Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag UITGAVE: N.V. EERSTE SÜESTER El ËCTR. DRUKKERIJ «.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EH ADM.-ADRESVAN WEEDESTR. 7 - TEL. 20B2 - SOESTDIJK Bekendmakingen Officieel Beter deuken. Binnenland „Doodensprong No. 7 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 25 Januari 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.- PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest. Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hlinderwet; Brengen ter algefneene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A van \VocrkomA te Soest om vergun ning tot hit oprichten van een slagerij met rookvrij, in en achter het perceel Hartwcg 38, kadastraal bekend gemeente Soest, in >ectie H. I3D2 en het daarin plaatsen van een gehaktmachine, gedreven door een elec- troinotor (ingebouwd) van P.K, dat op den een eri dertigsten Jan. 1933, des voormiddags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het op richten dier hirichting in te brengen; en dat gedurende drie dageti vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek tc nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op dc aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet tc houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soe-t. 17 Januari 1933. Burgemeester en Wethouders van Soest. De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. PAARDENFOKKERIJ. De Burgemeester van Soest herinnert ieder, die eigenaar of houder is van een tweejarigen of ouderen hengst, aan de in artikel 23 der Paarden wet 1918, Stbl. No. 119, opgelegde verplichting om hiervan bij den, burgemeester der gemeente zijner in woning aangifte te doen, binnen een maand, nadat de hengst twee jaar is geworden of in zijn bezit is gekomen. Deze aangifte moet bovendien elk jaar geschieden vóór den lsten Februari. Soest. 18 Januari 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Denk waar, en Uw gedachten zullen den honger der wereld stillen; .spreek waar en elk woord van U zal een vruchtbaar zaad zijn; Leef waar, en Uw leven zal een grootsch en nobel getuigenis zijn HORAT1US BONAR. Alle deksels nog-an-toe, we zitten danig in de put! Zoo we al niet werkloos zijn of narigheid in zaken hebben, dan zijn we toch zoo onder den indruk van de eindc- looze praterijen over narigheid, dat we niets dan sombere voorspellingen in ge dachten houden en het cr in onze gedachten niet bepaald rooskleurig uitziet. Ja>, dc hee- le wereld lijkt ons een miezerige boel en van tijd tot tijd slaat ons de schrik om het hart. als je bedenkt, wat er niet allemaal voor rampen zouden, kunnen gebeuren. Nu en dan moet er zoo'n grappenmaker naar je toekomen en zeggen,, dat je .„beter" moet „denken." Om uit je vel te springen! Wat hebben je gedachten er nu mee te maken" Wat trekt de wereld er zich nu van aan, wat lof ik denk? Mijn gedachten, mijn den ken/tja, dat is te ze-ggen Tja\, die rare venten ook, met hun zon derlinge opmerkingen over je denken, en dat je beter moet denkenze zouden je haast aan hetdenken brengen. Want ja, als jc eens evennadenkt, dan zou je er haast toe komen te zeggen, dat alles wat cr door menschen in de we reld gedaan wordt', feitelijk toch eerst ge dacht moet zijn. En zoo beschouwd zou je tr toe kunnen komen te zcggent dat een hcelebocl van ons dan toch zeker tot nu toe niet erg best hebben gedacht, want dan zou de wereld er wel wat anders uitzien. Het leven is een spiegel, zeggen ze. Het weer kaatst precies, wat je erin doet. En als we nu grootendecls erg zelfzuichtig hebben gedacht, of misschien erg vluchtig, of on beredeneerd'. of onverstandig of alleen maar met eigen gewin voor oogen. met een bitter schijntje liefde voor den naaste!, of ijdel, of trotsch, of grootsch. of vol angst en vreezen, of misschien wel oneerlijk (na- tiiurlijk niet heel erg oneerlijk, maa. net ^00 op het kantje af), of ja, misschien wel meel om aal oneerlijk of slecht, of jaloersch, °f afgunstig, en-zoovoort, en als cr nu een massa, misschien de meerderheid wel, zijn Seweest die zoo dachten, en daarnaar dus handelden, en als dan dat fraais in den le vensspiegel weerkaatst werd, dus nog weer eens teruggegeven, voortgeplant als 't ware, telkens opnieuw weerspiegeld in zelfzuchti ge. slechte, oneerlijke, Liefdelooze gedach ten en daden, tja, dan zou het waaratje nog niet zoo gek zijn, wart die zonderlinge sin jeur zei!, toen hij opmerkte, dat we beter moesten denken, dat wil zeggen, de kwali tc-it van ons denken, dus eigenlijkons karakii"-. mo-ten verbeteren. Ons denken, ens karakter weer stellen op de basis/, de eenig onvergankelijke, onwankelbare grondslag van het volmaakt goede en ware en wijze en lieflijke. Dan zullen wc ook andere gedachten gaan koesteren over de werkelijke waarden, van het leven. Wamt kijk eens hier, het is volkomen juist wat Dr. Berkeley B. Blake onlangs op merkte: Onze zaken-profeten hebben ons geleerd, dat het leven bestaat uit den over- vloed van auto's en radio's, alle mogelijke gemakken, stofzuigers enz., die we kunnen bezitten. Maar die nederige Nazarener heeft ons geleerd, dat 't leven van den mensch niet bestaat uit den overvloed van dingen die hij bezit. Thans, te midden van economi sche depressie, hebben we onze bezinning vertieren, omdat we die dingen niet in steeds stijgende hoeveelheden bezitten. Er kon geen beter middel voor ons zijn, dan te bedenken,, dat die dingen niet het voor naamste in het leven zijn. Liefde en goed heid. -choonheid en boven al|, eerlijkheid, dat zijn dc werkelijke levenswaarden, nu. zoowel als duizenden jaren terug. We moeten de dingen dus anders bekij ken' ons geheel nieuw instellen, nieuwe ge dachten gaan koesteren, onze gedachten verbeteren, „beter" 'denken1En dat geldt niet alleen voor menschen individueel, doch ook voor naties, agglomeraties van individuen,. Wc kunnen volkomen onder schrijven wat D. Ewart James in dat ver band zei, to'en hij verklaarde: naties zullen hun gedachten hebben te veranderen over hun eigen belangrijkheid, hun beweer de waardigheid, hun geschiedkundige plaats,, hun waarde voor de wereld. Er zal een ver andering in de gedachten der menschen hebben plaats te vinden omtrent wapens en bewapeningen en verdragen en tarieven en dergelijke. We zullen op een nieuwe, ande re manier over andere naties hebben tc denken, of ze zullen' voortgaan argwaan en jaloezie en. vrees te koesteren en elkaar naar de keel te vliegen FLORIS C. f Nadruk verboden) AMSTERDAM—RIJNKANAAL. In „de Uitkijk", maandblad vani de Libe rale Staatspartij „de Vrijheidsbond,1", lazen wij onderst, art. over 'n onderwerp, dat voor de stad èn prov. Utr. van zeer vejel belang is\ Wij ziijn overtuigd, dat ook orize lezers cr gaarne kennis van zullen nemen. Utrecht eischt het volle pond. Het wil niet aan een zijtak van het Kanaal konden te liggen. Andermaal worden de gemoederen in.de hoofdstad onzer provincie verontrust door eèn voorgenomen wijziging van het Am sterdamRijnkanaal, waardoor Utrecht zou komen te. liggen aan een door sluizen afge sloten, zijtak van het doorgaande kanaal met open verbinding tusschen Amsterdam en Wijk bij Duurstede;. Diit blad is niet de aangewezen plaats, om du technische bijzonderheden van deze wijziging uiteen te zotten, doch dat deze een groot nadeel voor de stad Utrecht be duidt, is wel voor iedereen zonder meer duidelijk. Maar wel' is het hier de plaats om een krachtig protest te doen hooren, dat blijk baar voor de zooveelstc maal zoo weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de vierde stad van ons land. Zij moge zich ontwikkeld hebben tot een centrum van groote beteekenis, waarvoor men bewondering koestert, maar er wordt niets, letterlijk niets van rijkswege gedaan om die ontwikkeling te bevorderen. Indien men ziet, hoe in andere deel en des lands op waterstaatgebied groote ver beteringen van rijkswege zijn tot stand ge bracht', die in hooge mate aan streek- en stadsbelangen ten goede kwamen, dan mo gen de provincie en de stad Utrecht toch ook wel aanspraak maken op hun aandeel in het landsbelang. Men scheen bij hot Geldersche Valleiplan het belang van de stad Utrecht geheel tc vergeten,, hoewel men andere belangen van geringere beteekenis daarbij wel ter sprake bracht. Toch was dit tc vergeven, zoolang men meende, dat het primaire scheepvaartbelang deze kanaalrichting rechtvaardigde. Maar nu men tot de slotsom gekomen is, dat de Kanaalrichting over Utrecht de voorkeur verdient, nu is het onvergefelijk, indien men dan nog Utrecht „links laat liggen". Waarschijnlijk heeft men uitgerekend dat daardoor een besparing van kosten is tc verkrijgen. Ware deze te verkrijgen^ zonder dat daar nadeelen tegenover staan, dan zou men d'it niet anders dan kunnen toejuichen, maar nu? Utrecht moet de meerdere kosten maar zeilf betalen! Neen, daarom gaat het niet, gij slimme bezuinigers Het gaat orom» of door deze wijziging Utrecht in een nadeeliger situatie komt dan thans het geval is bij den tegenwoordigen toestand. En dat -.taat wel vast! En dan vordert de biLlijkbeid en is het de bij den aanleg vani, openbare werken steeds ge volgde gewoonte, dat degene, die het nadeel veroorzaak^ dit ook moet compenseeren Doet men. dit niet, dan geeft men blijk, .naast teekenpen en rekenfiliaal', niet den breeden blik te hebben, die noodig is om de juiste verhoudingen te zien en werken van openbaar nut dienstbaar te maken aan alle betrokken belangen. Hjet is immers „maar" Utrecht" „slechts" de vierde stad des Rijks! Utrecht, wordt het niet hoog tijd, dat gij uw eigen stem laat hooren. als deel van het landsbelang? Of ziijt gij misschien beter gevaren met uw forten, met uwe spoor wegen. met uwe verbindingswegen? Hiet geldt bier uwe concrete belangen los van politieke voorkeur! Met Luider stemme komen wij voor l'trecht's belangen op;, zonder dat ons het verwijt kan treffen, dat dit niet past in het landsbelang. Utrecht cisoht zijn volle pond! van L. de J. DE NIEUWE NUMMERPLATEN VOOR AUTOMOBIELEN. DE EISCHEN, WAARAAN ZE MOE TEN VOLDOEN. Zooals men weet, is onlangs een Minis- terieele Beschikking afgekomen, waarbij an dere eischen zijn gesteld aan de nummer platen voor automobielen en motorrijwie len. dan tot dusverre golden. Blijkens mededeeling van den Minister van Waterstaat in de Ne de rl and s che Staats courant mogen geen nummerplaten meer worden gebruikt welke niet voldoen aan de volgende omschrijving: Het nummer met letter mag niet anders worden aangebracht dan In witte, onuit- wischbare teekens op donker blauwen ach tergrond. De letter mag niet anders worden ge plaatst dan hetzij midden boven, hetzij vóór het nummer,, in het laatste geval daar van te halver hoogte gescheiden door een horizontale streep. Bij motorrijtuigen op meer dan twee wie len moeten de afmetingen van de cijfers en du letter zijn ten minste: hoogte 90 m.M. breedte (behalve van 1) 65 m.M. dikte (behoudens die afschuining aan de uiteinden) 15 m.M. lengte der horinzontale streep 15 m.M. dikte dier streep 10 m.M. ruimte tusschen de teekens15 m.M. Langs de boven- en benedenranden van plaat of veld moet een hoogte van tenmin ste 10 m.M. en langs de zijranden1 een breed te van ten minste 15 m.M. buiten de teekens overblijven. Bij andere motorrijtuigen worden de mi nimum afmetingen tot de helft verlaagd. Bij grootere afmetingen worden alle «aan gegeven minimum afmetingen naar even redigheid verhoogd. Op het blauiwe vlak, al of niet voorzien van een witten rand. mag niets anders dan het nummer met letter worden aangebracht; de NL-plaat mag daarop dus niet voorko men. De nummerplaat aan de achterzijde moet tusschen, een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang helder verlicht zijn, hetzij door beschijning, hetzij door middel van een transparant. In het laatste geval mogen, wanneer de letter mid den boven het nummer is geplaatst, het achterlicht en het stoplicht worden aange- biaoh't in den linker- en den rechterboven hoek van het blauwe vlak. met dien verstan de dat de afstand tusschen beide lichten niet meer dan 30 c.M. mag bedragen; het ach terlicht moet zich het dichtst bij dc linker zijde van het motorrijtuig bevinden. KAMER VAN KOOPHANDEL FA BRIEKEN VOOR DE GELDERSCHF VALLEI Op Vrijdag 20 Januari kwam de Kamer van Koophandel van de Geldersche Vallei in zitting bijeen, onder praesidium van den heer J. H. van Lonikhuijzen. De Voorzitter sprak zooals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe zittingsjaar, zijn nieuwjaarsrede uit. Spreker wijst op de door den oorlog en den daarop gevolg den economisohen volkerenstrijd verander de situatie der wereldproductie, waardoor de crisis zoo ingewikkeld U geworden. In den weerstand van het Kamer-district tegen den crisisinvloed zag spreker op verschil lende punten inzinkingen. Spreker releveer de o.a. de stijging der werkloosheid in sommige gemeenten. Alleen Veenendaal kende in 1932 nog zekere welvaart. Nadat preker nog in enkele algemcene trekken het werk der Kamer had gememoreerd, erklaarde hij het nieuwe zittingsjaar ge opend. Daarna werd overgegaan tot de verkie zing van een algemeen Voorzatter. De heer J. H. van Lonkhuyzen werd met algemcene stemmen herkozen. Vervolgens werden her kozen tot voorzitter der afdeeling Groot bedrijf, de heer J. van Schuppen; voor de afdeeling Kleinbedrijf, de heer B. Kramer en als vice-voorzitter voor de afd. Kl- bedrijf, de heer G. H. Ruiters. In de va cature van vice-voorzitter voor de afdee ling Grootbedrijf werd benoemd de heer C. den Ouden. De verschillende vaste com missies voor 1933 werden vastgesteld. Er werd besloten voorloopig van het houden van een tentoonstelling van producten dei- Geld. Vallei (Progelva) af te ziien, en dit jaar wederom een districtsdag te houden, thans te Veenendaal. Aan de Vereen. Schut- tevaer en Ned. Inst. van Efficiency werd een subsidie toegezegd. Aan de gem. besturen dn het district zal gevraagd worden om als regèl geen open bare werken dn eigen beheer te nemen doch aan te besteden. Het advies over de ontwerpen IJk-wet, Weeldeverteringsbelastingwet en wet op de 'vrachtverdeeling in de binnenvaart wer den ter afdoening in handen gesteld vag speciale commissies. Het adres van den B.B.N. over de voornemens der Reg. om voor vrach'tautodienkten concessies in te voeren werd in handen gesteld van de Ver- keerscommissie. Een klacht over verzekeringsagenturen van gem. personeel zal door het bestuur nader worden onderzocht. De omzetting van het postkantoor te Araerongen in een hulppostkantoor zal behandeld worden dooi de Postcommissie. De Kamer verklaarde zich in principe bereid tot het afgeven van legitimatiebewij zen aan handelsreizigers in verband met rechtstreeksche intern, bevrachting van koffers met monsters en stalen. Met de or ganisaties in 't gewest zal overleg gepleegd worden over de geopperde wehschelijkheid van de aanstelling van een efficiency-con sulent voor het district. Hierna werden verschillende ingekomen stukken voor ken nisgeving aangenomen en ging de Kamer over in Comité-Generaal. CENTRALE KIESVEREEN. UTRECHT LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRIJ HEIDSBOND. Wij kunnen mededeelen, dat aan de wen- schen der Centrale Riesvereeniging Utrecht thans geheel is tegemoetgekomen, blijken adviezen waartoe besloten is in de laatst gehouden vergadering van den Partijraad, zoodat onze kieskring bij de a.s. kamerver kiezingen zal werken voor een eigen canididaat, welke in den persoon van den heer Jhr. Ir. O. C. A. van Lidt de Jeude reeds alom in het gewest bekend is. Het stemt tot groote vreugde, dat bij dc voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingsactie in 1933 allerwege een steeds toenemende activiteit aan den dag treedt, welke voor den uitslag der verkie zingen het beste doet verwachten. Thans is het zaak. door uiterste inspan ning van alle krachten ervoor zorg te dra gen, dat het volgend jaar bij het begin eener nieuwe vierarige parlementaire periode, dc provincie Utrecht weer als van ouds wordt vertegenwoordigd door een liberaal Kamer lid. De kans is erhaar te benutten zij ons gemeenschappelijk doel. Ons devies voor 1933 zal zijn: Het kan, dus het moet! Giften voor deze verkiezingsactie kunnen worden gestort op giro No. 71015 ten name van: Vrijheidsbond Penningmeesteresse kieskring Utrecht te Doorn. Aanmelding voor het lidmaatschap der Pairtij bij den secr. der afd. Soesrt, Juliana- straat 44, of bij den secr. der Centrale kies- vereendging Utrecht tc Utrecht. Oude Gracht 313bis. AMERSFOORT. WILLY GENSCH' WIENER OPERET TE NAAR AMERSFOORT. Het Weensche Operette-Gezelschap, di rectie Willy Gensch. dat onder auspiciën van impresario Ernst Krauss een groote tournée door Nederland maakti zal op Vrij dag 27 dezer in Sociëteit „Amicitia" te Amersfoort een gastvoorstelling geVen van de operette „Grafin Mariza" van Emme- rich Kalman. Het gezelschap bestaat uit ca. 40 per sonen. De hoofdrollen in de operette „Gra fin Mariza" worden vervuld door Edita Klein (Mariza). Maria Karin; Agnes Ach- nltzPeter Rausch; Ferdinand Mtahir; Ri- chard Müller; Willyn Görg. Koor en orkest staan onder leiding van F.dmund Günther. IJSPRET. De banen der Amersfoortsche IJsvereeni- ging aan den BissL.hop.sweg zijn heel mooi en trekken veel bezoek. Alle leden profi- teeven van de mooie gelegenheid; 's avonds is die baan verlicht en is het er zeer druk. Ook wordt de baan 's avonds met lampions verlicht en worden er hardrijderijen voor dc kinderen der leden om kunstvoorwerpen gehouden. ENSCHOT. EEN VROUW OVERVALLEN. Donderdagochtend om kwart voor acht, kwam de 49-jarige mej. Piggc uit de kerk en stonden voor haar winkel twee mannen. Nadat de vrouw den winkel was binnenge gaan, stapten ook de beide mannen binnen. Eén hunner vroeg om sigaretten. Plotseling greep één der mannen de vrouw beet, en duwde haar-onder de toonbank, waarna de mannen de geldlade leeghaalden. Met on geveer f 14 namen beiden1 vervolgens op de Vijf en zestig Meter hoogte! Is het niet krankzinnig; dwaas? Van die hoogte sprong vriend Vlasblom In dc diepe, koude Maas. Eneen dubbeltje op 't kantje: Het liep wondervol goed af; Deze jonge roekelooze Ontkwam, ditmaal nog, zijn graf Toch gevolg zou 't na zich sleepen Droevig, zielig; inderdaad, V or een and'ren, dwazen, jorvg'Jing. Luister, hoe 't gebeuren gaat! De Directie van Tuschinski „Huldigt" in het Grand Theatre Vlasblom voor zijn „koene daad." Zie: Dat was toeneen groote flater"! Deze „huldiging" is and'ren Jonge man naar 't hoofd gestegen; Zek'ren Tabernee heeft toen óók Zin in „dooden-sprong" gekregen. Zelfsnog tweetal Meters hooger! Toenden sprong! Een slag! Gegil! Enverpletterd naar de diepte; 't Volk stond daarverbijsterd, stil Arme Moeder is wanhopig! Zulk een einde voor haar kind Waar zij hem nog had verboden Dood te tartenhij daar vindt Moest men „hulde" hier gaan brc..gen Aan een daad, zóó dwaas en dol? Met gevolg: jong leven henen Mocderharte: barstens vol Nadruk verboden. AD REM. fiets de vlucht. Na een sensationeele ach tervolging, waarbij de daders met revol vers schoten, werden de heide vluchtelingen gearresteerd. Een hunner bleek te zijn de 40-jarige W. A. K;, een ontsnapte uit het psychopaten- asyl te Woensel. BAARN. MARGARINE IN BESLAG GE NOMEN. Een ambtenaar van de Crisis Zuivel Cen trale heeft alhier in beslag genomen 10 va ten margarine, die door G„ tegen de be staande voorschriften, uit Hilversum naar Baarn vervoerd werden. De margarine is gedeponeerd op het Politiebureau. MIDDELBURG. Een 12-jarige scholier heeft op het hockeyveld alhier zoo'n ongelukkigen klap met een stick gekregen, dat hij een oog moet missen. PRIJS VAN HET CRISISBOTER- MERK. De Crisis Zifivelcentrale deelt mede, dat voor de week van 22 tot en me 28 Januari a,s. de prijs van het crisis-botermerk op 90 cent en die van de vervoervergunning voor buitenlands che boter op 80 cent per Kj.G. is vastgesteld. DEN HAAG. DE KLEINE BOEREN EN DE WERK VERSCHAFFING. Op vragen van den heer Braat: I. Is het den Minister bekend, dat kleine boeren, die eigenaar zijn van b.v. meer dan 1 H.A. land. zij het dan ook zwaar belast, evenals hun gebouwen, dikwijls van werk verschaffing worden uitgesloten? II. Is het den Minister voorts bekend, dat veel werk thans bij wijze van werkver schaffing wordt uitgevoerd, dat oorspron kelijk daartoe niet was bestemd en dat mede daardoor vele klei'nc boeren en tuin ders, benevens kleine middenstanders en z.g. rijke arbeiders zonder inkomen of werk zijn? III. Is de Miinister bereid maatregelen te treffen dat de bedoelde personen' wel in de werkverschaffing worden begrepen en als norm van toelating een inkomengrens te bepalen? heeft MSnister Ruys de Beerenbrouck, ge antwoord Ad 1. Deze vraag wordt ontkennend be antwoord. Gegronde klachten omtrent uit sluiting. als hicrbedoeld, hebben den on- dergeteekende ook niert bereikt. Ad II. Aan deze vraag ligt, naar de on- dergeteekende meent te mogen aannemen, de veronderstelling ten grondslag, dat z.g. normale werken bij wijze van werkver schaffing zouden worden uitgevoerd en dat zulks ten nadeele zou strekken van de werkgelegenheid ten plattelande. Indien de strekking van de vraag juist is weergegeven, luidt het antwoord, dat door het toekennen van -ubsidies veel v rk. dat voor den landbouw nuttig is, doch door de ernstige tijdsomstandigheden niet op nor male wijze kan worden uitgevoerd, thans wordt aangevat. Hierdoor wordt de moge lijkheid, om kleine boeren en tuinders te werk tc stellen', vergroot. Ad III. De beantwoording van deze vraag kan. in verband met het antwoord op vraag I. achterwege blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1