PRIMA TUINGRÏNT Opening van ons Filiaal Technisch Bureau H. Schuijff Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag >o De strijd met den Draak. De weinig eervolle begrafenis van Communistische Millioenenplan. het op Zaterdag 6 Mei a.s., des nam. 5 uur Telefunken en Philips Radio-Apparaten en Luidsprekers No. 36 Een dn Twintigste Jaargang Zaterdag 6 Mei 1933 UITQAVE: M.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. d. BOyENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: WEEDESTR. 7 - TEL. 2062 - GIRO 161165 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel Gemeenteraadsverslag EEN NIEUW UITBREIDINGSPLAN WORDT VOORBEREID Salariskorting voor de Gemeente-ambtenaren met 27ü - 5% aangenomen. BANKETBAKKERIJ „NIEUWERHOEK" Hl Hiermede berichten wij U de Van Weedestraat 46 - Soestdijk VOLLEDIGE SERVICE-DIENST Wij noodigen U hierbij beleefd tot een bezoek uit Soest - v. Weedestr. 46 - Telef. 487 (na 9 Mei) Baarn - Stationsweg 1d-1e - Telefoon 458 Levert U BETERE BRANDSTOFFEN en Goedkooper KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 2180, HUIS 2186 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) DIENSTPLICHT. Bekendmaking inzake vrijstelling. De Burgemeester van Soest brengt ter open|bare kennis, dat Jan van der Meij, dienstplichtige der lichting 1933 dezer ge meente, bij beschikking van den Minister van Defensie dd. 18 April 1933. VII afd. 220 V, met ingang van 1 Mei 1933 voor een jaar vrijstelling is verleend wegens kost winnerschap. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door: a- den ingeschrevene, wien' de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor diger; b. door elk der overige voor deze ge meente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door diens wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift, daartoe aan de Ko ningin te richten moet met redenen zijn om kleed en worden ingediend bij den burge meester ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Soest, 2 Mei 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van de N.V. Bataafsche Import Mij. te 's-Graven- /hage om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie E. No. 1769 gelegen aan den Post weg een ondergrondsche benzinebewaar- piaats met bovengrondsche aftapinrichting te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 28 April 1933. Soest, 1 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. BEKENDMAKING. Het hoofd van het gemeentebestuur van Soest brengt op grond van artikel 36 lid 4 der Woningwet hierbij ter openbare ken nis, dat bij besluit van den gemeenteraad •dld. 3 Mei 1933, le af deeling No. 915 is be paald, dat de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente wordt voor bereid. Soest, 3 Mei 1933. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, G. Deketh. I. Roosevelt-St. Joris is uitgetrokken om den strijd met den draak der internationale htandelsbelemmeringen, welke de kiem voor een wereldramp in zich bergen, aan te bin den. Wanneer de economische wereldcon ferentie op 12 Juni a.s. te Londen zal wor den geopenidj zullen de Vereenigde Staten voorstellen aen tariefbestand af te kondi gen, opdat gedurende den duur van de con ferentie niet tot nieuwe handelsbelemme ringen zal worden, overgegaan. En daarme de as de strijd met den draak door St. Joris aangebonden. F.n van den uitslag van dien strijd zal het afhangen of de wereld de rich ting van vrede en welvaart zal inslaan, dan wel voort zal gaan in de richting, die onaf wendbaar leiidtt tot een catastrophe. II. Dit krachtige initiatief van Amerika, dat lijnrecht ingaat tegen de onlangs door de verfoeilijke Hearst-press aangeheven leuze van »,Koop Amerikaansche producten", bindt den strijd aan tegen een overdreven en hoogst schadelijikien vorm van nationa lisme, welke in de, in haar samenstellende d!eelen zoo onderling afhankelijke, wereld van heden, onbestaanbaar is geworden. Het werd hoog tijd! Want de in het Britsche Hijk aangeheven leuze van „Koop Britsch" welke intusschen reeds zeer sterk is af genomen had tot gevolg, dat ook in an dere landen van Europa, niet in het minst ook in Nederland, een soort van agressief nationalisme zich gevoelen deed, dat zich uitte in de kreet „Koop Nederlandlsch Fa brikaat.''' Een kreet, die ons misschien als afweer- of represaille-miaatregel werd opge- dwongeni, doch die niettemin gevoelens van animositeit kan wekken, welke geenszins bevorderlijk zijn voor eien betere interna tionale verstandhouding. III. Dergelijke nationalistische propaganda heeft ide zelfde uitwerking als beschermen de invoerrechten. Maar ze heeft een zeer ongunstige uitwerking op de handelsbe trekkingen, doordat tegen-acties uitgelokt worden, om er nog slechts het minste van te zeggen. Beter is het een zoodanige mate van aankoop van buitenlandsche producten aan te moedigen, als economisch gerecht vaardigd wordt door een evenredige aan koop van nationale producten door het bui tenland, Want tenslotte kan geen enkel land meer in het buitenland verkoopen, dan het bereid is van het buitenlland te koopen. Eenvoudiigheiidshalve laten wij hierbij even buiten beschouwing d'e mogelijkheid van hel verrichten van transportdiensten, enz. voor het buitenland, bijvoorbeeld door de scheepvaart, waardoor een land in het bui tenland een tegoed schept, waarteger het weer meerdere prodluctem uit het buiten land zou kunnen koopen. Dit geldt speciaal voor Nedieriand. IV. Men moet in bovenstaand niet een abso lute veroordeelinig van eiken vorm van na tionalisme willen zien. Met Professor Ram- say Mui re van de Universiteiten van Liver- pool en Manchester kan men het eens zijn zooals hij onlangs in een zeer knap boek je heeft uiteen/gezet dat het nationalisme misschien wel de sterkste kracht is voor de sociale en economische vooruitgang van den m'enschi, welke de wereld nog ooit ge keild heeft. Maar elke kracht, hoe zegen- rijlk ook, kan een gevaar worden, wanneer ze op verkeerde wijize gehanteerd wordt,, ën hoe sterker deze kracht is, hoe grooter wordt het gevaar, wanneer ze uit den band springt. Dit nu is een gevaar, waarmede men op het oogenblik te rekenen heeft. Het nationalisme^, met de daarmede samen gaande leer van de souvereiniteit van eiken staat, loopt gevaar uit den band te sprin gen. En men moet niet vergeten, dat uit deze leer de wereldoorlog voortkwam. En dat er opnieuw een wereldconferentie uit kan voortkomen, dat het einde van de be schaving zou kunnen beteekenen. Slechts door internationale aaneenslui ting, waarvoor het Amerikaansche initia tief de eerste stap zou kunnen zijn, kan zulk een ramp voorkomen worden. Doch dan heeft men ook de opnieuw opgedoken rampzalige theorie der souvereiniteit defi nitief te onthalzen, Het Pac^ van Parijs bant den oorlog uit behalve voor zelf verdediging. Dit as een concessie aan het verfoeilijke begrip souvereiniteit van den staat. Want wie zal zeggen of een oorlog uitsluitend zelfverdediging is? Eir is nog nooit een oorlog gevoerd, waarbij de aan valler zich niet tooide met het excuus, dat hij uit zelfverdediging handelde. Een zelfde situatie bestaat ten aanzien van de kwestie (dier ontwapening, waarin Roosevelt thans ook definitief een hartig woordje gaat mee spreken en waarin Frankrijk tenslotte be reid is gevonden het zoogenaamde veilig heidsstandpunt op te geven. Want zooals Professor Muire uiteenzette, elk land eischt veiligheid, (doch geen enkel land kan zóó miachtig zijn, dat het absoluut veilig is, zon der tegelijkertijd! zoo maohtig te zij-n, dat 't een bedreiging voor andere staten vormt. (Nadiruk verbodien) Floris C. Het parkeerterrein nabij het Vliegkamp te Soesterberg zal voor f 300.- worden verpacht aan den huidigen autobewaarder. Uitvoerige discussies over de levering der beplantingen voor het natuurbad De raad der gemeente Soest kwam op Woensdag 3 Mei 1933 des namiddags te 2 uur bijeen ter behandeling van de reeds eerder door ons gepubliceerde agenda. Van 2 uur tot 2,15 uur werd blijkbaar in de commissiekamer eerf soort officieuse raadsvergadering gehouden, daar alle 15 leden eerst te ruim 2.15 uur gezamenlijk ■de raadszaal betraden. Nia de gebruikelijke opening kwam aller eerst aan dë orde: 1. Vaststelling van de notulen der ver gaderingen van 29 Maart en 12 April 1933. Onveranderd vastgesteld. 2. Mededeeling van ingekomen stukken. Ingekomen zijn: 1. De door Ged. Staten vastgestelde ge meente-rekening, rekening grondbedrijf, re kening wegenfonds en rekening gasbedrijf, dienst 1928. (Nos. 354, 184, 208, 214) Voor kennisgeving aangenomen. 2. Een besluit van Ged. Staten tot tijde lijke verlaging van de jaarwedden der wet houders over 1933 en 1934. (No. 1161) Voor kennisgeving -angenomen. 3. Een zestal door Ged. Staten goedge keurde begrootingswijizagingen. (Nos. 21- 184, 21-215, 21-216, 21-235, 21-236 (23-20) en 21-244) Voor kennisgeving aangenomen. 4. De rekening van de Gezondheidscom missie voor Baarn c a. over 1932 met voor stel van B. en W. om deze goed te keuren. (No. 157) De heer Busch is tweemaal op het raad huis geweest doch beide malen trof hij de ingekomen stukken niet aan. Telkens als hij net weg was,, werden ze weer neerge legd. Spreker zal voortaan net zoolang wachten, tot ze er zijn. Waar hij echter van deze stukken geen inzage heeft kunnen ne men, is het hem onmogelijk deze rekening mede goed te keuren. Spreker wenscht niets goed te keuren,, dat hij niet heeft ge zien. De rekening wordt voor kennisgeving aangenomen en goedgekeurd met de stem van den heer Busch tegen. Overzicht van het gasbedrijf over de maand Maart 1933. (No. 240) Voor kennisgeving aangenomen. 6. Een adres van het bestuur der Ver- eeniging „Soesterbergs Bloei", verzoeken de een zoodanige plaats voor het woonwa genkamp aan te wijzen waardoor de mooie plekken in de gemeente niet worden ge-, schonden,, met voorstel van B. en W. aan deze vereeniging mede te deelen, dat reke ning zal worden gehouden met de in het adres omschreven bezwaren. (No. 675) Conform voorstel zal worden medege deeld. 7. Verslag van den toestand en de ver richtingen van het agentschap der arbeids bemiddeling over 1932. (No. 133) Voor kennisgeving aangenomen. 8. Een adres van M. v. d. Broek te Soest, verzoekende ontheffing van de ver bodsbepaling der verordening ex-art. 4 der Hinderwet. (No\ 2955) De burgemeester deeltt mede, dat dit adres bereids in behandeling is en hierover in de eerstvolgende raadszitting een voorstel komt. 9. Een adres van G. v. d. Hoef en D. C. Stam, verzoekende aanleg van een weg in de omgeving van dien Dahveg. (No. 2957). De burgemeester deelt mede, dat deze zaak reeds in voorbereiding is en stelt voor het adres in handen te stellen van B. en W. om prae-advies. Aldus wordt besloten. 10. Een adres van M. Couturier te Soes terberg, verzoekende het parkeerterrein aan de Baten/bungflaan voor f 250 aan hem af te staan voor gratis parkeeren. Dit adres zal worden behandeld' bij punt 13 dezer agenda. 3. Kredietaanvrage van B. en W. voor het verrichten van typewerk bij den dienst van openbare werken. (No. 21/250) De heer Busch constateert, dat dit type werk reeds is geschied. Hij wil echter voor af de financieele conseqiientiés van zooiets doen overwegen en niet achteraf. De heer de Bruyn vraagt of deze typiste hetzelfde meisje is, dat indertijd bij O.W. is geweest, zoodat het dus een kwestie van ruil is. De burgemeester beaamt dit, dat is ook neergelegd in de stukken van de Commis sie voor het Grondbedrijf en Uitbreidings plan. De heer Busch zegt, dat het geheel anders is. Practisch was deze typiste ten behoeve van het Uitbreidingsplan en wel om een teekenaar van O.W. te vervangen, die tee- keningen voor dat plan moest maken en daardoor zijn typewerk niet meer kon doen. Op deze wijze brengt men dit bedrag ech ter gewoon ten laste van O.W. De burgemeester zegt, dat de teekenaar werk heeft gedaan voor het uitbreidings plan, dat is juist, doch het betreft slechts 6 maanden en dus een extra uitgave van 6 x f 50 voor de typiste. Deze typiste was •krachtens de reorganisatie feitelijk overge plaatst naar de Secretarie, maar is nu nog 6 maanden bij O.W. Vanaf heden weer verkrijgbaar ons bekend fijn VANILLE IJS IN KUPS van 5, 10, 15, 25, 35 en 60 cent. Tevens fijne vruchtjes en mandjes, kistjes en per gewicht van eerste klas fabrieken Probeert eens onze nieuwe soorten Bonbons, iets fijns en niet duur Beleefd aanbevelend, JAC. KOUWENHOVEN N.B. Met ingang van 9 Mei is ons telefoonnummer 774 Firma JOH. TAK (voorheen Kleman en Berghuis) Kantoor Kerkpad la SOEST Telefoon 2180 Huis 2186 In Meterbak af te leveren tegen scherp concnrreerende p r ij z e n Tevens een ruime sorteering in Koffergramophoons, Gramophoon- plalen en Naalden, Electr. Gramophoonmotors, Pick-up's, enz. Philip's Gloeilampen en Electr. Klokken. De heer de Bruyn merkt op, dat deze on kosten dan ook ten volle op heit Uitbrei dingsplan moeten drukkien en dat men ze niet in de schoenen van O.W. moet schui ven. Tot het doen dezer uitgaven bestond geen machtiging en geen Raadsbesluit en daarom as spreker er tegen. De heer Gasille zegt, dat de kaarten ver nieuwd moesten worden en dat dit teeken- werk kon geschieden door den teekenaar van Heyst van O.W. Het typewerk van O.W. moest dan op andere wijze geschie den en daar was deze typiste voor noodig. De kosten zouden; echter oorspronkelijk worden bestreden uit het crediet voor schrijfloonen enz. op de secretarie. De kwestie is in den Raad geweest en heeft geen bezwaar ontmoet, ook niet bij den heer van Klooster. Dat was ter gelegenheid van de verandering van het Uitbreidings plan. De heer de Bruyn merkt op, dat de kos ten dus thans niet uit de post schrijfloonen blijken te kunnen worden betaald, anders was dit voorstel overbodig geweest. De heer van Klooster vindt het uitbrei dingsplan een geweldig belang voor onze gemeente. Als daartoe nog een kleine uit gave voor een onderdeel noodig is moet men daar maar over heen stappen. De burgemeester deelt mede over het hoofd te hebb'en gezien, d'at alsnog een aan tal schrifteLijke vragen is ingekomen van 3 raadsleden. Spreker stelt voor deze vra gen aan de agenda toe te voegen, waartoe wordt beslotien. De heer Gasille zegt, dat de vragen door zijn schuld wat laat zijn ingediend en biedt daarvoor zijn excuus aan. De heer Busch, terugkomende op het eigenlijke agendapunt, meent, dat de com missie voor het uitbreidingsplan zelf om den tuin is geleid. Een rekeningetje van ertkele duizenden guldens is thans plotse ling ingediend en spreker zou daarover uit den mond van den burgemeester graag wat meer willen vernemen. Dusdanige rekenin- gjen waren toch niet noodig geweest. Op welken grond heeft men betaling daarvan in uitzicht gesteld? Was de Commissie zelf ook niet van meening, dat met de be looning van f 5000 alles betaald was en dat er geen verdere credietaanvragen voor dat uitbreidingsplan noodig waren? De burgemeester kan niet zoo precies antwoorden op de vraag hoeveel die meer dere kosten zijn geweest. Als de heer Busch dit wil weten, kan hij een schriftelijke vraag indienen en dan zal daarop een ant woord komen. De juistheid van de verdere gemaakte opmerkingen zal worden onder zocht. De heer Grootewal vond die extra kos ten, die de heer van Nes thans declareert in zooverre eigenaardig, dat hij zich niet herinnert als lid der Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan, dat daarover is gesproken, nog minder die werkzaamheden tegeni extra betaling zijn overeengekomen. Spreker erkent echter het zeer vele werk, dat de heer van Nes met alles heeft gehad, en daarom heeft spreker tegen de f 5000 belooning ook geen bemerking gemaakt, daar hij dat bedrag werkelijk niet te hoog vond. Als er nu echter nog een aanmerke lijk bedrag bij gaat komen, wordt de zaak wel wat anders. De burgemeester kan zich op het oogen blik onmogelijk aan cijfers binden en wei gert die nu ook te geven, daarenboven zijn over'deze kwestie thans nog onderhande lingen en besprekingen loopende. v.h. Kleman en Berghuis Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 2146, 2037, 2002 D. HOOLWERF, Dlr., Heuvelweg 18

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1