Adverteert ook des Woensdags Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad No. 25 Bekendmakingen Officieel Een en Twintigste (Jaargang Woensdag 29 Maart 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 SOESTDIJK advertentiën EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT tot UITERLIIK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.e. h. BUREAU (JITQAVE: M V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 9. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN: VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTFURSWET 1912 - (STAATSPLAD No. 380) gemeenteraadsvergadering De Burgemeester der gemeenté Soést maakt bekend, dat een openbare vergade ring van den Raad dezer gemeente is be-» legd tegen Woensdag, 29 Maart 1933, des namiddags 2 uur. Soest, 23 Maart 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat op 23 Maart 1933 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de stichting „Jeugd herbergen in Gooi- en jïemlandv, ^vo- nende te Hilversum om verlof voor den verkoop van uitsluitend alcoiioivrijen drank in de navolgende localiteit: het dagver blijf van de jeugdherberg „De Heide bloem" van het perceel, plaatselijk ge merkt No. 16 en gelegen aan de Bosstraat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk be swaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Soest, den 25 Maart 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Se.retaris, J. Batenburg. Punt 3 der Agenda: Toepassing art. 15 der geldschieterswet B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Op 1 Maart is in werking getreden de wet van 28 Januari 1932 (Staatsblad no. 19) tot wettelijke regeling van het geld- schietersbedrijf (geldschieterswet).Deze wet verbiedt het beroep of bedrijf van geldschieter uit te oefenen, behoudens in een gemeentelijke of in een toégéla- ten particuliere geldschietersbank. Onder geldschietbanken verstaat de wet alle in richtingen, waar het beroep of bedrijf van geldschieter wordt uitgeoefend, terwijl onder geldschieters worden verstaan al le natuurlijke of rechtspersonen, die, onder welken naam of in welken vorm ook, een beroep of, al of niet met het oogmerk om winst te behalen, een be drijf maken van het uitleenen van geld sommen, uitsluitend of voor een over wegend deel vijfhonderd gulden of min der bedragend. Onder het uitleenen van geldsommen wordt begrepen het onmid dellijk ter beschikking stellen van geld sommen of geldswaarden aan personen, die zich verplichten gelijke of grootere geldsommen of geldswaarden terug te ge ven. Als geldschieters in den zin der wet worden niet beschouwd: a. notarissen; b. rechtspersonen, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht of bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven; c. rechtspersonen, aangesloten bij an dere, bjj algemeen en maatregel van be stuur genoemde, rechtspersonen; d. verzekeraars volgens de wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staats blad no. 716); e. instellingen, voorkomende op de lijst, bedoeld in artikel 3 der Armenwet. Ten aanzien van de particuliere geld schietbanken bevat de wet meer gedetail leerde voorschriften dan met betrekking tot de gemeentelijke geldschietbanken. Dé eerstgenoemde banken mogen niet gehou den worden dan na toelating door ons college, welke toelating alleen mag wor den geweigerd in dé gevallen bij de wet omschreven. Naast de wettelijke voor schriften kunnen onder goedkeuring van gedeputeerde staten ten opzichte van de particuliere geldschietbanken b\j gemeen telijke verordening nadere regelen worden gesteld met betrekking tot de in art/. 15 der wet genoemde punten. Hoewel het ons niet bekend is of in deze gemeente een aanvraag om toela ting als particuliere geldschietbank zal worden ingediend, komt het ons gewenscht voor dat uwe vergadering van de zoo juist genoemde bevoegdheid gebruik maakt en er reeds thans toe overgaat een ver ordening als bovenbedoeld vast te stel len. Door de Nederlandsche vereeniging voor volkscredietwezen en woekerbestrij ding is een model van zoodanige veror dening ontworpen. Bij de samenstelling van de U hierbij aangeboden ontwerpver ordening is dit model gevolgd. Wij stellen U voor wel tot vaststelling der genoemde ontwerp-verordening te besluiten. Punt 4 der Agenda: Aanschaffing telmachine. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad Sinds geruimen tijd is bij de boekhou ding van openbare werken dezer gemeen te behoefte gevoeld aan de aanwezigheid eener telmachine. Deze behoefte heeft zich te meer doen gevoelen nu sinds No vember van het vorige jaar in deze ge meente werkverschaffing met rijkssub sidie wordt toegepast. De loonadministra tie, die hieruit voor de gemelde boekhou ding voortvloeit is zeer omslachtig. In verband met het voorschrift dat voor ieder werk, dat in uitvoering is, afzon derlijke loonstaten met een uitgebreide kolommenindeeling moeten worden opge maakt, wordt voor de samenstelling dezer bescheiden veel arbeid vereischt. Dezé arbeid kan zeer vergemakkelijkt worden indien het groote aantal tellingen, dat pe riodiek moet plaats vinden, kan gescnie- den door middel van een telmachine. Voor al voor samen te tellen bedragen, die niet onder doch naast elkaar staan be spaart het gebruik van een telmachine veel tijd. De gelegenheid doet zich thans voor een zeer bruikbare telmachine tegen aan nemelijke voorwaarden te verkrijgen. Wij ontvingen n.1. van de Burroughs N.V. te Amsterdam een aanbieding voor de leve ring van een 8 rijige Burroughs telma chine met 31 c.M. breeden wagen, model 80802, welke voor demonstratiedoelein den heeft dienst gedaan, tot den prijs van f'260.netto a contant. Door den leve rancier wordt op deze machine dezelfde garantie gegeven als op een nieuwe ma chine. Volgens ons verstrekte inlichtin gen kost dezelfde machine nieuw f 440. Aangezien ons college overtuigd is van de noodzakelijkheid dat de boekhouding van openbare werken voor een goede uitvoering van de haar opgedragen werk zaamheden een telmachine absoluut noo- dig heeft, meenen wij deze gelegenheid om een zoo goed als nieuwe telmacliine tegen lagen prijs te verkrijgen, niet te mogen laten voorbijgaan. Wij stellen U daarom voor ons te imach. tigen de bovenbedoelde machine voor den prijs van f260.— aan te koopen en ,ons een crediet tot dit bedrag te verleenén door vaststelling van de U hierbij in (ont- werp aangeboden begrootingswijziging voor den dienst 1933. Punt 5 der Agenda. Stichtingskosten wachtlokaal Birktstraat- hoek Ferdinand Huycklaan. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: In uwe vergadering van 22 Februari j.1. werd om praeadvies in onze handen ge steld een adres d.d. 20 Februari j.1. van de vereeniging tot behartiging van de belangen van de bewoners in Soest-Zuid om ontheffing van de betaling der nog door de vereeniging verschuldigde f 185.- in de stichtingskosten van het terzijde ver melde wachtlokaal. Naar aanleiding daarvan brengen wij in uwe herinnering dat bij Uw besluit van 23 December 1931 werd besloten tot den bouw van genoemd wachtlokaal, waar voor een crediet van f751.werd toege staan. De kosten van stichting zouden overeenkomstig van te voren met gei- noemde vereeniging gepleegd overlég, wor den gedragen door de gemeente en door de vereeniging ieder voor de helft. Bq onzen brief van 12 Mei 1931, le afdeeling no. 1691 aan het bestuur der vereeniging werden deze kosten geraamd op f750.- zoodat de mededeeling in het in den aan hef genoemde adres dat de vereeniging van meening was dat de stichtingskosten ongeveer f 350.zouden bedragen ver moedelijk op een misverstand berust. De stichtingskosten van het wacht^ lokaal hebben in totaal bedragen f737.10, waarvan ten laste van genoemde vereeni ging is gebracht de helft of f 368.55. Door de vereeniging is betaald een bedrag van f200.zoodat zij nog schuldig is een som van f 168.5o. Wij kunnen geen vrijheid vinden uwen raad voor te stellen de vereeniging deze schuld kwijt te schel den, omdat de vereeniging van te voren volledig op de hoogte was van de aange gane verplichting en van het bedrag dat. door haar zoude moeten worden bijgedra gen. De omstandigheid, dat het meerge noemde wachtlokaal juist op verzoek van de gemelde vereeniging werd ge bouwd, is naar onze meen'ing te meer een reden om afwijzend op het verzoeik te beschikken. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor de door de vereeniging tot behartiging van de belangen van de be woners in Soest-Zuid gevraagde onthef fing van betaling niet te verleenen. Indien het voor de vereeniging te bezwarend zoude zijn het schuldrestant van f 168.55 in eens te betalen, hebben wij er geen be zwaar tegen, indien uwe vergadering daar toe mocht willen besluiten, dat de be taling wordt toegestaan in twee termij nen en wel één termijn ad f88.55 voor 1 Juli 1933 en één termijn ad f80.vóór 1 Juli 1934. Punt 7 der Agenda. Intrekking crediet volksbadhuis. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Bij uw besluit van 27 Juli 1932, ,4e af deeling No. 21/184 werd naar den dienst 1932 overgeschreven het restant ad f37.004.6Ó van het voor den bouw van een badhuis op den dienst 1931 verleend crediet. Bij hunne missive van 9 Augustus '32, 3e afdeeling No. 2576/2175 maakten ge^ deputeerde staten dezer provincie tegen deze overschrijving bezwaar op grond van de omstandigheid dat uwe vergade ring bij de vaststelling van de begrooting voor 1932 om geldelijke redenen had be sloten op dezen dienst geen gelden uit te trekken voor de exploitatie van een völks- badhuis en niet was te verwachten, dat de geldelijke toestand dezer gemeente in 1933 gunstiger zou zijn. Gedeputeerde sta ten gaven ons daarom in overweging uwen raad voor te stellen de volgnummers 158 en 618 (kosten oprichting volksbad huis) te schrappen. Op de in de vorige alinea genoemde missive van gedeputeerde staten hebben wij het volgende geantwoord: „Ten aanzien van uw opmerking over de op de volgnummers 158 en 618 ge raamde bedragen voor den bouw van 'n volksbadhuis, deelen wij U mede, dat de raad nimmer besloten heeft het bij raads besluit van 29 Juli 1931, 4e afdeeling No. 21/145 voor den bouw van een volksbad huis verleende krediet in 'te trekken, doch slechts om den bouw ...voorloopig, voorden tijd van één jaar uit te stellen. Het heel1} in de bedoeling van den raad gelegen, 't verleende krediet te handhaven, doch er voorloopig geen gebruik van te maken. Dit moge uw college ook blijken uit de toelichting op volgno. 618 der primitieve begrooting 1932, waarbij de raad een me- morïepost heeft ingesteld voor de oprich ting van een volksbadhuis om daarop over te brengen een eventueel restant van het op den dienst 1931 voor dat doel verleende krediet.. Aan uw verzoek om den raad schrapping van de voorge schreven volgnummers 158 en 618 voor te stellen kunnen wij derhalve niet vol doen". Naar aanleiding van ons antwoord be richten gedeputeerde staten ons bij brief van 30 Augustus 1932, 3e afdeeling No. 2786/2308 dat zij hunne beslissing om trent het in den aanhef dezes genoeinde raadsbesluit van 27 Juli 1932 in verband met den daarop voorkomenden post volg nummer 618 kosten van oprichting van een volksbadhuis zouden aanhouden, tot dat zij zich aan de hand van jde begroeting voor 1933 een beter beeld zouden kunnen vormen van de toekomstige inkomsten en uitgaven dezer gemeente. In aansluiting aan dezen brief verzochten gedeputeerdé staten bij schrijven van 7 Maart j.1., 3e afdeeling No. 2786 '32/591 ons te bevor deren, dat volgnummer 618 in het ge noemde besluit wordt geschrapt, aange zien vaststaat dat deze uitgaaf op den dienst 1932 niet zal worden gedaan. Het is naar hun meening niet juist een der gelijk eenmaal toegekendl krediet telkens van jaar tot jaar over te brengen. Voorts merken gedeputeerde staten nog op dat deze aangelegenheid later onder het licht van gewjjzigde omstandigheden nader kan worden bezien. Naar aanleiding van het vorenstaande deelen wij U méde, dat de door gedepu teerde staten aangevoerde motieven ons niet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid der schrapping van den uitgaafpost kosten van ojjrichting van een volksbadhuis; de aangevoerde motie ven zijn naar onze meening voor bestrij ding vatbaar. Evenwel zijn wij van oor deel, dat het vrijwel zeker is dat voor loopig tot den bouw van een badhuis we gens financieele bezwaren niet zal kun nen worden overgegaan. Op grond daar van bestaat er bij ons college geen be zwaar dat het voor den bouw van een bad huis in 1931 verleend krediet niet naar den dienst 1932 en daarop volgende dien sten wordt ove.r gebracht. Mocht in de toe komst eventueel tot den bouw van een badhuis worden overgegaan, dan zal het in verband met de voortgaande ontwikke ling der techniek wellicht gewenscht zijn het in 1931 vastgestelde bouwplan in meerdere of mindere mate te herzien, bij welke gelegenheid dan tevens het noodige krediet voor het nieuwe bouwplan kan worden verleend. In verband met het vorenstaande stellen wij U voor aan het verlangen van gede- teerde staten tegemoet t'e komen en over te gaan tot schrapping van de volgnum mers 158 en 618 in het meergenoemd be sluit van 27 Juli 1932, 4e afdeeling no. 21/184. Deze schrapping is opgenomen in het ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor den dienst '32, 4e afdeeling No. 21/244. Punt 8a der Agenda. Subsidie afdeeling Soestdijk der R.K. Werkliedenvereeniging. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Bij schrijven (ld. 16 Maart 1933 wend de de afdeeling Soestdijk van de R.K. Werkliedenvereeniging zich tot uwen Raad om als bijdrage in de kosten een kleine ^ubsidie uit de gemeentekas te mogen ontvangen ten behoeve van 3e cursus avonden die deze afdeeling geeft voor de werklooze arbeiders harer afdeeling. Deze cursus-avonden worden eens per week ge geven en blijkens mededeeling in de bij lage van bovengenoemd schrijven gere geld door een 60 tal leden bezocht. Voor het houden der cursussen moet een zaal worden gehuurd, terwijl bovendien de kos ten van verlichting en verwarming dier zaal ten laste van de gemelde afdeeling komen. Aangezien de afdeeling niet over de noodige gelden beschikt om deze uit gaven te kunnen doen, verzoekt zij daar voor een kleine subsidie uit de gemeenté- kas te mogen ontvangen. Wij zijn van meening dat het streven der afdeeling om haar werklooze arbei ders, die in deze tijdsomstandigheden zel ve over geen geldm;'1-len beschikken, door het houden van ^avonden meer dere ontwikkeling te verschaffen, waar deering verdient en dat er voor uwen raad aanleidingbestaat in dit bijzonder geval den gevraagden steun te verleenen. Wij stellen U daarom voor aan de bovenge melde afdeeling ten behoeve van het vorenomschreven doel voor het jaar '33 een subsidie te verleenen tot een bedrag van f50.De hiermede verband hou dende aanvulling der gemeentebegrooting dienst 1933 is opgenomen in het U ter vaststelling aangeboden ontwerp-besluit tot' wijziging dier begrooting No. 21/245. Punt 8b der Agenda. Zorg voor jeugdige werkloozen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Meermalen werd in uwe vergaderingen het verzoek tot ons college gericht om plannen te beramen met betrekking tot de zorg voor de jeugdige werk loozen. In December van het vorige jaar bereikte Ons een circulaire van de Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen der Jeugdwerkloosheid, waar in werd aangekondigd dat in Januari '33 een bijeenkomst zou worden belegd voor alle betrokkenen bij de leiding van den arbeid onder jongere werkloozen. Deze bijeenkomst werd vanwege ons College op 30 Januari j.1.. te 's-Gravenhage 'bijge woond door onze vertegenwoordigers de heeren A. Endendijk, Raadslid en H. Bos- sert, agent der Arbeidsbemiddeling in deze gemeente. Als gevolg dezer bijeenkomst is door den voorzitter van ons college een plaat selijke Commissie geformeerd, welke Com missie meer in het bijzonder in het belang der jeugdige werkloozen werkzaam zal zijn. Uit de plaatse!,ke bladen zal U gebleken zijn, dat deze commissie een oproep heeft gedaan tot meerbedoelde werk loozen om gezamenlijk in tegenwoordig heid van belangstellenden dit vraagstuk onder de oogen te zien. Het was een ver blijdend teeken dat, waar bekend is dat veel werkloosheid heerscht, een groot aantal jonge lieden ter vergadering aan wezig was. Het gevolg van deze vergade ring is geweest dat 21 jongelieden zich vrijwillig hebben aangemeld voor deel name aan het voorloopig plan der Com missie om onder deskundige leiding tuin- arbeid te verrichten, en cursussen 'bij te wonen voor algemeene omwikkeling en ontspanning.. Teneinde deze plannen echter tot uit voer te kunnen brengen, is het noodig dat de Commissie beschikt over gelden, be— noodigd voor huur, bemesting, enz. van grond. Volgens opgave van den Voorzitter der Commissie zullen voorloopig de vol gende bedragen benoodigd zijn: Huur van grond f 150. Mest f 50.— Gereedschappen f 30. Zaad f 100.— Onvoorzien f 70.— Totaal 'f 400.— Wij verzoeken dit bedrag toe te staan door vaststelling van het hierbij gevoeg de ontwerp-besluit tot begrootingswjjzi- ging. Punt 10 der Agenda. Personeel Openbare Werken. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Onder verwijzing naar het bij de raads stukken ter inzage nedergelegd rapport dd. 6 Maart 1933 No. 1631 van (den tech nisch ambtenaar van openbare werken, Ook des Woensdags hebben Uwe cliënten hunne behoef ten, en koopen niet alleen des Zaterdags. Het is dan ook voor den han delsman noodzakelijk, dat het publiek ook midden in de week op zijn branche het oog laat vallen. Een advertentie in „De Soes- ter" en U kunt er van verze kerd zijn» dat deze in alle huis gezinnen van Soest wordt ge lezen 1 DAAROM: OOK DES WOENSDAGS] deelen wij U mede dat het noodig is ge bleken voor de opmaking van een plan tot verbetering, verbreeding én eventu eel rïoleering van wegen een lijdelijk kracht bij openbare werken te werk te stellen, welke is belast met het ojjmeten, waterpassen en in kaart brengen van we gen. Deze werkzaamheden zullen onge veer een drietal maanden in beslag ne men. Bedoelde tijdelijke kracht is in dienst genomen op arbeidsovereenkomst tegen een belooning van f35.— _p. week en voorloopig met een proeftijd van drie weken. In hare vergadering van 1 Maart j.1. heeft de commissie van openbare wer ken zich met de in deze voordracht be handelde aangelegenheid vereenigd. Dé ze commissie uitte daarbij den wensch dat ten spoedigste met de bedoelde werk zaamheden werd aangevangen. Rekening houdende met dezen wensch is de voren bedoelde tijdelijke kracht reeds op 6 Maart j.1. te werk gesteld. Aangezien op de begrooting 1933 het daarvoor noodige krediet ontbreekt, ver zoeken wij U ons voor de bovenomschre ven tewerkstelling van een tijdelijke kracht, bij openbare werken voor een dertiental weken een krediet te verleenen van f 455.- en daartoe vast te stellen het U hierbij in ontwerp aangeboden besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor den dienst 1933. Punt 11 der Agenda. Onderwijs. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Zooals bekend, werd in Uwe vergadering van 18 Januari j.1. aan Mej. H. A. C. Oos terhof, overeenkomstig haar verzoek, eer vol ontslag verleend als onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager on derwijs aan de Beetzlaan. Dit ontslag zal ingaan op 1 April a.s. Tengevolge van het bepaalde bij artikel XIII der wet van 30 December 1932 (Stbl. No. 689), tot wijziging der Lager Onder wijswet 1920 zal evenwel de opengevallen plaats niet meer kunnen worden vervuld, zoodat ingaande 1 April a.s. aan de school aan de Beetzlaan inplaats van 6 leerkrach ten, zooals thans, slechts 5 zullen zijn ver bonden. Dit zal het noodlottig gevolg heb ben, dat midden in den cursus het nieu we leerjaar vangt aan op 1 Juni a.s. door splitsing van de vierde klasse een on- gewenschte klassencombinatie zal moeten plaats vinden. Zulks kan echter worden voorkomen door voor den tijd van twee maanden een kweekelinge met akte te werk te stellen, aan wie wij een toelage zouden wenschen toe te kennen van f 50.per maand. In verband daarmede verzoeken wij U de bijbehoorende desbetreffende begroo- tingswijziging vast te stellen. Voorzooveel noodig, vestigen wij er Uwe aandacht op, dat het uit te geven bedrag ad f 100.te gelegener tijd zal medetellen bij de uitgaven van het openbaar onderwijs, als bedoeld in artikel 101 lid 2 der lager on derwijswet, zoodat dientengevolge alsdan de uitkeering aan de bijzondere scholen evenredig zal worden verhoogd. Punt 12 van de Agenda. Straatverlichtingsovereenkomst B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Blijkens ons antwoord, uitgebracht naar aanleiding van de verslagen der raadsaf- deelingen betreffende het onderzoek der ontwerp-begrooting voor 1932, zou door ons College een onderhoud aangevraagd worden bij de N.V. Provinciale Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij, waarbij getracht zou worden verlaging der sroomprijzen ten dienste der straatverlichting, alsmede ver laging van de kosten verbonden aan het aanbrengen van overhangende lampen, te verkrijgen. In verband hiermede kunnen wij U mede-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1