Verschijnt Woensdag en Zaterdag en Advertentieblad N ieuws No. 27 Een dn Twintigste Jaargang Woensdag 5 April 1038 REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. Z062 - BIRO 1611BS UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ ».h. G. d. BOVENKAMP De Liberale Staatspartij s^un^f. jmun^t S4 o4 Officieel „De Vrijheidsbond" I Het was, al te vaak, gebeurd. j De Liberale Staatspartij DOET HET NU! ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS l 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST BUREAU VOOR ADMINISTRATIE, VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK fömX-jp ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU - - HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD Ne.380) I alle ruwheid, grofheid en onwellevendheid IT t' DekendmaKingen I willen vermijden? Welnu, er is geen andere I ,,061 W1C Q£\a2iL manier om die dingen' te krijgen, dan tdoor ze te geven. Eai de som van dat alles is inderdaad: geluk. De eenige manier om geluk te verwenen is, het anderen te ge- I Alles wat werd „uitgeg. ven", I AFDEELING SOEST W I en I Wellicht had de Commissaris, GEEFT U OP ALS LID K-nrVh-RtiT TTST het VERBOND VOOR NATIONAAL Nu geen tijd gehad misschien, iviii.ZiX2<ixoJ-»ijaI Lijst van uat te geven boeken^ j I HEKS IEL. Ditmaal ook weer in te zien. Burgemeester en Wethouders van Soest breng/en ter openbare kennis, dat de kie- I .zerslijst van den lsten April van dit jaar tot VERGELIJK EN OORDEEL! dien lsten April van het volgend jaar van I kracht blijft, behoudens de wijzigingen daarin ten gevolge van rechterlijke uit spraken, welke wijziging der lijst bevelen, te brengen, en dat die lijst voor een ieder op de secretarie ter inzage blijft nederge- legd, en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar is. Soest!, 31 Mfiart 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Petrovitch, Volkscommissaris, Des Sovjets Staats-Onderricht, Sprak druk met zijn Secretaris; 't Was ee« zaak van groot gewitht. „Groote Hemel! Vriend Knjschenk" Kreet hij uit; „Wat is gebeurd?" „Micholawitch, een Professor, Schreef dat boek; 't is niet gekeurd!" HISTORIE ORDE VRIJHEID EENHEID

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1