DE SOESTER Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad Gegarandeerde oplaag ruim 3000 exemplaren Palmpaschen No. 29 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 12 April 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 Bekendmakingen HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST Van Weedestraat De nieuwe zaak van den heer G. G. J. Al bias, aan de No. 44 B OPENBARE KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders der ge- meiente Soest brengen bij dezen ter open bare kennis, dat de rekening van het ge meentelijk grondbedrijf over het dienstjaar 1929 op heden; door hlen aan den raad der gemeente is aangeboden, voor een ieder ter secretarie der gemeente ter lezing is neder- gelegd en in afschrift tegen betaling der kosten, algemeen is verkrijgbaar gesteld. Soest, 7 April 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. te Afdeeling No. 542. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen, ter algemeene kennis, dat de Ge meente-Secretarie en de bureaux van de andere takken van gemeentedienst op Goe de Vrijdag (14 April a.s.) voor het publiek gesloten zijn. Sr est, 10 April 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd; De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Deze publicatie blijft, behoudens wijzi ging in de regeling in de toekomst achter wege. Het" verslag van de opening vindt men (onder pl. nieuws) openbaren weg onmiddellijk toegankelijk zsijn-, aan de zijde van den openharen weg voorzien zijn van één of meeT vensters, kennelijk ingericht zijn voor den verkoop van melk in het klein en voor het publiek eiken werkdag gedurende ten minste 5 uur toegankelijk zijn. Door burgemeester en wethouders der gemeente, waarin de melk wordt verkocht, afgeleverd) of rondgevent, kan onder het stellen van voorwaardlen aan ten hoogste drie melkverkoopers het recht worden toe gekend te urnen de beschikking over slechts één winkel te hebben^ 3e. een doelmatige inrichting om melk koel te houden, bestaande uit een bak met inhoudsmaat van en minste 0,1 M3 en met vasten aan- en afvoer van koelwater; 4e. dat het bedrijf niet mag of niet zal mogen worden uitgeoefend' in lokalen of ruimten: a. waarin zich deurten bevinden, welke onmiddellijk toegang geven tot privaten of urinoirs; b. waarvan de wanden, met uitzondering van deuren" en ramen, niet van stelen zijn; c. die zoodanig gelegen zijn, dat zij van den openbaren weg af niet te bereiken zijn, zonder te gaan door keukens of voor wo ning bestemde ruimten; d'. waarvan de gezamenlijke raamopper- vlakte minder dan 1/8 der vloeroppervlakte bed'aagt; e. welke duf rieken of waaTvan de wan- dien tfocihig zijn; f. waarvan de vloer van dien winkel meer dan 0,50 Meter beneden de straat hoogte vóór het perceel of meer dan 1,50 Mieter daarboven ligt; 5e. dat het bedrijf moet worden uitge oefend op erven, voorzien van zoodanige harde en/ effen vloeren, dat bodemveront reiniging voorkomen wordt; 6e. dat het bovenblad van de toonbank moet zijn vervaardigd van een materiaal, dat geen vocht doorlaat of opneemt. 3. Van het voorschrift onder 1 kan door of namens den burgemeester der gemeen te, waarin de melk wordt verkocht, afgele verd of vervoerd, ontheffing worden ver leend aan melkveehouders, die bij het in werking tredlen van artikel 32 van boven genoemd melkbesluit in de gemeente, waar in dit artikel van toepassing is verklaard, tevens het bedrijf van melkverkooper uit oefenden. 4. Dit besluit is daar niet van toepas sing, waar de melk en/of melkproducten uitsluiten(d ter plaatse van verkoop worden gebruikt. Dit besluit is niet van toepassing op melk en/of melkproducten;, welke als zoodanig kennelijk bestemd zijn voor uit voer. Soest, 4 April 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris J. Batenburg. De dag, waarop de Christus Jeruzalem binnentrok, „rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen", terwijl de geestdriftige menigte kleeden op den weg spreidde en palmtakken, heeft aanleiding gegeven tot allerlei volksgebruiken, welke de meer ernstige en geestelijke herdenking van dezen blijden, intocht vergezelden. Men' heeft het gebruik van de Palm paaschjes bijvoorbeeld in verband ge bracht met de palmtakken, waarmee de in woners van Jeruzalem den Meester begroet ten. Zooals echter met veel christel. feest dagen het geval is, heeft men hier waar schijnlijk te doen met een gekerstend oud- heidensch gebruik, Het gebruik van de Palmpaaschjes is als levend volksgebruik feitelijk in ons land uitgestorven. Er zijn wel ve ree nagingen, die door wedstrijden in het opsieren van deze Palmpaaschjes pogen dit gebruik nieuw le ven in te blazen, doch de tijd is voorbij, dat het Palmpaaschje inderdaad een deel uitmaakte van de echte, levende volksge bruiken, In kleine plaatsjes in ons land komt het nog wel voor, dat de ouders of oudere kinderen uit het gezin op den dag voor Palmzondag voor de kleintjes een Paaschpalm in elkaar zetten. Dat is een stok, versierd met takjes van de Buxus- struik en behangen met suikergoed en an dere lekkernijen, terwijl er bovenop een van brood gebakken vogel bevestigd is. Als de kleintjes wakker worden zien\ ze de feeste lijke Palmpaasch, waarmede zij vóór kerk tijd naar familie en kennissen gaan, om hun palm te toonen, waarna ze een kleine be looning in den een of anderen vorm krij gen. Tenslotte vormen de kinderen met hun Palmpaaschjes dan een optocht, terwijl ze 's middags thuis het lekkers opsnoepen, ter wijl den volgenden dag van het brood pap wondt gekookt. Volgens hen, die een studie van de folk lore hebben gemaakt, moet men in den Paaschpalm feitelijk een overblijfsel zien van den Meiboom der heidenen, terwijl de broodvogel zou herinneren aan de daar bij behoorende offerkoeken. Bij de Slavi sche volken verbrandt men op 24 Juli, midden in den. zomer, een boom als sym bool van de hoogste plantengroei. Dit was dan de Meiboom, die ook wel op Pinkste ren of op 1 Mei werd verbrand. Men mag uit een oogpunt van traditie of folklore het misschien jammer vinden, dat deze uiterlij ke gebruiken langzamerhand verloren ra ken, wanneer daarvoor in de plaats echter treedt een meer verdiept begrijpen van de werkelijke beteekenis van zulk een dag, meer eenvoud van denken dus. waarbij men niet afgeleid wordt door allerlei in den grond nietszeggende, feitelijk oud-heiden- sche attributen, dan is dit eerder toe te juichen.. Want men kan tenslotte zeker de meening deelen, dat wanneer de menschen zich bepalen tot eenvoud van denken, ze dikwijls de volkomen harmonische oplos sing van al hun moeilijkheden kunnen ont dekken. Wanneer ze echter pogen van zich zelf iets te scheppen, leidt dat tot chaos en wanorde. De nederige Nazarener, wiens intocht in Jeruzalem men thans herdenkt, moedigde De Burgemeester der gemeente Soest maakt bekend), dat een1 openbare Vergade ring van. den Raad dezer gemeente is belegd tegen Woensdag, 12 April 1923 des namid dags 1,30 uur. Soest, 7 April 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Ie Afdeeling No. 1642. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat zij bij hun besluit van 4 April 1933, N'o. 1642 hebben besloten te bepalen: dat hun besluit dd. 13 Augustus 1929, ter uitvoering van arikel 29 van het Melkbe sluit voortaan zal luiden' als volgt: 1. 1. Vervoer, het in voorraad hebben of behandelen van melk en/of melkproduc ten en van als zoodanig aangeduide waar door of vanwege hem, die het bedrijf van melkverkooper uitoefent, mag in de ge meente niet plaats vinden zonder een door of vanwege den Burgemeester van de ge meente, waarin de melk en/of melkproduc ten en als zoodanig aangeduide waar wor den verkocht, afgeleverd of rondgevent, te verkenen vergunning. 2. Behoudens het bepaalde in lid 2a zal deze vergunning worden afgegeven, indien het bedrijf van den melkverkooper voldoet aan de eischen, in artikel 31 van het Melk besluit (Stbl, 1929, No. 43), laatstelijk ge wijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Fe bruari 1933 (Stbl. No. 37), gesteld, en hij schriftelijk juiste opgave heeft gedaan van de ligging van het perceel en de perceels gedeelten, waarin het bedrijf zal worden uitgeoefend, met vermelding of de melk en melkproducten geheel of ten, deele zul len worden rondgebracht of gevent, dan wel alleen in het aangegeven perceel zullen worden verkocht, alsmede welke behande ling of bewerking zij zullen: ondergaan vóór de aflevering aan de koopers. 2a. De in het vorige lid bedoelde ver gunning zal worden afgegeven, indien) het bedrijf van dien melkverkooper, dat onder '-j van artikel 32 valt, voldoet aan de in lid - van genoemd artikel 32 gestelde eischen en de melkverkooper overigens heeft voldaan aan het bepaalde in liid 2 van artikel 29 van het bovengenoemd melkbe- slunt. 3. De vergunning, bedoeld onder 1, ver valt, zoodra verandering is ingetreden in den toestand overeenkomstig de opgaven bedoeld in lid 2, of zoodra het bedrijf niet voldoet aan de eisch(en, waaraan het vol gens artikel 31, onderscheidenlijk artikel dl> ,van bovengenoemd melkbesluit moet voldoen. 3a. De Burgemeester of degene, die vanwege den: Burgemeester de vergunning, bedoeld in het eerste lid, uitreikt, is be voegd deze vergunning in te trekken* in dien niet te zijnen genoege door den ver gunninghouder op eerste uitnoodiging wordt aangetoond; le, dat het bedrijf, waarvoor de ver gunning is verleend, voor rekening van dien vergunninghouder wordt uitgeoefend; 2e. dat personen, die met zijn voorken nis melk en/of melkproducten op zijn naam en/of voor zijn rekening verkoopen of rondfvjenten en die niet in het bezit zijn van een geldige te hunnen name luidende ver gunning, als in het eerste lid bedoeld, bij hem in loondienst zijn. 4. De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing: a. op winkeliers, die geen andere melk en/of melkproducten verkoopen dan die, voorziien van de aanduiding „gepasteuri seerd" of „gesteriliseerd" en/of „karne melkspap"; b. „daar, waar de melk en/of melkpro ducten uitsluitend ter plaatse van verkoop worden gebruikt; c. op den melkveehouder, die niet meer dan 20 liter melk per dag uitsluitend aan verbruikers, woonachtig in de onmiddel lijke omgeving zijner hofstede, verkoopt, tenzij de hofstede gelegen is in de bebouw de kom; d. op melk en/of melkproducten, welke als zoodanig kennelijk bestemd zijn voor uitvoer. II. TE BEPALEN, dat de geldige ver gunningen, welke vóór den datum van dit besluit zijn uitgereikt, zullen gelden als ver- gunningien, uitgereikt op grond van het ge wijzigde artikel 29 en dat daarop alle be palingen van dit gewijzigde artikel van toe passing zijn. Soest, 4 April 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Se-retaris, J. Batenburg. le Afdeeling No. 1642. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat zij bij hun besluit van 4 April 1933, krachtens artikel 32 van het melkbesluit (Stbl. 1929, No. 43), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Fe bruari 1933 (Stbl. No. 37,) is bepaald: dat hun besluit dd. 13 Januari 1931, ter uitvoering van artikel 32, le lid van het Melkbesluit voortaan zal Luiden als volgt: 1. 1. Vervoer, het in voorraad hebben of behandelen van melk en/of melkproduc ten' en van als zoodanig aangeduide waar mag bonnen deze gemeente door of voor hem, die na het in werking treden van dit besluit: a. een bedrijf van melkverkooper heeft opgericht, door koop, huur, huurkoop of op andere wijze heeft overgenomen, heeft verplaatst of over deze gemetente heeft uit gebreid; b. een bedrijf, dat niet voldoet aan de eischen, in lid 2 van dit besluit gesneld, door een ander doet uitoefenen; c. in of ten behoeve van een gevestigd bedrijf van melkverkooper al dan niet ge heel afgesloten ruimten voor het in voor raad houden of behandelen van melk en/of melkproducten in gebruik heeft genomen, opgericht, ingericht of gewijzigd; slechts plaats vinden, indien het bedrijf voldoet aan de eisch'en in lid 2 van dit be sluit gesteld. 2. De eischen, bedoeld onder 1, zijn: le. dat moet zijn voldaan aan de eischen, in artikel 31, eerste lid, onder b en! c, van het melkbesluit (Stbl. 1929? No. 43), laat stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1933 (Stbl. No. 37), gesteld; 2e. dat de aanvrager door huur of eigen dom voor zijn bedrijf de beschikking moet hebben over een bij hem voor zijn melkbe- drijf in gebruik zijnden winkel, die zich be vindt aan de zijde van den openbaren weg, waarvan de vloeroppervlakte niet kleiner is dan 10 M2 en de hoogte op eenige plaats in den winkel niet minder bedraagt dan 2Meter, welke winkel voor geen andere doeleinden gebruikt mag worden, dan waar voor vergunning is verleend. De winkel moet dioor middel van een deur van den ^»VÜVVJ.V4AV5JVÜVÜVjJVJi eenvoud van denken tweeduizend jaar ge leden aan. Zijn Bergrede, strict aanvaard en toegepast, is zeker in staat de machinerie van het zakenleven weer op gang te bren gen, den werklooze werk te verschaffen, de menigte te voeden, indien de menschen slechts bereid zijn, in hun dagelijksch leven toe te passen wat hun geleerd werd. Wan neer de menschen ophou/den uitsluitend naar het bezit van geld te jagen, bezetem door toomelooze geldzucht, wanneer de menschen ophouden elkander meedoogen- loos en met zelfs de laagste middelen te beconcurreeren, wanneer ze ophouden te bedriegen, te belasteren en zich te laten leiden uitsluitend door zinnelijke begeerte, dan zal zeker de eenvoudige wet van het wezen in hun levens werken; zooals dat sedert de oudste tijden, sedert Mozes en daarna, steeds het geval is geweest. Indien slechts alleen de menschen zouden ophou den zich over te geven aan die ontzettende jacht naar goud, hoeveel gelukkiger zou iedereen/ dan zijn. Indien zakenmenschen diendenivoor de vreugde van het dienen; in dien onderwijzers onderwezen voor de vreugde van het onderwijzen; indien pre dikers predikten voor de vreugde van het prediken), indien rechtsgeleerden pleitten voor de vreugde der rechtvaardigheid; in- dilen ieder van ons leefde met liefde in zijn hart, dan zou het niet lang duren, of het duizendjarige rijk zou gevestigd zijn. Lie ver dan zich overigens onschuldig met Palmpaaschjes en broodhaantjes bezig te houden, zou het goed zijn, ter herdenking van Palmpaschen, zich hierin eens te ver diep erv- FLORIS C. (Nadruk verboden). GEMEENTERAADSVERGADERING De Raad der gemeente Soest wordt hier bij in oplenbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 12 April 1933 des namid dags 1,30 uur ter behandeling van: Voorstel van B. en W. tot het instellen van beroep tegen de beschikking van Ge deputeerde Staten,! dezer provincie dd. 28 Maart 1933, 3e afdeeling No. 834/781 hou dende vaststelling van den uitgavenfactor over het rekeningsjaar 1931, in verband met de wet houdenlde regeling van de fi- nancieele verhouding tusschen rijk en ge meenten. (No. 238) Rondvraag word niet gehouden. Soest, 7 April 1933. De Blirgenleestef G. Deketh. De Raad blijft daarna in geheime verga dering bijeen, ter behandeling van de voor stellen der Commissie Uitbreidingsplan.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1