PRIMA TUINGRÏNT Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Licht over het proces tegen de Vickersingenfeurs te Moskou. >o Europa's tocht naar Canossa. WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK BMlMIDSTOIFiFlEmMDiiL J©y. TM Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Officieel Bekendmakingen N.V. Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Binnenland _>o No 34 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 29 April 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITBAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ *.h. i. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 TEL. 2062 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) DIENSTPLICHT. Regeling van het onderzoek der verlof gangers in 1933. De Burgemeester der gemeienite Soest brengt ter openbare kennis, dat, voor z o- veel deze gemeente betreft, de volgende re geling van het onderzoek, bedoeld in artikel 41, derde lid, der Dienstplichtwet, voor 1933 is vasitgesteLd: De groot-verlofgangers van de landmacht, die voor een der lichtingen 1921 en 1924 zijn in.gelij.fdl, en de dienstplichtigen van rrenoemde lidhitiingenj, die een vrijwillige verbintenis 'hebben aangegaan als verzor ger bij den rijkspostduivendienst, als hoef smid bij de infanterie of in verband met erkende gewetensbezwaren, zijn verplicht zich aian ihet onderzoek te onderwerpen te Baarn in het gymnastiek-lokaal der Prin ses Julianaschool! ingang tuinhek aan den Dal'weg op 6 Juni 1933 te 11.15 uur voor- middags. Voor nadere gegevens wordt verwezen naaT de aanplakborden. Soest, 25 April 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. I. Met een van ide snelste booten, die de ver binding tusschen Amerika en Europa on derhouden, is Ramsay Macdonald naar Wiasihington overgestoken, als eerste en voornaamste premier van een der Europee sche mogenldlheden, wier zelfgenoegzaam heid werd geschokt en die de tocht naar Canossa had te aanvaarden. Nauwelijks in Amerika aangekomen volgde Herriot, de oude vri'emd van MacDonald, met wien hij reeds te Londen in 1924 en voorts ook te Lausanne en Genève op vruchtbare wijze heeft samengewerkt. Ongetwijfeld hebben de namen MacDonald en Herriot een goede klank en staan ze als het ware als symbool voor een vredelievende en verzoenende in ternationale politiek. Afgezien van het feit, dat deze twee leiders in Europa naar den man, dien mien thans gaarne als toekom stig wereldleider begroet: Frank Roose- velt, werden ontboden, ter bespreking al lereerst van de Europeesohe schuildenkwes ties en ter voorbereiding van de liquidatie der na-oorlogs-problemen, heeft deze Euro- peesch-Amerika arische samenwerking een nog veel verstrekkender beteekenis: n.1. de verzekering van den vrede. II. De politieke situatie in Europa had zich den laatsten tijd op weinig geruststellende wijze ontwikkeld, waarbij m'en voor het oogenbldk evien in ihet midden mag laten of hierbij de economische crisis oorzaak, dan wel gevolg was. Hoe het ook zij, de eco nomische oorlog zette allerwege kwaad bloed, waarbij de oude kwestie van het vei ligheidsprobleem in alle stekeligheid op den voorgrond kwam te staan. Verderfelij ke propaganda al of niet geïnspireerd, had er toe geleid, dat men bepaalde Janden in Europa als oorlogsgezind was gaan doodL verven en andere landen weer als vredes gezind, met het gevolg, dat de vredelieven de landen, als afweer tegen de oorlogsge- zinde landen,, hun bewapeningen opvoer den. waarbij men dus in een kringetje ronddraaide. Er werd leelijke oorlogspraat gehoond, onheilspellende voorspellingen omtrent de onafwendbaarheid van oorlog (alsof dit een soort ramp ware, waarover de volken zelf geen zeggingschap zouden hebben en die plotseling uit de lucht zou komerv vallen), werden vernomen en het feit juist, dat elk land voor zich, zich op de borst sloeg len verklaarde, dat het onschul dig was en zou zijn aan de komende cata strofe» maar dat het de schuld „van den ander" was, herinnerde op onaangename w[ijze aan een soortgelijke situatie als in 1914 het geval was. Frankrijk beschuldig de nog onlangs Italië, en een groot deel van de politiek van de Europeesche staten is in den; laatsten tijd beïnvloed geworden door vrees voor beweerde Italiaansche ver overingsplannen. Intusschen was het dus een goed' en verstandig ding, dat de fas cistische Hooge Raad onlangs uitdrukke lijk verklaarde, dat Italië er niet aan dacht den vrede te verstoren en men wilde wer ken aan den opbouw van Europa. Aan den anderen kant had Italië beschuldigingen geuit jegens Frankrijk en Joegoslavië. De Polen gelooven. dat Duitschland voor hen een gevaar is, omgekeerd zeggen de Duit- voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 2097 Deskundige voorlichting bij den In- en verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseeringen Spaar-Deposlto's rente 3V>% Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. sChers dit van de Polen. Ti/en jaren lang heeft Rusland luide verkondigd, dat 't op het punt stond door overig Europa te wor den aangevallen en het heeft voor binnen- landsche industrialiseeringsdoeleindenk die groote offers van het reeds zoo zwaar ge troffen Russische volk vroegen< dit volk kunstmatig in oorlogsstemmiing gehouden. Aan den anderen kant hebben Europeesche landen, aldoor in Rusland een bedreiging gezienj. III. Deze gemoedsgesteldheid van eigen vre deswil en wantrouwen in den buurman, het geen tot bewapening prikkelde, was weinig geschikt om tot die hartelijke samenwer king te komen, welke absoluut noodzake lijk is om tot de een groote mate van ver trouwen easchende bewapeningsverminde- ring te komen, alsmede tot economische ontwapening, welke het gestolde bloed in het economisch organisme van Europa weer opnieuw krachtig moest doen vloeien, en aldus den weg effenen, die uit het moe ras der economische crisis naar nieuwe wel vaart zou voerenv Hieruit moet worden verklaard, waarom de ontwapeningsconfe rentie tot nu toe niet dat resultaat heeft opgeleverd, waarop allen, die van goe len wil zijn, met smart zitten te wachten. IV. De tocht van MacDonald en Herriot, als de twee groote leiders der Europeesche po litiek, naar hoofdman Roosevelt, heeft daarom grooter beteekenis, dan alleen een regeling van de schuldenkwestie. De meer en meer verbreide meening, dat in Frank Roosevelt Amerika thans de leiding van de wereldzaken is gaan nemen,, bevat een, machtige stimulans, die als het ware het mesmerisme van de oorlogs-psychose der Europeesche landen zal breken, hoop en vertrouwenl zal doen wederkeerien en de basis zal leggen voor een nieuwe, hartelij ker samenwerking der Europeesche landen in een geest van betere waardeering van elkanders standpunt. De samenkomst van Roosevelt met Ramsay MacDonald zal t.z.t. wellicht gezien worden als een groote his torische gebeurtenis. Ze leiden de econo mische conferentie in, leggen er als het ware dien grondslag van het succes voor, en bevorderen aldus het begin van een eco nomische opleving. Daardoor wordt de an gel der verbitterende economische crisis uit de internationale politiek getrokken^ waardoor de groote politieke problemen oplosbaar wonden. Ongetwijfeld zijn de problemen, die zoowel te Washington als te Londen onder het oog zullen, worden gezien zeer moeilijk en groot. Doch Voor onverzettelijke hoop, goeden wify openhar tigheid en1 bereidheid tot samenwerking, d!it alles ouder leiding van een krachtige figuur, als Roosevelt, zal tenslotte ook het moeilijkste probleem moeten wijken. Wie wanhoopt is reeds bij voorbaat verloren, doch d'egeen, die vast overtuigd is, dat er uit elke menschel'ijke moeilijkheid een uit weg bestaat, en dat er voor elk probleem een oplossing te vinden is, zal zeker de i verwiiuming behalen. Zoo'n figuur ziet men in Roosevelt. Aller oogen zijn thans ge richt op den man van 't Witte Huis, FLORIS C. (Nadruk verboden). Iedere staat, iedere ondernemer, die han del drijft met de U. S. R. loopt hetzelfde gevaar, als de Engelsche ingenieurs. Dege nen, die gehoor geven aan den lokstem van het Russische goud en hun lichaam en ziel in Rusland verkoopen^ moeten zelf de con- sekwienties daarvan dragent Bloedgeld ver dienen is schatgraver in lijkkisten. De aasgieren vallen vroeg, of laat ten prooi aan de O. G. P. Oe. De volgende korte beschouwing moge hier het licht doen schijnen over deze in bloedwentelende moordpolitie, wier vertak kingen ook in Nederland te vinden zijn. Uit welk soort van menschen, bestaat eigenlijk de O. G. P. Oe, of korter gezegd de geheime politieke poli tie? In Nederland kan men in de verste verte zich niet voorstellen-, wël'k een ge privilegieerden staat in den Sovjet-staat deze instelling inneemt. Zij bestaat uit een geheel stadsdeel van Moscou, ligt in het hart deT stad, en haar middelpunt is het enorme huizenblok op het Loebjankieplein dat vóónfte revolutie aan de grootste Rus sische levensverzekeringmaatschappij be hoorde. Thans is iets verder op de Hoef- smSid&brug (Koeznetzkie nost) nog een ko lossaal, 3 etagen hoog, gebouw voltooid, waarin de groote coöperatieve magazijnen voor de medewerkers der O. G. P. Oe" ge huisvest zijn, zoo ook hare duizenden en nogmaals duizenden „sledowateli" (on-der- zoekingsrechters). Deze grootsche gebou wen zijn slechts een klein gedeelte van de reeks 'der gebouwen eni straten, die geheel bewoond en gebruikt worden door allen, die Zij het als spionnen, rechters, procureurs, soldaten, beulen, cipiers, etc. met haar in verbinding staan. Plet is een oppervlakte van gebouwen, die niet minder dan vijftig maal zoo groot is als in Amsterdam de Dam met het Koninklijk paleis en Postkan toor te zaïmen en ik schat de oppervlakte, zoo men de woonplaats van de procureurs in het vroegere Tarasof-paleis op de Spiri- denofskistraat mederekent, nog veel groo ter. In dit gebouw-complex bevinden zich de cellen van hen, die zich in voorloopige hechtenis bevinden! en die eerst na eene volledige bekentenis, voor het grootste ge deelte administratief, dat wil zeggen door den algemeenen raad der O. G. P. Oe, ver oordeeld worden. Bijna geheel intellectueel Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Beëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG M'oscou is door deze cellen gefiltreerd. En bekend zijn de beschrijvingen van de folter kamers, waar op de meest geraffineerd- wütenschappelijke wijze deze orugelukkigen tot 't uitspreken hunner afgedwongen be- kentenisslen worden gebracht. Hier zijn de donkere, oververhitte en de nacht en dag helverlichte electr. kamers. De cellen heb ben aspha'ltvoeren met „naaren" (bloote aaneengespijkerde plankjes) waarop de ge arresteerde slapen kan. Tusschen de cel len-rijen zijn gangen» belegdl met caout- chouc-loopers, terwijl de cipiers, op schoe nen met gummizolen,, onhoorbaar op en neer loopen en door de wolfsgaten in de deuren de gearresteerden „in de gaten hou den". Hier leven de duizenden en duizen den, die in vooronderzoek vertoeven, en al naar mate zij vlugger bekennen, weken, maanudlen of jaren in deze stilte h'et kille doodskleed of de eeuwige verbanning af wachten'. Hoe vaak heb ik, door de enkelen, die weer in vrijheid gesteld werden, hooren verfhalen van hun leven daar. Ik herinner mij, hoe een hunner met zijn onderzoe- 'kingsrechter en in begeleiding van twee ge wapende soldaten plotseling 's nachts werd opgeroepen en door de onderaardsche kluis- tergangen naar een» plaats gebracht, waar hiij bij zwak electrisch licht een grooten bloedplas ontwaarde. Mlen begon hem te blinddoeken, en toen hij ontzet, vroeg, waarom, kreeg hij ten antwoord dat hij doodgescljoten zou wor den; doch, mits hij terstond bekende, zou het vonnis niet worden voltrokken. „Geloof mij, vertelde hij mij dat ik zoo ik 't geïncrimineerde had begaan, alles zou be kend hebben. Ik had het echter niet gedaan en kon dus niets bekennen. Nadat ik, na weer geblinddoekt te zijn, dacht, dat ik nog maar slechts eenige seconden te leven had, werd opeens de blinddoek afgerukt en werd ik weer naar mijn cel teruggebracht." En wie zijn nu eigenlijk deze „sled'owa- teli", deze onderzoekingsrechters of liever gezegd, aanbrengers of geheime spionnen, belast met hët ontlokken van bekentenis sen! der verdachten? Zij die aan het hoofd staan» zijn sadisten, dronkaards, afgedane avonturiers en moordenaars, terwijl de an deren onafgestudeerde intellectueelen, over- loopers uit de vroegere radicale partijen of linksche sociaal-revolutionnairen en jood- sche „boendoftze" (boend bet. Joodsche soc. rev.) zijn. De meesten hebben een som ber lev<en achter zich en hun biographie is zeer doniker. Aldus Agabekof. Inderdaad: de „spionnen" zijn verdeeld in een manne lijke en vrouwelijke afdeeling en, van dege nen, die in hunne klauwen vielen, weet ik, dat de „vrouw-onderzoekingsrechter" nog harder en gemeener te werk gaat dan de mam. Men kan zich voorstellen, hoe deze „ambtenaren" hun best doen, want zoo zij eenmaal hier ontslagen worden, neemt geen andere regeeringsinsteÜling hen meer aan, en ergens anders zal men steeds be zorgd zijn, dat zij de spionnage ten dienste Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dir., Heuvel weg 18 FlRMA JOH. TA.lv (voorheen Kleman en Berghuis) Kantoor Kerkpad la SOEST Telefoon 2180 Huis 2186 In Meterbak af te leveren tegen scherp concurreerende p r ij z e n S'X EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 2045 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven v.h. Kleman en Berghuis Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 der O. G. P. Oe nooit zullen vergeten: 't Zou echter een schromelijke vergissing zijn te denken, dat deze menschen in den begim ne niet zeer aangenaam en beleefd met den „in hechtenis genomene" omgaan. Integen deel, wanneer'hij, na een paar dagen „geze ten" te hebben), voor 't eerst wordt opge roepen en iin gezelschap van een gewapen- den soldaat naar de kamer zijner „sledo- wateli" wordt gebracht, ontvangt deze hem in den regel zeer aangenaam. Hij vraagt hem, in een gemakkelijken stoel plaats te nemen» biedt een cigaret aan, zelfs af en toe een kop thee met een broodje en begint allercharmantst „po doesjam" (zielepraat) te praten. Allden dèn, wanneer hij bemerkt, dat hij op deze „vaderlijke" wijze de ge- ■wenschte bekentenis niet ontlokken kan, be gint hij te schreeuwen, te vloeken, en te be dreigen, wat vaak met revolverspel gepaard gaat. En zoo ook dit niet helpt, gaat de verdachte in een der wetenschappelijk geor ganiseerde folterkamers of in een „odie notsjka" (eenmanscel) van waar hij op een of andere wijze voortdurend van den slaap wordt beroofd. Al deze „sledowateli", zoo wel vrouwen als mannen, dragen dezelfde sold'aten-Khaki-unlform of zoo zij tot de buitenlandsche afdeefling der O. G. P. Oe behooren, keurige moderne pakken met mooie vilten hoeden*, Dit geheele enorme leger van geheime agenten is in verschil lende afdeelingen ingedeeld. Er zijn er, die tot de „sentim'enteele afdeeling" behooren en als artisten van den eersten rang op al de sentimlenteele koorden van hun slachtof fer weten te spelenj. Er zijn er, die in „de gemeene" afdeeling werken1 en die met hun stentorstemmen de grootste specialiteiten in het allergemeenst vloeken zijn en aldus op politieke thema's weten te glijden om hun „werk" goed te dolen. Er zijn ook specialis ten om de „moreele" gevangenen te bewer ken, zij die boMen alles vrouw en kinderen lief hebbenj, en weer anderen, dde weten hoe de „luchthartiger]!" en „lichtvaarddgen" op te knappen. Het komt voor, dat men niet weet, waar de teere snaar bij het slachtof fer zit en dan „krijgt hij 't volle bouquet te ruiken", totdat een dezer „bouquetbloemen" gespeurd heeft, wadr zijn zwakke punt ligt en dan met dreigen of slaan hem tot de ge- wenschte bekentenis brengt. O,, het slaan van hen, die weerloos zijn en niets vermo gen te doen tegenover dien gewapenden bruutfEn zoo wellicht den ge vangenen ihet geduld zoude ontbreken, zijn er altijd een paar verborgen doch gewapen de secretarissen in de kamer aanwezig, die hun werk van stenograaf en getuige met dat van gewapende hulp weten te ver wisselen. Last not least zijn er de specialisten onder hen op religieus gebied, zij die alles wat Christen is, weten te mar telen en die als niemand verstaan, zonder ophouden, met de gevangene priesters en predikanten tot in het oneindige te debat- teeren. Men laat deze vernederden en ge- hooniden staande uren lang verklaringen afleggen. Na eenige uren gaat de steeds zittende „sJedowateli" weg en op zijn plaats zet zich een andere neder. Dit wordt her haald tientallen uren lang om den altijd maar staanden koppigen arrestant tot in den doode te vermoeien en tot het onderteeke nen zijner „bekentenis" te brengen. Vóór dit tijdperk in de Russische geschiedenis heeft er zulk eene duivelsche differentiatie, zulk eene sluwe inquisitie, zulk eene onmensche- lijke behandeling nooit bestaan. Zoo iemand zwak van karakter is en zijn „schuld" bekent, vraagt men hem niet zel den, of hij een medewerker wil worden in deze 4Jroogste proletarische instelling" en vaak wordt dan zulk eene „bekeerde" ge vangene bij zijn terugkomst in de cel, het „sjetka" (netje), dus de spion, zijner onge lukkige medegevangenen. Later krijgen de zwakkelingen dan een verminderde straf, om daarna in hot groote heir der geheime agenten der O. G. P. Oe, ingelijfd te wor den. Om een idee te geven van de ongelooflij ke dingen, die hier voorkomen*, kan ik u vertellen, dat ik een paar jaar geleden dn een der Moscouer bladen eene advertentie zag, waarbij het Hollandsche Roode-Kruis zijne diensten aanbood aan hen, die naar het buitenland wfensöhten te gaan. Ik ging naar het opgegeven adres en bemerkte, dat daar niemand ook maar één woord van Hol land sch sprak. Later bleek het eene ver momming der O. G. P. Oe. te zijn geweest*, om eenige Russische onderdanen, die hei melijk naar het buitenland wilden vertrek ken» te betrappen. De lezer weet, dat niemand vrijwillig uit de Sovjet-Unie naar het buitenland mag vertrekken en dat, als regel, aan allen dit verlof geweigerd wordt. Doch nog erger is het gesteld met de Sowjet-ambtenaren bij de diplomatieke mis sies der Sowjet-Unie in het buitenland. Vele dezer volbloed-communisten willen na met het kapitalistische Europa te heb ben kennis gemaakt zelfs niet meer naar ihun eigen ..socialistisch Vaderland" terug. Onder h|en zijn gezantschapssecretarissen (bijv. Bessodofski) en zelfs O. G. P. Oe- residenten (bijv. Agabekof). Ook hooge ambtenaren» die naar het buitenland voor studiën of het aanknoopen van handelsbe trekkingen gezonden werden, wilden niet meer naar hun eigen „paradijs" terug, ge tuige Scheideman* directeur der Staatsbank eni zeer vele anderen. Zij hebben zelfs eene vereeniging dn Berlijn en Parijs ongericht, die der „nietterugkeerenden". Om nu dit be denkelijke verschijnsel den kop in te druk ken is thans hier een regeeringscirculaire verschenen. Ik vertaal letterlijk: „In het vervolg moeten de Sowjet-ambtenaren in het buitenland al hun kinderen ouder dan 7 jaar naar de Sowjet-Unie op school zen den. Voor deze kinderen zullen' bij de Volkscommissarissen van BuitenL Zaken en Handel, zoo ook bij het Hoofdbestuur der vakverbonden, speciale pensionaten worden opgericht." Dus zoolang deze ambtenaren in het buitenland zijn, zullen hunne kinde ren in deze Sowjet-pensionaten als gijze laars moetenf blijven. Dit gijzelen heeft drie doeleinden: 1. het Sowjet-ambtenaarscorpa in het buitenland te vrijwarien voor „niet terugkeerenden"; 2. de jongere generatie voor „aansteking" te behoeden; 3. „Valu ta-besparing, wijl een aan hun salaris even redige som voor het onderhoud hunner kinderen alhier wordt afgetrokken 1). In „Tsjeka za rabatoi" beschrijft G. S. Agabekof, oud-chef der Buitenlandsche af deeling voor het Oosten der Tsjeka uit voerig het helsche systeem, dat een helder licht werpt op de Mjoskou-processen. 1) (De Roode Verwoesting Nieveea van Dijkum, Soest 1932). NIEVEEN. UTRECHTSCH LANDBOUW GENOOTSCHAP. In de vergadering van het Dag. Bestuur werd de agenda van het Kon. Ned. Land bouw Comité punt voor punt besproken, en zal het KNLC gewezen worden op de be zwaren, die tegen de invoering eener om zetbelasting zijn, zoowel van financieelen aard, als bij de toepassing der wet. Wegens het onbeschut zijn van het landbouwbedrijf is er geen gelegenheid, om deze belasting weer te vinden bij den verkoop van de pro ducten, zoodat hot bedrag er van de onkos ten van het bedrijf nog zal verhoogen, het geen, zoolang de uitkomstten van de land>- bouwbedrijven zoodanig zijn, dat met ver lies gewerkt wordt, deze belasting groote bezwaren heeft Omtrent de toepassing der wet zulleü

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1