Het is llw belang Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag T o< WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK No. 6 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 21 Januari 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE S0E8TER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 0. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN AOM.-ADRES: VAN WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - SOESTDIJK Dit nummer besla at uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel Komende veranderingen in Europa. GEMEEN TERAADSVERSLAG 0e f 1250.-, verstrekt door den Raad voor aankoop van kleeding ten behoeve van schoolgaande kinderen zullen via Maatschappelijk Hulpbetoon worden benut. Burgerlijk Armbestuur wordt gewijiigd in Maatschappelijk Hulpbetoon. N.V. Middenstandsbank voor Amersfoort en Omstreken BIJKANTOOR: SOEST VAN WEEDESTRAAT 3^ TELEF. 2097 Deskundige voorlichting bij den in- en verkoop van Effecten. Verhuring van Safe Loketten Bi&MD§TOIFIFIllft!llH]MD>IllL J©B=S„ 1MK Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 EERSTE S0ESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Grematie's Banketbakkerij „Nieuwerhoek" JAC. KOUWENHOVEN zoo goed als ons belang «JAN KAATS Altijd nog Voordeeliger Lange Berg straat 2 Timmerhuis van JAN IN 't HOUT oud ERG. rngeren tschool indelijk 1 einde de Ben dat hij jelaten, tr eerst ken la- aarden, ïofdbe- der, de i/aarne- inhoud /ouden Somer waren kingen an het gesteld e was. de ge- zouden vijf-en- e voor lederen nd zou vierde en ge- te jaar :o den luizend dom- rflater, akter". colonel ngeval aonden onderd s Mor- Iiefda- :rflater Igd). BUREAU VOOR ADMINISTRATIEVAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS„ ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.- PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLAD No. 380) le Afdeeling No. 1739. L>e Burgemeester der gemeente Soest inaakt bekend,., dat zich in de gemeente Zeist een geval van MILTVUUR heeft voorgedaan. Soest, 16 Januari 1932. De Burgemeester voornoemd. G. Deketh. Wie het oor te luisteren legt, heeft in de laatste maanden een op het eerste gezicht min of meer verontrustende ontdekking gedaan, n.1. dat verschillende vooraanstaan de figuren in het internationale politieke leven, zelfs zij, die beschouwd werden als de kampioenen van den vrede, zich op cenigszins moedelooze wijze over de voor uitzichten van den vrede uitlieten en de mogelijkheid uitten van een gewapend con flict in 'n min of meer verwijderde toekomst. Het was als het ware een omslaan van de internationale tendenz, van uitbundige vre- dcsverklaringen naar sombere oorlogspraat. Niet dat dit op zich zelf iets nieuws of bij zonders zou zijn. Sedert het vredesverdrag van Vcrsailles werd geteekend, heeft men opgolvingen van deze sombere verwach tingen kunnen waarnemen. En dat juist in den laatsteni tijd dit pessimisme tot zekere hoogte aan kracht en omvang heeft gewon nen, is op verschillende wijzen verklaar baar. Daar is in de eerste plaats het onbe stemde gestadig voortvretende gevoelen, dat de economische oprlog, welke het zij als verwekken het zij als gevolg van de economische malaise, sedert eenage jaren woedt, tenslotte tot een militairen oorlog /ou kunnen voeren. Andere overwegingen zijn een zekere moedeloosheid, omdat men van den Volkenbond geert wonderen heeft gezien in het bezweren van conflicten (al heeft het simpele feit van het bestaan van den Volkenbond reeds vele en groote cata- strophes vermeden), terwijl de jongste ont wikkeling van den internationalen toestand, Duitschland's weigering tot verdere beta ling van herstelschulden, oplevend nationa lisme onder den druk der economische de pressie, toenemende drang tot wijziging van het verdrag van Versaillcs, als het ware de kiemen voor ernstige conflicten in zich -cheen te berger*. Het is bijzonder helpend en ook bemoedi gend in dit opzicht om zich duidelijk reken schap te geven van het feil. dat er feitelijk ;n Europa niets veranderd is, dat de poli tieke vooruitzichten van Europa niet slech ter zijn geworden, waarvan dan de toene mende oorlogspraat het symptoom zou zijn. Doch dat men juist integendeel als het wa- u' de fraaie sluier der mooie, sussende woorden heeft verscheurd en thans van aan gezicht tot aangezicht staat met de naakte feiten, waarin in de laatste jaren geen en kele verandering is gekoment Het is heel juist wat Sisley Huddlcston onlangs in The Christian Science Monitor opmerkte, n.1. dat de sluier vaneen gescheurd is, dat de politieke toestand niet onrustbarend slechter is geworden, maar dat men thans duidelijk is gaan inzien,"welke problemen er nog opgelost moeten worden en dat men daardoor een beter inzicht in den heelen toestand heeft gekregen. Dit verbeterde in zicht, deze bewustwording van de noodza kelijkheid van een wij^ig-j^g van het ver drag van Versaillcs is het, die voedsel heeft gegeven aan oorlogsverwachtingen Daar men meent, dat sommige naties slechts in wijziging zullen toestemmen ónder den druk van militair geweld. De behoefte van het oogcnblik schijnt dan ook niet zoozeer te zijn, dat cr nog meer non-agressie-ver- dragcni. vredespacten, enz. moeten komen. Want terecht zegt Lord Howard of Pen- rith. voormalig Britsch gezant te Washing ton: ..Wij hebben onze Volkenbond's ver dragen, onze arbitrage-verdragen, onze in ternationale gerechtshoven, onze Kellogg- )>acten, maar wij hebben nog niet voldoende vertrouwen in vrede en veiligheid!" Dc situatie in Europa is thans zoo. dal Duitschland, Oostenrijk. Hongarije, Italië. Albanië. Bulgarije en Litauen op herzie ning van dc vredesverdragen aandringen, terwijl Frankrijk en zijn vazalstaten, Polen, secho-Slovvakije, Roemenië, en Joegoesla- vië zich daartegen verzetten. Men heeft in dc eerste jaren na 't verdrag van Vcrsailles Itemeend, dat we dit verdrag nu maar zoo spoedig mogelijk moesten vergeten en dat we op grond van de in dit verdrag (en de tr uit voortvloeiende overeenkomsten) vastgelegde status quo in Europa den vrede konden gaan organiseeren. Maar aangezien het verdrag van Versailles een aantal on rechtvaardigheden in den Europeeschen toestand recht zette, doch aan den anderen kant weer andere onrechtvaardigheden sch'i«ep en kiemen voor toekomstige oorlo gen in hctlcven riep, kon dit verdrag geen rust vinden, De zaak was, dat de vredes verdragen een oorlogsgeest ademden, en dat er een aantal regelingen in werden vast gelegd. grenzen opnieuw werden getrokken en vernederingen aan sommige volken aan gedaan, die wel een bron van onrust moes ten blijven en tenslotte toch gewijzigd zou den moeten worden op vredelievende wij^e door herziening aan de conferentietafel ofdoor oorlog. ,En zoo is de situa tie nu. Het gaat thans niet aan, aan de vre- demakers in 1919 verwijten te maken. Het gaat ook niet aan b.v. alle schuld op Frank rijk te lad'eni. Want zelfs werden eenige van de betreurenswaardige besluiten, op finan*- tieel en economisch gebied tegen den wensch van Frankrijk in genomen. Men heeft in 1919 eenvoudig gedaan volgens het beste inzicht van dat oogenblik. En was het toen misschien onvermijdelijk om gro ve onrechtvaardigheden jegens voo-malige vjijanden te begaan, dit houdt dan de ver plichting in deze thans te wijzigen. En de lichtpunten in den toestand van het oogen blik zijn, dat men deze noodzakelijkheid op het oogcnblik duidelijk is gaan inzien, nu de fraaie sluier der mooie vredeswoorden, waarachter men toch nog steeds het spook der onopgeloste moeilijkheden van het ver drag van Versailles wist, is vaneen gereten. En nu kan men wel eggen, dat het weinig bemoedigend is, da', men in de 13 jaren, die sedert de sluiting van het vredesverdrag zijn verloopen, geen kans heeft gezien de Europeesche moeilijkheden en internatio nale kwesties op te lossen, ondanks Volken bond en ondanks W?reldgerechtshof, doch het antwoord daaroj» is, dat men het ook niet geprobeerd heef.'t Men heeft den on- juisten grondslag van het vredesverdrag van Versailles willen handhaven en op grond daarvan den vrede willen organisee ren. Doch dit was een onmogelijkheid. Thans heeft men het voordeel den aard der moeilijkheden duidel j.k in "te zien en thans is het aan de staatslieden van Europa en wellicht daarbuiten om door wijs beleid langs nieuwe wegen en op vreedzame wijze een oplossing te vinden, welke gelegen inoet zijn in een grondige herziening van de vredesverdragen. FLORIS C. (Nadruk verboden). Een commissie benoemd om de aangelegenheden betreffende de exploitatie der woningen van de Woningbouwvereenigingen breedvoerig te onderzoeken. Ook vrouwen benoembaar tot lid daarvan. Besloten voortaan den canon vcor erfpachtsgronden te bepalen op 4 pCt. van de waarde van den grond. Woensdagmiddag 13 Januari 1933 kwam de gemeenteraad van Soest in openbare vergadering bijeen ter behandeling van dc reeds eerder door ons gepubliceerde agen da. Te ruim 2 uur opende de burgemeester op dc gebruikelijke wijze de vergadering. Aanwezig waren 14 leden, terwijl er 1 va cature was. Terstond na de opening vroeg Mej. Fun- ke het woord, die, naar aanleiding van het door den burgemeester in hare afwezig heid Ojigemerkte in de vorige Raadszitting in verband met de door haar gestelde vra gen inzake het optreden der politie, er prijs op stelde hier nader te verklaren, dat zij het in strijd met de goede vormen achtte, als de Burgemeester breede bezwaren tegen het optreden van een raadslid in open bare vergadering uiteenzet, indien dat raadslid daarbij niet tegenwoordig is. Als dc burgemeester over die zaak wat had wil len zeggen;, had hij dat net zoo goed in de Novembervergadering kunnen doen, toen spr. wel aanwezig was. Zij herhaalt, dat het allerminst in haar bedoeling heeft gelegen minder gunstig te oordeelen over het plaat selijke politiecorps en dat zij allerminst had voorzien, dat haar eenvoudige vragen zoo'n ophef z.ouden maken. Spr. heeft nimmer ge zegd, dat het voorgevallene kort geleden was gebeurd, doch slechts dat zij het on langs had vernomen. In elk geval is komen vast te staan, dat alle rumoer daar ter plaatse genist niet steeds alleen maar door egels werd veroorzaakt, doch spr. wil hier niet verder op ingaan. Dat dergelijke kleine dingen in deze gemeente zoo zeer worden uitgebuit, wijst er in elk geval op, dat er uit politioneel oogpunt geen groote dingen gebeuren, die het beschrijven waard zijn en dat stemt tot verheugenis. Als men zekei weet, dat men steeds zijn plicht heeft ge daan en zich niets te verwijten heeft, be hoeft men zich ook gerust de min of meer lachwekkende gevolgen van de gestelde vragen niet aan te trekken. De heer Gasille meent ook, dat het ant woord van den Burgemeester in de begroo- tingsvergadering van 21 December lijdt aan een bedenkelijk tekort aan beleefdheid, doch dat het mede een kwestie van goede vormen betreft om zoo'n antwoord niet voor te lezen in een vergadering waar het betrokken vrouwelijke raadslid niet aanwe zig was. Edoch, de burgemeester scheen zoozeer gebrand op het voorlezen van zijn verklaring, dat hij die goede vormen heeft gepasseerd, hoewel spr. toenmaals er nog op gewezen heeft, dat mej. Funke niet aan wezig was. Algemeen kan men gerust zeg- gem dat alle ingezetenen zeer ingenomen zijn met het optreden van dc gemeentepo litie; dat is een flink, doch klein corps met een goeden naam. Ook over een onlangs ontslagen* politie agent was de burgemeester in zijn antwoord niet heelemaal juist en wel wat ongemoti veerd grievend voor den betrokkene, die niet ontslagen is wegens ongeschiktheid, doch enkel en uitsluitend omdat hij den 55- jarigen, pensioengerechtigden leeftijd had bereikt en menigeen prijs stelde op z'n ver der behoudj, wat iets geheel anders is, dan de burgemeester zeide. De man had 30 dienstjaren en dat bij zijn afscheid geen woord tot hem is gesproken door de auto riteiten en zijn cpllega's, was werkelijk zeer hard voor hem en het is begrijpelijk, dat hij daardoor zeer is verbitterd. Hij vond dat zeer grievend en trekt zich dat alles erg aan. Het ware beter geweest, dat een en ander anders was geschied. De burgemeester geeft toe, dat hij het antwoord reeds had kunnen voorlezen in dc Novembervergadering, doch toen vond hij daar nog geen aanleiding voor. Eerst toen' hem het bewuste tooneelstukje onder de oogen kwamj, waarin, de zaak op zoo'n grove manier werd omschreven, achtte hij den tijd tot verder ingrijpen ge- kom en. Daarenboven is het usance dat dergelijke punten, het beleid van den Gemeentedienst betreffende, worden besproken ter gelegen heid van de begrooting. Spr. heeft geen cri- tiek gegeven op mej. Funke, doch alleen de wen-eh uitgesproken, dat in de toekomst meerdere voorzichtigheid wordt betracht en Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseerlngen Spaar-Deposlto's rente 3V.% B'heerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. SI EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven v.h. Kleman en B rghuis mm Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 minder ondoordachte vragen worden ge steld; men moet zich liever maar eerst eens goed orienteeren. De oorzaak van het ontslag van den be- wusten politieman heeft spreker juist weer gegeven. Formeel was dat misschien niet juist, doch inderdaad was de ware reden voor ontslag de door spreker opgegevene. Dat van den vertrekkende geen officieel af scheid is genoment heeft deze laatste zich slechts zelve te wijten, daar zijn laatste daden tegenover het Soester politiecorps, tegenover zijn collega's en tegenover spr. als hoofd van de politie zoodanig waren, dat er geeir gelegenheid was bij zijn ver trek anders op te treden, dan is gedaan. De heer Grootewal betwijfelt of de bur gemeester-zelf zich over alle zaken ook wel zoo heel erg goed heeft georienteerd, voor al waar nu achteraf blijkt, dat de betrokke ne het bewuste telefoongesprek niet heeft gevoerd, doch een ander politieagent. De burgemeester meent, dat dit alles be treft het beleid der politie en spreker is er vast van overtuigd, het aan het rechte eind te hebben. Hij is echer verder niet genegen Tel. 2232 Tel. 2232 ONS EMMAKOEKJE blijft ongeëvenaard, het fijnste en lichtste Boterkoekje ooit ver vaardigd en slechts 20 cent per ons. Boterallerhande 14 cent per ons MOOI GESORTEERDE GEBAKJES a 7 en 10 cent A.s. Zaterdag geven wij bij aankoop van minstens l gulden koekjes enz. enz. een half pond brokken cadeau. Beleefd aanbevelend. over deze zaak nog te discusieeren, hij trekt niets terug van al hetgeen hij heeft gezegd, en verklaart het incident hiermede geslo ten. De heer Busch is het daarmede heelemaal niet eens en wil bepaald een onbevooroor deeld oordeel, desnoods door het instellen van een commissie van Onderzoek in den raad, die zoo noodig een geheim rapport kan uitbrertgen. De heer Gasille wijst op mededeelingen van dern burgemeester aan hem en aan den heer Endendijk. Hij vraagt, of hij daarom trent thans een en ander in de openbare raadsvergadering mag mededeelen. of dat de burgemeester zulks liever aan het eind der vergadering wil doen of in een besloten vergadering? De burgemeester wil thans over die ge- heele zaak niets meer zeggen en wil de agenda afwerken, waartoe wordt overge gaan. Allereerst komt aan de orde 1. Beëediging van het nieuw gekozen raadslid H. Th. van den Berg. De heer H. Th. van den Berg (R.K.), die benoemd is tot raadslid in plaats van den heer J. J. H. Mineur, die als zoodanig heeft bedankt, wordt door den gemeente-secreta ris binnengeleid en legt in handen van den burgemeester de vereischte ceden af, de zuiveringseed en de eed van trouw. De burgemeester constateert, dat door het afleggen van die eeden de band is vast gelegd, waarop de heer van den Berg zich voortaan hier zal wijden in het belang dei- gemeente in openbare raadsvergaderingen en in commissies. Spr. hoopt voor de ge meentezaken op hem te mogen rekenen. Alvorens verder te gaan wil de burge meester eerst nog even het jaar 1932 her denken, dat in het algemeen voor Soest als een kleine gemeente geen schokkende ge beurtenissen heeft opgeleverd. Het dorp heeft zich langs lijnen van geleidelijkheid ontwikkeld en met kracht en energie is ge poogd dc ruwe akker van de werkloosheid en van Armenzorg te verzachten. Ge poogd is het bestaan voor velen mogelijk te maken en zooveel mogelijk armoe en el lende te voorkomen. Dit was een werk van ongekenden omvang, doch dank zij de regeering en de medewerking van de Raadsleden konden de noodige voorzienin gen worden getroffen. Dat moest met of fers gepaard gaan doch het geeft altijd vol- En voor fijner fruit Koopt men toch bij doening te kunnen terugzien op arbeid van blijvende waarde. Als men door een daad zelf offers brengt om iets te bereiken, is dat altijd te loven. Niet steeds moet men alleen naar de ma- terieele zijde kijken, doch als zich nieuwe gelegenheden ter bestrijding van de werk loosheid voordoen, moet men niet steeds het loonvraagstuk in het brandpunt van de politiek zetten, doch met alle belangen re kening houden. De gemeenteraad is er ter behartiging van de belangen van allen en niet uitsluitend voor die van een bepaalde groep. Met aller samenwerking zal men dan ook steeds naar een voor allen gunstige oplossing der moeilijkheden moeten zoe ken. Als men dat doet met optimisme kun nen we met een zekere gerustheid het ko mende jaar 1933 tegemoet zien. Doch dan moet ook steeds worden gezocht naar resul taten in onderlinge samenwerking met hoop op gunstigen uitslag, want hoop alleen doet leven en wanhoop doet niets. Ten slotte wenscht spreker de gemeente-zelf, de raads leden en hun verwanten een goed jaar 1933. (applaus). 2. Vaststelling van de notulen der verga dering van 30 Nov. en 12 Dec. 1932. Vastgesteld. 3. Mededeeling van ingekomen stukken. 1. Jaarstukken over 1930 der N.V. „Cen trale Slachtplaats voor de gemeente Soest" (239) met voorstel van B. en W. De heer Busch is het met het voorstel van B. en W. eens om er op aan te dringen dat de afschrijvingspercentages worden ver hoogd, daar deze inderdaad te laag zijn. De gemeente moet meerdere invloed in de centrale slachtplaats hebben en als de N.V. dat zelf ook inziet en daaraan medewerkt, zal dat slechts tot heil van beide partijen zijn. 2. Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht dd. 27 December 1932, houdende verdaging der goedkeuring begrooting 1933. (No. 2600). 3. Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht dd. 27 December 1932, houdende verdaging der goedkeuring besluit tot wij ziging van het raadsbesluit van 26 Novem ber 1920 tot verkoop van grond aan G. Nol len. (No. 2116). I. Goedgekeurde besluiten tot het op nemen en beleggen van gelden in 1933. (No. 259 en 260). 5. Goedgekeurde besluiten tot wijziging der gemeente- en gasbedrijf begrooting 1932. Nes. 21 cn 23). 6. Besluit van gedeputeerde staten tot tijdelijke afwijking van hun besluit tot be paling der vergoeding voor bijwoning vart afdeelings- en commissievergaderingen voor de leden van den raad der gemeente Soest. (No. 2814). 7. Goedgekeurd raadsbesluit waarbij aan dc Vrijwillige Brandweervereniging te Soest opgedragen wordt het verrichten van werkzaamheden, voortvloeiende uit de Timmerman en Aannemer Bouwkundige Beëodigd makslaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1