Verschijnt Woensdag en Zaterdag Nieuws- en Advertentieblad KARAKTER. Gemeenteraad ho Te laat... Onherroepelijk! No. 15 Een én Twintigste Jaargang Woensdag 22 Februari 1933 REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 0. v. d. BOVENKAMP Bekendmakingen Officieel Binnenland p© ADVERTENTIÊN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDF-N OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET~1912-(STAATSBLAD No. 380) BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIÊN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. en 7 der Hiinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van H. v. d. Pol, Amersfoortschestraat 128, te Soesterberg, om vergunning tot het op richten van een benzine- en petroleumbe- waarplaatS'. bestaande uit een onde grondsch reservoir met een inhoud van 30.0U0 Liter benzine en een ondergrondsch reservoir, inhoudende 30.000 Liter petro leum, met bovengrondsche aftapinrichting op/in het perceel, gelegen op het spoorweg emplacement te Soestduinen, kad. gemeente Soest, Sectic D. Xo. 1445; dat op den acht en twintigsten Febr. 1933, des voorm. te 11 uren gelegenheid' is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het op richten dier inrichting in te brengen; en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 14 Februari 1933. Burgemeester en Wethouders van Soest De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. Het Burgerlijk Armbestuur van Soest brengt ter kennis van belanghebbenden dat vorderingen op genoemd bestuur over het jaar 1932, vóór 1 Maart 1933 moeten zijn in gediend, teneinde moeilijkheden in de uit betaling te voorkomen. Soest, 16 Februari 1933. Het Burgerlijk Armbestuur voornoemd, A. O. Dammers, Voorzitter. H. Rossert, Secretaris. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Burgemeester en Wethouders van Soest maiken bekend: dat dit jaar voor den herijk der maten en gewichten zitting zal worden gehouden: te SOESTERBERG in het gymnastiek lokaal aan dei* Verlengde School weg op Donderdag 2 Maart a.s. van des voormid dags 1012 uur en des namiddags van 12 uur; te SOEST in het gymnastieklokaal deT O.L. School inde Kerkebuurt: op Dinsdag 7 Maart a.s. van des voormid dags van 912 uur en des namiddags van 14 uur voor hen wier geslachtsnaam (fir manaam) begint met een der letters AJ. op Woensdag 8 Maart a.s. van des voor- middags van 912 uur en des namiddags van 1—4 uur voor hen wier geslachtsnaam (firmanaam) begint met een der letters K—S. op Donderdag 9 Maart a.s. va.n des voor middags van 912 uur en des namiddags van 1—4 uur voor hen wier geslachtsnaam (firmanaam) begint met een der letters T—Z. Aan belanghebbenden wordt in herinne ring gebvacht le. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangebo den om onderzocht te kunnen worden; IJzeren maten binnen en buiten geverfd. Blikken maten blank geschuurd'. Koperen gewichten afgewasschen en ook de gaten gereinigd. IJzeren gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven met gekook te lijnolie; 2e. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1933 gestempeld moeten zijn met de letter g en dat er, bij verzuim of ver hindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten tc laten herijken aan het ijkkan- toor te UTRECHT, des Zaterdags van 91 uur. 3e. dat de maten en gewichten, welke worden gestempeld met het afkeuringsmerk niet in winkels enz. mogen terugge bracht worden; 4e. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten en gewichten (ijk- loou) en voor het justeeren van gewichten (justeerJoon) en wel ten bate van 's Rijks schatkist; 5e. dat dc milligram-gewichten niet op de herijkzi-tting maar alleen aan het ijk- kantoor herijkt kunnen worden. (Opzending per post franco met insluiting van een postbcwijs tot een bedirag, overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de bij de laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes anders aan de eischcn, gesteld voor nieuwe, zullen moeten vol doen). Soest, 16 Februari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketb. De Se-retaris, J. Batenburg. CANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN- GENERAAL. Dc Burgemeester van Soest brengt ter openbare kennis, dat op Woensdag, den 15den Maart a.s., bij den Burgemeester van Utrecht, als voorzitter van het Ln die ge meente gevestigde hoofdstembureau voor den kieskring nummer XIII, van des voor middags negen uur tot des namiddags vier uur, ter secretarie van laatstgenoemde ge meente, lijsten van candidaten kunnen wor den ingeleverd voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer in den bovenge- noemden kieskring. Dc inlevering der lijsten, behoort te ge schieden persoonlijk door één der ondertee kenaars, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing binnen den kieskring, waarin de lijst wordt ingeleverd. Iedere lijst wordt onderteekend door ten minste vijf en twintig personen, die volgens de kiezerslijst, geldende op het oogenblik der inlevering, kiezers zijn voor de Tweede Kamer en voorkomen op de kiezerslijst van eenc gemeente, gelegen binnen den bedoel den kieskring. Achter den naam van ieder der onderteekenaars moet de gemeente worden vermeld, op welker kiezerslijst hij voorkomt. Tenzij een onderteekenaar voorkomt op de kiezerslijst der gemeente, waar 't hoofd stembureau is gevestigd, wordt bij de inle vering der lijst overgelegd eene verklaring van den burgemeester der gemeente, dat dc onderteekenaar voorkomt op de kiezers lijst in die gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan ééne lijst onderteekenen. Bij de lijst van candi daten wordt overgelegd de schriftelijke ver klaring van dederen daarop voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt in zijn candi daatstelling op deze lijst. De tot invulling bestemde formulieren voor de lijsten van candidaten en van ver klaringen van bewilliging zijn ter gemeente secretarie alhier kosteloos verkrijgbaar ge durende drie weken vóór en op den dag der candidaatstelling. Soest, 20 Februari 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Rijkdom verloren;, iets verloren eer verloren^ veel verloren, moed verloren, alles verloren. GOETHE. Het was zeker geen toevalligheid, dat bij de oude Romeinen Mercurius, zoowel de god van den handel, als van de dieven was. Deze omstandigheid geeft wel een aardige kijk op de heel oude opvattingen omtrent den handel. ,En het feit, dat, zij het schert senderwijze1, deze combinatie der langvin- gers en der handelaren, geruimen tijd leven dig iis gehouden, duidt toch zonder twijfel op een zekere geringschatting, die men vooral in oude lijden voor den handel en deszelfs beoefenaren had. In onzen tijd is hierin veel veranderd en over het geheel genomen de ongustige uitzonderingen daargelaten hebben de beoefenaren van dien handel en om een stap verder te gaan, al degenen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn wel blijk gegeven van een verhelderd inzicht omtrent hun maatschap pelijke positie. M«en is gaan inzien, dat alle werk!, dat Ln een of ander opzicht door een persoon of zaak verricht wordt, op een of andere wijze nut voor het algemeen moet hebben,, wil het een blijvende basis bezitten en de redelijke verwachting van goede re sultaten: een behoorlijken grond verschaf fen. Zoo hebben wij kunnen, ervaren, dat bijvoorbeeld ons handelsrecht tenslotte werd gebaseerd op dc stelling: Goede trouw wordt verondersteld, kwade trouw, moet bewezen worden. Men is gaan begrij pen, dat niet alleen in het privéleven dc za kenman, een man van karakter moet zij", maar ook en vooral in zijn dagelijksch werk. En omgekeerd Wij kunnen ons zeker ver eenigen met hetgeen een Britsch zakenman (P. A. Best volgens Lecture Recorder) on langs in dit verband opmerkte, namelijk dat er geen, giooter waarden in het leven be staan, dan die, welke genoten worden door menschen van karakter. De v£aa,*6en van zelfrespect,, het vertrouwen en de waardec- rimg van onze medemenschen, het gevoelen van moreele gezondheid en de voldoening van de wetenschap, dat ons werk en onze diensten een stukje van de wereld tot een betere plaats maken', omdat wij er in ge leefd hebben,, dat zijn de vruchten van ka rakter. Karakter wordt dus bepaald door die hoedanigheden in een mensch, welke hem nopen zijn werk en zich zelf te beschou wen als een deel van de maatschappij, waar door hij dient. Zoo iemand heeft voor zich zelf door lezen en ervaring bepaalde regels vastgelegd(, welke zijn gedrag besturen. Hij zal nooit trachten te profiteeren ten koste van anderen, maar zal vooruitkomen door de kwaliteit van zijn werk en van zijn dien sten. Als een leider zal hij even veeleischend zijn jegens hen,, die onder hem werken, als hij voor zich zelf is, en hij zal zich zelf meer beschouwen als een meer ervaren vriend, dan als ,,baas" of werkgever en zoo trachten het werk van degenen, die onder hem staan, in vruchtbare kanalen te leiden in het belang "an dc zaak, van het publiek, dat hij dient en van hen zelf, eer der dan hen alleen maar te beschouwen als pionnen in een spel, dat hij voor zijn eigen zelfzuchtige doeleinden speelt. Terecht kan men er op wijzen, dat John A. Boardman, een bekende figuur, toen hij in 1925 zijn eerste lezing over „Karakter in het zakenleven" teOxford hield, aanknoop te bij een opmerking, die de toenmalige Britsche minister van binnenilandsche zaken had gemaakt: „Het heeft geen nut een stel eerste klas hersens te hebben, als er een tweedeklas karakter achter zit." Dit was wel een zeer krachtige verklaring. En na dien hebben wij gezien,, hoeveel eerste klas hersens met tweede klas karakters ellende en ontbering hebben gebracht aan mi.llioe- men menschen en zulk een ontwrichting Ln het internationale leven hebben veroor zaakt, dat allerwege regeeringshulp noodig werd. Wanneer maar een voldoend aantal men schen zekere gedragsregels, die blijk geven van karakter, zoud'en aanvaarden en er trouw aan blijven, dan zou hierdoor de nei ging om op te zien tot menschen van gelds alleen om dat geld, den kop Ingedrukt wor den. En daardoor een van de sterkste prik kels tot het verwerven van rijkdom door tweede klas karakters, n.1. de veree ing door hun medemenschen1, uit den weg ge ruimd worden. Karakter is 'dus noodig, in elke levens richting. En wij hebben ons niet tevreden te stellen met een tweede rangs karakter. Door zelfkennis hebben wij ons te kneden en te „hameren'",, zooails iemand het eens opmerkte, in een eerste rangs karakter. De strijd daarbij kan dikwijls harnekkig en zwaar zijn. Maar, Goethe, de groote dich ter. zei het reeds: „Hiji die zich zelf nooit wil regeeren, zal eeuwig een slaaf zijn!" FLORIS C Nadruk verboden. DE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER. Zooals wij reeds mededeelden,, zal de Candidaatstelling voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer thans plaats hebben op 15 Maart a.s. en geschiedt de stemming op 26 April 1933. Door de Centrale Kiesvereeniging van de Liberale Staatspartij „de Vrijheidsbond" is de Provincie Utrecht is de onderstaande candidatenlijst vastgesteld: 1. Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeu de, Baarn, Emmalaan 8. 2. J. H. Th. O. Kettlitz, Utrecht, Nieuwe Gracht 28. 3. Mej. L. C. A. van Eeghen te Doorn, Huize Aar den burg". 4. Mr. A. J. S. van Lier te Utrecht, W. de Zwijgerstraat IA. 5. Dr. J. A. A. H. de Beaufort, Leusden bij Amersfoort, „den Treek". 6. D. C. Zuidam, LTtrecht, Voor Claren- burg 10. 7. A. H. Colenbrauder, Breukelen, Rijks straatweg. 8. G. P. J. Versteegh te Amerongen. 9. Jhr. G. F. van Tets van Goidschalx- oord, Zeist, ,,'t Valckenbosch". 10. Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel, Driebergen, „Bornia". 11. J. P. Korthals Altes, Amersfoort, LHrechtscheweg 80. 12. C. K. A. W. B'lankestijn, arts te Lo- pik. Het geheele gebied van onzen kieskring Utrecht is op 'deze lijst door vooraanstaan de personen uit de verschillende plaatsen en streken vertegenwoordigd), zoodat hier mede is bereikt, hetgeen de Centrale zich van meet af aan ten doel stelde: den kie zer Ln staat te stellen zijn stem uit te bren gen op iemand, die hem uit de eigen plaats, of streek bekend en vertrouwd is. Wij ver trouwen dat deze keus zal blijken een goe de te zijn. Nu de 2e Kamer ontbonden wordt, zijn de verkiezingen met 2 maanden ver vroegd. Hierdoor wordt onze geheele te voeren actie, waarvan de voorbereidingen reeds in vollen gang zijn, verhaast en doen wij thans nogmaals een krachtig beroep op ieder en allen, om mede te werken aan een vlot verloop onzer actie. Zooals een ieder zal begrijpen, veroorza ken deze verkiezingen voor de Centrale Kiesvereeniging en o.k voor onze Afdeeling Soest groote uitgaven/, o.a. voor bekend makingen en reclame. Wij doen dan ook een beroep op al onze partijgenooten, om het bestuur onzer Afdeeling flink finantiëel te steunen. Uit het maandblad ,,/de Uitkijk" van de Centrale Kiesvereeniging Utrecht, nemen wij onderstaande opwekking over. „Het verheugt ons te mogen vaststellen, dat dc- lezers en lezeressen van ons blad leeds uit tal van artikelen konden vernemen hoe groote waarde de liberale gedachte juist voor dezen tijd heeft, hoe de liberale gedachte voor dezen tijd nieuwe positieve richtlijnen geeft. Wij zagen', dat allereerst noodig is een krachtig en daarom verantwoordelijk over heidsgezag; dat de groote groepen, die zich in het maatschappelijk leven hebben ont wikkeld, dienen te worden opgenomen in het staatsbestel; dat harmonische samen werking der aan de produktie deelnemende groepen moet worden nagestreefd. 'Noodig zijn volksvertegenwoordigers, die wars van partij- en belangenpolitiek, stre ven naar samenwerking, welke gericht is op het algemeen welzijn, een samenwerking, die bij verschillend standpunt moeilijk, doch bij aanwezigheid van goede gezindheid toch alleszins mogelijk is! Het verheugt ons, dat wij de komende verkiezingsactie zullen mogen voeren voor een lijst van candidaten uit eigen omgeving^ van wie deze goede gezindheid verwacht kan worden, voor een lijstaanvoerder, die wij verwijzen naar de talrijke in dit blad verschenen bijdragen van zijn hand krachtig heeft medegewerkt om de nieuwe denkbeelden te formuleeren, welke het Li beralisme voor dezen tijd' brengt. Thans gaat het er om te toonen, dat de liberale gedachte hier weder tot bloei kan geraken. Daarom rekenen wij op Uw steun. Veel werk zal er gedaan moeten worden. Finan tieele steun kan niet gemist worden. Dat ieder naar vermogen helpe! Op voor de liberale zaak! Redactie Uitkijk.' ONZE MARINE. Waren de berichten omtrent de beroering onder het marine-personeel in 't laatst van Januari j.1. te Soerabaja voorgevallen ern stig, verbijsterend welhaast was de mare over de muiterij aan boord van „de Zeven Provinciën", in den avond van Zaterdag 4 Februari j.1. ter reede Oleh-leh uitgebro ken. Reeds uit de voorvallen te Soerabaja protestvergaderingen, optochten, demon stratiesi, waartegen de autoriteiten eerst laat zlijn opgetreden, bleek hoezeer de atmosfeer geladen was. Dat het personeel meende grieven te hebben is te aanvaarden. Dat het lang in 't onzekere verkeerde hoe de beslissing in zake de salariskorting, waar het om ging, zou uitvallen en dientengevolge een geprik kelde roerige stemming ontstond, is te be grijp enl Dat ten slotte de beslissing teleur stellend was is evenzeer te verstaan. Maar hoe dit zij, één ding staat als een paal boven water: nimmer had op die ont stemming dienstweigering mogen volgen en, dat de marineroering ten slotte culmi neerde in eene misdadige muiterij, doet de deur dicht. Beide uitingen van ongehoorzaamheid en verzet tegen de Overheid, in zonderheid het misdrijf der muiterijs dienen met de groot ste gestrengheid te worden gestraft. Reeds werden de dienstweigeraars in ar rest gesteld en opgesloten-, terwijl heden (Vrijdag) een stroom van berichten binnen kwam aangaande het herstel van het gezag op „de Zeven Provinciën", waarbij tenge volge van de koppige houding der muite lingen, nog een aanzienlijk aantal dooden en gewonden moest worden gemaakt. Het is onbegrijpelijk, dat deze verdwaas den zoolang in hunne onmogelijke houding volhardden en hun eigen positie hoe langer hoe moeilijker maakten. Hoe kwamen zij er toe de „ALdebaran" die met hun commandant aan boord hen volgde te dreigen: kom niet te dichtbij an ders zullen wij schieten. Hoe dwaas, bij hun aanvankelijk aange nomen houding: wij brengen het schip naar Soerabaja, te blijven volharden en welk eene men'taliteit valt te constateeren uit hun opmerking aan den commandant van het omsiragelingseskader: „val ons niet lastig", terwijl aan de aanmaning tot overgave van het schip niet was voldaan. Ddérop kon en mocht geen ander antwoord gegeven wor den dan de bom met het thans bekende ge volg van een aantal dooden en gewonden. Het geheele verloop der gebeurtenissen in samenhang en verband beschouwd met hetgeen» in de wereld om ons heen gebeurt, leidt tot de gevolgtrekking dat de sedert jaren gevoerde actie van vakbonden, zoo mede het gestook van links-extremisten de oorzaak van deze ellendige gebeurtenissen zijn. Maar erger nog, het zijn niet alleen de vakbonden, maar ook verantwoordelijke vooraanstaande figuren in de SDAP, die het vuur van klassestrijd langs onwettigen weg aanblazen. Om slechts één voorbeeld te noemen, een man als het Tweede Kamerlid ingenieur Cramer, die op de Zondagmorgen 5 Febr. j.1. gehouden protestvergadering zich niet heeft ontzien aan de daar verzamelde me nigte met luider stem toe te roepen, dat de telegrammen over de muiterij op ,,de Zeven Provinciën" hem „zoo verduiveld goed deder\". Toen de heer Knottenbelt deze schande lijke en hoogst onverantwwoordelijke uit lating bij de desbetreffende Kamerdebatten signaleerde, wist deze wachtgeldtrekkende Nederlander niets anders te zeggen dan dat hij geheel voor zich zelf in het vuur zijner rede zoo gesproken had! Zeer te recht knoopte de heer Knottenbelt aan dit optreden en een soortgelijk van den So- ciaal-Democratischen senator Moltmaker de conclusie vast, dat een bopd als de Cam- bo uit dien hoofde ook niet mocht worden vertrouwd. Trouwens wat geschiedde één dag na die discussie in de Tweede Kamer? In het kwartiertje dat Woensdagavond omstreeks zeven uur voor de Vara ter be- Nu zit hij in de cel te peinzen; Is radeloos van smart; verdriet; Werd, als een boef, geboeid, gebonden; Herkent zich-zelve bijna niet. Ik deed ook mee? Ik was een „muiter"? Was 't niet krankzinnig wat ik deed? Moest ik mijn huisgezin vernielen? Het storten in het grootste leed? Deed ik niet, jaren lang, mijn plicht reeds? darom die nu zoo plots verzaakt? Stond niet „promotie" mij te wachten? Was niet een toekomst reeds gemaakt? Wat zal van vrouw en kind nu worden, Daar in het verre Vaderland? Die had hij, door zijn handelwijze. Gebracht tot broods-gebrek en schand! De „Krijgsraad" zou nu vonnis vellen! t Zou streng zijnWat hij had misdaan: t Was inderdaad ook tucht' en roek'loos! Hoe had hij zich zóó laten gaan? Zijn „strepen" zou hij óók verliezen! Ook deze schande nog er bij! Ontslag, na straf, zou zeker volgen! Dann.werk'loos" in de Maatschappij! Nu zit hij handenwringend neder! Weg, alles weg! Slechts straf en hoon! De ware stichters van dien rampspoed, Als vaakontloopen 't Judas-loon! AD REM- Nadruk verboden. schikking stond, heeft de bekende SDAP- voorman Oudëgeest een lofrede op de dienstweigeraars en muiters bij de marine gehouden, volgens hem dappere jongens, helden der vrijheid', die daar stoutmoedig langs Sumatra's Westkust varen(ü) Het is fraai, neen het is schandelijk. In ieder geval komt uit dit alles vast te staan,, dat eene duchtige zuivering bij de Marine noodzakelijk is, eene opruiming, die in deze tijden van herboren nationaal be wustzijn gemakkelijk moet zijn aan te vul len, zooveel te meer nu zoovelen werkloos rondloopen. Maar bovendien blijkt wel, dat vakorgani saties als tot dusverre bij de Marine be stonden niet langer kunnen worden geduld, inzonderheid niet die, welke onder.de auspi- diën van de SDAP hun leven leven. Staatsgevaarlijke deelen der bevolking mag men onder geen voorwaarde invloed geven of laten op organen tot instandhou ding van het gezag. Ten slotte, er is nog veel onopgehelderd in deze treurige gebeurtenissen. De taak der overheid is nu snelle afdoening, snelle zuivering en zóó ook moge de rechter zijn werk met groote snelheid volbrengen. Een krachtig en snel verder afdoen en waakzaamheid naar vele zijden mag en moet van de Regeering worden verwacht. Dan zal het prestige zich van den ont vangen schok ook snel herstellen. VAN KEMPEN. Ochtendblad van het Vaderland van Vrijdag 10 Februari 1933, vierde kolom. (Uit de Vrijheid) LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN. Raadsvergadering 22 Februari 1933. I. Jaarstukken der afdeeling Soest van de Nederlandsche Vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken" over 1932. (Nr. 1897). Een door Gedeputeerde Staten goed gekeurd besluit tot belegging van kasgeld. (Nr. 2813). 3. Een door Gedeputeerde Staten goed gekeurd besluit tot het aangaan van eeri geldleening groot f 175.341.08. (Nr. 2425). 4. Proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger. (Nr. 137). 5. Jaarverslag van de R.K. Bewaar school over 1932. (Nr. 2366). 6. Jaarverslag Vereeniging „Vrijwillige Brandweer van Soest" over 1932. (Nr. 248). 7. Overzichten van het gasbedrijf over de maanden December 1932 en Januari 1933. (Nr. 240). 8. Een schrijven van de N.V. Arnhem- che Waterleiding Maatschappij, inhouden de de inededeeling, dat de waterleidings buis in den Braamweg voor hare rekening zal worden doorgetrokken en in verbinding gebracht zal worden met de büis in den Os- endamweg. (Nr. 2448). 9. Verslagen over 1932 van de commis sies tot wering van Schoolverzuim te Soest en te Soesterberg. (Nr. 122/135). 10.Verslagen over 1932 van de hoofden der openbare scholen betreffende den toe- tand van het onderwijs. (No. 263). II. Een adres van „A. D. O.", inhouden de bezwaren tegen de vastgestelde tarieven oor gebruik van schoollokalen. (Nr. 2734). 12. Een adres van J. W. de Koff te Soest, verzoekende alsnog im het uitbrei dingsplan een weg te willen projecteeren .a. over zijn terrein. (Nr. 915). Soest, 18 Februari 1933.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1