Nienws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag HET JAPANSCHE AVONTUUR. Sociale Vraagstukken. BRAN®>ST©^ENHANDEL JOH. TAK WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK Radiobeleid. Dit nummer b( uit 2 bladi Bekendmakingen Officieel N.V. Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissan - Transporten - Crematie's No. 18 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 4 Maart 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 -SOESTDIJK ADVERTENTIPN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITBAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. v. d. BOVENKAHP ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDES7R. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTFURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) I .staat HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hiinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van het Bestuur der Coöperatieve Zuivelfa briek en Melkinrichting „De Soester" te Soest om vergunning tot het uiubreiden der inrichting en het bijplaatsen van 1 electromotor van 1 P.K. dienende ter aan drijving van een waterpomp op nortonput en 1 electromotor van 6/10 P.K. voor aandrijving van een borstelmachine in 't perceel Middelwijkstraat No. 38, "kad. gemeente Soest, Sectie H. No. 2076; dat op den veertienden Maart 1933, des voormiddags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize "bezwaren tegén hét uitbreiden dier inrichting in te brengen; en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 28 Februari 1933. Burgemeester en Wethouders van Soest, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. DEELNEMING AAN DE STEMMING IN EEN ANDERE GEMEENTE De Burgemeester der gemeenté Soést brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een kiezer bjj de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, in plaats van in de gemeente, op welker kiezerslijst hij voorkoimt, in eene andere gemeente aan dé stémming kan deelnemen. De kiezer kan in die andere gemeenté niet bij volmacht stemmen. De kiezer, die bij de aanstaande verkie zing voor de Tweede Kamer gebruik wil maken van deze bevoegdheid, deelt ui terlijk veertien dagen vóór den voor de stemming bepaalden dag, dus uiterlijk op 12 April a..s., in persoon ter secreta rie van eene gemeente aan. den burge meester of aan den daartoe door dezen aangewezen ambtenaar mede, in welke gemeente hij aan de stemming deelnemén wil.. Hij geeft daarbij op zijn naam jen voornamen, de dagteekening en plaats zij ner geboorte, de gemeente, in welké hij op de voor deze verkiezing geldende kie zerslijst voorkomt, en een adres in de gemeente in welke hij aan de stemming wil deelnemen, zoo mogelijk met aandui ding van straat en nummer; aan dit op gegeven adres ontvangt de kiezer, zoo de ze bevoegd is aan de stemming deel te ne men, de in artikel 53 der kieswet vermel de oproepingskaart voor de stemming. Van de mededeeling wordt eene schrif telijke verklaring opgemaakt; zij wordt voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 2097 Deskundige voorlichting bij den In- en verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseerlngen Spaar-Deposlto's rente 37,7o Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. door den kiezer en door den burgemees ter of den door dezen aangewezen ambte naar onderteekend. Een afschrift van die verklaring wordt den kiezer uitgereikt. Soest, 28 Februari 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. De Japansche comedie of wellicht ware het beter van een tragedie te spré- tcen ia Mandsjoerije, zoowel als in Ge- nève, heeft dan onlangs tot de climax ge voerd, waarbij met een onder welwil lende glimlachjes verborgen „Unverfro- renheit" het oordeel van de gansche be schaafde wereld werd genegeerd en Japan het voornemen te kennen gaf uit den Vol kenbond te treden, omdac het zijn zin niet kreeg, n..l. een ofiicieele sanctie van zijn veroveringspolitiek op Chineesch grondgebied. Nu dient men echter tot goed verstand van zaken niet het gansche Japanschei volk te vereenzelvigen met en daardoor te veroordeelen vanwege de politiek van de heerschende militaire kaste van het oogenblik. Japan zal straks ervaren, 'dat het ook in het binnenland de boog niet altijd te strak kan spannen. De met enor me regeeringssubsidies werkende endaar- door op de buitenlandsche markten dum pende Japansche industrie wordt op het oogenblik kunstmatig vetgemest ten kos te van de uitgemergelde Japansche boe ren, die nog in een toestand van achter lijkheid en armoede leven, welke onze begrippen ver te boven gaan. De Japan sche boer gaat nog gekleed in een jas, die van gras gemaakt wordt, en doordat zjijn producten tegen de schaduw van een prijs verkocht moeten worden, waardoor het binnenlandsche prijsniveau en de kosten van levensonderhoud abiiiDriiiaal laag worden gehouden, is de Japansche overheid in staat de exportindustrie zwaar te subsidieeren. Met het gevolg, dat de wereid overstroomd wordt met Japansche artikelen, die bovendien nog een verder prijsvoordeel hebben, door de daling van de yen. Doch niet alleen uit Japansche landbouwkringen, komt stijgend verzet, ook de Japansche industrie-arbeiders beginnen het hoofd op te steken en men kan wel begrijpen, dat er nog heel wat meer ge beurt, dan de enkele sporadische geval len van staking, enz., die ons ter ioore ko men en die dus aan de Japansche cen suur ontsnapt zijn. Inmiddels vraagt men zich dikwijls af, waarom de Volkenbond niet krachtiger optrad, waarom niet tegen dit onwillige Volkenbondslid, dat om verdrag noch wet geeft, de meest krachtige maatregelen gé- nomen worden, desnoods met de sterke hand. Ook vraagt men zich af, waarom Amerika, eventueel in combinatie met En geland, niet op eigen houtje een daverendé vuistslag op tafel geeft, en bijv. als inlei ding tot een krachtdadig optreden zijn vloot naar de wateren van "den Stillemi Oceaan zendt. Men heeft inmiddels de Amerikaansche instemming met het optreden van den Bond kunnen lezen. Men heeft daaruit ook kunnen zien, in hoe voorzichtige, fluweel zachte bewoordingen deze instemming ge steld is, op de zelfde manier als waarop een zachtzinnige moeder waarschuwend en haïflachend den vinger schudt tegen haar ondeugende baby. De zaak is, dat men op het oogenblik niet aan scherpe ac tie wil beginnen. Engeland heeft de han den vol in eigen land en in Britsch-Indië en Amerika heeft zich momenteel aller eerst te bekommeren om het eigen land voor rampspoed te bewaren. Alvorens men zich dus aan een gewapend conilict met Japan zou gaan wagen, waarbij nu niet di rect zulke heel groote belangen voor Ame rika of Engeland op het spel staan be halve dan natuurlijk het gevaar van een ongeremd Japansch imperialisme op het Aziatische continent bedenkt men zich nog wel eens drie keer. Men geeft v ér thans de voorkeur aan liever het prestige van den Volkenbond te verhoogen door er de Amerikaansche goedkeuring aan te hechten en daarmede de zaak een weinig op de lange baan te schuiven. Immers of ficieel is Japan nog niet uit den Volkenbond getreden en bovendien duurt het nog twee jaar voor deze uittreding effect krijgt. Eu in dien tusschentijd kan Japan zich nog wel eens bedenken. De ongeëvenaarde Japansche „vodjes-po litiek" is gegrondvest op de overweging, diat Amerika en de andere groote mogend heden momenteel zich dus niet ernstig zul len verzetten. Dit heeft voet gegeven aan de Japansche „Unverfrorenheit", die zelfs zoo ver ging met te verklaren, dat het de Japansche mandaateilanden ltl den Stillen Oceaan nooit meer zou opgeven. M.a.w. „wij, Japanners, hebben die eilanden nu wel van den Volkenbond in beheer gekregen, maar de Volkenbond heeft er niets meer over te zeggen, ze blijven van ons." Op de ze mandaateilanden mogen krachtens de manddatbepalingen geen versterkingen worden aangebracht. Japan heeft heftig ont kend, dat het deze eilanden in staat van verdediging heeft gebracht. Niettemin be staat er eenige twijfel op dit punt. En zou dezen twijfel bewaarheid worden, dan zou dit een reden kunnen zijn om de eilanden aan Japan te ontnemen. De politiek van den Volkenbond is dus op het oogenblik er eene van afwachten en toezien in een toestand van protest. Zelfs economische sancties (verbod van uitvoer naar Japan en verbod van invoer van Ja pansche artikelen) is men huiverig toe te passen, aangezien deze tot een gewapend conflict zouden kunnen voeren. Het eenige wat men kan hopen is, dat de constructieve krachten in Japan zelf de overhand zullen krijgen, dat door de enorme kosten en door de verliezen, welke de Japansche actie aan het land kost, het Japansche volk de oogen zal doen opengaan en dat tenslotte zelfs de verblinde militaire kaste onder den indruk zal komen van de veroordeeling der gehee- le wereld, zooals die in het oordeel van den Volkenbond is belichaamd. Nadruk verboden. FLORIS C. DEENSCHE FINANTIEELE PROEFNEMINGEN Tegenover doorvoering van een plan tot „uitsluiting" van alle industrie-arbeiders in Denemarken, wjjl werkgevers en werb- nemers het, na een van regeeringswegé gevraagden wachttijd van een jaar, nie<t eens konden worden over een diep-ingrrj- penue loonsverlaging, neeft oe Kogceiiug, oes taande uit soc.-uemocraten en raui- Kaien, een uitsiuiungsverood uitgevaar- uigd. wij lazen dienaangaande, dat de regee- ring voor dit voorstel slechts een m»er- uerneid heelt kunnen krijgen door een ueel der oppositie op een ander terrein ter wille te zijn, n.l. door een verdere waardedaling van de Deensche Kroon, die toen reeos na het loslaten van oen gouden standaard in '31 ^anmerke- i\jk in waarde was verminderd, te bewerlc- stelngen. Een algemeene uitsluiting was inderdaad een krasse maatregel van werkgeversr zTjue, doen zij, die algemeene staking van werknemerszijue ais strijdmiddel aanprij zen, mogen m.i. geen bezwaar maken te gen de algemeene uitsluiting als strijd middel voor de werkgevers. En in zoo ver is het uitsluiiings verbod van deze sterk-iinks-staanoe regeering wel wat vreemd. Ik kan uit de berichten niet opmaken of ook sluiting (opneifing) van eenig bedrijf verboden is. Maar m.i. is het .toen onmogelijk om van een werkgever, die met verlies werkt, te eiscnen, dat hij blijft doorwerken om daarmee toch tb eemger tijd voor het feit te komen staan, dat ng zijn arbeiders niet meer betalen kan. Ik kan mij dan ook voorstellen, ftat er veel oppositie bestond tegen deze ré- geeringsmaatregel het uitsluicingsver- ood maar dan lijkt het mij (tocn zeer zeer weinig stelselvast als men zich laai omkoopen door inwilliging van een tegen eisen, n.l. de verdergaande inflatie. Die eisch kwam voornamelijk van de landbouwers, die daarin het middel zien om voor hun export-waren meer kronen te ontvangen. Zeker, deze uitwerking is wel waar- schijnlek. Als de Kroon daalt tot op de nalve waarde, dan heeft het buitenland er geen bezwaar tegen twee maal zoo veel kronen als voorheen voor een oi andere export-waar te betalen. Als in derdaad de zaak zóó eenvoudig was, om het volksinkomen en de volkswelvaart door verdubbeld aantal van halfwaardige Kronen als betaling voor zijn uitvoer, aanmerkelijk te verhoogen, dan zou men het vermoedelijk wel overal toepassen. Maar zóó eenvoudig is het niet! Want tegenover het dubbele aantal Kro nen dat men ontvangt voor zijn vee, staal het dubbele aantal munteenheden dat men betaalt voor steenkolen, petroleum, ijzer en andere invoer-artikelen. Een oogenblik aannemende, dat de Kro- nen-daling op zich zelf niet noodzaakt tot prijsverhooging binnen 's lands voor goe deren van eigen bodem, zoo wordt in ie der geval het leven duurder door den in voer en door alle andere verplichtingen tegenover het buitenland. Hierop is dan ook ginds terstond van fLnanitieele zijde gewezen. Denemarken heeft een groote buitenlandsche schuldenlast en zoo werd berekend, dat de rentelast door deze inflatie zou vermeerderen van 45 tot 80 millioen Kronen. De invoer van steenkolen zal hierodoor zeker met een millioen Kronen meer betaald moeten wor- ten worden. Voor de tallooze andere in voerartikelen vonden wij nog geen cijfers. Het internationaal telegraaf-, post- en v.h. Kleman en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 DJHOOLWERF, DIr., Heuvel weg 18 S'i EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen* etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven reizigersverkeer moet natuurlijk aanmer kelijk duurder worden. Het is duidelijk, dat al deze verhoogde uitgaven op eenigerlei wijze door de be lastingbetalers en vele ook door de niet- belastingbetalers (dus door de armsten!) moeten worden opgebracht. M.a.w.. „het leven wordt duurder" en ook door het middel der irfiatie wordt de waarde van een z.g. gelijh-gebleven loon verminderd. Wij wezen met opzet er op, dat ook de niet-belastingbetalers hun penningske voor het „duurder.worden" zullen hebben op te brengen, omdat onnadenkenden wel eens meenen, dat zulke stroppen alleen terecht komen om de halzen der kapitalisten, die daar best tegen kunnen. Het Staatsbudget zal niet alleen stijgen door de verhoogde buitenlandsche schul denlast voor zoover die in vreemde valu ta is gesteld, maar ook door verhoogde- posten voor tal van aankoopen, aanbeste dingsuitgaven en vrij zeker langza merhand ook door verhoogde loonen. Al leen de binnenlandsche schulden zullen geen verhoogde lasten meebrengen. Daar voor blijft men rente en aflossing betalen in oude hoeveelheden minderwaardige Kro nen! Reeds in een vroeger artikel heb ik de inflatie vergeleken mét een aangëbodén Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Beëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG akkoord van een in moeilijkheden verkee- rend koopman. Crediteuren zullen zoo'n akkoord niet aannemen dan na een nauw keurig onderzoek in hoeverre de koop man inderdaad niét meer "kan betalen. In werkelijkheid is dan de koopman slechts onder drang der omstandigheden in de on mogelijkheid geheel aan zijn verplichtin gen te voldoen. Maar bij moedwillige inflatie, zooals hier in Denemarken wordt voorgesteM, zal men terwille van een bepaalde klasse Jer bevolking zij "het dan ook «en zeer groote klasse zich aan zqn verplich tingen onttrekken! De omstandigheden dwingen niet tot Jien maatregel, slechts de vogelaar lokt ar toe met zoet gefluit. Dat de voor export werkende veeteelt er voordeel van zal hebben, willen wij aannemen, uitgaande van de veronderstel ling dat de prijsveThoogingen binnenslands niet dadelijk even groot zullen zijn als de verhoogde ontvangsten voor den ex port bedragen. Maar dit is toch moeilijk als een dwingende aanleiding aan te mer ken.. Er zullen ook tal van industrie-instel lingen enz. zijn, die eenerzijds voordeel zullen hebben van inflatie, doordat zij obli gatie-leeningen hebben uitstaan, die zij voortaan in minderwaardige munt kunnen afdoen. Maar tegenover de groote licha men en hun aandeelhouders, die hiervan voordeel trekken, staan de obligatiehou- dende spaarders, die dit gelag te betalen krijgen. Men ziet hoe een totaal willekeu rige verschuiving van bezit gevolg is van de inflatie. Dat handel en industrie overigens op het hiervoor bedoelde inflatie-voordeeltje niet gesteld zijn, blijkt wel hieruit, dat juist uit de kringen van handel, nijver heid en scheepvaart in Denemarken stem men zijn opgegaan om met alle kracht te waarschuwen tegen deze plannen tot waar- de-vermindering der Kroon. Ook in andere landen gaan er"*brj be langhebbende groepen nu en dan stemmen op vóór i nflatie en ook hier te lande wordt wordt dit geluid nu en dan gehoord. Ge lukkig heeft de regeering zooals nog dezer dagen bleek uit de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in zake de begrooting getoond geen ooren Te hebben naar deze lokstem, maar toch hebben wij gemeend de nadeeLige gevolgen van inflatie nog eens te moeten uiteenzet ten, zulks vooral ter waarschuwing tegen moedwillige waardevermindering van on ze munt".. W. H. C. DOORMAN In de Radiobode van .deze week plaatst de heer W. V. eene korte politieke beschou wing, in verband met de a.s. verkiezingen. W/ij vindeni deze uiting, ook voor onze le zers wel van belang en laten ze hieronder volgen: DOOR LEED TOT LICHT. Wat verleden week nog niet heelemaal duidelijk was, is thans opgeklaard. De Ka mer is ontbonden en de verkiezingen, zijn vervroegd. In de eerste week van Mei neemt een nieuw Lagerhuis zitting; waar schijnlijk zal dan een nieuwe regeering op treden. Slechter dan wij er nu aan toe zijn, kan het moeilijker worden. Wij doen al sedert jaren geen moeite meer,,om de regeering te naderen met onze wenschen en verlangens, dan wel, om de Regeering er van te over tuigen, dat het nu toch meer dan tijd ge worden is, om eens antwoord te geven op de verzoeken van de A.V.R.O. inzake een eigen zender of eigen zendersysteem, Wij zullen er ons ook van onthouden, om de trieste balans op te maken van Minister Reijmer's radiobeleid!. Dat dit beleid in onderscheiden politie ke kringen al heel weinig bewondering heeft geoogst, is nog weer dezer dagen, aan het licht gekomen bij de verschijning van het voorloopig verslag in de Eerste Ka mer. Met de onbewogenheid, die deze Re geering kenmerkte, is op de geleverde kri tiek geantwoord met de naïeve opmerking, dat men niet begrijpt, waarom het radio beleid berispelijk geweest is, wanneer men niet met name noemt, wat er dan verkeerd was in dat beleid. Het za. de vraag zijn, of de verkiezingen ons een regeering zullen bezorgen, die de wervelende beweging, waarin onze natie geraakt is, tot stilstand zal weten te bren gen. „Wij vallen uit elkaar", waarschuwt Professor Casimir, werkelijk niet ten on rechte. Middelpunt schuwende krachten zijn er in geslaagd, den aard der beweging te beinvloeden op een wijs;, die menigeen met zorg vervult. Niet in de eerste plaats, om de werkelijke kracht dier middelpunt vlie dende tendenzen, maar om het gebrek aan moed, dat de overheid toonde bij pogingen tot het co-ordineeren van de samenbinden de factoren in het bewegingsproces. Erger deed die overheid nog. Wat nog stevig tezamen zat, knoopte zij eigenhandig los. De algemeene radio-omroep, die zich in 1930 uit eigen kracht had ontwikkeld tot een werkelijk nationaal instituut; ontnam zij de helft van zijn arbeidstijd ten gunste van een groep, die de overheid slechts ziet naderen zooals de muiters van de „Zeven Provinciën" het loyale gezagsinstrument zagen naderen: met spot en met hoon. Wij zijn in Nederland ver gevorderd met de uiteenscheuring der natiemaar gelukkig nog niet ver genoeg, dat hoop op een drastisch moedig herstel Ijdel zou zijn. Welke verwachtingen meh ook van het op treden van een nieuwe regeering moge koesterenéén ding is zeker, dat zij haar keuze zal moeten laten tusschen het voorbereiden van den chaos en een besluit tot een moedig herstel. Het is wel een van die merkwaardige grillen van het lot, dat de inééntimmering van het revolutionnaire spreekgestoelte, van waar af gedurende drie dagen in de week, nieuwe impulsen worden gegeved aan de wervelende beweging, die de uit eenspatting onzer volksgemeenschap, in el kaar vijandige partijvendels tot gevolg heeft, is geschied met hout, dat door dé

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1