Celephane papier slechts 20 cent Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag RITUEEL SLACHTEN. - 2 WONINGBUREAU P.MAN - SOESTDIJK o< No. 42 Van Hemelvaartdag tot Pinkster. BMNDSTOIFIFEINIIHIANDEL JOIHI. TM EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Binnenland Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 27 Mei 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE] VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 6. v. d. BOVENKAHP HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. De Hemelvaartsdag, hoewel kerkelijk ge- eerd en ingesteld, draagt toch niet zoo'n bindend kerkfeest-karakter als de andere christelijke herden.kingsdata> hetgeen wel blijkt uit de omstandigheden dat ook de kringen die 't strengst aan de kerkelijke in zettingen vasthouden, er in onzen tijd niets meer op tegen hebben, dat men den Hemel vaartdag na de bijwoning van den dienst als een mooie, prettige vacantiedag be schouwt. Zeker ligt het ook in de lijn van den herdenkingsdatum, dat men voorts dezen dag bij uitstek aan liefdadigheid, col lecten voor liefdadige doeleinden enz. dienstbaar maakt. Nog stammende uit overoude tijden, zijn er nog tal van min of meer gekerstende oud-germaansche en andere gebruiken in zwang geblever^, die dikwijls er sterk aan herinneren, dat men in vroeger jaren op ta melijk materialistische wijze de kerkelijke herdenkingsdagen aangreep om allerlei soorten van pleziertjes te organiseeren. Zoo bestaat in Engeland, in New Castle het ge bruik dat het gemeentebestuur zich met den Burgemeester aan het hoofd in kwistig met bloemen versderde booten begeeft, om naar de grens van de gemeente te varen. Daar wordt rechtsomkeert gemaakt, waarna de stadsbestuurderen opgewacht worden door een luidruchtige menigte op de kade, die den burgemeester zal huldigen. Onder luid gejubel begeeft de burgemeester zich aan wal, waarna hij volgens oud gebruik een jongedame uitkiest, die hem moet kussen. De uitverkorene van den burgemeester mag zich daartegen niet verzetten- Evenwel, de ze kus in eer en, deugd levert de jongeda me een goudstuk op, terwijl ze bovendien van de echtgenoote van den burgemeester een nuttig cadeautje krijgt. De Zondag die valt tusschen Hemelvaart dag en Pinkster wordt wel eens het wees kind onder de Zondagen" genoemd. Men verklaart die wel door er op te wijzen, dat de Meester tot zijn discipelen had gezegd: „Ik zal U geen weezen laten)", terwijl in de tien dagen die zouden verloopen tusschen de Hemelvaart en den Pinksterdag de uitstorting van den Heiligen Geest de discipelen zich wellicht „weezen" voelden. Inderdaad is de oorsprong van het Pink- sterieest gelegen in de stichting van de Ge meente des Heeren,, de uitstorting van den Heiligen Geest. Deze vond plaats op den Israelitischen feestdag van het feest der weken;, oorspronkelijk een oogstfeest dat ou den vijftigsten dag (het Grieksche woord Pentacoste beteekent vijftigste dag) na het feest der ongehevelde brooden werd ge vierd. Dit woord Pentacoste vindt men nog vrijwel onveranderd terug in het Fransch en ook Ln het Engelsch. In de eerste jaren van het Christendom werden al die vijftig dagen na Paschen als vierdagen beschouwd, welke zich onder scheidden van andere dagen door niet te vasten, staande en niet knielende te bidden, en dagelijksche samenkomsten voor het ge bruiken van het avondmaal. Deze gewoon ten zijn geleidelijk op den achtergrond ge raakt, terwijl langzamerhand slechts twee belangrijke data in eere werden gehouden, namelijk de Hemelvaart en het Pinkster feest. Dit laatste wordt sedert de vierde eeuw officieel kerkelijk gevierd. Wat niet wil zeggeni, dat de officieele kerk het als zoodanig erkende. Want dat geschiedde niet eerder dan in 805 op de kerkvergadering van Elvira in Spanje. Paus Urbanus II stelde drie dagen voor het feest vast. Pas in den modernen tijd is men van Pinkster drie afgestapt en bepaalt het feest zich tot twee dagen. Van de oude volksgebruiken rest ons nog den „Luilak"), den Zaterdag voor Pinkste ren te noemen. Al zijnde „luilakbollen", die door dengeen die het laatst opstaat op dien dag aan de huisgenooten getracteerd moe ten worden en die warm genuttigd moeten word',en, vrijwel in onbruik geraakt, we ken nen allen nog wel de rijmpjes uit onze jeugd, die men #n o g wel eens hoort! Luilak!, bedezak,* staat om negen ure op, negen ure half tien, ken je die luilak nog niet zien." Een bewijs, dat men in vroeger dagen geen gelegenheid liet voorbijgaan, om een feestje te organiseeren, waarbij de maag steeds profiteerde! FLORIS C. Nadruk verboden. Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Baëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG In het maandblad van Mei 1933 van „Dierenbescherming" lazen wij een artikel van den Heer C. M. K. over dit onderwerp, dat thans door het verbod van deze wijze van slachten in Duitschland, aller aandacht trekt. Wij laten het hieronder volgen. De invloed eener leer die oud en waardevol genoeg is om belichaamd te worden in het leven en de instel lingen van een ras, blijft in den regel, door louter traagheid, voortbestaan lang nadat het wezenlijke der leer is verouderd. J. HOWARD MOORE. In het April-nummer van ons maand blad vermeldden wij onder „Buitenland" de Duitsche Rijksslachtwet van 4 April 33, waardoor het Joodsche-ritueele slachten in geheel Duitschland verboden wordt, even als zulks het geval is in Zwitserland en Noorwegen. Het is, ook in verband met dé ze beslissing, belangwekkend te lezen wat „Dierenarts"' over het slachten in een in gezonden stuk in „de Tel." van 10 April schrijft. Wij ontleenen daaraan: Het is een opmerkelijk feit, dat de voor standers van het ritueele slachten zich al tijd beroepen op de ujtspraak van een of andere professor, die heeft gezegd,, „dat het geen pijn doet" en dat hij het een humane wijze van slachten vindt. In de twintigste eeuw moet men echter zooveel medegevoel voor dieren hebben, dat als er twee metho den zijn van slachten en een is ook slechts een weinig minder pijnlijk dan de andere, men de beste moet kiezen. Hoeveel te meer treft het ons danj, als er een methode be staat die geheel pijnloos is en de andere is een marteling, dat het dan nog mogelijk is de laatste te kiezen. Ter verduidelijking beschrijf ik de beide methoden. Ie. De pijnlooze methode. Het rund wordt op de daarvoor bestemde plaats ge leid. Zonder eenig verzet van de zijde van het dier te ontmoeten, wordt het zoogen. schietmasker tegen het voorhoofd gezet. Een lichte druk van de hand van den „schieter" en het dier stort als door den bliksem getroffen tegen den grond, zonder ook slechts eenig begrip te hebben gehad, dat er iets kwaads ging gebeuren. Daarna wordt in volkomen gevoelloozen toestand de halssnede verricht. 2e. De ritueele methode. Voor deze me thode moet het dier op den grond worden gelegd. Dit geschiedt met „kluisters". Dit zijn kettingen voorzien van een grooten ring, die als zichzelf aansnoerende lussen om de pooten worden gelegd. Drie van de ze kluisters zijn kort, de vierde heeft een lange ketting. Deze vierde wordt om een van de voorpooten gelegd, het vrije eind gaat dan door de ringen van de drie andere kluisters en komt weer terug door een ring aan het eene voorbeen, gaat dan langs de schoft van het dier, waarna het bevestigd wordt aan een zoogen. lier, dat is een ap paraat, waar de geslachte runderen mee worden opgeheschen. Wordt nu de lier naar boven gedraaid!, dan spant de ketting zich, de vier pooten worden naar elkaar toegesnoerd en het dier valt. D.w.z. eerst ontstaat reeds een hevig verzet. Door slaan met de pooten tracht het dier zich los te maken. Hooger en hoo- ger gaat de lier, strakker wordt de ketting, het dier valt, staat weer op, valt weer, staat weer op, eindelijk ligt het. De kop is vast gebonden aan een ring in den grond, maar heeft nog genoeg speling om met den hevig worstelenden hals mede te gaan en dan geeft het dier in zijn grooten angst en zijn pogingen zich te bevrijden, er slagen mede, die ieder weldenkend mensch met medelijden moeten vervullen', zoo hard, dat de horens dikwijls worden afgeslagen^ maar in zijn doodsangst gaat het dier door met slaan tot de bloedige hoornpit, die over was geblevenl, ook nog geheel verbrijzeld is. Dan komt er wel eens rust door uit putting, maar de uitpuilende wilde oogen getuigen nog van den doodsangst, terwijl een klagelijk geloei ook zelfs den meest onwillige moet overtuigen, dat hier geleden wordt„Ja maar, professor X. heeft gezegd dat het een humane methode is." „O ja, dat is waar ook". Als nu de „snijder" niet gauw komt begint de worsteling opnieuw, weer het trappen, weer met het hoofd slaan, weer steunen, kreunenj, met de oogen rollen, dan weer uitgeput wachten,, wachten, ja waarop, dat weet het arme dier niet^ maar zjijn angst doet zien dat het iets vreeselijks verwacht. Dan komt de man met het groote mes en snijdt zijn gruwelijke snede den heelen strot door tot bijna op de halswervels, bij volle bewustzijn van het dier!,Maar me neer nu overdrijft u toch. Zoo iets kan toch in de 20ste eeuw niet?" „Tot mijn spijt is alles waar mevrouw, maar troost u, prof. X. zegt dat het heel humaan is-" Tot zoover „Dierenarts." Het blad heeft daarna een onderhoud ge had met den voorzitter der Vergadering van Opperrabijnen in Nederl., den heer A. S. Onderwijzer, die aan de hand van advie zen van vele honderden physiologen „waar onder de meest beroemde en gezaghebbende Nederlandsche en buitenlandsche autoritei ten, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten en waarin met beslistheid ver klaard wordt dat de Joodsche slachtmetho de de minst pijnlijke en om verschillende redenen de meest gewenschte is'\ de jood sche slachtmethode voortreffelijk en hu maan vindt. „Indien er ook maar eenige twijfel hier omtrent zou bestaan, dan zouden zoovele coryphaeën op physiologisch gebied hun naam niet geblameerd hebben door verkla ringen, die ook maar eenigszins bestreden konden worden." Wij verlieten, schrijft het blad, het spreekvertrek van den geestelijken leider der Amsterdainsche Jodenheid in de stel lige overtuiging, dat d,e ritueele slachtme thode wel verre van nhumaan te zijn, in elk opzicht de vergelijking met andere kan doorstaan, ja deze overtreft! Wij kunnen deze stellige overtuiging van „de Tel." niet deelen. Van verschillende ooggetuigen(, die weliswaajr niet tot de „coryphaeën op physiologisch gebied" be- hoorenj, maar die daarom niet minder be- rouwbaar zijn en hun meening aan eigen waarneming ontleenen!, noteerden wij en kele uitlatingen. „Ik heb"u zegt een hunner, „jaren lang nabij een Joodsche slagerij gewoond. „Werd er geslacht, dan vluchtte onze gehee- le familie het huis uit; het bonken van het slachtoffer deed de muren dreunen." Een ander was in staat1, iets over het slachten in een der groote abattoirs te ver tellen. „Het grootste deel van het ritueel- geslachte vleesch word't door niet-Joden verbruikt", zeide onze zegsman, „enkel, om dat de groothandelaren Joden zijn en daar om ritueel mogen slachteni, worden zoo veel dieren op deze wijze gedood. Het is verschrikkelijk om aan te zien; de dieren slaan de hoorns van den kop, en verminken ziich in hun doodsangst nog meer terwijl de slager een praatje staat te ma ken met een kennis en pas als dat is afge- loopen de halssnede toebrengt. Als ik het weer gezien heb, ben ik dien dag zeker ve getariër." Aan een uitvoerig pleidooi tegen ritueel slachten,, dat ons zoo juist bereiktei, ontlee nen wij nog: Dan wendt ge u afen 't troost, dat aan alles 'n einde komt; zoo ook hier want zie, daar nadert uw broeder, gewapend met 'n speciaal lang, scherp mes. 't Proces zal nu 'n einde nemen, haast schijnt er echter niet te 2ijn want hij, die de ze handeling zal verrichten bekijkt als naar gewoonte 't geknevelde rund, beziet en be strijkt nog eens kalm z'n gereedschap en wanneer het toeval ".ril, dat 'u „noodzake lijk" gesprek of ander oponthoud z'n voor nemen niet doen uitstellen dan wordt 't mes door de stijf gespannen strot gehaald en "'t gemartelde dier is uit z'n lijden, en tevens ritueel geslacht. Zeg mij: welk motief is houdbaar voor de dierenmishandeling bij ritueel slachten? Geen ander dan vast gegroeide leeringen en overleveringen uit 'n oer-verouderd dog ma door den tijd vergroeid tot 'n mon strum van begrip. Dat dogma schrijft niet voor het dier te mishandelen, doch de verouderde manier van slachten heeft tot noodzakelijk gevolg, dat 't rundvee wordt gekneveld, gepijnigd en gemarteld op menschonteerende, bar- baarsche wijze. Welnu deze dierenmishandeling is thans in Duitschland verboden; het is 'n daad die ieder mensch zal toejuichen en daarom hopelijk in ons land spoedig zal worden gevolgd." Ook het slachten volgens den Mohame- daanschen godsdienst, dat in hoofdzaken met het Joodsch-ritueel slachten overeen komt, heeft de aandacht van moderne, hu maan voelende menschen getrokken. Im mers, de Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst te Buitenzorg onderzoekt, volgens „de Locomotief" de mogelijkheid tot invoe ring van eleotrische bedwelming vóór het eigenlijke slachten. Het komt ons redelijk voor, om, hoezeer ook het denkbeeld, een aanhanger van een godsdienst volkomen zijn vrijheid te laten:, in ons land gedurende de laatste eeuwen gehuldigd is, niet de oogen te sluiten voor inderdaad bestaande wreedheid jegens die ren. En, de onbevooroordeelde lezer zal wel degelijk tot de slotsom komen dat het slachten volgens Joodsche (en Mohame- daansche) godsdienst wreedheden met zich meebrengt, welke bij het moderne niet- ritueele slachten vermeden worden. Waar landen als Zwitserland en, Noorwegen dit binnen hun grenzen niet toelaten, om van Duitschland nu niet te spreken is het zeer zeker onjuist om „op gezag" de ritu eele slachtmethode als humaan te aan vaarden. C. M. K. ft EERSTE SOESTER DRUKKERIJ 4 f» 4 ra Ri 4 4 ra ra 4 4 ra HET S 4 4 ra BETERE ra 4 4 DRUKWERK ra 4 4 ra IS EEN ZAAK ra 4 4 VAN VERTROUWEN ra 4 4 «i KOM DAAROM BIJ ONS ra 4 4 5=1 WIJ LEVEREN HET ra 4 4 BESTE TEGEN DE ra 4 4 Si LAAGSTE ra 4 4 ra PRIJZEN S 4 4 ra ra ra 4 ft SS ft 4 ra ra 4 W ra W 4 4 4 VAN WEEDESTR. 7, SOESTDIJK 4 4 4 ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft v.h. Kleman en Berghuis ZOMERPRIJZEN tot 1 AUGUSTUS KANTOOR. KERKPAD IA - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWEKF, Dlr., Heuvelweg 18 S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven LEDENWERVING A.N.W.B. Met goedkeuring van den jter van Justitie is door den A.N.W.B., Toeristen bond voor Nederland, een verloting van prijzen georganiseerd, onder zijne leden die een nieuw lid voordragen. Ieder lid, die een nieuw lid aanbrengt, krijgt gratis een lot, of zooveel meer loten, als hij nieuwe leden geworven heeft. De verloting om vat een aantal belangrijke prijzen, op toeristisch gebied. Het denkbeeld om zoo te trachten in snel tempo het begeerde cij fer van 100.000 ANWB-leden te bereiken trekt belangstelling en sympathie, die zich o.a. geuit heeft in een royaal aanbod van verschillende groote maatschappijen en fir ma's om prijzen beschikbaar te stellen. De voorloopige lijst daarvan vermeldt, als hoofdprijs, een Graham-auto en verder zijn o!m. ter beschikking gesteld een vol ledig uitgeruste motorboot, twee vacantie- reizen per mailboot van de Holland-Ameri ka Lijn', zes Simplex-rijwielen met hulpmo tor, acht Fongers-rijwielen, een kampeer uitrusting en nog tal van andere voor den toerist begeerlijke zaken. Zoo heeft o.a. nog een hotelhouder in de Ardennen als prijs aangeboden gratis logies in zijn hotel gedurende acht dagen. Het plan van deze in het officieel orgaan van den bond aange kondigde verloting heeft blijkbaar instem ming gevonden want de aangifte van nieu we leden gaat thans in snel tempo en in de laatste week bedroeg het aantal nieuwe leden ruim zes honderd. De trekking ge schiedt zoodra de uit te geven loten ge plaatst zijn, doch uiterlijk op 28 Februari 1934. VIJFTIG JAAR A.N.W.B. Op 1 Juli van dit jaar zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de A'NWB Toeristenbond voor Nederland werd opgericht. Vijftig lange jaren!, waarin zoo duide lijk is aangetoond, dat arbeid jong en frisch houdt, krachtig en doelbewust. Want, on danks de vijftig jaren is de ANWB in zijn arbeid, in al zijn Uitingen naar buiten een organisatie gebleven, waarin het jeugdig vuur en de geestdrift voor haar idealen onverminderd zijn gehandhaafd. De jongensi, die den ANWB oprichtten, hadden een ideaal, hetwelk voor hen het kompas was, dat den te volgen weg aan gaf. Zij ondervonden en aanvaardden ook de waarheid, dat de weg tot slagen door moeilijkheden gaat en men door onverpoos- deni, eervollen strijd groot wordt. Deze jonge menschen, van wie velen niet ouder dan 16 k 17 jaar slechts enkelen boven de 20 waren, beseften de groote be- teekenis van het zich eendrachtig geven aan een taak, welke, zoowel individueel als voor hen gezamenlijk, van practischen en ideëe- leu aard was. Zij waren de pioniers, die rusteloos voort arbeidden en met hun werk, dat steeds grooter en omvangrijker werd, meer en meer de aandacht trokken en waardeering genoten!. Zoo groeide het werk van den ANWB, door het onverpoosde werk der pioniers, waarvan velen thans vergrijsd zijn en an deren zijn heengegaan. Die ouden, van wie de voorzitter, de heer Edo J. Bergsma, bijna 49 jaar aan het hoofd der vereeniging staat, de heer G. A. Pos 40 jaar deel heeft uitgemaakt van het Dagelijksch Bestuur, het pas afgetreden lid van dit college, thans eerelid, de heer J. C. Redelé, 36 jaar om ons tot dit drietal te bepalen hebben nimmer den arbeid als een last, doch al tijd als een lust beschouwd. Zij hebben met zooveel anderen van den beginne af hun levenswerk in den Bond gevonden. Zonder de gezonde eigenschappen van deze gave jonge menschen zou de ANWB nooit geworden zijn de krachtige, stuwen de vereeniging, welke een zegen is geworf den voor ons land en ons volk, want men mag zeggenk dat de Bond sbelangen in den waren zin V o 1 k sbelangen zijn ge worden- De oprichting op 1 Juli 1883 had tot doel het vélocipède-rijden in Nederland op alle mogelijke wijzen te bevorderen door ten minste eenmaal per jaar een wedstrijd in het rijden op vélocipèdes voor amateurs, te houden; het toeren in Nederland te on dersteunen en uit te breiden door benoe ming van vertegenwoordigers van den Bond in groote steden, het drukken van terreinkaarten voor vélocipèdisten, 't ver keer tusschen verschillende clubs onder ling te vergemakkelijken en de rechten van vélocipèdisten te verdedigen en vélocipede- clubs in steden„ op te richten. Voorzitter der Vereeniging („De Neder landsche Vélocipèdisten, Bond") werd de heer C. H. Bingham, captain der Haagsche vélocipèdeclub „De Ooievaar". Het leden tal bedroeg op 20 Januari 1884 te Rotter dam in de eerste bestuursvergadering ge houden, 93 werken-de leden en 103 niet-wer- kende leden. In deze verga-dering werd be sloten den heer E. J. Bergsma1, te Leeuwar den;, als hoofdafgevaardigde voor district VI (Groningen en Friesland) voor te stel len. Er werd een reglement ontworpen en be sloten een handboek uit te geven. Afgevaardigden werden dringend verzocht in alle steden van hun district een consul te benoemen', en ook in alle steden en grootere dorpen, hotels, koffiehuizen en reparateurs, en de meest nauwkeurige in lichtingen over de wegen in hun district, op te geven. Op 21 Sept. 1884 werd de heer Edo J. Bergsma als voorzitter gekozen. In de „Staatscourant" van 5 en 6 Juli 1885, No. 156, werden de Grondregelen van ter bescherming van Uw LAMPEKAPPEN tegen VLIEGEN, kost thans PER VIERK. METER! N.V. Eerste Soester Electr.Drukkerij Van Weedestraat 7 - Telefoon 962 den Bond opgenomen, en hiermede was de Algem. Nederlandsche Wielrijders Bond, gelijk de naam toen reeds luidde, getreden in de rij der groote vereenigingen; men wilde op grooteren voet voortgaan op het ingeslagen pad. De propaganda voor het vélocipède-rijden werd krachtig gevoerd. Wanneer één tak van sport populair kan genoemd worden, is dit zeker het geval met de wielersport. In ons land is die popu- lairiteit voor het grootste deel te danken aan den ANWB. Hij heeft zooveel moge lijk de vooroordeelen bestreden, onwilligetl heeft hij bekeerd. M'et welk een breeden, vervooruitziett- den blik de geestdriftige, steeds bedacht zame voorzitter!, de heer Edo J. Bergsma, de zaken bekeek en den Bond bestuurde, moge blijken uit hetgeen hij in Januari 1890 in het Bondsorgaan schreef over de taak van den Bond in de naaste toekomst: a. een reiswijzer onderhouden en verbe teren. het opnemen van de wegen in een tamelijk uitgestrekt gebied over de Neder landsche grenzen, zoodat de Nederlandsche grensbewoner naar alle zijden toeren en reizen kan met den Bondsreiswijzer als vraagbaak in den zak; b. het plaatsen van waarschuwingsbord den op gevaarlijke plaatsen; c. betere regeling van de verhouding tusschen den Bond en de Bondshotels; d. het aanbrengen van hotelschilden; e. bevordering van het plaatsen van wegwijzers; f. bestrijding van gemeentelijke politie verordeningen, die het wielrijden reglemen- •Jeereni, doch bevordering van een voor het geheele land geldende wetgeving op dit punt in den geest van de desbetreffende Engelsche wet; g. bevordering van de kennis der wijze, waarop wegen kunnen worden aangelegd, die beter zijn dan vele bestaande en tevens op den duur goedkooper voor de onder= houdsplichtigen;

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1