Adverteert ook des Woensdags Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Het motief. Bekendmakingen Officieel >0 Binnenland Ingezonden 00K DES WOENSDAGS I No. 17 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 1 Maart 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT tot UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ*.»). 6. d. BOVENKAMP het AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van R. J. v.m Lierop., te Hoevelaken, om op/in per ceel, kadastraal bekend mi sectie E, No. 1770 ged. gelegen aan den Postweg een slagerswerkplaats met rookerij te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 17 Fe bruari 1933 Soest, 20 Februari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Se-retaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van de Gebr. A. en R. Hoksbergen te Soest, om op/in perceel', kadastraal bekend in sectie C, No. 1370 gelegen aan de Birktstraat de bestaande maalderij en graanzuiveringsin- richting te mogen uitbreiden door hen is ingewilligd op 17 Februari 1933. Soest, 20 Februari 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. DRANKWET. Burgemeester en Wethouiders van Soest, brengen ter openbare kennis, dat op 23 Fe bruari 1933 bij hen is ingekomen een ver zoekschrift van Johan Theodorus Ronnen- bergh. van beroep ex.-beajitbte Ned. Bank, wonende te Soest, om verlof voor den ver koop van zwak-alcoholischen drank in de navolgende lócaliteit(en)beneden voorlo- caliteit van het perceel', plaatselijk gemerkt Xo. 17 en gelegen aan de Birktstraat al daar. Binnen twee weken na de dagteekening •lezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van 'dit verlof schriftelijk bezwa ren bij Rurgemeester en Wethouders in brengen. Soest, 24 Februari-1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Wees Uzelf, eenvoudig, eerlijk en zonder geveinsdheidi, en ge zult door het geheele leven de eerbied en liefde van vrienden genieten. SHyERMAN. In alle dingen de geheele wereld door, zullen de menschen, die uitzien naar 't kromme, het kromme ziert, en degenen, die naar het rechte uitzien, zullen het rechte zien. RUSKIN Van onze vroegste jaren af worden ons groote levenswaarheden voorgehouden en verschillende daarvan hebben zelfs vorm aangenomen in gezegden en spreekwoor den. Doch, hardleersche kaerels, die wij zijn, verliezen we maar al te dikwijls deze voortdurende vermaningen uit het oog en meenen in onze vermeende eigen-,.wijs heid" het wel zonder te kunnen en onzen weg door het leven te gaan. zonder pns met die, wat sommige van ons zoo gaarne noe men, kwezelachtighcden, bezig te houden. Evenwel, een levenswaarheid is een waar heid en al gelooven wij er niet aan, dat verandert aan die waarheid niets. Zoo gaat het bijvoorbeeld ook met het oude gebod, joordeelt niet", waaraan men nog 'n ander bekend spreekwoord zou kunnen koppelen „Schijn bedriegt" Het „oordeel ntiet", krijgt groote beteekenis in elke menschen- samenleving, als wij bedenken, dat achter elke daad van ieder mensch een motief staat, een beweegreden, welke hem drijft tot die daad. En nu kunnen wij wel ver schillende daden zien, doch pas op: „Schijn bedriegt!" En motieven, kunnen we niet zien!, verborgen als ze zijn in het binnenste van den mensch. Hoe belangrijk wordt dan, niet te snel met ons oordeel over anderen klaar te staan, zoolang wij hun werkelijke motieven niet kennen en alleen maar naar den buitenkant den schijn kunnen oordee- len. Het is voor ons, als denkende menscheni. dus van belang, dat wij meer en meer ons er op toeleggen om niet zooveel de uiterlijke daden van de menschen om ons heen te be schouwen, dan wel na te gaan wat hun mo tieven waren. Het is volkomen juist, wat wmand in The American Mutual Magazine opmerkte, namelijk: dat niets in het leven zooveel verwarring sticht als de onbe kwaamheid om de fundamenteele motieven van verschillende levens te onderscheiden. Daden,, die oogenschijnlijk gelijk zijn, ver schillen dikwijls hemelsbreed volgens het motief, zóó zelfs, dat ze volkomen te ver- oordeelen zouden zijn in het eene geval en te przen in het andere. Men heeft in het leven eerzuchtige men schen en idealistische menschen. Ze kunnen oogenschijnlijk de zelfde daden doen, doch welk een verschil van motief! De eerzuch tige vvenscht vooruit te komen, wenscht rijkdom en invloed, omdat deze dingen voor zijn doel, dat geen verband houdt met den groei van zijn karakter, dienstbaar zijn. Hij wenscht ze, omdat hij ze de sleutels acht, welke voor hem de schatten des levens zul len ontsluiten. ,En als hij de schatten in zijn handen houdt, weet hij zc niet anders te gebruiken dan voor eem zelfzuchtig doel. De idealist echter hecht het meeste aan de ontwikkeling van zijn eigen natuur. Hij leeft voortdurend onder den druk van de hoogste impulsen. Hij gaat voort en geeft zich geheel aan een of ander nobel doel!, niet in de eerste plaats voor hetgeen hem dat zal opleveren, maar voor wat hij ande ren door zijn arbeid zal kunnen brengen. De idealist voelt geen behoefte aan lof van zijn tijdgenooten of eer van de zijde van de menigte; zijn levenswerk is niet het zoe ken naar datgene, wat zijn trots zal bevre digen/, maar op zoo goed mogelijke wijze te wenken aan datgene, dat ongebruikt en onontwikkeld binnen in hem sluimert. En zulk een leven, op wijze, verstandige ma nier geleid, brengt toch automatisch zijn uiterlijke belooningen met zich. Inderdaad, wat deze wereld noodig heeft, is niet eerzucht, doch idealisme. Geen men scheni, die macht en rijkdom voor zich zelf zoeken, maar menschen, wier overvloeiende energie en intelligentie en scheppend werk, die dingen even natuurlijk voortbrengen, als de boomgaard vruchten voortbrengt. FLORIS C Nadruk verboden. KAMER VAN KOOPHANDEL FA BRIEKEN VOOR DE GELDERSCHE VALLEI. Vrijdag 24 Februari hield de Kamer zit ting onder praesidium van den heer J. H. van Lonkhuyzen. T.a.v. het wetsontwerp op de weeldever- teringsbelasting zal de Kamer wijzen op eenige onjuistheden, b.v. brandkasten en safeloketteri voor banken, notarissen, e.d., installaties voor centrale verwarming, enz. die tot economische noodzaak en niet tot weelde gerekend mogen worden. Inzake de vrachtverdeeling binnenvaart onthoudt dc Kamer zich van een oordeel; het wetsontwerp bewondert zij niet. Met de BOVAG e.a. zal samengesproken wor den over het vraagstuk der vrije plaatsing van benzinepompen; na rapport daarover zal een beslissing genomen worden over de te nemen maatregelen. Aan den Minister van Waterstaat is ge vraagd, om inzage te ontvangen van het wetsontwerp inzake concessieregeling vrachtautodiensten. Aan de Spoorwegen zal gevraagd wordien. om de nieuwe Diesel- treindiensten van den aanvang af ook toe te passen op de baanvakken Utrecht AmersfoortZwolle en AmersfoortAm sterdam. Over de verzorging der tertiaire wegen zal een samenspreking bijeen geroe pen worden van burgemeesters en prov. waterstaat in deze streken. Met de Spoorwegen zullen nieuwe order handelingen geopend worden over betere verbinding bij BarneveldKruispunt. Bij de Posterijen zal bezwaar gemaakt worden tegen de te hooge rechten (f 6. per jaar voor bestelling van telegrammen na kantoortijd ten particulieren huize. In de districtspers zal kennis gegeven worden van de bestaande mogelijkheden, om telefoonnummers te bezigen ter ver vanging van adresopgaven in telegrammen. Tegen de omzetting vain het postkantoor Amerongen i.n een hulpkantoor meent de Kamer zich niet te kunnen verzetten. Met enkele vereenigingen in districtsge meenten zal gesproken worden over de electr. tarieven der P.E.G.E.M- Verzet zal worden geboden tegen de on- noodige plannen van gewestelijke vleesch- destructoren met Rijkssteun. Over den goederenruil met Duitschland zal ter bevoegder plaatsen onderhandeld wordien. Gesteund wordt een verzoek der I<. v. K. Rotterdam, om de zomertijdregeling, voor al voor spoorwegen, te doen aansluiten aan die van omliggende landen. Hierna volgt comité-generaal. INTERNATIONALE VROUWENBOND VOOR VREDE EN VRIJHEID. De Algcmeene Raad der Ned. Afdeeling van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid op 18 Februari 1933 te Utrecht in vergadering bijeen besluit ter kennis der Nederlandsche Re geering te brengen de gevolgtrekking waar toe een bespreking over het gebeurde met I ,;de Zeven Provinciën" leidde: De Vergadering, hoewel het feit der mui terij afkeurend evenzeer, als de zorgelooze houding der verantwoordelijke officieren, betreurt ten zeerste het verlies van men- schenlevens door toepassing van wat met den naam „oorlogs" methoden bestempeld moet worden, spreekt -als haar overtuiging uit dat deze methoden even onmensqhelijk en ontoe laatbaar zijn, toegepast >VP militairen als op burgerbevolking. C. Ramond-Hirscbmara, Presidente Salma Meijer, Secretaresse. DEN HAAG. INVOERING VAN EEN OMZET BELASTING Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot heffing van een omzet belasting. Volgens deze belasting wordt aan iede- ren verkoop hier te lande in het vrije verkeer van koopwaren en andere zaken, Jie als roerende zaken worden aange merkt, een zeker percentage gehévén. Als omzet worden ook aangemerkt al le verplaatsingen van goederen door, of vanwege fabrikanten en groothandelaren uit hun fabrieken, werkplaatsen, of op slagplaatsen naar hun winkels, of andere verkoops- of afleveringslokalen, waarin zoodanige goederen voor hun rekening rechtstreeks aan verbruikers plegen te worden verkocht. De belasting bedraagt voor iederen om zet één per honderd van den verkoops prijs der goederen. De belasting is verschuldigd door den verkooper. De kooper is hoofdelijk voor Je belasting aansprakelijk. De belasting wordt voldaan door mid del van plakzegels, welke de verkooper aan de factuur hecht, en daarna voor her haald gebruik ongeschikt maakt. Hij, die koopwaren, hetzij rechtsstreeks of over entrepot, hier te lande invoert, is een bijzonder invoerrecht versch'ul- digd. Vrijgesteld van belasting zijn o.a. ver- koopen van brood-, aardappelen, marga rine en turf, verknopen aan den Staat, aan provinciën, gemeenten en andere pu bliekrechtelijke lichamen, en verkoop van goederen, rechtstreeks aan particulieren, voor zoover deze de goederen kennelijk voor persoonlijk gebruik aanschaffen. De opbrengst dezer belasting is voor den financieelen toestand van het land zeer noodig. B\j invoering van de wet op 1 Juli a.s. zal z\j voor het loopende jaar een bate van ongeveer 30 millioen gulden opleveren. In 1934 zal de opbrengst 60 millioen kunnen zijn. AANSLUITING BIJ SOC.-DEMOCRA- TISCHE VEREENIGINGEN De minister van Defensie heeft voor de militaire ambtenaren van zee. en land macht de volgende order uitgevaardigd: „Ter kennis wordt gebracht, dat aan sluiting bij, of eenigerlei steunverleening aan groepen, of vereenigingen van perso nen op sociaal-democratischen grondslag, in strijd is met de plichten van den mi litairen ambtenaar en derhalve verboden. HILVERSUM EEN AUTOMARKT Ged. Staten van Noord-Holland heb ben het raadsbesluit tot het bjj w\jze van proef instellen van een markt voor motor rijtuigen goedgekeurd. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie INTERNATIONAAL PROTEST TE GEN DE VEROORDEELING VAN NELLY VERTREGT Op den „Dierendag" 4 October 1932 heeft de Hollandsche Zangeres Nelly Vertregt uit Dordrecht, 's Gravenstraat 1, bij Tand arts Nord, secretaris-generaal der F. D. I. (de vereeniging, die de beruchte, misdadige prijsvraag ukgeschreven heeft) als protest de ruiten van het secretariaat ingeworpen en zich direct zelf bij de politie aangemeld. Op 9 Januari 1933 werd deze zaak tegen Mejuffrouw Vertregt voor den politierech ter in Den Haag behandeld. Doch door de rechters werd aan de aangeklaagde niet toe gestaan zich te verdedigen, noch een ver klaring van hare beweegredenen af te leg gen. Nadat bekend geworden was dat Mej. Vertregt door den Haagschen politierechter op 9 Januari is veroordeeld, zonder dat haar de gelegenheid gegeven werd zich te verde digen, werd oproep gedaan voor een inter nationaal protest. Groot is 'de verontwaar diging en verbittering in het buitenland. Elf landen (zoover bekend) protesteerden reeds bij den Politierechter en den Min. van Justitie', waaronder Frankrijk, Engeland, Duitschland, België, Denemarken, Tsjecho- Slowakije, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Amerika, enz. Nog steeds groeit het protest Fascistisch Italië liet zelfs een oproep tot protest drukken. Prof. Gril'lo uit Genua protesteerde bij den Minister en betuigde persoonlijk ad- haesie aan Mej. V. Prof. Ude uit Graz verzocht zijn protest bij den Mlimster in de pers bekend te maken Prof. Feldhaus (Basel), Eere-Voorzitter van den Zwitserschen Anti-Vivisectie-Bond vermeldt in zijn protest aan den Minister, dat jaren geleden een aantal arbeiders te Leipzig met. geweld in een laboratorium drongen, de gemartelde dieren bevrijdden en de folterapparaten vernielden en den bewaker der dieren, die wekenlang getuige was van deze martelingeni, afranselden. Het doel der mannen was de aandacht van de heele stadi Leipzig op de ontzettende vivi- sectiegruwelen te vestigen. Niemand min der dan Richard Wagner, verwoed tegen stander van vivisectie, loofde deze daad in een open brief aan Ernst von Weber in Dresden. Prof. Feldhaus vergelijkt de daad van Mej V. met die der arbeiders. Mej. Vertregt heeft tegen het vonnis ap pèl aangeteekend. Mr. H. H. Roobol uit Arnhem heeft de verdediging op zich genomen. De geweigerde verdediging van Mej. V zal d'oor den Ned. Ind. Anti-Viv.-Bond worden gepubliceerd. GOEDE RAAD is duur, zegt het spreekwoord, maar de zeer goeden raad die* ik hier geven is niet duur, integendeel, gratis en de toe passing is ook niet duur. Het betreft ,'n middel tegen kiespijn, de kwaal waaraan zoo velen l\jden oud en jong. De oor zaak van de kwaal kan zeer verschillend zijn en zoo zal dus het aangewezen mid del ook volstrekt niet in alle gevallen helpen, maar er is reeds veel gewonnen indien het vaak helpt. Het zal een veertig jaar geleden zijn, dat ik in het hooge noorden van Zweden zijnde, last kreeg van kiespijn - om andere redenen had ik wat antipyrine poeders brj mij en ieder die kiespijn heeft weet ijij ervaring, dat men dan tot vele dwaasheid in staat is welnu, ik nam een poeder en met het verrassendé ré- sultaat dat binnen twee minuten alle» pijn' verdwenen was en bleef. Nadien heb ik zelf het middel nog vaak en altijd met hetzelfde succes toegepast en ook bij anderen.. Thans is dit middel naar ik meen brj medici wei 'bekend. Maar nu kwam op den ouden dag 'n andere vorm van kiespijn, n.1.. de beken de pyorea alveolaris daar hejpt geen antipyrine tegen, maar daarvoor vond ik iets anders, n.1. spoeling met waterstof- superoxyd in een 1 pCt. oplossing (dus de gewone overal verkrijgbare 3 pCt. oplossing met 2 volumen verdund). Het effect was meer dan verrassend alle pijn verdwijnt na zeer korten tijd en blijft verder voor 'langeren tijd weg. Aan te bevelen is een dagelijksche spoe ling voor het slapen gaan men sclirik ke niet van het zich vormende schuim diat slechts bestaat uit zuurstofbelletjes. Waterstof superoxyd in andere lan den door iedereen gewaardeerd, is ten onzent bij het publiek nog veel te weinig bekend het is een perfect desinfertans. versnelt de heling van wonden, maakt 't losweeken van verband om bloedwonden zeer gemakkelijk en pijnloos en behoort in ieder gezin met kinderen altijd aanwe zig te zijn. Met deze mededeelingen méén de ik velen van dienst te zijn. AVO. „OVER EEN ARTIKEL EN EEN AANHANGSEL" Het zal Lederen lezer, van de Soester wel opgevallen zijn, dat men bezig is In Soest, een anti-communistische campagne op touw te zetten. Goed, dit is te begrijpen. Maar iedereen, die zelf nadenkt, zal da delijk ontdekken, dat de schrijvers van al deze stukken hetzelfde middel gebruiken, als wat zij de communisten verwijten: n.1. de leugen', of zachter uitgedrukt: de vergis sing. Het stuk, van den heer Nieveen kenmerkt zich door zijn eigenaardige samenhang van het artikel en het aanhangsel. Het artikel handelt over de beschaving, drie wij in Indië hebben gebracht, hoe wij het Indische volk vernield hebben met on ze zoogenaamde beschaafde films en dan sera. Het aanhangsel, -daarentegen bestaat uit verschillende beschuldigingen; aan 't adres van de communisten en wel: 1. In Nederl. Oost-Indië werken ver schillende communistische partijen^ Wat zou dit? Wij gaan toch ook niet vertellen na zoo'n artikel, dat in Indië verschillende zendingen van allerlei godsdienst werken), en dat de bevolking maar moet uitzoeken, welke nog beter is dan beter, en dit zou misschien nog eenig verband hebben. 2de. „Ned. Oost-Indië heeft de buitenge wone eer te kunnen luisteren naar Moskou dat in verschillende talen uitzendingen houdt." Is dit niet iets wat we bewonderen moeten, dat die Russische techniek in staat was zoo'n sterke zender te bouwen. Wij beklagen ons hier in Nederland, toch ook niet dat we naar d'e VPRO of KRO of NCRV enz. kunnen luisteren. Als we miet willen luisteren dan zetten we het toestel af. 3de. Spanje. 116 R,K. Kerken zijn in Spanje in brand gestoken door communis- Ook des Woensdags hebben Uwe cliënten hunne behoef ten, en koopen niet alleen des Zaterdags. Het is dan ook voor den han delsman noodzakelijk, dat het publiek ook midden in de week op zijn branche het oog laat vallen. Een advertentie in „De Soes ter" en U kunt er van verze kerd zijn, dat deze in alle huis gezinnen van Soest wordt ge lezen DAAROM: ten, geleid door uit Moskou gezonden agi tators. Of het nu 116 geweest zijn zou ik niet durven beweren. Maar wel weet ik dat, wanneer eens een kerk im brand gestoken werdj, dit meestal gebeurde door syndica listische elementen. Wat de bewering be treft, dat deze troepen door uit Moskou ge zonden menschen. er toe aangezet werden, is volkomen onjuist. Zooi-ets doet men uit Moskou niet. Men heeft betere middelen. Laat de heer Nieveen maar eens vragen aan „Solanhan 12 Arbeiderspaleis te Mos kou" hoeveel kerken nog alleen in Moskou zijn. 4e. De door Nicol geleide demonstratie in Nov. te Genèvd, welke de Zwêteersche militaire macht poogden te ontwapenen, op gedragen natuurlijk weer uit Moskou. Is het een, wonder, dat de bevolking daar in opstand komt. Zij. die de ontwapenings-conferentie's meemaken. Zij, die daar de grootste luxe ten toon zien spreiden, terwijl ze zelf om komen:, geestelijk en lichamelijk. Het is eerder te prijzen, dat een gedeelte van deze arbeiders in opstand komt en de militaire macht vernietigt. 4de. De Russisch-Fransche Olie Mrij. Chustarie waarvan het bewind in Moskou- sche handen is, is de aanstoker van de eco nomische conflicten in Perzië. Het is verkeerd van onze heer Nieveen om te denken dat Sovjet-Rusland Krüpp enz. is. Zooiets gebeurt alleien hier in dc kapitalistische landen. 6de. De hongermarschen in Engeland gedurende de laatste maanden zijn massa bewegingen, gefinanciëerd en geënsceneerd door Moskou. Is het niet diep treurig dat er hongermarschen moeten worden gehouden. Is de naam alleen niet reeds een schande voor de menschheid. Voor deze menschheid die geleerd wordt andere menschen te hel pen. Werkelijk, zoo'n demonstratie dringt men niet op. Zoo'n demonstratie komt uit 't diepste van den geest en ook uit 't lichaam. Wat de beweringen betreft, dat deze de monstratie gefinanoieerd werd door Mos kou is meer dan belachelijk. Ik wou dat de heer N. zelf eens in een comm. ver. had gewerkt', dan zou hij wel anders schrijven. 7de. Onze agent te Berlijn meldt dat 23 bekwame propagandisten naar Europa zijn vertrokken uit Moskou. Onze agent. Wie is dat? Is deze agent betrouwbaar? Dit zij-n allemaal vragen die bij ons op rijzen als we zooiets lezen. 8ste. De gasfabriek van Neukirchen i9 gebleken 'n communistische aanslag te zijn Meerdere zulke aanslagen zijn in voorbe rg ding." Is niet zeer laag gezonkfen. Is het niet treurig, dat iemand zoo'n leu gen durft uit te spreken. Ziet deze persoon kans om dit te bewij zen. Laat hij er aan denken, dat zelfs in den Bijbel staat „gij zult niet luisteren." Om andere menschen ervan te beschuldi gen dat zij schuldig aan den dood van 60 menschen zij-n is meer noodig dan een enkel gezegde. Laat ik slechts 2 punten aanhalen waaruit blijkt dat dit een leugen is. lste. Er was juist een Russische order aangenomen, dus dan zullen de communis ten geen aanslag op deze fabriek plegen. 2de. De communisten hebben direct een srtakrimg uitgeroepen daar zij de directie verantwoordelijk stellen daar deze een on voorzichtigheid hebben begaan. 9de. In Nederland zijn op dit oogenblik op pad de Moskou-propagandisten Dr. Bijl enz. Enkele namen zij-n niet juist. Ik zie wel kans om er nog veel meer op te noemen, maar foutief is de bewering Moskou-propagandisten, drit moet zijn Com munistische propagandisten. En drit is ieder lid van de C.P.H. Aanhangsel. Dit zal ieder Soesternaar wel met me eens zijn dat de auto-cadJavers in de Soes- terduinen geen versiering zijn. W. VAN APELDOORN.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1