Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Smeerolie en brave Zielen. Willem van Oranje. Aan het Gouden Echtpaar Koppen-de Goede I Bekendmakingen Officieel NO. 39 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 17 Mei 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: M.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAHP ADVERTENTIËNVAN 1_5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) 4e Af deeling No. 2752. Burgemeester en wethouders van Soest doen te weten, dat door den raad dier ge meente in zijne vergadering van 29 Maart 193!}, is vastgesteld en bij besluit van Ge deputeerde Staten van Utrecht van 2 Mei 1933, 3e afdeeling No. 949/1071 is goedge keurd de volgende verordening: Verordening op de Geldschietbanken Artikel 1. De localiteiten waarin eene particuliere geldschietbank wordt gehouden, moeten voldoen aan de volgende vereischten: 1. Zij moeten gelegen zijn in een per ceel waarvan de ingang, tevens toegang tot de bank, zich bevindt aan een openbaren weg van ten minste 8 meter breedte. 2. Zij moeteni gedurende de uren, dat de geldschietbank voor het publiek is open gesteld], behoorlijk verlicht zijn. Hetzelfde vereischte geldt voor de trappen, gangen en portalen,, die toegang geven tot, of de verbinding vormen van de localiteiten waar in de geldschietbank wordt gehouden. 3. Zij moeten op afdoende wijze geschei den zijn van ruimten tot woning bestemd. 4. Zij mogen niet in onmiddellijke ver binding staan met andere localiteiten in het zelfde perceel, waarover derden de beschik king of medebeschikking hebben. 5. Zij moeten bestaan uit ten minste 2, niet als woonruimte gebruikte vertrekken, waarvan het eene een oppervlakte moet hebben van ten minste 25 M2, en het ande re van ten minste 20 M2. Artikel 2. Onverminderd het bepaalde in art. 11 van de Geldschieterswet moet eene geldschiet bank gesloten zijn van des namiddags 6 uur tot des voormiddags 8 uur, met uitzon dering van des Dinsdags en des Vrijdags, op welke dagen de bank tot des namiddags 9 uur geopend mag zijn. Artikel 3. Het register bedoeld in artikel 14 van de Geldschieterswet moet volgens het bij deze verordening gevoegde model zijn ingericht. Artikel 4. De kolommen van 1 tot en met 12 van het in het vorig artikel bedoelde register, moeten op den dag van het uitleenen wor den ingevuld. De kolommen 13 tot en met 16 moeten op den dag van ontvangst van iedere af lossing worden ingevuld. Indien interest voldaan wordt anders dan bij vooruitbetaling, moet kolom 17 op den dag der betaling worden ingevuld. Indien de geldleener van zijn bevoegd heid tot versnelde aflossing gebruik maakt, wordt dit op den dag dier aflossing, in ko lom 21 aangeteekend. Indien de interest bij vooruitbetaling is voldaan en deze tengevolge der vervroegde aflossing geheel of gedeeltelijk wordt ge restitueerd, wordt het bedrag dier restitutie in kolom 19 aangeteekend. Indien de aan den geldleener in rekening te brengen informatiekosten niet bij het verstrekken van de leening worden afge houden, moet op den dag van de voldoe ning dier informatiekosten het bedrag hier van in kolom 20 worden aangeteekend. Artikel 5. Van nadere overeenkomsten als bedoeld in artikel 35 der Geldschieterswet moet, op overeenkomstige wijze als in het vorige ar tikel bepaald', in het register blijken. De na dere overeenkomst moet worden ingeschre ven onder hetzelfde nummer als de oor spronkelijke uitleening, terwijl in kolom 21 vermeld moet worden „nadere overeen komst". Artikel 6. Deze verordening treedt in werking op den dag/, nadat zij de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten dezer provincie heeft verkregen. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Model van het register bedoeld in artikel 3 van de verordening op de geldschietbank. Jaar en maand Dagcijfer Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centen bedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Jaar en maand Dagcijfer Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenbedrag Guldensbedrag Centenlbedrag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgnummer der uitleening Dag der uitleening Naam van den geldleener Overeengekomen wijze van aflossing Voorwaarden Rentetype van uitleening Bedrag der uitgeleende geldsom of geldswaarde Interest Zegels Kosten notariëele akte Informatiekosten Totaal Uitbetaald Volgnummer der uitleening Dag der aflossing. Naam van den geldleener Bedrag der aflossing v/d hoofdsom Interest bij de aflossing ontvangen Ontvangen porti toezending kwij- tingsbe wijzen Restitutie interest Bedrag der ontv. informatiekosten Opmerkingen Ingehouden HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter vi sie is gelegd een verzoek met bijlagen van t Lam, Kerkstraat 53, Soest om ver gunning tot uitbreiding der bestaande ma chinale houtbewerkingsinrichting en het bijplaatsen van een fraismachine, gedreven door een electromotor van 4% P.K. en een boormachine, gedreven door een electromo tor van \y2 P.K. op/in het perceel Kerk straat No. 53> kad. gemeente Soest, Sectie C. No. 1512; dat op den 26sten Mei 1933, des vóór- middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het uitbrei den dier inrichting in te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 12 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Ware moed en wellevendheid gaan altijd hand in hand. De moedigste menschen zijn het meest vergevens gezind, en het meest er op gesteld om twist te voorkomen THACKERAY Gedachten alleen brengen een nieuwe geboorte of nieuwen dood teweeg, laat een mensch daarom er naar stre ven zijn gedachten te zuiveren. Wat een mensch denkt, dat is hij; dat is 'het oude geheim. MAITRAYANA UPANISHAD. Ach nee, brave zielen, deze keer wilde ik heelemaal niet over smeerolie, dat nuttige, vettige, glibberige goedje schrijven. Smeer olie hoort in oude Fordjes en in nieuwe Rolls Royces, in motoren en naaimachines, in werktuigen en stoomhamers, ja sapper loot, als we het goed bekijken, wordt er een massa van dat onoogelijke, vettige goedje, die smeerolie gebruikt. En doet het reus achtige machines, die menschen dienen tot voortbeweging door de lucht, over land en zee, voor productie van allerlei aard, goed loopenj, zacht en geruischloos en met de minste slijtage. Want, deksels, als er geen smeerolie zou zijn, en de boel warm loopt, dat is heel erg! Dan piept en. knarst het, dan loopt de boel vast> dan gaat de boel ,,in puin", dan ontstaat er onnoemelijke schade. En dat alles door zoo n druppeltje smeer olieEnnedan te bedenken, dat de machinerie van onze maatschappij op het oogenblik danig piept en knarst en warm loopt en. stokt en dat er bar en bar behoefte is aan wat smeerolie; ja niet zoo'n enkel druppeltje, maar 'en constant vloei ende stroom, de smeerolie der naastenlief de Wel alle deksels!, hoor ik iemand roepen, daar heb je h e m weer Ja, maar of men hetnu gelooven wil of niet: dat is het toch werkelijk, wat we noodig hebben: smeerolie. Meer liefde in onze gedachten, in onze daden, meer liefde bij ons werk, in onzen omgang, meer vreug- I de en blijheid die daaruit voortvloeit, meer waarheid en oprechtheid, minder zelfzucht en leugen. I Hoe dat te bereiken, hoe onze gedachten in die nieuwe koers te loodsen? Wel, door 1 te bedenken- dat we feitelijk niet voor ons I zelf alleen werken, maar voor de groote familie der menscheicL Weet U wat de bekende Engelsche den i ker Dr. Eris S. Waterhouse dezer dagen in dit opzicht zei? Onze fundamenteele plicht j is, als individuen, om de gemeenschap te dienen,. En op geen andere manier kunnen we zelfs onze eigen individualiteit beseffen! |En dit begrijpen we nog zoo weinig, dat we nog steeds meenen dat het onze eerste en voornaamste plicht is, onze eigen posi tie hecht te maken, en danj, bij wijze van aalmoes, iets van onzen tijd of ons geld aan „maatschappelijk werk" te geven, dat gemeenlijk beteekent dat we een soort gasthuiskarretje zijn om de slachtoffers op te pikken van het systeem, waaraan wij on ze welvaart.te danken hebbeni. Maar in een christelijke maatschappij moest het doen van maatschappelijk werk], het dienen van de maatschappij, feitelijk ons gewone, da- gelijksche werk omvatten. Met andere woorden, we behoorden ons gewone werk te doen, maar met een. anderen geest be zield;, eri met het feit dat de menschheid een groote familie is, steeds voor oogen. Dan zou van zelf alle speculatie die een plaag van onze maatschappij'is en al derge lijke vormen van handel die voor de ge meenschap geen enkel nut opleveren, uitge roeid worden. En ieder mensch zou denken volgens het motto: Dienen gaat voor eigenlbelang". Tja, waar smeerolie iemand al niet toe kan brengen. Maar enfin, hier is dan nog een scheutje ervan, dat van Charles Dickens afkomstig is: Gedenkt Uw zegeningen van heden., waarvan ieder mensch er vele heeft; en niet Uw tegenspoeden uit het verleden, waarvan ieder mensch er wel een paar heeft Om dan maar dit smeerolie-verhaal te besluiten met een paar druppels van prima kwaliteit, van het merk „Lord* Houghton": Tracht geen sterren te grijpenmaar doe het gewone, eenvoudige werk des levens zooals het komt, verzekerd zijn de dat dagelijksch werk en dagelijksch brood de zoetste dingen des levens zijn. Floris C. Nadruk verboden. Voor de Vrijheid (15681584). III. Langdurige beraadslagingen, hadden in den grooten Staatsraad te Madrid plaats, voordat Philips II zijne beslissingen ten aanzien van de Nederlanden nam. Helde de eene partij', aan de hand van Margare- tha's brieven^, tot een zekere mate van zachtheid over; daartegenover stond de an dere partij, die strenge onderdrukking van de opstandige beweging voor alles noodza kelijk achtte. Deze overwon, en de Hertog van AJva, de beste krijgsman, waarover Philips II kon beschikken, werd met een voor dien tijd groot en in elk geval krachtig uitgerust leger naar de Nederlanden gezon den. Zoo er nog waren, die twijfelden aan de voornemens van Philips, thans was geen twijfel meer mogelijk. Zijn eerste optreden viel echter mee, maar dit was niet anders dan bedrog; bedrog, waardoor vooral Eg- mond zich liet misleiden. Vanaf het oogen blik, dat Egmond en Hoorne waren gevan gen genomen, wierp AIva het masker af en toonde welke de last was, die hij van den Koning had ontvangen. De Bloedraad be gon zijn vreeselijk werk; hij daagde ook Oranje uit. Zoover ging de Bloedraad, dat eigenlijk alle Nederlanders krachtens de in quisitie werden ter dood veroordeeld. Dat dit leidde tot een krachtig verzet, kan niet verbazen,. Zoo vormden zich de zgn: Bosch geuzen, die uitsluitend op wraak waren be dacht, die tegenover de priesters geen men schelijker handelingen pleegden dan door de inquisitie tegenover de ketters geschiedde. Willem van Oranje, naar Dillenburg uitge weken, was er in geslaagd een leger samen te brengen. De opstand der Boschgeuzen versterkte hem in de meening, dat hij op ondersteuning van de Nederlanden zou kun nen rekenen. Vele uit de Nederlanden ge- vluchtte Edelen voegden zich bij hem, die, evenals hij, de figuur voorstonden, dat zij niet in oorlog waren methun wettigen Ko ning, maar met Alva, en dat om 's Konings erflanden ongeschonden te bewaren, hij de door den Koning gezworen privilegiën te gen Alva moest in bescherming nemen.. De inval in de Nederlanden zou tegelijk op verschillende plaatsen geschieden, maar slechts in het Noorden behaalde Lodewijk van Nassau^ aanvankelijk eenig voordeel. Hij verslotft v».n Spaansch legercorps on der den Hertog van Aremberg bij het kloos ter van Heiligerlee. Zoowel Aremberg als 's Prinsen jongste broeder Graaf Adolf sneuvelden). Van belang was natuurlijk eenerzijds, dat de gedachte als zouden de Spaansche troepen onoverwinnelijk zijn, was gebroken. Alva begreep met straffe hand te moeten ingrijpen; het doodvonnis aan Egmond en Hoorne werd voltrokken, en onmiddellijk daarna begaf de Hertog zich op weg, naar Friesland en het verdere Noorden, waar het bij Jemmingen op 21 Juli 1568 tot den slag kwam, waarbij Lode wijk van Nassau volkomen werd versla gen. Doch Oranje hield den strijd vol, ondanks de tegenwerking der Duitsche vorsten, on danks de waarschuwing van den Keizer. Hij had een leger van ongeveer 30,000 man on der de wapenen, waartegenover Alva er maar 20.00(7 kon stellen. Had hij dat leger kunnen bezielen met *"ijn geestdrift en moed, wonderen waren, geschied. Maar Al va matte hem af; dag na dag ontweek Alva den slag; zelfs de meesterlijke tocht over de M/aas kon den Prins niet baten. Zijn troe pen weigerden langer zonder soldij te vech ten; zijn leger ontbond zich min of meer vanzelf en de Prins bleef met een groote schuldenlast achter. Alva beging in zijn trots op de aldus behaalde overwinningen groote fouten, hij liet zijn eigen standbeeld van he geschut te Jemmingen veroverd, makerv Hij besefte niet hoezeer hij den Ko ning te Madrid daarmede beleedigde. In den aanvang van 1569, de eerste der drie hopelooze jaren, die de Nederlanden tegemoet gingen, kondigde Alva zijn drie belastingen af, zijnde een op alle roeren de en onroerende goederen in eens te beta len, en voorts 5 van alle onroerende en 10 van alle roerende goederen, telkenma le bij den verkoop op te brengen. Wat zelfs de wreedste pijnigingen van de inquisitie niet hadden vermocht, brachten deze belas tingen teweeg. Zij maakten duidelijk, dat, werden deze, geheel met de privilegiën in strijd, doorgezet, het met de welvaart van de burgerij voor goed gedaan zou zijn. Het protest ertegen van de Staten was niet ge heel vergeefs; door een opbrengst in eens verkregea zij uitstel voor ruim twee jaren. In dien tusschentijd viel het zgn. generaal pardon, dat echter weer in hooge mate te genviel. Dat alles werkte ertoe mede, dat de geesten opstandiger werden; dat men zich durfde verzetten. Wie kon vluchten, vlucht te, en velen voegden zich bij de Geuzen, waar nu naast de Boschgeuzen, die te land vochten, de Watergeuzen ontstonden, die op kleine, dikwerf slecht toegeruste schepen daden van grooten moed begingen, die ech ter telkenmale door noodelooze wreedheid werden ontsierd. Zoo bont maakten zij het, dat zij ten langen leste uit Engeland wer den verdreven. Dit had tot gevolg, dat ein de Mrt. 1572 de kleine vloot der Watergeu zen naar Holland zeilde teneinde hier de een of andere stad te overvallen en zich zoo levensmiddelen voor zijn halfverhongerde lieden te verschaffen. Het doel was Texel en de Zuiderzee, maar tegenwind dreef de geuzenvloot naar de Maas bij Brielle. Dit veroverden zij met nauwelijks 300 man. Vermoedelijk is hun plan aanvankelijk ge weest om zich weer in te schepen, nadat zij de noodige buit hadden verkregen. Op dit plan echter kwamen zij terug, en in verband daarmede werden de inwoners der stad op welwillende wijze behandeld. Den Briel werd versterkt; boodschappers werden uit gezondene Het valt te betwijfelen of Prins Willem onmiddellijk de beteekenis van de inname van Den Briel heeft kunnen zien en erkennen; het tegendeel is waarschijnlij ker. Vermoedelijk zal hij aanvankelijk aan de inneming van Den Briel nauwelijks meer waarde hebben gehecht dan aan de inname van het kasteel Loevestein in 1570. Mlaar Den Briel verdedigde zich tegen de optrekkende soldaten van Bossu, het bleef voor 'sPrinsen zijde behouden. Alva gelastte de voorgenomen ophanging van Brusselschc kooplieden, die hun winkels niet wilden openen, af. Brielle bleef niet alleen staan; zulks vooral, toen Bossu op den terugtocht in Rotterdam woordbreuk pleegde en een lafhartig bloedbad aanrichtte. Vlissingen was de eerste stad, die zich voor den Prins verklaarde, doch spoedig daarop volgde een groot deel van Holland. Een nieuw geluid had zich doen hooren, nieuwe moed werd geput. In alle steden, die het voorbeeld van Den Briel volgden, werden nieuwe besturen aan het bewind geroepen, die in het bijzon der de betaling van den tienden en den twintigsten penning weigerden. Vanaf het oogenblik, dat de Prins in de Nederlanden aankwam, organiseerde zich het verzet tegen Alva. Deze riep de Staten te 's-Gravenhage bijeen, zij gehoorzaamden hem niet en kwamen te Dordrecht sa'ien om zich voor den Prins van Oranje te ver klaren. Deze bezwoer den Staten om de geldelijke offers, op dat oogenblik noodig, te brengen. Niet slechts geschiedde zulks, doch zij verklaarden den Prins van Oranje als des Konings wettigen Stadhouder in alle de opgestane gewesten; zij verklaarden voorts, dat protestantsche en katholieke godsdienst met volkomen vrijheid zouden worden uitgeoefend. Oranje zijnerzijds ver klaarde, dat hij niets zou doen en niets zou bevelen zonder toestemming der Staten en dat hij hun 't recht opdroeg om alle belas- tinggaarderstebenoemen. Terwijl deze po- 18831933 Petrus Koppen! Echtgenoote! 15 Mei, sinds vijftig jaar, Zijt gij, door God's milden zegen Een gelukkig huw'lijkspaar. Achttien honderd, drie en tachtig! Toen was het een and'ren tijd; Zij, die toen in 't bootje stapten, Bleven elkaar toegewijd. In die „ouderwetsche" tijden, Heerschte diep 't besef, van plicht: „Liefde, steun, trouw „voor het leven", Daarop zij ons doel gericht". Thans, in het „moderne" leven, Klinkt, vaak, héél wat and'ren toon; Laat ons hier maar over zwijgen, Bij Uw feest, zoo goed en schoon. Ennaar de geruchten luidem: 't Zal een dag zijn van belang! Petrus! wordt niet zenuwachtig Hoor, al zijn de „speeches" lang! En zooals ik wel kan denken: Zeventig al gepasseerd? Jij, met je bekende grapjes, Mlenig mensch heb je geleerd, Door steeds opgeruimd te wezen, Opk bij 't werk ons toevertrouwd, Dat men „jong van hart" kan blijven. Al wordt dan ons lichaam oud! Vriend! Waar is de tijd gebleven; Dat je d oude paardentram, Vlug nog eventjes liet stoppen, Voor „te late" haar of hem? Toch blijft Petrus ons „factotum" In de luxe auto-bus; Al gaat alles nu héél anders; Niet meer: zóó intiem en knusl 'k Wensch!, dat gij een feest zult hebben, Dat zal klinken als een klok! Gij, Uw echtgenoot' en kind'ren, Met de burgerij „en bloc"l Véél geluk! Nog vele jaren Zijn LT toegewenscht met klem, Door Directie van „De Soester", Door Redactie en AD REM. (Nadruk verboden). litieke grondslag voor 't aanstaande gebouw der Vereenigde Nederlanden werd gelegd, was Lodewijk van Nassau met behulp der Franschen er in geslaagd Bergen in te ne men. Alva, teneinde zijn residentie Brussel te beschermen', vatte de belegering ervan aan. Tevergeefs werd het ontzet beproefd; Oranje zelf snelde te hulp; maar niets mocht baten. Bergen ging voor de zaak van den opstand verloren, hetgeen de be slissing over den afval van de zuidelijke steden heeft beïnvloed. Viel in het zuiden Mechelen ten offer aan Alva's wraak, in het noorden was dit het geval met Zutphen en Naarden. Daarna be gon de belegering van Haarlem, die lang duurde; aanleiding gaf tot tal van pogingen tot ontzet, doch waar tenslotte de Span jaarden de overgave forceerden. Vergeefsch waren echter de pogingen van den Hertog om thans den vrede tot stand te brengen; de verzekeringen, door hem bij proclamatie gegeven, vertrouwde men begrijpelijkerwij ze niet meer. Vandaar, dat het beleg werd geslagen voor Alkmaar; hoezeer de Span jaarden zich inspanden1, het mocht niet hel pen.. Het gelukkig toeval echter, dat een boodschap van den Prins in Spaansche han den^ geraakte. werkte tot het ontzet mede; toen Don Frederik, de zoon van Alva, ver nam, dat een overstrooming wachtte, be sloot hij het beleg op te breken, voordat zijne muitende troepen zich in alle richtin gen zouden verstrooien. Drie dagen na het einde van het beleg werd door de geuzen- vloot de bekende overwinning op de Zui derzee behaald, waarbij de Spaansche aan voerder Graaf Bossu krijgsgevangen werd gemaakt. Geen wonder, dat door dit alles Alva's invloed verminderde, dat de Koning gereed stond als altijd om aan wantrouwen^, de inblazingen het oor te schenken. Medina Celi werd naar de Nederlanden gezonden, maar was van den oproerigen toestand zoo geschrokken, dat hijj, na bijkans krijgsge vangen te zijn gemaakt, in allerijl terug keerde. Als Alva's opvolger werd nu Re- quesens, vroeger stadhouder van Milaan uitgezonden; einde 1573 kwam hij te Brus sel aan, en een maand later verliet Alva de Nederlanden. Hij verliet ons land zonder zelfs zijn schulden te kunnen betalen en hij genoot in Spanje een ontvangst, allerminst in overeenstemming met de verdiensten, die hij er zich voor den Koning zeer zeker had verworven. (Wordt vervolgd). EEN GOED ZAKENMAN weet, dat net uitgevoerd Drukwerk cachet aan zijn zaak geeft. Komt f0 daarvoor bij ons, wij geven U gaarne f0 f0 advies engij zult tevreden zijn! f0 le Soester Electr. Drukkerij

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1