PRIMA TUINGRÏNT Pi Wl^yiHlinPSIBOINIP" Café „du Passage Heropent Dinsdagmiddag 4 April Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag o< HERADEMING. De Liberale Staatspartij De Liberalen en de toekomstige Regeering. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel >0 N.V. Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten AFDEELING SOEST GEEFT U OP ALS LID DOET HET NU! Blrktstraat 17 Soest is KOMT U OOIv? ZATERDAG s'AVONDS DANSEN in HOTEL OKHUIJSEN - SOESTDIJK EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen Transporten - Crematie's No. 26 Een 6n Twintigste Jaargang Zaterdag 1 April 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJv.fi. 8. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN. VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1.- PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLAD No. 380) DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat op 21 Maart 1933 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van H.H. van Wagtendonk van beroep hotelhouder, wonende te Soest, om tapvergunning ingevolge de Drankwet, geldende voor de achterloka liteit van het perceel, plaatselijk gemerkt no. 80 en gelegen aan de Bosstraat al daar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schrifte lijk bezwaren bij Burgemeester en Wet houders inbrengen. Soest, 22 Maart 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest jpaken bekend, dat het verzoek van H. v. d. Pol, Amersfoortschestraat 128 te Soesterberg om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie D, No. 1445 gelegen ,op het spoorwegemplacement te Soestduinen, een benzine- en petroleumbewaarplaats met aftapinrichting te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 17 Maart 1933. Soest, 18 Maart 1933.. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. De vorige keer wezen wij reeds op ver schillende lente-verschynselen in de in ternationale jpolitiek en na de met drei gende gevaren bezwangerde atmosfeer, die wij in de afgeloopen maanden hebben in geademd, is het goed en verfrisschend de nieuwe lente-geuren op 'te snuiven, die een schoone belofte inhouden. Terecht kon het Fransche radicale blad „La Republi- que" verklaren, dat al blijven er nog ee- nige moeilijkheden bestaan, de atmosfeer weer zoo geworden is. dat men ademep kan. Inderdaad er valt een merkbare her ademing waar te nemen. Het Engelsche initiatief, gevolgd door het Italiaansche tegeq-initiatief, de opmerkelijk bezadig de en verzoenende program-uiteenzetting door Rijkskanselier Hitier, alsmede de gunstiger toon in de Italiaansche pers jegens Frankrijk, de opnieuw uitgespro ken vredeswil van Hongarije en de tege moetkomende houding van 'Amerika in zake de schulden, dit alles is wel ge schikt om den internationalen pólitieken toestanid voor de naaste toekomst althans gunstiger te beoordeelen dan zelfs de grootste optimisten geruimen tijd voor mogelijk hebben gehouden. Dat er op het oogenblik geen nieuwe uitbarsting van belangrijke en ingrijpende politieke gebeurtenissen te verwachten is. /ligt voor de hand, als men bedenkt, dat de voorstellen van Mac Donald en Musso- voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 2097 Deskundige voorlichting bij den in- en verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseerlngen Spaar-Deposito's ronte 3V>% Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. lini voor samenwerking tusschen de vier groote mogendheden op het oogenblik na tuurlijk het punt van bespreking uitma ken op verschillende departementen en kanselarijen en men bezig is na te gaan tót welke konsekwenties een en anfler zal leiden, om eerst daarna definitief z'n houding te bepalen. Toch is het te ver wachten, dat men niet al te lang zal wach ten om spijkers met koppen te slaan. In de eerste plaats dringt men van verschil lende zijden er op aan om van de huidige windstilte in de internationale politiek een krachtig en nuttig gebruik te maken en dus Fortuna bij de haren te grijpen. In de tweede plaats begint de tijd te dringen, omdat het noodzakelijk is, dat eerst de politieke toestand grootendeels gezuiverd en opgeklaard is, alvorens men ter econo mische conferentie tijgt, om in een atmos feer van goed vertrouwen en samenwer king te komen tot groote middelen om de economische kwalen radicaal aan te pak ken en de basis te leggen voor een nieuwe economische politiek, welke nieuwe wel vaart moet brengen. Er werd terloops op eenige moeilijkhe den geduid, welke ondanks de samenwer king van de groote mogendheden ter ver zekering van den vrede, nog op te lossen blijven. De kwestie is, dat een samengaan van de vier groote mogendheden (Enge land, Frankrijk, Duitschland, Italië) al het ware stilzwijgend met zich meebrengt, dat er naar herziening van de vredesver dragen zal worden gestreefd. Immers, zoo wel Duitschland als Italië dringen krach tig op herziening aan, terwyl Engeland daar niet onsympathiek tegenover staat en Frankrijk, zij het wellicht na tegen stand, om den lieven vrede wille en ter nadere bevestiging van zijn veiligheid, waarschijnlijk bereid zal worden gevon- iden aan de revisie mee te werken. Dat hiertegen de kleine mogendheden, welke, hetzij door de vredesverdragen in het leven werden geroepen, hetzij winst behaalden, zullen protesteeren, (de klei ne entente: Roemenië, Joegoslavië Tsjecho-Slowakrje, legde reeds een pro testverklaring af) is begrijpelijk. Ook was het te verwachten, dat er tusschen Polen en Italië eenige wrijving zou ontstaan, om dat speciaal het plan van Mussolini een herziening van de vredesverdragen mét zich meebrengt, en Polen wil den Pool- schen corridor, die het een uitweg naar de Oostzee heeft gegarandeerd, niet prijs SecretariaatJulianastraat 54 99 Nationale Gedachte [P Openbaar Onderwijs Klassen- [LIJ verzoening Particulier Initiatief GEHEEL NIEUW INGERICHT. HEINEKEN'S BIEREN - WILHELMINA-B1LJART JAZZ-BAND: THE THREE SYNCOPATER8 VRIJ ENTREE FlRMA JOH. TA.JK (voorheen Kleman en Berghuis) Kantoor Kerkpad la SOEST Telefoon 2180 Huis 2186 In Meterbak af te leveren tegen scherp concurreerende p r ij z e n geven. Aan den anderen kant zal Duitsch land niet ophouden teruggave van dit stuk Duitschen grond, dat bovendien de provincie Oost-Pruisen van Duitschland scheidt, te eischen. Terecht wordt de Poolsche corridor als een van de moei lijkste kwesties van den Europeeschen toestand beschouwd. Niettemin moet het toch mogelijk zijn hiervoor een oplossing te vinden. Wellicht zou deze oplossing ernstig gezocht kunnen worden in de vijf of tien jaren, gedurende welke men zich voorstelt een „bestand" te houden, een periode van vrede dus, waarin geen verrassingen te wachten zijn en geen plotseling uitbreken van den oorlogsvlam. Staatsraad Mr. J. van Limburg heeft eens een mogelijke oplossing besproken, n.1. teruggave van den corridor aan Duitsch land, met als tegenprestatie het afsijaan van een strook grond langs de rivier ,de Njemen, welke ook in de Oostzee uit mondt, waartoe echter medewerking van Litauen noodig zou zijn, al is de ver houding tusschen Polen en Litauen niet best, toch moet dit, vooral door pressie van den Volkenbond, wel te bereiken, zijn. En Polen kan door den Volkenbond handelbaar gemaakt worden, door het te wijzen op de contractbreuk, die Polen beging, door op slechts korten afstand van den vrijstaat Dantzig een dure nieuwe haven te bouwen, n.1. Gedingen, terwijl toch volgens contract Dantzig het Pool sche zeehaven-verkeer zou krijgen. Hoe het ook zij, men zal ook voor deze kwes tie een oplossing moeten en kunnen vin den, wanneer men maar een even goeden wil betoont, als in de jongste, hoopgevende lente.dagen is mogelijk gebleken. FLORIS C. Nadruk verboden. val is, waarvoor echter geen dier partijen zich aansprakelijk stelt, dat daarbij gevormd is door een Staatsman, die eerst parlemen tair was en die daarop in eens extra-parle mentair werd, een dergelijk extra-parlemen tair Ministerie moeten wij niet meer heb ben. Dat soort Ministerie heeft ten eenen- male afgedaan. Ik wil verklaren, dat wij er niet aan den ken ons op dit oogenblik uit te laten over de vraag, of wij aan eenig Ministerie zui len deelnemen. De heer Lohman heeft ge zegd, dat de heer Aalberse 'n weinig vrien delijke uitnoodiging tot ons heeft gedaan; mij is van die uitnoodiging niets gebleken en wij leggen een dergelijke uitnoodiging in ieder geval voorloopig naast ons neer. Daarover zal eerst kunnen worden beslist, als de verkiezingen zullen hebben plaats ge had en als men weet, hoe de Kamer zal zijn samengesteld en op welk program het even tueel nieuwe Ministerie dan in zee wenscht te gaan. Ik wil wel zeggen, dat onze partij aan een Ministerie, waarin de sociaal-de mocraten zitting hebben, IN GEEN GE VAL zal willen meewerken- Met een partij, die eenige weken: noodig heeft om tot de conclusie te komen, dat een muiterij, als op „De Zeven Provinciën" heeft plaats gehad, niet geoorloofd en misdadig is, met een dergelijke partij kunnen wij niet samen werken. Wij wenschen, dat er zal zijn een zeer krachtige gezagsuitoefening en dat tevens de hulpmiddelen, die daarvoor bestaan en noodig zijn, worden gehandhaafd en ge steund; verder wenschen', wij, dat uit de weermacht geweerd worden de bedenkelijke elementen en de schadelijke invloeden, die in den laatsten tijd zich daarin hebben inge drongen en ingewerkt en die het gezag van de weermacht ondermijnen. Wij willen ver- den, dat er zal zijn een stelselmatige sterke bezuiniging, die werkelijk leidt tot een sluitende begrooting, zij het °ok, dat mis- schien daarvoor ook nog belastingverhoo- v.h. Kleman en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 De Liberalen streven naar een krachtige, doelbewuste Regeering zonder weifelende vrees, wier gemeenschappe lijk beginsel wortelt in het besef, dat de burgers van Nederland één volk zijn en dat in het regeeringsbeleid de Rijkseenheid behoort vóórop te staan. Het Bestuur van de Afdeeling Soest van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" verzoekt ons opname van het navolgende: De Partijvoorzitter van den Vrijheids bond, Mr. D. Fock, zeide in de vergadering van de Eerste Kamer der Staten Generaal op 22 Februari 1933 over de deelname van de Liberalen aan een toekomstige Regee ring het navolgende: „Het Ministerie wenscht plaats te maken voor een; parlementair Ministerie, en wij hebben gehoord, dat ook de vertegenwoor digers van alle partijen, die hebben gespro ken, van meening zijn, dat naar een parle mentair Ministerie moet worden gestreefd. Of nu een parlementair Ministerie moge- 15jk zal zijn, ik weet het niet, maar in ieder geval, een extra-parlementair Ministerie, zooals dit, mag niet. meer aan het bewind komen. Daarover is men het algemeen eens. Een Ministerie, dat zoo nauw verband houdt met bepaalde partijen als hier het ge- ging noodig zal zijn. Wij wenschen, dat er zij een ernstig optreden tegenover het bui tenland, op conferenties of bij welke gele genheid dat ook mogelijk is, om te berei ken, dat de tariefmuren worden geslecht, dat al die handelsbelemmeringen verdwij nen en dat wij weer komen tot een gezond en normaal verkeer. Wij wenschen, dat zoo veel als mogelijk is en op den weg van den Staat kan liggen, landbouw, industrie, han del en scheepvaart door de branding wor den heengeloopen, opdat onze bedrijven kunnen blijven voortbestaan. En wij wen schen, dat een krachtige bestrijding plaats hcbbe van de w rkloosheid, die groote "el lende, die niet alleen offers eischt van gelde- Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Bsëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1