PRIMA TUINGRÏNT M. H. van Raalte M. H. van Raalte JB>E WIR DJ) yin ®SIB© MP" Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Het moeilijkste punt van de ontwapening. De slimme boer. De Liberale Staatspartij WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Binnenland pO AFDEELING SOEST GEEFT U OP ALS LID DOET HET NU! BMNE*ST©FFEINIHAINIDIglL JOH. TTABC No. 28 Een dn Twintigste «laargang Zaterdag 8 April 1933 Red. 15 25 35 45 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 0. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - 6IR0 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLAD No. 380) Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Waaneer men een weinig de kunst ver staat om tussohen de regels door te lezen en, zelfs al zijin bepaalde buitenlandsche persorganen in handen van zekere geïnte resseerde groepen^ er de ware stemming van een volk uit te distelleeren, dan moet men tot de ontdekking komen, dat feiteJlijk dm alle landen de meerderheid van 't volk vredelievend en anti-oorlogsgezind is. Het geen ook heel begrijpelijk is, omdat immers de massa in elk land niets te winnen heeft, doch vrijwel alles te verliezen door iederen vorm van oorlog. Deze stemming heeft men duidelijk kunnen waarnemen ten aanzien van het Qhineesch-Japansche conflict, en ook ten| aanzien van oorlogszuchtige acties in Ztiid-Amenika. De normale mensch vindt het dan ook heel natuurlijk, dat de andere landen eenvoudig over zouden gaan tot een verbod van wapenuitvoer. Ook in parle menten hoort men deze uitvoer-verboiden bepleiten, waardoor oorlogszuchtige regee ringen dus eenvoudig in de onmogelijkheid zouden worden gebracht om kwaadaardige oorlogsspelletjes te spelen, bij gebrek aan wapenen. Niettemin heeft men zeer getreu zeld met een dergelijk universeel wapen- uitvoerverbod. Bn de nuchtere mensch vraagt zich af, hoe dat komt. Evenals deze zelfde nuchtere mensch zich afvraagt, waarom de ontwapeningsconferentie niet meer opschoot, hoewel toch im alJe landen een krachtige, massale actie voor ontwape ning aan den dag was getreden. Het ant woord hierop kan, even verbijsterend als kort zijn: de particuliere wapenindustrieën, welke door militaire experts op de ontwa peningsconferentie vertegenwoordigd zijn zijn daarvan de oorzaak. Het privé-belang van een aantal groote waper\concerns, waarvan de aandeelhouders winst willen zien, werkt elke beperking van bewapening met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen tegen. Wij hebben reeds eerder op deze schan delijke toestanden de aandacht gevestigd Doch de publieke verontwaardiging daar over kan niet sterk genoeg worden opge voerd. Want om de macht van deze, met enorme kapitalen werkende, wapenconcerns te breken, is zeer veel noodig. De immoreele uitvloeisels van het be staan van particuliere wapenindustrieën zijn legio. We hebben onlangs gezien, hoe in Oostenrijk aan het licht werd gebracht, dat door Italiaansche firma's via Oostenrijk groote hoeveelheden geweren en machine geweren), aangeduid als „ijzerwaren", naar Hongarije werden' geleverd. Deze poging is mislukt. Maar volgens officaeele statistie ken onlangs te Rome gepubliceerd, heeft Joegeslavië in de afgeloopen tien jaren, over Oostenrijk's grondgebied, van de Fransche bewapeningstrust en het daarmee verwante Tsjecho-Slowaaksche Skoda-con- cern, 2600 wageriiadingen kanonnen, grana ten, bommen, enz. ontvangem In strijd met de bewapeningsstilstand-overeenkomst heeft Roemenië na November 1931 uit Frankrijk kanonnen ontvangen, lichte tanks uit En geland, jachtvliegtuigen uit Polen en ka nonnen en granaten uit het enorme Tsje cho-Slowaaksche arsenaal. In Frankrijk werd onlangs een sinistere comedïe opge noemd, die moest aidviseeren, hoe de Fran- noemd. die moest adviseeren, hoe de Fran sche export van wapenen beperkt kon wor den. Het plan van deze commissie zal spoe dig bij de ontwapeningsconferentie worden ingediend. De groote Fransche wapenin dustrie hoeft echter niet bevreesd te zijn dat ze daarvan schade zal ondervinden, UNGESTR. 34-36, AMERSFOORT ANGORA STOFFEN 130 cM. breed f 1.35 per El. voor Japonnen en Mantels. ZWARTE ]APONSTOFFEN in groote keuze. Badstoffen in moderne dessins. Vlisco's, Tobralco's. Voiles. AFD BONNETERIE Meisjes- en Dames Blazers Pull-ouers Mutsen w want in deze commissie zijn verschillende beroepsoorlogs-experts opgenomen. Het aantal cynische wapenkwesties is zeer groot. En het is onbegrijpelijk, dat deze schandelijke handel, welke grooten- deels voor meer dan één ernstig conflict aansprakelijk is, waarbij menschen het le ven verloren, niet reeds lang is uitgeroeid. Zaharoff die in zijn jonge dagen agent van Nordenfeldt wasverkocht eerst aan Grie kenland de eerste bruikbare onderzeeër, waarna hij naar Turkije overstak, de Turk- sche regeering vertelde, wat hij gedaan had en van haar een order voor twee onder zeeërs kreeg. De viootconferentie van 1927 mislukte, doordat een deel van de Ameri- kaansche gedelegeerden door de Ameri- kaansche oorlogsscheepbouwers waren om gekocht. Deze vrienden hebben echter la ter in de gevangenis over hun manipulaties kunnen nadenken. De Fransche firma Schneider-Creuso heeft het anti-Fransche Bulgarije en Hongarije wapens geleverd, terwijl het Engelsche blad „Time and Tide" (Londen) verklaart, dat de directeuren van de Skoda-fabrieken, welke immers gecon troleerd worden door Schneider, de ver kiezingscampagne van Hitier hebben ge steund. Tenslotte hebben Japansche wapen fabrieken aan China enorme hoeveelheden oorl -gsmateriaal verkocht, welke China noodig had om vervolgens de Japansche aanvallen' te weerstaan. De Japansche troe pen hebben dus het genoegen door Japan sche kogels, bommen en granaten naar de andere wereld te worden gezonden, (37 van China's wapenaankoopen in 1930 werd in Japan gedekt). Tot dergelijke hemelter gende gevolgen leidt het bestaan van par ticuliere wapenfabrieken, wier commer cieel belang het is zoo groot mogelijken afzet te vinden, willen de directeuren en het personeel hun baantjes behouden- en wanneer de aandeelhouders (acht bisschop pen komen op de lijst van aandeelhouders van voor den oorlóg van de Engelsche fir ma Vickers voor) profijt willen hebben van hun beleggingen in deze industrieën. Laat men hier eens over nadenken! FLORIS C. Nadruk verboden. Een Advocaat, ('t Wac crisis-tijd) Had» dagen lang, gc. vacht, Vóór en aleer de bel weer ging, Die hem een „klantje" bracht. Juist zat hij wat te geeuwen weer, En rekte zich eenis uitj, Toeri er een boer de stoep op kwam; Hij zag het door de ruit, „Gaat zitten*' sprak de Advocaat; Bood hem een fijn' sigaar; E(en plaatsje in een club-fauteuil; Zóó kwam 't wel „voor mekaar" 1 Toen sprak de boer: „Het gaat „te-met" Hier over een stuk grond;" „Waardoor met buurman, óók een boer, Oneenigheid ontstond". „,Legt U de zaak maar even uit"; Zoo sprak de Advocaat; ,En toen boer uitgesproken was, Toen sprak hij, héél kordaat: „Mijn beste vrienld, nu 'k alles weet, lk mij niet zéér vergis, Die zaakj, is voor U„All-right" Heusch, 'k heb het hier niet mis!" „Dus vlug „de questie" aangepaktv; „)Engij zult zijn itevrêe, „Zooals ik dat „in orde" maak"; „Ha-ha! Dat valt U mee?" Toen sprak de boer: „Ik vraag excuus" „Dan ga ik maar wop-zij"; „Voor zekerheid gaf ik hier weer: Stand der „tegen-partij!" AD REM. Nadruk verboden. Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dlr., Heuvelweg 18 WONDERLIJKE STEUN. Het officieel orgaan van de Nationale Unie bevatte dezer dagen een „verkiezings advies", waarin aan de kiezers, die de lei ding der Nationale Unie volgen, de raad wordt gegeven op Dr. Colijn te stemmen, omdat alleen hij in staat zal zijn een krach tige Regeering te vormen. Het „Utrechtsch Dagblad" is terecht te gen dit advies opgekomen. Niet alleen acht het de stelling, dat Dr. Colijn alleen en nie mand anders in staat is tot vorming van een krachtige Regeering, voor bestrijiding vatbaar; maar er is nog iets anders: onder de leuze, dat van Colijn bij uitslui ting een krachtige regeering is te verwach ten, tracht men zich heimelijk de medewer king te verschaffen van Vrijzinnige NeJer- landers, die zich doodstaren op regeer kracht, en daardoor blind zijn geworden voor eigen beginsel en programma. Wat wij wenschen is een krach tige Regeering, maar niet een Regee ring, al is zij krachtig, die beginselen toe past en programmapunten1, verwezenlijkt, welke niet de onze zijn. Ook de communis tische Regeering van Stalin is krachtig. Zou dat iemand van liberale gezindheid het advies doen volgen, te stemmen op de communistische partij? Het is uiterst merk waardig de overeenkomst te ontdekken tus- sohen de leuze der communisten en de leuze der voorstanders van den sterken man. De communisten afficheeren: De eenige uit weg! Dergelijke leuzen zijn „opium voor het volk", omdat ze heur werking doen, los van het argument. Wij mogen van vrijzinni gen, ook van die vrijzinnigen, welke niet aangesloten/ zijn bij de liberale partij ver wachten, dat zij zich niet laten inpalmen door leuzen zonder meer, maar dat zij zich rekenschap geven van hunne daden. De steun zelve echter, door de Nationale Unie aan Dr. Colijn gegeven, doet bij uit stek wonderlijk aan. Niet alleen, omdat, zooals het „Utrechtsch Dagblad" in herin nering brengt, de antecedenten van Dr. Co lijn in de richting wijzen van een oplossing der Belgische quaestie, waartegen de Na tionale Unie in het verleden in alle toon aarden haar stem verhief (daarover stapt de Nationale LTnie allicht heen, nu ^,De Standaard" verklaard heeft, dat de oplos sing van deze quaestie onder het komende kabinet". Ook in het bewuste artikel wordt maar vooral ook, omdat de Nationale Unie bij monde van Prof. Gerretson nog kort geleden de formatie bepleit heeft van een extra-parlementair, Koninklijk „nationaal kabinet". Ook in het bewuste artikel wi.rdt daaraan vastgehouden. Dat „nationale of Koninklijke" Kabinet zal heet het, rekening houdende met het Parlement, niettemin zijn steunpunten zoeken buiten het Parle ment, in de volksovertuiging. Welnu, in het „Standaard"-artikel over de Kabinetsformatie wordt de gedachte van een Koninklijk Kabinet met de meeste be slistheid afgewezen. Dr. Colijn zal dan ook wel, kennis nemende van de wonderlijke hulp, die Prof. Gerretson en de zijnen hem wallen bieden, in stilte gemompeld hebben. Non tali auxilio! Bte. (de Vrijheid). AMSTERDAM. RONDWANDELINGEN EN RONDRIT TEN VAN DEN A.N.W.B. Het toerseizoen nadert en de ANWB Toeristenbond voor Nederland heeft voor dit jaar weer een reeks van plannen, die ontworpen zijn voor verschillende catego- r eën van toeristen, om het toerisme in het eigen mooie land te bevorderen en allen;, die van de gelegenheid gebruik willen ma- ,ken> in aanraking te brengen met het na tuurschoon, dat ons land in zoo rijke mate biedt. Tegen Paschen heeft de ANWB de volgende rondwandelingen en rondritten uitgeschreven: 1. Rondwandeling in Noord-Holland bij Alkmaar (72,2 K.M,) door de duinstreken bij Castricum en Egmond, over Heiloo en door de Staatsbosschen in de hooge duin streek bij Schoorl en Camperduin. 2. De Vechtwandeling door het Span- derswoud en langs een deel van de Vecht (42 K.M.) door het hooge bosch- en heide- terrein, het lage polderland, het gebied' der waterplassenmet zijn rijke flora en langs de boorden van de Vecht. 3. Rondwandeling door de „Stichtsche Lustwarande" (38 K.M.) door een gedeelte der boschrijke heuvelenreeks; die van Zeist na.<r Rhenen loopt en die prachtige ver gezichten biedt en verder door een deel van de streek der kasteelen langs de Langbroe- ker Wetering. 4. Londwandeling door het Gooi (52 K.M») een nieuwe wandeling, waarvan een bijzonderheid is, dat zij; in verband met de herdenking van het gouden jubilé van den ANWB» dit jaar mag worden geleid over het landgoed Buitenzorg en Groeneveld, door een bijzonder mooi boschterrein, dat anders altijd voor het publiek afgesloten is. 5. Rijwielrondrit door Twente, langs de mooie rijwielpaden en binnenwegen van Twente, een tocht met veel afwisseling, door prachtige bosschen en over heuvelen met wijde vergezichten, door een bij velen onzer landgenooten nog te weinig bekende streek, die zoo ten volle de belangstelling van den toerist verdient. 6. Rijwielrondrit door Drente en het Zuidelijk deel van Gromngen; door de mooiste gedeelten van Doente, door enke- Secretariaat: Julianastraat 54 VRIJHEID Verantwoor- !LU delijkheid EENHEID De Liberalen willen de zuiverste Ne derlandsche traditie, die van gewetens vrijheid, van eerbied voor de vrije ontwikkelingsmogelijkheden der men schel ijke persoonlijkheid, van de verantwoordelijkheid van den enkeling tegenover de gemeenschap en tegenover zijn eigen bestaan, volledig hand haven. v.h. Kiemen en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST TELEF. 2180, HUIS 2186 S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven FIRMA «JOH. TAK (voorheen Kleman en Berghuis) Kantoor Kerkpad la SOEST Telefoon 2180 Huis 2186 In Meterbak af te leveren tegen scherp concnrreerende p r ij z e n

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1