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - SOESTDIJK Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel >0 Het kind van de rekening. Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Soes te r Vischvoorziening „Geiten-mie". BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.- PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van J. v. d. Broek, Akkerweg 4 te Soest om op/in per ceel, kadastraal bekend in sectie H. No. 3500 gelegen aan de Schrikslaan een sme derij te mogen oprichten! door hen is in gewilligd op 0 Januari 1933. Soest, 7 Januari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van het Bestuur der Coöperatieve Landbouwver- eeniging te Soest om op/in perceel, kada straal bekend in sectie H. No. 5159 gelegen aan de Torenstraat de bestaande maalderij met pakhuis te mogen uitbreiden door hen is ingewilligd op 6 Januari 1933. Soest, 7 Januari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van de Utrechtsche Waterleiding Mij. te Utrecht om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie D., No. 1272 gelegen aan de Ban- ningstraat een hulpinstallatie voor het op voeren van water te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 6 Januari 1933. Soest, 7 Januari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Se-retaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van de N.V. Jac. Vos en Co's Exportslachterijen te Amersfoort om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie H., No. 5024 gelegen aan de Soesterbergschestraat een absorbtie koelinstallatie te mogen plaatsen door hen is ingewilligd op 6 Januari 1933. Soest, 7 Januari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. Wanneer straks de boeien der presiden tiele overgangsperiode van Uncle Sams's polsen zullen vallen en de nieuwe president met een nieuw parlement met volledige vol machten zal optreden, zullen ze naar de in ternationale economische wereldconferen tie komen in een positie, welke als het wa re de sleutel vormt tot de oplossing van een groot aantal internationale vraagstuk ken van de allereerste orde. Men behoeft geen geleerde te zijn om uit de gebeurte nissen van den j angst en tijd de conclusie te trekken, dat de internationale samenspre- king, waarop aller hoop gevestigd is, zich in verband met de onderlinge verweven heid der vraagstukken, in geen geval zal kunnen bepalen tot de economische moei lijkheden alleen, doch zonder twijfel ook zoowel het oorlogsschuldenvraagstuk als het ontwapeningsvraagstuk onder het oog zal hebben te zien. Amerika verkeert daar bij in een sleutelpositie. Want hoe men ook over de moreele zijde van het oorlogsschul- denlvraagstuk moge denken, principieel ge sproken heeft Amreika zich er steeds van onthouden het herstelschuldenvraagstuk aan dat der oorlogsschulden te verbinden. Op de conferentie te Lausanne werden in Juni vorig jaar de herstelbetalingen geschrapt, doch de oorlogsschulden bleven. En dat het op dit punt mecnens was, is wel geble ken bij de betaling van den jongsten ter mijn, waarbij Engeland op correcte wijze zijn deel heeft betaald, terwijl Frankrijk met zijn vazallen zich op ongeoorloofde wijze aan zijn verplichtingen onttrokt. Her- riot heeft daarbij de martelarenrol op zich genomen cn is op het politieke veld van eer gebleven, daarbij de wereld bewijzend, dat lang niet alle Fransclien en zeker niet de vooraanstaande figuren, zich gebrand merkt willen zien als chicaneurs of bankroetiers. De komende internationale samenspre- king is bovendien zeer noodig, omdat de kans van 'n herst 1 der internationale, en dan meer speciaal de Westersche, solidariteit daardoor mog' lijk wordt, waardoor de zaak van den vrede zeer gediend zal worden. Immers, het is door gebrek aan samenwer king, meer speciaal tusschen Engeland en Amerika, dat de situatie in het verre Oos ten zulk een onbevredigende loop heeft kunnen nemen, waardoor het er aan den Pacific in verband met de losgebroken Ja- pansche militaire politiek, niet zoo bemoe digend uitziet. Het is zeer juist, wat de be kende Engclsche journalist Wickham Steed dezer dagen opmerkte^ toen hij verklaarde, dat hij nooit eigenlijk de jc ngste Britsche officieele politiek in het Japansch-Chinee- sche geschil had kunnen begrijpen. Maar wel begreep hij, dat deze Britsche politiek van afzijdigheid de Amerikanen weer van het Engelsche volk heeft vervreemd en daardoor Amerika minder geneigd heeft gemaakt dan het anders wellicht zou zijn geweest, om een royaal en vérziend stand punt in te nemen ten aanzien van de oor logsschulden. Deze oorlogsschulden kunnen veel kwaad bloed zetten tusschen de twee groote Engelsch sprekende naties. Een goed punt is echter geweest dat Engeland den Decembertermijn betaald heeft. Dat was een gebaar van goede trouw, dat op het Amerikaansche volk een zeer gunstigen indruk heeft gemaakt. De schuldenkwestie kan dus ook in zich houden den grond lag voor een hartelijke samenwerking, ten bate van de geheële wereld. Men kan dus hopen, dat Amerika zijn vordering inzake de oor logsschulden op Engeland, zoowel als op de andere schuldenaarlanden, zoo duur mo gelijk zal verkoopen voor een politiek van internationale hulpverleening en samenwer king, ontwapening en vrede. Men kan ver- De Raad der gemeente Soest wordt hier bij in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 18 Januari 1933, des na middags 2 uur, ter behandeling van de na volgende A G E N D A: 1. Beëediging van het nieuw gekozen raadslid H. Th. van den Berg. 2. Vaststelling van de notulen der verga dering van 30 N.ov. en 12 Defi. 1932. 3. Mededeeling van ingekomen stukken. 4. Vaststelling van besluiten tot wijziging der gemeente-, grondbedrijfs- en gasbe- driifsbegrooting voor 1932. (No. 21, 22 en 23). 5. Voorstel van B. en W. tot vaststelling van rentepercentages wegens door het gas bedrijf over 1932 opgenomen en gestorte gelden (No. 960). 6. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geldleening groot f 175.341.08 (No. 2425). 7. Voorsel van B. en W. tot verhooging van het subsidie voor het burgerlijk arm bestuur voor het dienstjaar 1932 met f 6000. (No. 21/229). 8. Voorstel van B. en W. tot toepasselijk verklaring van de bepalingen van het raads besluit van 30 December 1930 inzake subsi- diëering van turnclubs Op de R.K. Gym nastiekvereniging Crescendo te Soest. (No. 2801). 9. Voorstel van B. en W. tot toekenning S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven v.h. Klemsn en Btrghuis Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 der hopen, dat een nauwe Britsch-Ameri- kaansche samenwerking tot stand zal wor den gebracht, waardoor de ongebreidelde Japansche expansie-zucht, welke zich op onheilspellende wijze in Azië uit, tot staan zal worden gebracht, voor zoover de steeds heviger invretende economische crisis in Japan de machthebbers aldaar niet reeds een gebiedend halt toeroept. Bij een beschouwing van het vredes vraagstuk, is het goed nog weer eens so bere feiten voor oogen te hebben, omdat men den latsten tijd onder invloed van al lerlei ondergrondsche propaganda, zoowel van verblinde militaire zijde, als van geïn teresseerde wapenindustrieën, een zekere verwarring kan constateeren. Doch niets kan het feit veranderen, dat de wereld, die onder tekorten en allerlei economische stoornissen lijdt, momenteel per jaar ver over de 10 milliard gulden voor improduc tieve oorlogstoerusting uitgeeft. Deze uit gaven zijn voor wapens. En wapens zijn tenslotte bestemd voor oorlog. Terwijl oor log, hoe ook beschouwd, tenslotte geen en kele moreele rechtvaardiging kan vinden. Economisten zijn het er over eens, dat de aanmaak van bewapeningen economische verkwisting is. Het houden van millioenen mannen onder de wapenen, in plaats van ze te gebruiken voor productieve doeleinden, is economische verspilling. Het gebruik van kolen, ijzer, staal en chemicaliën, welke moeder aarde oplevert, voor oorlogstoe rusting, is verspilling. De kosten der be wapening worden tenslotte door iederen burger gedragen. De wereld geeft per hoofd der bevolking per jaar slechts 2y2 cent voor den Volkerïbond, dus dc zaak van den vre de. Doch meer dan 2500 cent per hoofd per jaar voor oorlogsuitrusting. De prijs van één oorlogsschip zou den Volkenbond ge durende 5 jaren in stand houden. Voor het zelfde geld zou men ook 140000 huizen kun nen bouwen, of voor een volk van 43 mil- lioen zielen, zou men den schoolleeftijd kunnen verhoogen van 14 tot 15 jaar. Nog een andere vergelijking? De kosten van Amerika's bewapening zijn grooter, dan de gecombineerde waarde van zijn katoen!- en tarwe-oogsten! Wie is dus het kind van de rekening? De burger, steeds weer de burger! Wanneer Amerika er op de komen de conferentie in slaagt het Hooverplan tot vermindering der bewapening tot 1/3 tc doen doorvoeren, dan bespaart de wereld zich in de komende 10 jaren 37milliard gulden. Moge het gezonde verstand dus zegevieren. FLORIS C. (Nadruk verboden). van een bijdrage aan het plaatselijk crisis comité voor extra hulp aan werkioozen. (No. 2685). 10. Voorstel van B. en W. tot intrekking van het Raadsbesluit dd. 27 October 1932 inzake beschikbaarstelling van een bedrag voor kleeding aan schoolgaande kinderen, zulks naar aanleiding van een schrijven van Gedeputeerde Staten. (No. 21/220). 11. Voorstel van B. en W. de Financieele Commissie aan te wijzen als commissie wel ke de exploitatie van de woningbouwver- eenigingen en de finantieele gevolgen daar van voor de gemeente, zal onderzoeken. (No. 654). 12. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het Reglement voor het burgerlijk armbestuur. (No. 1695). 13. Vaststelling van: a. de vergoeding over het jaar 1927 met bijbehoorende 3-jaarlijksche verrekening, toe te kennen aan de bijzondere scholen (No. 110). b. van de voorschotten ingevolge art. 103 der L.O. Wet 1920 voor 1933 aan de bijzondere scholen. (No. 110). 14. Vaststelling van een besluit tot het verleenen van de wettelijke medewerking ten behoeve van het aanbrengen van verbe teringen aan de Chr. school te Soesterberg. (No. 2663). 15. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener verordening tot toekenning eener be looning aan onderwijzers op grond van hun aanwijzing tot plaatsvervanger vajn het hoofd der school. (No. 2725). 16. Voorstel van B. en W. tot vaststelling van algemeene tarieven voor verhuring van gewone leslokalen en gymnastieklokalen der openibare scholen. (N'o. 2734). 17. Behandeling van een adres van P. J. Bartels, verzoekende toekenning eener bij drage in de kosten van huisonderwijs van zijn zoontje. (No. 349). 18. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het Reglement op de gemeentelijke werkverschaffing. (No. 2685). 19. Benoeming van een lid van een 2-tal raadscommissie in de vacatures, ontstaan door de ontslagname van het raadslid J. J. H. Mineur. (No. 213). 20. Voorstel van B. en W. inzake uitbrei ding waterleiding in den Braamweg. (No. 2448). 21. Voorstel van B. en W. tot het huren van lokaliteiten en ruimten in de Centrale Slachtplaats. (No. 2420). 22. Vaststelling van de lijst van retribu ties voor gebruik van heide- en zandgron den. (No. 143). 23. Behandeling van een adres van M. Hornsvelcl, verzoekende ontheffing van het KONINGINNELAAN 2 TELEFOON 2109 DAGELIJKSCH VERSCHE VISCH LAAGSTE DAGPRIJZEN Ondanks de IJmuiderstaking de visch duur is, leveren wij de le kwaliteit tegen de laagste prijzen. Voorradig Kabeljauw. Schelvisch, Schol, Tong, Tarbot, leven de Bot, Spiering enz. enz. Alle soorten gerookte en gestoomde visch. Probeer onze Schotsche Haring. Extra kwaliteit Fruit en Delicatessen Zonder eenige verhooging thuisbezorgd. Beleefd aanbevelend, A. A. VAN LEEUWEN bepaalde in artikel 1 der verordening, als bedoeld bij art. 4 sub 2 der Hinderwet. (No. 2731). 24. Behandeling van een 2-tal adressen, verzoekende alsnog verleening eener bouw vergunning. (No. 1/623/634). 25. Behandeling van een adres van H. van Royen, verzoekende aanwijzing van een andere stortplaats voor asch en vuil nis. (No. 462). 26. Voorstel van B. en W. tot toekenning van een gratificatie over 1932 aan den Commandant der Vrijwillige Brandweer- vereeniging te Soest voor het uitgeoefende toezcht inzake het brandwezen» (No. 2048). 27 Vaststelling van een besluit tot het in schenking aanvaarden van een strook grond (No. 2773) en behandeling van: a. een verzoek van H. de Ruygt om aankoop van grond (No. 2740); b. een 2-tal adressen, verzoekende her ziening van den vastgestelden erfpachts canon. (No. 2637). Soest. 11 Januari 19.°" Burgemeester. G. Deketh. Punt 6 van de Agenda. Geldleening f 175.341.08. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad Wij deelen U mede dat wij door tusschen- komst van de bankiersfirma Staal en Co. te 's-Gravenhage een aanbieding hebben ontvangen van een levensverzekeringsmaat schappij tot het verstrekken van een geld leening groot f 175.341.08. De leenings- voorwaarden zijn opgenomen in het bij de raadstukken ter inzage nedergelegde ont- werp-'leeningsbesluit. De geldleening is be- noodigd ter financiering van de in de jaren 1926 tot en met 1931 gedane uitgaven voor onderwijsdoeleinden (hoofdzakelijk school- bouw). Tot nu toe zijn deze uitgaven uit opgenomen kasgeld bestreden. Aangezien de leeningsvoorwaarden, die wij op verzoek van bovengemelde bankiers firma niet in deze voordracht vermelden, naar onze meening zeer aannemelijk zijn, stellen wij U voor tot het aangaan van de vorenomschreven leening te besluiten en daartoe vast te stellen het bij de raadsstuk ken ter inzage nedergelegde ontwerp-be- sluit. Punt 7 van de Agenda. Verhooging subsidie burgerlijk armbestuur. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Bij schrijven dd. 10 December j.1. verzocht het burgerlijk armbestuur te Soest het hem toegestaan subsidie voor 1932 met een be drag van f 6000 te verhoogen. Zooals U bekend zal zijn is bij verschillende raads besluiten het subsidie voor 1932 reeds ver hoogd tot f74.000, zoodat met inbegrip van bovengenoemd bedrag van f 6000 een to taal-subsidie voor 1932 van f 80.000 zal zijn benoodigd. Teneinde het armbestuur in staat te stel len de noodige betalingen te kunnen doen stellen wij U voor de gevraagde verhoo ging van f 6000 wel tc willen toestaan. Punt 8 van de Agenda. Subsidie. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Onder dagteekening van 24 December 1932 is ingekomen een adres van het be stuur der R.K. Gymnastiekvereeniging Crescendo" gevestigd te Soestdijk om de bepalingen van het raadsbesluit van 30 December 1930 houdende subsidieering van de in deze gemeente gevestigde of te vesti gen turnclubs op hare vereeniging van toe passing te verklaren. Genoemde vereeniging is opgericht op 8 December 1932. Het aantal in Soest woon achtige leden bedroeg op 24 December j.1. 93. De beoefening der gymnastiek vindt plaats onder leiding van een gediplomeerde kracht. Aangezien dc bepalingen van bovenge noemd raadsbesluit, dat is opgenomen bij dc toelichting op volgnummer 540 der ge- mcente-begrooting 1933, van toepassing zijn op de adresseerende vereeniging, stel len wij U voor goedgunstig op het verzoek te beschikken en daartoe vast te stellen het U hierbij in ontwerp aangeboden besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor '33. In afwijking van het raadsbesluit d'. 30 December 1930 ware de termijn van inzen ding der ledenlijst per 1 Januari 1933 aan ons college te bepalen op veertien dagen na de vaststelling van Uw besluit, terwijl om trent de betaling van het subsidie de vol gende bepaling ware vast te stellen. 7te bepalen dat het subsidie zal worden uitgekeerd in vier gelijke termijnen, verval lende respectievelijk op 31 Maart, 30 Juni, 30 September en 31 December 1933, echter onder dit voorbehoud dat de eerste termijn ndet eerder zal worden betaald dan dat ge deputeerde staten dezer provincie hebben „Geitenmie" zóó is haar bijnaam Geitenmie woont in Den Haag; In een huisje aan de Zeestraat; Htiisje, onaanzienlijk, laag. Huisje kaal en klein en verv'loos; Geitenmie oud, wars van „chique"; En in 't onaanzienlijk huisje Is het, neen, een „reuzen-kliek" D'oude predikanten-dochter, Houdt er dieren bij de vleet; Geitjes, honden, katten, kippen, Duiven voor zoover men weet! Geitenmie is goed voor dieren; Katten slapen op haar schoot; Honden, naast Mie, in haar „bedje"; Geitjes aan de bedstêe-poot. Geitenmie verborgde vroeger, In haar „woning" zelfseen kalf! Doch, dat was toch haren buren Niet naar zin noch héél, noch half! Echter Mie ruimt nooit haar woning; Daar bemoeit ze zich niet mee! Eens per jaar verschijnt de G. R. 't Is op last van G. G. D. Dan door een paar rappe knapen Wordt de woning„uitgemesf i Eerst met schoppen, dan met bezems; Emmers water doen de rest. Geitenmie is dan verbolgen! Sputtert hevig gaat te keer! Is het „héél niet eens" er mede; Danverdwijnt het zaakje weer. Mietje-zelf er uit te zetten? Neen, dat gaat, kan zóó maar niet; Levenslang heeft zij het woon-recht; Tot haar buren groot verdriet! Goed te zijn voor dierenprachtig! Maar op zóó een wijze? Nou! ..Dat is toch niet goed bekeken". Door die zonderlinge vrouw. Nadruk verboden. AD REM. bericht dat tegen de uitgaaf geen of in be ginsel geen bezwaar bij hun college be staat. Punt 9 van de Agenda. Crisis-Comité. Extra hulp aan werkioozen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Wij ontvingen van het plaatselijk Crisis- Comité onder toezending van een circulaire van het Nationaal Crisis-Comité het ver zoek om uit de gemeentekas een bedrag besohikbaar te willen stellen teneinde in samenwerking met het Nationaal Crisis comité onder daarvoor gestelde regelen ex tra hulp te verleenen aan werkioozen in den vorm van verstrekking van kleeren, schoeisel, beddegoed e.d. Ter toelichting moge dienien^ dat voor bovenbedoelde hulpactie volgens de rege len van het Nationaal Crisis-Comité in ge meenten die in de kosten van steunverlee- ning en werkverschaffing rijkssubsidie ont vangen niet meer mag worden besteed dan het vijfvoud in guldens van het aantal werk ioozen ter plaatse. In deze kosten van on dersteuning zal de gemeente en het Natio naal Crisis-Comité ieder 50 bijdragen tot een maximum van f 2.50 per werklooze. De hulp dient individueel en niet dan na óen terzake ingesteld onderzoek omtrent de aanvraag te geschieden, met welk on derzoek en behandeling van de ondersteu ning zich een subcomité uit het plaatselijk crisiscomité onder voorzitterschap van den Burgemeester zal belasten. Als voorloopige maatregel is blijkens de circulaire van het Nationaal Crisiscomité bepaald, dat voor het eerste halfjaar 1933 voor de berekening der bijdrage het werk- loozencijfer op 29 October 1932 tot basis wordt genomen. Dit cijfer dat door deze gemeente aan het Departement van Binnen- landsche Zaken is opgegeven bedroeg 241. weshalve van het Nationaal Crisis-Comité voor gemeld halfjaar aan bijdrage is te verwachten een bedrag van 241 x f 125 of f 301.25 mits ook de gemeente een overeen komstig bedrag uit dc gemeentekas ver strekt. f Aangezien onder de werkioozen tenge volge van de langdurige werkloosheid ge brek aan kleeren, schoeisel, beddegoed e.d. is komen te bestaan, komt het ons noodig en geweiïscht voor, dat dc gemeente in sa menwerking met het Nationaal en Plaatse lijk Crisis-comité de hulpactie ter hand gaat nemen. Wij stellen l' mitsdien voor aan b Plaatselijk Crisiscomité voor „extra hulp aan werkioozen" als bedoeld in de circu laire van het Nationaal Crisis-Comité van 15 December 1932 voor het eerste halfjaar 1933 uit de gemeentekas eene bijdrage te

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1