ïaak I y° PRIMA TUINGRÏÜT PI ¥PBJEtII0PS®©1P" rand, ir aan >uren, enz. Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Te veel geluk man De Liberale Staatspartij WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK ukkerij ESTDIJK No 24 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 25 Maart 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 pit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel AFDEELING SOEST GEEFT U OP ALS LID DOET HET NU! Eenheid n Traditie Historie De Liberalen meenen, dat ons land in de huidige omstandig heden vóór alles behoefte heeft aan een krachtige, doelbewuste Regeering. EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD IA - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 :in met IX kinde- jjeval van recidi- April is het kind 2oo bleef het bij ONGERECHT. 3 verlichting: H. 'en. vindt, ook in li- ïet verloochening n hem wordt dan tiek van bezuini- a, wat anderen tot voor den ster- Tpakje an! i dat het noodig lande verkiezing i den kapstok te 'erechtsche rich- tegenwoordigers, n stemmen op mmen op perso- lan (Op den ster- ■zen wij zijn po- automatisch op nen, hetgeen al- s. t er heusch toch rtijgenooten wel willen hem niet willen hem als :i, vóór herstel ons krachtigen ebben wij geen •odig. ïuwachtig wor- kel, toch niet zelfvertrouwen nan slechts hun eden. >og in den stoet, <>p het pad naar li. J. ken, maar je i en daar ik met jou, :ien. Je zult ing van ver- op en wend- et veel woor- k? vroeg zij. amers, maar t, omdat ik ik heb Frank verbeejd je, verteld, dat er de ooren j ooven, dat sei Bendood- heeft Olive )ij ons tuin- haar in de andere .gele ets zoo bij- ik. Zij hoort smaak valt er heel blij n, zooals je je gisteren •genheid niet aan de pia- insche dans. je dat doet, dol op mu il ij nog wel e vertellen, niet gezien. /ervolgd) BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT tot UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) le Afdeeling No. 915. Het hoofd van het gemeentebestuur van Soest; Brengt ter algemeene kennis, dat een ontwerp van het p'an tot gedeeltelijke her ziening van het ontwerp-uitbreidingsplan dezer gemeente in uitvoerige kaarten uitge werkt, alsmede een ontwerp wijziging der bebouwingsvoorschriften behoorende bij het ontwerp-plan van uitbreiding, ter se cretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage liggen vanaf heden gedurende vier weken en dat belanghebbenden gedurende dezep termijn van vier weken hun bezwaren tegen het ontwerp kunnen inbrengen bij den Gemeenteraad. Soest, 22 Maart 1933. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, G. Deketh. 3e Afdeeling No. 2525. Burgemeester en Wethouders van Soest doen te weten, dat door den raad dier ge meente in zijne vergadering van 30 Novem ber 1932 is vastgesteld en bij Koninklijk besluit van 4 M,aart 1933, No. 71; goedge keurd de volgende verordening. VERORDENING OP DE HEFFING VAN LEGES EIN VAN RECHTEN WEGENS HUWELIJKSVOL TREKKINGEN OP BUITENGE WONEN TIJD. Artikel 1. Ten behoeve der gemeente worden ter secretarie de volgende leges en rechten ge heven: 1. voor afschriften van of uittreksels uit stukken, wellke volgens wettelijk voor schrift of beschikking van het gemeente bestuur verkrijgbaar worden gesteld, en welke in deze verordening niet met name z(ijn genoemd: A. indien die stukken geheel geschreven of getypt moeten worden, voor elke be schreven of getypte bladzijde bevattende ten minste 27 regels elk van ten minste 12 lettergrepen f 0.40 Bij de vaststelling van het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een blad zijde als een geheele gerekend. B. Indien die stukken gedeeltelijk ge drukt zijn, zoo dat alleen aanvulling noo dig is, voor elke geheele of gedeeltelijk in gevulde bladzijde f 0.25 C. Indien de stukken geheel gedrukt zijn, voorzoover de voorraad strekt: a. voor de gemeentebegrooting f 12.50 b. voor de bij de gemeentebegrooting behoorende memorie van toelichting f 12.50 c. voor een begrooting met daarbij be hoorende memorie van toelichting van een tak van dienst, in den zin van artikel 252, le lid der gemeentewet f 1.50 d. voor een Algemeene Politieverorde ning f 0.25 e. voor een bouwverordening f 1. f. voor een uittreksel der kiezerslijst van elk district f 2.50 en voor de uittreksels van alle districten tezamen f 10. g voor de stukken, welke hiervoor niet onder a tot en met f zijn genoemdi voor elk geheel of gedeeltelijk bedrukte blad zijde f 0.10 Bij de toepassing van dit artikel worden kunstmatig vermenigvuldigde stukken ge lijkgesteld met geheel gedrukte stukken. 2. voor en gemeenterekening f 25. o. voor een rekening van een tak van dienst in den zin van artikel 252, le lid der gemeentewet f 2.50 4. voor een besluit tot wijziging der ge meentebegrooting met de daarbij behooren de de memorie van toelichting f 0.10 per blad met een maximum van f 1.50 5. voor een besluit tot wijziging der begrooting met de daarbij behoorende toe lichting van een tak van dienst in den zin van artikel 252, le lid der gemeentewet f 0.10 per blad met een maximum van f 1.50 6- voor een afschrift der kiezerslijst, per kiezer f 0 03 7. voor inlichtingen uit de registers van den Burgelijken Stand, en inlichtingen uit de bevolkingsregister: a. voor een inlichting of een uittreksel (behoudens toepassing van het 6e lid van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 27 Juli 1887,. Stbl. 140): indien het één persoon betreft f 0.25 indien het een gezin betreft f 0.50 b. voor wekelijksche opgaven uit de re gisters van ingekomen en vertrokken per sonen, alsmede de verhuizingen binnen de gemeente, hij abonnement per kalender jaar 5._ 8. voor een vergunning ingevolge de Hinderwet f 5. 9. voor iedere akte van vergunning^ als mede voor iedere akte van verlof als be doeld in de Drankwet f 5. 10. voor elk formulier tot aanvrage eener bouwvergunning f 0.10 11. voor een vergunning als bedoeld in artikel 6, le lid sub a der Woningwet: indien de bouwkosten zijn begroot: op minder dan f 1000 f 1.per f 100. bouwkosten of gedeelten daarvan; op 1000.of meer tot en met f 5000. een vastrecht van f 10.plus f 1,voor elke f 1000.of gedeelte daarvan de f 1000 te boven gaande; op meer dan f 5000.een vastrecht van f 15.plus f 1,50 voor elke f 1000.of gedeelte daarvan de f öOOCK,— te boven gaande. Het bedrag van den aanslag wordt af geleid uit een bij de aanvrage der vergun ning te vermelden raming van de bouwkos ten, de geheele afwerking inbegrepen, mits deze raming door of vanwege Burgemees ter en Wethouders wordt deugdelijk ver klaard1. Zoo dit niet het geval is, wordt de aanslag berekend naar de door of vanwege Burgemeester en Wethouders getaxeerde bouwkosten. 12. voor levering van een huisnummer- plaat, per stuk f 1. 13. voor een abonnement op de verstrek king van kunstmatig vermenigvuldigde voorstellen van Burgemeester en Wethou ders aan den Raad, als bijlagen bij de raadsagenda', per jaar f 10. 14. voor elk certificaat van goed ge drag. en elke andere verklaring f 0.25 15 voor elke schriftelijke vergunning met uitzondering van die, genoemd onder 8, 9 en 11 f 0 50 16. voor de legalisatie eener handteeke- ning, en de waarmerking van. een stuk, be houdens het bepaalde onder 17 en 18 van dit artikel f 0.25 17. voor de legalisa'r:e eener handteeke- ning op een buitenland.-che paspoort f 0.50 18. voor de afgifte; zoomede voor de verlenging van een buitenlandsch pas poort f 0.50 19. voor het raadplegen van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster per persoon, voor elk halfuur of gedeelte daar van, voor zoover deze stukken niet zijn overgebracht naar het archief der ge meente f 0.50 20. voor een uittreksel uit plannen kaarten of teekeningen f 1. 21. a. voor een groote jachtakte tot al le geoorloofd jachtbedrijf f 5. b. voor een groote jachtakte met uitzon dering van de valkenjacht f 2.50 c. voor een logeerakte f 2. 22. a. voor elk niet onderteekend be wijs van inschrijving im de registers van den Burgerlijken Stand, behalve wanneer het. zonder gelijktijdige inschrijving in een z.g. familieboekje wordt afgegeven bij de aangifte van geboorte f 0.25 b. voor 'n duplicaat familieboekje f 0.50 Secretariaat: Julianastraat 54 99 FlRMA JOH. TAK (voorheen Kleman en Berghuis) Kantoor Kerkpad la SOEST Telefoon 2180 Huis 2186 In Meterbak af tc leveren tegen scherp concurreerende p r ij z e n Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dlr., Heuvelweg 18 v.h. Kleman en Berghuis S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven 23. voor wekelijksche opgaven van ge borenen, ondertrouwden, gehuwden er overledenen bij abonnement per kalender jaar f 2.50 24. a. voor een bewijs van. Nederlan derschap f 0.50 b. voor eenzelfde bewijs, afgegeven ten dienste van vestiging, verblijf of reizen in het buitenland f 1. 25. voor het schouwen van een woon wagen f 1. 26. voor het voltrekken van een huwe lijk op anderen tijd, dan daarvoor ingevolge artikel 4 der wet van 23 April 1879 (Staats blad' No. 72) is aangewezen: le. wanneer die voltrekking op dezelfde dagen tusschen 7:30 en 4 uur plaats heeft in de raadzaal f 15. 2e. wanneer die voltrekking op een an deren dag tusschen 9 en 4 uur plaats heeft a. in de kleine zaal f 20. b. in de raadzaal f 35. 3e. wanneer die voltrekking op een an deren dag vóór 9 of na 4 uur plaats heeft: a. in de kleine zaal f 35. b. in de raadzaal f 60- 4e. voor het gebruik van den looper, wanneer die wordt verlangd f 10. 27. voor het, overeenkomstig artikel 132 van het burgerlijk wetboek, voltrekken van een huwelijk buiten het gemeentehuis, tenzij van ihet onvermogen der partijen is geble ken f 35. In de gevallen, bedoeld onder 26, le, 2eb en 3ebi, wordt de raadzaal voor het voltrek ken van het huwelijk beschikbaar gesteld, tenzij die alsdan anderzins voor den ge meentelijken dienst moet worden gebruikt. Artikel 2. Aan de heffing van leges zijn niet onder worp en|: a. stukken of verrichtingen ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk be lang op behoorlijk bewijs van onvermogen afgegeven b. stukken of verrichtingen ten behoeve van 's Rijks militairen dienst, voor de giootboeken der nationale schuld of voor pensioenen, lijfrenten, gagementen of rid dersoldijen; c. stukken of opgaven, welke ambtshal ve, ten gevolge van wettelijke of admini stratieve voorschriften, moeten worden af gegeven d. zoodanige vergunningen, welke uit anderen hoofde tot eenige betaling aan de gemeentekas aanleiding geven; e. de raadpleging van de in artikel 1, sub 19 genoemde stukken, indien zij ge schiedt; ten behoeve van den rijks- of provin cialen dienst; ter uitvoering van de landarbeiderswet 1918; overeenkomstig artikel 15 der wet van 26 Mei 1870 (Stbl. No. 82) betrekkelijk de grondbelasting; ter uitvoering van de jachtwet 1923. f. stukken of verrichtingen ten behoeve van vereenigingen of instellingen, die ten doel hebben de bevordering van de open bare zedelijkheid, gezondheid of liefdadig heid, zulks ter beoordeeling van burge meester en wethouders. Artikel 3. Al de rechten hiervoren genoemd;, zijn verschuldigd onverminderd de zegel- en re gistratierechten, waaraan de stukken on derworpen zijn, door de belanghebbenden te voldoen. Artikel 4. Deze verordening treedt in werking op den dag volgende op dien harer afkondi ging, op welk tijdstip alle vroegere hier omtrent vastgestelde regelingen vervallen. „Beste, brave, goede Jansen, Heden, juist vóór vijftig jaar, Werd je aan de zaak verbonden; Altijd stond je voor ons klaar!" „Vijftig lange, lange jaren, Gaf je steeds je beste kracht"; „Jij, thans Procuratie-houder, Werkte mee uit al je macht, Om de zaak tot bloei te brengen"; „Voorbeeld voor ons Personeel"; Sprak de „Baas"; en Dames, Heeren, Voelden brokken in de keel! „Toen je kwaamt als kleine jongen, Zag ik reeds wat in je zat"; „Jij waart schrander, vlug en werkzaam"; „'k Dacht toen, reeds, dat wordt wel wat!" „En'k werd, hierin, niet bedrogen"; ,,'k Wensch aan ieder, hier present, Tot een voorbeeld jou te stellen"; „Jansen! Wij zijn zéér content!" „De Directie heeft besloten: Zulk een dienst-staat word' beloond!" „Ook al bleef ons „Huis" voor zorgen Van dien t^jd, niet steeds verschoond." Jansen.toonde traan en glimlach; Was ontroerd, doch óók gevleid; Durfde bijna niet vermoeden, Waarmee hij wel zou verblijd! „De Directie wil U schenken, Jansen: extra dag verlof Op den langsten dag van 't jaar!" Toen... Klonk een kreet, gegil, een plof! Janserf's lijk werd weggedragen Ieder stond verplet, ontdaan Dokter sprak van „hartverlamming", Doorte veel geluk ontstaan. Nadruk verboden. AD REM. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 16den Maart 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretarie. De Burgemeester, (get.) J. Batenburg (get) G. Deketh. Overeenkomstig het oorspronkelijke. De Secretaris van Soest, J. Batenburg. 3e Afdeeling No. 2525. Burgemeester en Wethouders van Soest doen te weten, dat door den raad dier ge meente in zijne vergadering van 30 No vember 1932 is vastgesteld de volgende verordening, waarvan de heffingsverorde ning is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Maart 1933, No. 71. VERORDENING. REGELENDE DE INVORDERING VAN LEGES EN VAN RECHTEN, GEHEVEN WORDENDE TER SECRETARIE DER GEMEENTE SOEST. Artikel 1. De leges, geheven wordende ter Secre tarie dezer Gemeente krachtens de desbe treffende verordening, moeten worden vol daan bij de aanvrage de uitreiking van het gevraagde of de afgifte. Zoo zegelrecht verschuldigd is; zal dit tegelijk met de leges moeten worden vol daan.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1