9<Z Binnenland Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag o< De ongeziene vijand WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK Banketbakkerij „Nieuwerhoek" ©MITOSTOFIFIIMIMMIilL JJ©IHI. TM Gekke Teun! Een en Twlntloste Jaargang Zaterdag 28 Januari 1933 UITBAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 0. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: VAN WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - SOESTDIJK Dit nummer bestaal uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel >0 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Telefoon 2232 MOOI GESORTEERDE GEBAKJES a 7 en 10 cent. Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 KAMER VAN KOOPHANDEL FA BRIEKEN VOOR DE QELDERSCHF VALLEI. igi; No. 8 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTD1JK ADVERTENTIEN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENT1ÉNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS i 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLAD No. 380) HERHALINGSOEFENINGEN. (Art. 31, 1© lid, en art. 33 dienstplichtwet) De Burgemeester van Soest maakt be kend, dat de gewone dienstplichtigen van de lichtingen, korpsen en korpsonderdee- len der jaren 1927 en 1929 in ,1933 voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst moeten komen. De opkomst moet in het algemeen ge schieden op de tijdstippen, die op de aan plakborden zjjn aangegeven. De oproeping van de hierbedoelde dienstplichtigen zal bij nadere kennisge ving plaats hebben. Aan hen, die als dienstplichtige hebben gezorgd, dat hun volledig adres ter gemeentesecretarié bé kend is, wordt een persoonlijke kennisge ving toegezonden. Soest, 23 Januari 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Terwjjl de tijd voortschrijdt, zie® men alom met stijgende verwachtingen uil) naai de economische wereldconferentie, dit binnen twee maanden gehouden zal wor den. Ook Amerika is sterk verlangend naai deze internationale samenspreking, en de nieuw gekozen president Roosevelt heef, te kennen gegeven, dat hij desnoods reeds op 1 April, den datum, waarop hij in func tie treedt, zijn gedelegeerden in Londen zal laten optreden. Men is het er vrij wel algemeen over eens, dat de z.g. eco nomische wereldconferentie niet uitslui tend tot economische vraagstukken be perkt kan blijven, al zal dit misschien (Of ficieel zoo zijn. Doch dan zal wellicht weer de oude diplomatieke waarheid bevestigo worden dat hetgeen in de particuliere be sprekingen der gedelegeerden béaandélo wordt veel belangrijker is, dan hetgeen ir. de openbare bijeenkomst ter tafel word'4 gebracht. Immers, de groote problemen, ontwapening, economische oorlog, de vre desverdragen. enz., ze houden allen met elkaar verband, zijn als het ware onver brekelijk met elkaar verbonden en het eene vraagstuk kan. niet afdoende geregeld worden zonder het andere er in te be trekken. Eensdeels is dit ook waarschijn lijk de oorzaak, van het tot nu ,t>oe betrek kelijk geringe resultaat, dat de ontwape ningsconferentie mocht boeken. De an dere oorzaak is gelegen in onderling wan trouwen en vrees, alsook in het feit, van Het bestaan van particuliere wapenindu strieën. Het feit, dat- de wapenindustrie^ ën geduld worden, is ook weer terug te voeren tot vrees. Het is tenslotte niel goed aan te nemen, dat er menschen zou den bestaan, die hun genie en inventiever mogen uitsluitend zouden aanwenden vooi om .a^scHuwelfjke vernietigings middelen te vinden, alleen om op waarlijk satanische wijze medemenschen op groo te schaal uit te moorden. Een andere- kwestie wordt het wanneer de vrees ir. het spel komt. Vrees is altijd een slechte raadgever geweest, en wanneer men bé- vreesd is voor mogelijke aanvallen van buitenaf, dan is het zoo al niet vergeef* lijk, dan toch begrijpelijk dat men ui zelfbehoud naar even krachtige vernieti gingsmiddelen gaat zoeken, als waarovei de eventueele aanvaller heet té béschik- ken. Zooals opgemerkt, vrees is een slechte raadgever. En wanneer men eenmaal het Trojaansche paard der wapenindustii heeft ingehaald, dan is bij wijze van spre ken „der Teufel los". Want onmiddellijk komen dan de privé-belangen van het ii deze industrie belegde kapitaal op den voorgrond, met de mogelijkheid van fu neate oorlogspropaganda in al'.erlri vorir cn vermomming, teneinde de wapenindus trieën aan orders te helpen. De afschu welijke gevolgen hiervan ziet men momen teel b.v. in het verre Oosten en jhert is heel moeilijk aan de oprechtheid van som mige mogendheden te gelooven, als men ze aan den eenen kant bezig ziet verzoe ningspogingen tusschen Japan en Chinc in het werk te stellen, her wijl ze aan den anderen kant toestaan, dat' wapenfabrie ken in hun land groote hoeveelheden oor logstuig naar het verre Oosten export-ee- ren. Te bemoedigender is het daarom te zien, dat de Amerikaansche volksvertegen woordigers aan den president het recht hebben gegeven ujtvoer van oorlogstuig te verbieden. Doch om nog even bij de zonderlinge tegenstelling in het verre Oos ten terug te keeren. Sedert? 18 Séptémbér 1931, toen het Japansch-Chineesche ge schil uitbrak, hebben volgens ofiicieele ge gevens liiitsche firma's 860 machinege weren, 88.72U.000 patronen, talrijke ge weren en vliegtuigbommen naar China uitgevoerd. Volgens het „Journal du Cre dit Public" van 11 Februari 1932 voerde de Fransche Hotchkisswapenfabriek voor Japan een order uit tot een bedrag van 200 millioen francs. Op het oogenblik zelfs nog werkt deze fabriek dag en nacht door. Amerikaansche firma's voeren ook munitie naar het verre Oosten uit. In de eerste elf maanden van 1932 350264 naar Japan en 163.399 naar China voornamelijk voor de luchtvloot, hoewel Engeland, Frankrijk, Duitschland en Tsjecho-SUn wakije het grootste deel van dezen schan delijken handel in handen hebben. Doch er is nog meer. Niet alleen profiteeren Eu- ropeesche wapenindustrieën van het Ja pansch-Chineesche geschil, doch zelfs zijn ze aansprakelijk voor een groot van de Chinee6che burgeroorlogen. Ze sturen een voudig hun betaalde agenten naar de bin nenlanden van China en laten deze onver laten tegen een vette provisie onrust zaai en en Chineesche generaals tegen elkaar tholieke democraten in de Staatspartij van 1926 tot 1928 gekoesterd, zijn bitter be drogen. En toen de ontzettende crisis kwam, die allereerst van deze partij groot- sche daden voor het maatschappelijk zwak ke moest doen verwachten, stelde zij haar armelijk crisisprogram op en was haar grootste zorg, zóó tam te zijn, dat zij in een aanstaande coalitie der recfftsche partijen een goed figuur zou maken! Men is genoeg gewaarschuwd. Van Sep tember af heeft de democratische bewe ging in de partij telkens opnieuw het nood sein geheschen. Men heeft er om gela chen en in domme speculatie op de „een heid" het beleid gevoerd, dat zijn bekro ning vond in den Haarlemschen Partijraad. En daarom is het zoo door en door or*- waarachtig als een mr. Romme thans een beroep op spr. als economist voor een cri sisprogram doet. Reeds jaren verkondigde spr. zijn financieele en f economische con- junctuurpolitiek. Maar de R.K. pers zwijgt haar dood en het partijbestuur verklaart geen gelegenheid te hebben om één groot crisisprogram te bestudeeren! Nooit is in ernstiger tijden een ellendiger beleid ge voerd. Dat komt er van, als men in plaats van democratie van top tot teen, de eeni- ge politiek, die een katholieke partij in deze tijden past, verkiezingsmanoeuvres als hoogste politieke wijsheid kent en het mooie instituut der kwaliteitszetels mis vormt tot een zinloos veilig stellen van eigen Kamerzeteltje. Voor ons heeft de R.K. Staatspartij afgedaan. Het is zaak nog eens duidelijk vast te Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven opzetten, waarna deze hun legertjes g£ wapenen en daartoe het materiaal door middel van de oorlogsagenten betrekken. Franc is Delaisi, de bekende vredesvoor- vechtar, heeft dezer dagen openlijk ver telaard en met onomsi-ootelijke bewijzen aangetoond, dat „gedurende 20 jaar -dit reusachtige land (China) de prooi is ge weest van een dozijn schurken, zuiver oor logsaanhitsers,, die huurtroepen bijeenbren gendeze huurtroepen, particuliere Cni- ueesche legertjes hebben Europ^écCüé uitrustingen en wapens.... de groote wa penindustrieën voorzien hen ruimschoots van materiaal.... en worden betaald met Je opbrengst van rooftochten door de pro vincies. Elke Chineesche generaal heeft zijn stille vennoot, wiens naam men vin- Jen kan in de boeken van de banken te Honkong, Parijs, New-York, Yokohama Ox zelfs Moskou. Zuiver en alleen door ver schuiving van kapitaal worden scheidin gen of fusies van legers (in China) be paald". We zouden hieraan nog veel meer kun nen toevoegen. We zouden kunnen wijzen op den ongehoorden „vooruigang", welke in ie vernietigingskracht der nieuwe bewapt- ningsmiddelen heeft plaats gevonden. Op gevaar af een panische schrik te weeg ti brengen, zouden we kunnen verhalen van afschuwelijke nieuwe gassen en bommen, die gereed liggen om door vliegtuigen over ons allen te ucrdei uitgestrooid. We wil- ien echter liever de hoop levendig houaen, lat men, eventueel via het station der eco nomische wereldconferentie, er in zal sla gen het einddoel: onderling vertrouwen, oewapeningsbeperking en definitieve af schaffing van chemische en bacteriolo gische oorlogsvoering te bereiken. FLORIS C. (Nadruk verboden) DEN HAAG. PROF. VERAART EN DE R.K. STAATSPARTIJ. Het voorloopig comité tot vorming van >en Katholiek-Democratischen Bond heef le vorige week in het gebouw „De Ver- eeniging" een vergadering belegd, geleid loor prof. dr. J. A. Veraart, voorzittei van dit comité. De zaal was geheel gevuld. Prof. Veraart opende de vergadering met gebed en hield daarop een rede. waar aan wjj het volgende ontleenen: „De hoop en verwachting, door de ka stellen, hoe wij katholieke democraten staan ten opzichte van het probleem dei staatkundige eenheid der Nederlandscht katholieken. Wij belijden de overtuiging, dat het katholicisme als wereldmacht in dezen tjjd, vooral na Quadragesimo Anno een geweldige taak heeft ten bate van het maatschappelijk zwakke. En niets kan vu riger zijn dan onze wensch, dat alle ka tholieken zich vereenigen in een hechte organisatie, om dat ideaal te verwezenlij ken. Maar dat is heel iets anders dan n ver- eeniging van alle katholiek gedoopten, die voor een deel vijandig staan tegenover die grootsche taak van het katholicisme als wereldmacht. En tot zulk een vereeniging is de Staatspartij opnieuw verworden. Ja ren lang hebben spr. en zijn vrienden iei naar gestreefd het anders te maken; de R.K. Staatspartij zóó te vervormen, 'dal Jaar slechts plaats kwam voor hen, die vóór alles een staatkunde ten behoeve van Je maatschappelijk zwakken zouden vol gen. Het heeft niet slechts niet gebaat, <höt is steeds erger geworden in andere rich ting. Welnu, dan blijft er niets anders over lan alle katholieken op te roepen voorin nieuwe organisatie, om daar de levende staatkundige eenheid te vinden. Voor die reuzentaak riep spr. de vergaderden en alle Katholieken in den lande oj). De Staatspartij is op zoek geweest naar een leuze Is spreker goed ingelicht; dan heeft zb die nog niet gevonden. Maar ,wij hebben er wel een! Een, die al ons strevn formuleert „Tegenover het kapitalisme he'. katholicisme!" Negatief beteekent dat de bestrijding van de gruwelen, waarin het kapitalisme ons geestelijk, zedelijk en materieel hééf! gedompeld. De roede van den St. Nicolaas- avond, waarover de heer van Wijnbergen niet ophoudt te spreken. Positief wil het zeggen; den opbouw van een wereld-katholieke orde, waarin recht voor allen zal heerschen, een passende» welvaart en een zorg voor het maatschap- pelijk-zwakke in ieder opzicht als hoogste zorg van allen, die met macht zijn be kleed. De orde, waarvan ons aanstonds te behandelen crisisprogram gewaagt. Wat wij in de laatste maanden onder vonden hebben, de verleugening van ons katholieke volk door een Residentiebode, ie weerzinwekkende recencies van één Maasbode, het gebral van De Tijd, dat al les laat ons zien, hoe dringend noodig he! dagblad wordt ,„ter verspreiding van de katholieke democratische beginselen", dat al dit vergif uit onze katholieke huiska mers weert. De vraag rijst bij ons op, hoe het toch komt, dat wij er zoo aan Toe zijn mét onze per«. Het antwoord is al met ontstellende ONS EMMAKOEKJE blijft ongeëvenaard, het fijnste en lichtste BOTERKOEKJE ooit vervaardigd en slechts 20 cent per ons. Boterallerhande 14 cent per ons. A.s. Zaterdag geven wij bij aankoop van minstens I Gulden koekjes enz. enz., een half pond brokken cadeau. Beleefd aanbevelend, JAC. KOUWENHOVEN v.h. Kleman en Berghuis duidelijkheid dezer dagen door een der onzen gegevenomdat onze katholieke cul tuur geen gelijken tred heeft gehouden met onze politieke macht. Wij wonen met te kleine meubeltjes in een te groot Ruis. Menschen, die nooit een pen mochten op nemen tot voorlichting van ons volk, gaan schaamteloos voort met een voorlichting, die slechts afbraak van de geestelijke lei ders van het katholieke volk is. Jonge de mocratische talenten worden geweerd want zij passen niet in het kapitalistische apparaat, dat, helaas, onze pers grooten- deels in handen heeft. Maar de verwach ting van ons democratisch dagblad is er. Vol vertrouwen gaan wij dan den weg die ons door onze overtuiging in dezen zwaren strijd is aangewezen. Wij rekenen op de enthousiaste medewerking van hel tallooze kleine volk der katholieken. Wij doorstaan de beproevingen van broodroof en verguizing, wetende, dat dit de midde len van het kapitalisme zijn, dat ook de katholieke kringen heeft aangetast". ZITTING VAN 20 JAN. 1923. A'foort, Kamergebouw 15.00 uur Voorzitter: J. H. van Lonkhuyzen. Secretaris: Dr. Joh. H. Scheurer Aanwezig van de Afdeeling: Grootbedrijf de leden Cozijnsen, Korthals Altes,, Knottenbelt, van Lonkhuyzen, den Ouden, J. van Schuppep, de With. Kleinbedrijf de leden Van Dijk, Kramer, van Os, van Rooyen, Ruiters, M. H. van Schuppen en Verwer. Afwezig de leden van de afdeeling Grootbedrijf: Pel en Roessingh, met kennis geving. Kleinbedrijf: Mr. v. d. Deure, met kennis geving, v. d. Oord zonder kennisgevincr. OPENING. De Voorzitter verwelkomt de Leden in het nieuwe jaar en heet ook in het bijzonde- weer de Pers welkom, met wie de Kamer in zoo prettige samenwerking leefde en hoopt te blijven leven. Daarna houdt hij de volgende NIEUWJAARSREDE. Mijne Heeren V oorspellingen. Waarneer er onder U zijn, die waarde toekennen aan de voorspellingen eener somnabule, dan kan ik hen gelukwenschen. Wan/t een dergelijke profetes in het ver. lichte Frankrijk heeft onlangs aangekon digd, dat medio Juni dezes jaars op vrij plotselnge wijze een wending in de toe standen zal komen, die een snel einde aan de crisis zal maken. Wanneer wij nagaan, op hoe bijna hope looze wijze de dingen verward en inge wikkeld zijn geworden, dan is er niet veel, dat ons eenigen moed. geeft, om aan der gelijke optimistische voorspellingen te ge looven. Wereldstructuur. Vóór den oorlog toch voorzag de mid delmoot van N. W, Europa vrijwel heel de wereld van industrieele en groótendeels ook landbouwproducten. De oorlog der wapenen eerst en na den vrede de economische oorlog maakten aan die situatie radicaal een einde. Toen de oorlogsverhoudingen den export uit dat industrieele deel der wereld lam leg den en daarmede de andere landen ten dee- le of soms geheel van allerlei producten- invoer verstaken, heeft de natuurlijke nei ging der naties, om zich in den nood zelf te voorzien, op allerlei punten der wereld nieuwe industrieën doen ontstaan, die een deel van de taak der oude overnamen en daarmede ook afzetgebieden dier oudere industrieën inpalmden, terwijl eene alge- meene verarming of isolatie vele impor- teerende landen van voorheen uitschakelde. Toen dus na den oorlog de handelsbe trekkingen eenigszins zich herstelden, bleek de concurrentie ontzaglijk te zijn toegeno- Zie 'm „klauwen"! Zie 'm „klauwien!" Dat is Teun van Immerzot; Aan het eind der baan (hij won 't) Lacht de gare, slimme rot. Staag te werken vindt hij: „niks hoor"! Op de schaats is hij zéér kwiek; Won vandaag bij „kamp voor mannen" Even vijf en twintig „piek"! Nou, nou kan hij „brani" wezen! Met zóó'n „poentje" is hij mans; En zoo scharrelt hij door 't leven; Zoekt, zoo telkens weer, z'n kans Eenmaal 's weeks brengt hij oud heertje, Van zijn Bridge-club naar huis; Want -die vindt 't, alléén^ „gevaarlijk". ,,'s-Avonds is 't niet altijd pluis" Geld wil Teun er niet voor hebben; Dat vq^id 't heertje „kolossaal"! Teun die maakte de conditie: „Eiken dag: de rest van 't maal." Dat kan mee- of tegenvallen., Soms is 't „knudde"; soms is 't „fijn"; Laatst het was op Oudejaars-dag Was er zelfs: restantje wijn! Voor een oude „douairière", Slecht ter been,, zooals hem bleek. Laat hij driemaal daags haar hondje Uit. Dat geeft een „pop" per week. Voor per dag één fijn sigaartje. Van Oud-Indisch kolonel. Poetst hij schoenen „als een spiegel"; Zulk soort werkjes wal hij wel. En zóó heeft hij nog 'n paar baantjes; Verder „trekt" hij van „De Steun". En geen mensch weet wat hij uitvoert, Want hij is „de slimme Teun." En zijn woning? Och, een schuurtje Van een oude Weduw'-vrouw, Die hij helpt bij dit en datje; Daarvoor: gratis slaapstee. Nou! Zomers op de Volksfeest-we ken Haalt hij worsten naar benêe; Deelt ze eerlijk met „de Ouwe"; „Is ie immes" Ja of Nee? Teun geldt in het dorp „een dokes"! Gekke Teun. Teun dit en dat. Teundie laat ze „stiekum" praten; Teundie is „zoo gaar als wat"! Nadruk verboden. AD REM. men alsook de expansiemogelijkheid veler bedrijven aanmerkelijk ingesnoerd. Economische oorlog. Dat werd terstond voor bijna alle landen een reden, om door een economischen oor log in klimmende felheid de bedreigde eigen industrieën te beschermen tegen den druk van het buitenland, opdat altha s de bin- nenlandsche consumptie nog voor het eigen nationaal bedrijf bleef gespaard. Uk deze impasse zal de wereld niet ge makkelijk raken. Intusschen is de moeilijk heid natuurlijk vergroot, doordat de gevol gen van deze wanverhoudingen met het jaar toenamen. Dat had tot bezinning kun nen leiden. Het heeft echter geleid tot nog verbitter der strijd. Daarom zien wij ook de ramp spoedige gevolgen nog steeds toenemen. Hierbij denken wij aan de werkloosheid met al den aankleve van dien. Lapmiddelen Men redt dat niet met noodmaatregelen als 40-urige arbeidsweek, werkverschaffing, e.d. Al dergelijke middelen moet men over wegen als betrekkelijk kort-werkende ver- doovende medicijnen; de ziekte tasten zij niet aan. Wie dergelijke middelen dan ook thans den volkc zou aanprijzen met veel bomba rie als het „Sesam open u" van den gesloten rots der bevrijding, bedriegt zichzelven en anderen. De bijna hopeloos verwarde toestand van het heden in onze wereld kan zich misschien

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1