TOONEEL-UITVOERING M. H. van Raalte M. H. van Raalte Bij JAN KAATS Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad Banketbakkerij „Nieuwerhoek" De man op het Euro- peesche kruitvat. WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK „De Zeven Provinciën Bekendmakingen 0< Officieel Lange Bergstraat No. 2 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's „HET NEUTRALE SOESTER TOONEEL" HAAR LAATSTE WIL" Binnenland Na. 12 Een dn Twintigste Jaargang Zaterdag 11 Februari 1933 ik je Morrison BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENT1ËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. b. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. d. BOVENKAHP HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD N». 380) ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. GEMEENTERAADSVERGADERING De Burgemeester der gemeente Soest maakt bekend, dat een openbare vergade ring van den Raad dezer gemeente is be legd tegen Maandag, 13 Februari 1933 des voormiddags 10 uur. Soest. 8 Februari 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Het is ondoenlijk om een eeniigszins be trouwbare prognose omtrent de vermoede lijke ontwikkeling van den politieken toe stand in Duitschland te geven. Eén ding schijnt echter wel vast te staan, of nu Hit Ier parlementair versterkt uit de komende rijksdagverkiezingen te voorschijn treedt of niet, wanneer hij aanblijft, zal hij toch op eenigerilei, wijze rekening hebben te houden met de gevoelens van een zeer sterke oppositie van links en Centrum, waardoor zijn regeering zich zeer sterk heeft te matigen in haar actie en waardoor het buitenland tot zekere hoogte gerustge steld kan zijn, daar het:, krachtens «Hitier' verklaringen onmiddellijk na zijn optreden als rijkskanselier, niet tot experimenten op bet gebied van de vailuta en andere vitale deelenl van het maatschappelijk bestel zal komen. De nieuwe toestand in Duitschland echter heeft op-nieuw de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid van een betere ver standhouding tusschen Duitschland en Po len, aangezien het bekend is, dat de Hit- lerianien nogal scherp tegenover het vraag stuk van den Poolschen corridor staan. Men heeft Polen meermalen een van de gevaarlijkste punten in de Europeesche si tuatie genoemd en feitelijk kan men Polen vergelijken met een man, die heftig dam mend,» zoodat de vonken er af vliegen, op een kruitvat zit. Met andere woorden, wan neer de man met zijn eigen vonken het kruit d-oet ontploffen, dan vliegt hij zelf ook in, de lucht en zal er niet veel meer van hem over blijven, dan hier en daar een paar vergruizelde botjes. Met andere woorden, Polen heeft er het grootste belang bij, dat du binnen1- zoowel als de buitenlandsche vrede bewaard blijft. En het gevaar voor Polen, dat feitelijk leeft bij de gratie van ven militaire alliantie met Frankrijk, is niet gelegen aan de Russische zijde. Boven dien heeft Poilen het Fransche voorbeeld gevolgd en een verdrag met Rusland ge sloten. Rusland is voorts als militaire mo gendheid zeer zwak, voora'l omdat het niet de beschikking heeft over voldoende trans portmiddelen. Wat den binnenlandschen toestand' betreft, is 't grootste gevaar voor het bestaan van Polen geiegen in de mo gelijkheid van een opstand in d-e ükraine. '"I in in Polien namelijk geen eenheid. De innerlijke verscheurdheid werd gemaskeerd door een dictatuur. Doch door deze onder drukking van ontevredenheid werd de at mosfeer zwaar geladen met ontplofbaar materiaal. Een uitbreken van een opstand ^'"taal voor Poll-en's bestaan kunnen ijken. Wanneer dan daarbij nog zou ko men,, dat Polen in militair conflict met het uitenland,. in casu met Duitschland, zou geraken, dan is het zeer twijfelachtig of de jonge oolsch^ staat), die met zooveel kunstmiddelen in het leven werd gehou den, togen dezen druk van binnen en van Imiiten opgewassen zou blijken. Tenslotte moet Polen ook van een zuiver militair standj>unt beschouwd, toch begrijpen, dat iet ondanks allianties tenslotte toch ver i'i militaire kracht moet achterstaan bij een t-zd. vernieuwd en versterkt Duitschland- olen heeft er dus, uit zuivere overwe gingen van zelfbehoud, het grootste belang "J. om met Duitschland tot overeenstem ming te komen en het dient dus op te hou den met het maken, van gevaarlijk vuur werk, terwijl het bovenop zijn kruitvat zit. uitschland wordt, zoowel materieel als moreel, getroffen door het bestaan van den oalschen corridor, dezen Poolschen uit weg naar 7ee waardoor Oost-Pruisen van de rest van het Duitsche rijk werd afge scheurd. Beroofd van zijn natuurlijke af zetgebieden, is Oost-Pruisen op die manier gedoemd at te sterven. Bovendien heeft 'uitschland het gevoelen, dat Oost-Prui- s«n(, nu het geïsoleerd is van het rijk, on voldoende beveiligd is en een gemakkelijke prooi zou kunnen zijn van onscrupuleuze vei overaars. En dan is daar Dantzig, een 'uitschc stad in een z.g. vrijstaat onderge bracht. Oorspronkelijk was bepaald, dat antzig hot Poolsche zeehavenverkeer zou LANGESTR. 34-36, AMERSFOORT AFD. STOFFEN. Onze collectie Voorjaars-Stoffen is samengesteld uit zeer mooie nieuwe kleuren en weefsels van eerste qualiteiten voor Japonnen en Complets. AFD. BONNETERIE 9 Wij ontvingen de meest moderne Kraagjes, Garnituren en garneer- g stoffen voor uwe Japonnen. Ook Ceintuurs. Gespen en Knoopen. krijgen*. Mfaar de Polen hebben in Gedynia een eigen haven gebouwd1, die thans het voor Dantzig bestemde vervoer opslokt Duitschland -mieemt zel'fs, dat dit in strijd is met de verdragsbepailingen en zal zeker niet aarzelen t.z.t. deze kwestie voor het wereldgerechtshof in Den Haag te brengen. Doch ondertusschen is Gedynia gereed en wordt Danitzig met ondergang bedreigd Wanneer Pollen dus gesteld is op een goede verstandhouding met Duitschland uit wel begrepen eigenbelang, dan is het noodzake lijk, dat er ook overeenstemming tot stand komt over de kwestie van Dantzig. Frank rijk kan in deze Poolsch-Duitsche gevaars zone belangrijk werk doen, waardoor het Duitschland aan zich zou kunnen verplich ten! en de politieke verhoudingen met den nabuurstaat verbeteren. Het zou zijn bijna alles overheerschendlen invloed op Polen kunnen doen gelden, teneinde bij de onge twijfeld in de naaste toekomst aan de orde komende kwestie van den Poolschen corri dor een bevredigende oplossing van dit netelige vraagstuk, dat de relaties tusschen Duitschland en Polen vertroebelt); te bevor deren. FLORIS C. Nadruk verboden. in de VALLEN DE PRIJZEN ALTIJD MEE Bericht. Extra Fyffes Bananen, alleen Zaterdag afgehaald in onze winkel tegen 24 ct. p. Kilo. Vraagt onze prijs steeds van fijner FRUIT. De A B C SINAASAPPEL 5, 6, 7 cent JE FRUIT TELEFOON 2368 De Raad der gemeente Soest wordt hier bij in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Maandag 13 Februari 1933, des voor middags 10 uur, ter behandeling van de volgende: AGENDA 1. Behandeling van het volgende, door vier raadsleden voorgestelde agendapunt: „De directe en indirecte financieele gevol gen van het thans hangende uitbreidings plan voor onze gemeente; bespreking van dezen toestand en zijne beteekenis voor nu en in de naaste toekomst." (No. 915). 2. Voorstel van B. en W. om de beslis sing betreffende het uitbreidingsplan voor 3 maanden te verdagen. (No. 915). Soest. 8 Februari .1933. De Burgemeester, G. Deketh. Ie Afdeeling No. 915. Punt 2 der Agenda. B. en W. schrijven daaromtrent aan den Raad: Uitbreidingsplan Wij gevoelen ons genoodzaaikt Uwen Raad in verband met de behandeling en de vaststelling van het ontwerp-uitbreidings- plan dezer gemeente een voorstel te doen. In dit verband brengen wij U in herinnering dat het ontwerp-uitbreidingsplan en de ont- werp-bebouwingsvoorschriften, waarin de bestemming, in het plan van uitbreiding in onderdeden bepaaldï nader wordt omschre ven, van 28 October tot.en met 28 Novem ber 1932 ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage hebben gelegen. Volgens artikel 37, 2e lid der Woningwet moet na afloop van den termijn van ter inzage-leg ging door Uwen1 Raad beslist worden, ter wijl de beslissing door den Raad éénmaal voor ten hoogste drie maanden kan worden verdaagd. Onmiddellijk na het verstrijken van den termijn,, binnen welken bezwaren konden worden ingebracht, is de Raadscommissie in samenwerking met den Ontwerper van het plan, aangevangen met de behandeling van de ingediende bezwaarschriften. De hieraan verbonden werkzaamheden zijn na genoeg geëindigd, doch tengevolge van de beslissingen der Commissie zal het plan in velerlei opzicht wijzigingen moeten onder gaan waardoor het niet mogelijk is binnen den termijn van drie maanden gereed te komen. Wij hopen dat binnen vier weken aan Uwen Raad de resultaten van de be sprekingen der Commissie officieus kunnen worden medegedeeld. Tevens zal alsdan een globaal overzicht worden verstrekt van de directe kosten, welke aan de uitvoering van het gewijzigde plan zullen zijn verbon den. Voorts acht ons College het noodzakelijk dat vóór de vaststelling van h'et plan en de bebouwingsvoorschriften omtrent een en ander overleg wordt gepleegd met autori teiten, die te zijner tijd over het plan en meergenoemde voorschriften hebben te oordeelen, teneinde te voorkomen dat het van kracht worden van het plan in gevaar wordt gebracht door eventueele bezwaren van hooger bestuur, en mede om redenen, dat de practijk ten aanzien van de bebou wingsvoorschriften nog geen richtsnoer geeft. fn verband met het bovenstaande doen wij U het voorstel gebruik te maken van de U bij de Wet toegekende bevoegdheid om de beslissing betreffende het plan voor drie maanden te verdagen. TELEFOON 2232 TELEFOON 2232 Probeert onze nieuwe koekjes! Platjes, Vanille Zandspritsjes. fijne lichte Boter koekjes, Boterallerhande 19 cent per ons. Slagroomwafels, Polonaise's 10 cent. Mooie gesort. Gebakjes a 7 cent Alles eerste kwaliteit!! P.S. 's Zondags geopend van 11 tot 3 uur Beleefd aanbevelend, JAC. KOUWENHOVEN Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 voor een overschotzetel in aanmerking zal komen. Voor de verkrijging van een twee den zetel zal 80 pCt. van den kiesdeeler noodig zijn; voor een derden zetel 70 pCt en zoo vervolgens telkens 10 pCt. minder voor iederen volgenden zetel tot en met den negenden) zetel, waarvoor nog slecht 10 pCt. benoodigd is. In het Voorloopig VersLag was invoering van het stelsel der gemiddelden! in zijn vollen omvang be pleit, doch de Regeering achtte het oogen- blik voor een algeheel overgaan tot het stel sel-d'Hond of tot dat van Hagenbach Bisschoff thans niet opportuun. Het 2de Kamerlid van d!en Bergh (S.D.), die een groot voorstander van dit stelsel is, had een amendement ingediend om, met uit zondering ten aanzien van de kleine ge meenten. welke niet in kieskringen zijn ver deeld, het stelsel der gemiddelden, volledig door te voeren. Volgens dit stelsel wordt van de nog te vervullen plaatsen achtereen volgens eene toegekend aan de lijst, die na toekenning der plaats het grootste gemid- Tweede groote op Woensdag 22 Februari 1933 in Hotel „Eemland" Soestdijk - NA AFLOOP BAL TOT 2 UUR OPGEVOERD WORDT: blijspel in drie bedrijven door J. W. v. d. Heiden Jr. en H. Bakker Entree f 0.60 incl. bel. - Aanvang half negen (precies) - Opening zaal half acht Polak's Dance Band Kapwerk J. Wiersma WIJZIGING VAN DE KIESWET. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging van eenige artikelen der Kies wet aangenomen), en wallen- wij met een enkel woord in herinnering brengen, waar om het hierbij gaat. Naast enkele wijzigin gen van zuiver technischen aard wordt voorgesteld, ten einde het euvel der dwerg partijtjes eenigszins te beperken, het thans vereischtc minimum van 75 pCt. van den kiesdeeler voor de toekenning van over schotzetels alleen te behouden voor Ge meenteraadsverkiezingen, doch voor Twee de Kamer- en Statenverkiezingen te bepa len, dat voor de toekenning van een plaats niet in aanmerking komen lijsten, wier stemcijfer lager is dan den kiesdeeler en lijsten, die na toekenning van een plaats een gemiddeld aantal stemmen van minder dan 90 pCt. van den kiesdeeler per toege kende plaats zouden aanwijzen. Het gevolg van deze bepaling is, dat voor de verkrij ging van den eersten zetel minstens een .stemmental,, dat 100 pCt. van den kiesdeeler vertegenwoordigt, noodig zal zijn eni dat dus een lijst, die daaronder blijft nimmer del-de aantal stemmen per toegekende plaats zou aanwijzen. Dit amendement is door de 2e Kamer aangenomen. (Voor de Soc. dem. en de R.K.). Als -een ander middel om het euvel van de .dwergpartijtjes tegen te gaan, had de Regeering aanvankelijk in dit wetsontwerp voorgesteld, dat de handteekemngen van de kiezers, die een lijst indienen, zouien moeten worden; gesteld ter secretarie van 'de Gemeente;, waar het hoofdstembureau is gevestigd. Dit denkbeeld 'is in het Voor loopig Verslag door zooveel leden en oj zoo krachtige wijze bestreden,, dat de Re geering dit voorstel heeft teruggenomen 'Nog is in dit wets-ontwerp een herzie ning voorgesteld van de getallen (stern- waarden) waarmede de stemmlen, in de verschillende Provinciale Staten-colleges bij verkiezingen voor de Eerste Kamer uit gebracht, onderscheidenlijk worden verme nigvuldigd: zulks is geschied1 naar aanlei ding van de bekendmaking der uitkomsten van de jongste volkstelling van 31 Decem ber 1930. Ten; slotte wordt door vervroe ging van de candidaatstelling tot den twee den Dinsdag in Mei', de mogelijkheid ge opend;, de stemming voor de Tweede Ka mer, welke tot dusver in den regel op een dag iin de maand Juli moest worden be paald, te vervroegen en haar reeds in Juni te doen houden. Deze kan dan 26 Juni plaats vinden. „DE SOESTER VISCHVOORZIENING" KONINGINNELAAN 2 TELEF. 2109 SOESTDIJK FIJN FRUIT DELICATESSEN ftfij leveren dagelijks versche visch en levende paling tegen dagkoers. In Amster dam koopt U niet voordeeliger! Verkrijgbaar: Tong, Tarbot, Griet. Schol. Kabel jauw, Schelvisch, Wijting, enz. enz. Wij hebben voor ieders beurs visch. Ten gerieve van vele aanvragen Vrijdag en Zaterdag Prima blanke geweekte Stokvisch. 15 cent per pond. Komt vroeg, dat wij U niet behoeven teleur te stellen met „Uitverkocht" Dagelijksch versche Zeeuwsche mosselen Aanbevelend. A. A. VAN LEEUWEN v.h. Kleman en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 STEENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Voorheen en thans 11 Uit zijn Praalgraf, plots, verrezen, Stond daar onze Bestevaer; Stond daar „Hollands Held der Eeuwen", Met een innig droef gebaar. J L il zijn Praalgraf, plots, verreden! Daar /.ell's vond hij thans geen rust; Tot daar was het doorgedrongen: Neerlands ramp aan Indies kust. Tot zijn graf was 't doorgedrongen! 't Vlijmde door zijn Helden-ziel: Hoe daar „DeZevenProvinciën" Tot een „muiter-schip" verviel. Hoe? De nazaat van zijn rtVlagg'schip", Dat de „Theems" voer in en uit, Toen hij d'Engelschen kastijdde, Viel aan „muiters" thans ten buit? Muiterij? Was 't waarlijk? Oproer Op de Nederlandsche Vloot? Heer Almachtig! Hoe kon 't wezen, Dat zóó tragisch feit zich bood? Waren dat des Hollands zonen, Waarmee hij voer 't zeegat uit? Die niet wisten toch van „wijken", Vóórdat Vijand's schip was „buit"? Die niet wisten van „versagen". Al was 't voedsel, weken, slecht! Die slechts walden overwinnen, Voor der Staten Eer en Recht! Waren dat dezelfde mannen Als die, tijdens zijn geslacht? Waarmee men „The Royal Charles" Als trophée naar Holland bracht? Commandant zijn schip verlaten, Als het „broeide bij de mans"? 't Bleef hem tot een „diep mysterie": Vloot van toen en Vloot van thans! En de stem van zwaar gewonde En beroemde Admiraal Stokte toen hij bad om uitkomst God voor Hollands droef schandaal.... Toen toen ging het duister worden; Slechts nog klonk een zware zucht, Een gefluisterd: „Je Maintiendrai" D. or de klille kerke-lucht. Bestevaer rust in zijn Praalgraf; Slechts een droombeeld ik U bood; Tijdens 't leven van De Ruyter Toenhad Nederland een ^Vloot!" Mlaar om je „laetstc kooi"hélaas een hek van ijzer Met (als een dankb're gift)een krans van Duitschlands Keizer! (Louis van Dommelen). AD REM. Xadruk verboden. DEN HAAG. DE NIEUWE VRACHTTARIEVEN VAN DE SPOORWEGEN. De heer I. H. J. Vos, lid van de 2e Ka mer, heeft aan den Minister van Water staat de volgende vragen gesteld: Is het juist, dat-de Nederlandsche Spoor wegen voornemens zijn, binnenkort nieuwe vrachttarieven in tc voeren, waarbij de goe deren van het station van aankomst koste loos aan huis bezorgd zullen worden? Weet de Minister, dat van zulk een maat- regej eenige duizenden expediteurs het slachtoffer dreigen te worden? Is de Minister niet van mcening, dat een herziening van de tarieven zooveel moge lijk rekening moet houden met de econo mische belangen der particuliere onderne mers, in het bijzonder in dezen tijd? Is dc Minister bereid, te onderzoeken, of niet een andere herziening der tarieven tot het gestelde doel kan voeren en eventueel zijn goedkeuring aan de voorgenomen her ziening te onthouden?

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1