Plakkaatverf Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad o< De Som. Bekendmakingen Officieel Diverse kleuren voorradig MM No 45 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 7 Juni 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTERELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BQVENKANP ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) RAADSVERGADERING UITGESTELD. In verband met door de Financieel© Commissie geopperde bezwaren inzake den korten tijd van voorbereiding deel ik U mede, dat de tegen 7 Juni uitgei- schreven raadsvergadering is uitgesteld en nu gehouden zal worden op 14 Juni a.s. des namiddags 2 uur. Soesft, 3 Juni 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter vi sie is gelegd een verzoek met bijlagen van P. J. A. Kuppens, den Blieklaan 67 te Soest om vergunning tot het oprichten eener graanmalerij en het daarin plaatsen van een mengmachine en gecombineerde maalplet- fnolen. gedreven door een benzinemotor van 8 P.K. Qp/ip het perceel den Blieklaan No. 67 kad. gemeente Soest, Sectie G No. 3272; dat op den 13den Juni 1933, des vóór middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het oprich ten djer inrichting in te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd!, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen 'beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 30 Mei 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van J. van Raay, Soesterbergsahestraat 188 te Soest om op/i'n perceèl, kadastraal bekenld in sec tie D, No. 1610-1612 gelegen aan de Soes- terbergschestraat een ondergrondsche ben zinebewaarplaats met aftapinrichting te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 30 Mei 1933. Soest, 1 Juni 1933, Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Vriendschap kan slechts door vriendschap gekocht worden. Ie mand mag gezag over anderen hebben, maar hjj kan nooit hun hart bezitten, tenzij hij het! zijne geeft. WILSON Zalig zijn de brengers van blijd schap, zalig zjjn zij die weten hoe op iemand s somberheid te schij nen met hun blijheid. HENRY WARD BEECHE. Het was zonder twijfel iemand met hel deren blik en die uit de levenslessen, die onze huidige tijd zoo vele er heeft, goede leering had getrokken, die opmerkte: Het leven is ten slotte de som van kleine din gen. Verander de verhouding van mensch tot mensch er in een van liefde en vrien delijk begrijpen en hulpvaardigheid, en ge draagt op effectieve wijze bij tot he'.| al gemeen welzijn. Dit nu is een wonderlijke gedachte. Die ons tegelijk van overdreven eigendunk, zoowel als van zelfverguizing geneest. Im mers, wjj kunnen in ons eentje niet het geheele werelddenken veranderen, maar wat we wel kunnen doen is, ons steentje er toe bijdragen dat de atmosfeer in .onze eigen omgeving gezuiverd en opgeheven wordt, doortrokken van een andere geest. En het is duidelijk dat, wanneer dit in vele kringen gebeurt, de som van deze kleine kringen, die ten slotte samen de groote maatschappij vormen, zal zijn een maat schappij met een beter, gezonder, eerlij ker, liefdevoller atmosfeer, waarin on recht, oneerlijkheid, zelfzucht, en mis- Voor H.H. Winkeliers, te gebruiken voor Etalage reclame, voor prijzen enz. H V. Eerste SoesterEltctr. D ukkeiij Van Wssdestraat 7 - Soastdijn daad nooit meer zulke groote afmetingen kunnen aannemen, als het geval was in de jaren, die ten slotte tóy de groote we reld-ineenstorting hebben geleid. Terecht merkt men op, dat de toestand in de wereld nooit zoo ernstig zou zijn ge worden, indien de menschen met elkander in liefde en vriendschap hadden geleefd. En alle mogelijke wetten en economische organisaties zijn niet in staat geweesty de ineenstorting te voorkomen. Doch watw©v ten en regelingen niet konden tot st'it-nd brengen, dat kan liefde wel. Dit mensche- lijke, onzelfzuchtige gevoelen is onfeiJA oaar in zijn uitwerking en behoeft ook niet te wachten op groote gebeurtenis sen of veranderingen; het begint onmid dellijk te werken waar het slechts gele genheid daartoe vindt. We hooren dikwijls 110e het een weg vond om toestanden te verbeteren in deze tijden van beproeving. Crediteuren en debiteuren, hypotheekhou ders en hypotheeknemers, pachters en landeigenaars, zijn in deze dagen tot een overeenstemming gekomen, waarbij de nood der tijden tot een beter begrijpen en waardeeren van elkaar's standpunt drong en zuiver juridische verplichtingen werden verzacht, door een element van dit gevoelen van menschelijk begrijpen, meeleven, medelijden, liefde.. In dit verband is het goed te bedenken, dat het laatste waft de groote humanist folstoy gezegd moet hebben was„De wereldwijde revolutie, welke de maat schappij zal organiseeren op een basis van liefde en dienen, in plaats van haat en oorlog staat voor de deur". En denk dan eens aan de jaren van bloedvergie ten en verschrikking die volgden op de schildering van dat schoone toekomst beeld door Tolstoy. De kwestie is, dat de menschen in staat zijn geweest de deur voor zooiets schoons te sluiten. Het grootste geluk en de grootste schoonheid mogen voor de hand liggen, en tofeh kunnen de menschen haat en ongeluk en de heele doos van Pandora kiezen. En men krijgt het gevoel, dat datgene wat Tolstoy door het oog van zijn verbeel ding zag, opnieuw een bijna onmiddellij ke mogelijkheid is geworden in onzen tijd, wanneer de wereld slechts de wijs heid en de moed heeft, het te grijpen. Door te bedenken, dat „vriendschap slechts door vriendschap gekocht kan worden", of dat men geen „drui ven van doornen leest" „noch tarwe van onkruid". Meermalen hebben wijs- geeren betoogen gehouden, die alle uiter lijk neerkwamen op deze eenvoudige stel ling: het leven is een spiegel, het weer kaatst precies terug, wat men ervoor ze* Met andere woorden, we krijgen uit het leven geen grein meer terug, dan we er in doen, en we oogsten wat we zaaien- Ve le van onze moeilijkheden en teleursteil- lingen zijn terug te voeren tot heft feit, dat we meenden te kunnen oogsten waar we niet gezaaid hadden of schoonheid en liefde te kunnen oogsten, waar we on verschilligheid of haat of oneerlijkheid zaaiden. En dat is ook een lesje, dat we in deze tijden van tegenspoed zoo uitne mend geleerd hebben. FLORIS C. Nadruk verboden. Punt 5 van de Agenda. Onderwijs. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad!: Ln verband met de sluiting van de ge- meenterekening over het jaar 1928, zal door Uwe vergadering thans dienen te wor len overgegaan tot vaststelling van de in art. 101 der L.O. wet 1920 bedoelde vergoeding over het jaar 1928. Overeenkomstig de be rekening, gegeven in den ter inzage liggen- den staat, zal deze vergoeding voor de bij zondere scholen voor gewoon lager onder wijs» met uitzondering van de in 1928 in de openbare school in de Kerkebuurt on dergebrachte school met den Bijbel, be paald dienen te worden naar den maatstaf van f 11,90 per leerling. Aangezien in deze gemeente in 1928 nog geen openbare ULO school bestond, moet, ingevolge het bepaalde bii artikel 101 lid 4 der LO wet jo. artikel 15 van het K.B. van 4 September 1923 S. 432 onderzocht worden welk gemiddeld bedrag per leerling door een drietal gelijksoortige gemeenten over lu28 voor openbaar ULO is uitgegeven. Voor de vergoeding behoort alsdan het be drag van die gemeente te worden genomen, waar dit noch het la -gste, noch het hoogste is, terwijl aLs gelijksoortige gemeenten zijn te beschouwen de gemeenten, gerangschikt in dezelfde klasse van de tabel, behoorende bij <de wet tot regeling van de Personeele belasting, zooals de: tabel van kracht was op 31 December 1930. In verband daarmede stellen wij U voor als drietal gelijksoortige gemeenten te nemer» de gemeenten Appin- gedam,, Dockum en Winterswijk, welke gemeenten ook doo.- Uwe vergadering als zoodanig zijn aangemerkt bij de berekening der vergoeding over vorige jaren. Aamge- zien in bovengenoemde gemeenten de be doelde bedragen over het jaar 1928 resp. f 20,75, f 22,03 en f 32,05 groot waren, stel pen wij U derhalve voor de aan de bijzonde re ULO scholen uit te keeren vergoeding overeenkomstig het bepaalde bij artikel 15 van bovengenoemd KB van 4 September 1923 te bepalen naar den maatstaf van f 22,03 per leerling. De ter inzage liggende ontwerp-besluiten bieden wij U ter vaststek ILn-g aan. Met betrekking tot de school met den Bijbel Ln de Kerkebuurt zullen wij U inzake de vast te stellen vergoeding la ter een voorstel doen. Punt 6 van de Agenda. Onderwijs. Zooals U bekerfd is(, -deden wij U bij schrij den van 18 November 1932, le afdeeling No. 1715 het voorsitel voor den bouw van een nieuwe Engendaalschool (betonbouw), waarvan de stichtingskosten op f 71,334,50 werden geraamd, de benoodigde gelden be schikbaar te stellen.. Uwe Raad besloot evenwel iin Uwe vergadering van 30 No vember j.l. deze aangelegenheid aan te hou den met opdracht aan ons college om naar een. betere oplossing uit te zien. Naar het ons voorkomt, zijn onze daartoe aangewen de pogingen wel geslaagd. Het schoolbe stuur is namelijk bereid gevonden een ander bouwplan in te dienen, dat minder kostbaar is, terwijl voorts het voordeel zal wor len verkregen,, dat dn stede van den, minder gewenschten betonbouw 'n gewoon school gebouw zal worden gesticht, dat beter dan het gebouw in het orige plan in de om geving zal passen. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor de voor den schoolbouw be noodigde gelden, welke volgens de hierbij gevoegde bijlage op f 68.194,44 kunnen wor den geraamd, beschikbaar te stellen door vaststelling van de U hierbij aangeboden b e g r o otings w i jzi ging. Wij vesitgen er hierbij uitdrukkelijk de aamdacht op, dat een oplossing door over neming van en aanbouw aan het gebouw der Nijverheidsschool niet mogelijk is ge bleken;. Zelfs bij het laten vervallen van den eisch van een centrale verwarming en van wellicht eenige andere-kostbare voor zieningen zal een dergelijke oplossing nog duurder uitkomen dan de bouw van een nieuwe school. Dit moge U blijken uit de reeds eerder voor Uwe Vergadering ter in zage gelegde berekening, waarbij bovendien wel rekening is te houden met het feit» dat, zooals hierbo-venvermeld, de stichtingskos ten eener nieuwe school thans lager kunnen worden geraamd. Punt 7 van de Agenda. Ingebruikgeving, schoollokalen, B. en W. schrijven hieromtrent aan den Zooals U bekenid is, wordt het onderwijs in de gymnastiek voor de leerlingen van de RK school te Soesterberg gegeven in het gemeentelijk gymnastieklokaal aldaar. Door Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt er op aangedrongen dat voor bedoeld gebruik van het gymnastieklokaal in den vervolge door het schoolbestuur een redelijke ver goeding zal worden gegeven voor ver warming, verlchting, schoonhouden enz. Rekening houdenlde met het bedrag der geraamde kosten, ware deze vergoeding voor het gebruik gedurende 3 1/4 uur per week te bepalen op f 25 per jaar. Wij verzoeken U dit bedrag, waarmede het schoolbestuur zich heeft vereenigd, wel te willen vaststellen» I.n verband met het vorenstaande brengen wij, voorzoover noodig, onder Uwe aaT" dacht, dat voor het gymnastiekonderwijs aan de openbare school aan de Beetzlaan door het bestuur der Mariaschool het gym- nastedklokaal van die school tot heden gra tis is beschikbaar gesteld. Naar het ons voorkomt eischt de billijkheid dat aan het bestuur der Mariaschool voor het beschik baar stellen van het gymnastieklokaal thans ook een vergoeding wordt gegeven. Aangezien laatstbedoeld lokaal gedurende 5 3/4 uur per week door het schoolbestuur voor het openlbaar onderwijs wordt be schikbaar gesteld, ware de vergoeding even redig te bepalen op 5 3/4 3 1/4 x f 25 is f 44,23 of rond f 45, Wij verzoeken U daartoe te besluiten en bovengenoemde regelingen op 1 Juni 1933 te doen ingaan. Punt 8 van de Agenda. Ophaling asch en vuilnis. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Zooals Uw College reeds bekend zal zijn, hebben Gedeputeerde Staten bezwaren ge maakt tegen goedkeuring van Uw besluit dd- 27 October 1932, 4c afdeeling No. 21/221 tot wijziging van de gemeentebegrootimg voor dat jaar in verband met de aanschaf fing van een faecaliënauto;, alsmede tegen Uw besluit van dienzelfden datum le af deeling No. 2422 voorzoover betreft de onderhandsohe aanbesteding van de leve ring van een faecaliënauto. Tegen aan schaffing van een vuilnisauto bestaan bij Gedeputeerde Staten in beginsel geen be zwaren. Blijkens schrijven dd. 3 Maart j.l. 3e afdeeling No 598/592 voorziet het Colle ge van Gedeputeerde Staten bij uitvoering van de plannen inzake de lediging van beer putten en het ophalen van asch en vuilnis van gemeentewege in eigen beheer belang rijke tekorten, terwijl de algemeene dienst deze verzwaring van lasten niet of zeer moeilijk zal kunnen dragen. Gedeputeerde Staten meenen dat de gemeente door de lediging van beerputten en het ophalen van asch en vuilnis in eigen beheer belangrijke risico's op zich zou nemen, hetgeen dit College niet gewenscht voorkomt, daar in •dezen tijd de overheidslichamen eer ge noodzaakt zijn naar beperking dan naar uit breiding van hunne taak te streven. Het schrijven van Gedeputeerde Staten met de reeds eerder door ons met dat college* om trent deze aangelegenheid gevoerde corres pondentie bieden wij U hierbij ter inzage aan. Naar aanleiding van het bovenstaande deelen wij U mede, dat wij m overleg met de Commissie Openjbare Werken naar ande re middeLen zudlen uitzien om een lediging van beerputten in deze gemeente te verkrij gen, zoodat wij hopen dat wij Uw College eerlang andere voorstellen of mededeelim- gen dienaangaande kunnen doen. Voorts deelen wij U mede dat in afwachting van het standpunt dat Geduputeerde Staten zou den innemen omtrent Uw voornemen om de vuilnisophaling van gemeentewege in eigen beheer te doen geschieden, tot heden voor 1933 geen openbare aanbesteding voor be doelde ophaling werd gehouden, doch dat met de aannemers van het vorige jaar over een werd gekomen deze ophaling onder de zelfde voorwaarden te doen geschieden als voor de jaren 1931 en 1932:, en onder de bepaling dat de overeenkomst van maand tot maand zou gelden met een opzeggings termijn van 14 dagent Aangezien het ons echter niet wenschelijk voorkomt dat de gemeente tot aanschaffing eener vuilnisauto overgaat met het doel de ze dan ter beschikking te stellen van een aannemer, meenen wij dat het aanbeveling verdient de ophaling van asch, vuilnis en afval wederom in het openbaar aan te be steden en wel voor het tijdvak van 1 Juli 1933 tot ultimo December 1931, op de hier bij gevoegde voorwaarden. Volgens deze voorwaarden zal de aannemer voor eigen rekening moeten zorgdragen, voor auto- tractie en gereed schappen!, welke voor de ophaling en dé verdere uitvoering der werkzaamheden benoodigd zullen zijn, een en ander ten genoege van ons College, ter wijl vóórts de opgehaalde asch, vuilnis en afval van de aangesloten ingezetenen; woonachtig zoowel te Soest als te Soes terberg geborgen zal moeten worden op ee^ daartoe door den aannemer beschikbaar te stelüen terrein,, hetwelk ten genoege van Burgemeester en Wethouders moet zijn. In verband met het hierboven medege deelde stellen wij U voor te besluiten: 1. in te trekken het raadsbesluit dd. 27 October 1932}, 4e afdeeling No. 21/221 tot wijziging der gemeentebegrooting voor liet dienstjaar 1932. 2. in te trekken het raadsbeslut dd. 27 October 1932, le afdeeling No. 2422 betref fende de onderhandsche aanbesteding van de levering eener faecaliënauto en eener vuilnisauto. 3. een openbare aanbesteding te houden omtrent het ophalen van asch, vuilnis en afval bij 'de aangesloten ingezetenen voor het tijdvak van 1 Juli 1933 tot ultimo De cember 1935 onder de door ons College vastgestelde beschrijving en voorwaarden. 4. onis college op te dragen de uitvoering van het sub 3 genoemde besluit, zu&ks met inachtneming van de artt. 78 en 120122 der Gemeentewet. Wij deelen Uwen Raad ten slotte nog me de, dat de Commissie Openbare Werken zich met bovenbedoelde openbare aanbeste ding kan vereenigen. Punt 12 van de Agenda. Bouwverordening. Ontheffing artikel 15. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Door W. van Breukelen. Beckeringhstr. 15 wordt blijkens 'diens adres, dd. 10 Mei jj. aan Uwen Raad ontheffing geviaagd van het bepaalde bij artikel 15 der Bouw verordening, ten behoeve van den bouw van 2 blokken van vier, 1 blok van vijf en 1 blok van drie woningen, op een terrein; gelegen aan den Hartweg en Korte Hart- weg, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H Nos. 4085-4086 en 4088 ged. Wij hebben omtrent dit adres het advies ingewonnen van den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woning toezicht, welk advies, gedagteekend 20 Mei 1933, No. 4/17 voor U bij de raadstukken ter inzage is gelegd. Aangezien bjij ons College geene be zwaren bestaan tegen de totstandkoming van voormelde bouwwerken, stellen wij U, gelet op bovengenoemd advies, voor te be sluiten de gevraagde ontheffing te verke nen, voor 'den bouw, hierbovenbedoeld, op de perceelen', sectie H Nos. 4085-4086 en 4088 ged. gelegen aan den Hartweg en Kor te Hartweg, wanneer van Breukelen vrij willig en kosteloos aan de gemeente in eigendom zal hebben aangeboden: a een ged. van het perceel, sectie H 4083» benoodigd om den Hartweg ter plaat se op eene breedte van 12 Meter te kunnen br enigen; b een ged. van genoemd perceeli, H 408o alsmede van de perceelen,, sectie H 4086 en 4088, om den Korte Hartweg ter plaatse op eene breedte van 10 Meter te kunnen bren gen; c een strook grond voor afronding van den hoek HartwegKorte Hartweg, buiten de raakcirkel getrokkenj, met een straal van 6 Meter, gelegen aan de onder a en b ge noemde weglijnen. Voorts stellen wij U voor de kosten van opmeting en overdracht van den over te nemen grond voor rekening der gemeente te nemen. le Afdeeling No. 2975. Bouwverordening. Ontheffing artikel 15. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Blijkens het hierbij overgelegde adres van .W. van Breukelen, wonende Beckeringh- straat 15, wordt aan U^wen Raad onthef ing gevraagd van het bepaalde bij artikel 5 der gemeentelijke bouwverordening, ten behoeve van den bouw van een blok van vier woningeni, op een terrein, gelegen aan Iden Korte Hartweg, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie H. 1604 ged. Wij hebben omtrent dit verzoek het ad vies ingewonnen van den technisch ambte naar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, welk advies wij bij de of- ficieele raadsstukken voor U ter inzage hebben nedergelegd. Daaruit moge U blijken, dat genoemden technisch ambtenaar geene bezwaren heeft tegen het verkenen der gevraagde onthef fing. Aangezien ook wij geen bezwaren hebben tegen het verkenen der noodige ontheffing, stellen wjij U voor gunstig te beschikken op het bovenaangehaalde verzoek, wanneer van Breukelen vrijwillig en kosteloos aan 'de gemeente in eigendom zal hebben aan geboden een strook grond van het perceel, sectie H. 1604, gelegen aan den Korte Hartweg, ter lengte van het bouwterrein en met eene zoodanige breedte}, dat genoemde weg een profiel van 10 Meter kan verkrij ger^ zullen de kosten van opmeting en over dracht van den over te nemen grond ko men voor rekening dezer gemeente. Punt 13a van de Agenda. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad De Raad der gemeente Soest; Overwegende, dat het voor de gemeente van bellang is den eigendom te verkrijgen van een aan de Schrikslaan gelegen bouw terrein ter grootte van ongeveer 1927 ,M2 en kad. bekend als sectie H. No. 2887» in verband met de omliggende gemeenteter- reinen en ter betere verkaveling daarvan; dat bdoeld perceel, in eigendom toebe- hoorende aan pastoor J. Galama te 's Hee- renberg door de gemeente in eigendom kan worden verkregen voor een prijs van f 2800 vermeerderd met de kosten van overdracht; dat deze prijs aanemelijk is te achten; Gekt op de artt. 171 en 228 der Gemeen tewet; BESLUIT: I. van pastoor J. Galama te 's Heerenberg aan te koopen vrij van hypotheek een aan de Schrikslaan gelegen bouwterrein, groot on geveer 1927 M2 en kadkastraal bekend als sectie H. No. 2887, zooals bedoeld perceel gnonds op bijbehoorende situatieteekemr.g iin blauw is aangegeven en nader ter plaat se door of vanwege het gemeentebestuur zal worden uitgezet en aangewezen, zulks voor een koopprijs van f 2800 en voorts onder de navolgende bepalingen- a. de betaling van den koopprijs zai ge schieden bij de passeering der akte. »velke binnen een maand na den datum van liet besluit van goedkeuring van dit raadsbesluit moet plaats vinden; b. Voor rekening van den kooper zullen zijn alle rechten en kosten op den verkoop en koop vallende tot en met de levering in begrepen! alsmede alk rechten en kosten, welke eventueel zullen vallen op de op meting van den grond, welke opmeting zal geschieden door den landmeter van het kadaster op aanwijzing en in tegenwoor digheid van een lid van het gemeentebe stuur of van eeni door dat bestuur aan te wijzen persoon; c. Blijkt bij opmeting! dat meer of min der grond is verkocht dan de hierboven vermelde grootte, dan zal bij- of terugbe taling van den koopprijs plaats vinden; II. Aan het College van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente op te dra gen de uitvoering van dit besluit, alles met inachtneming van 'de artikelen 78, 120122 der Gemeentewet Punt 13b van de Agenda. Aankoop van grond. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: In verband met de voorbereiding van het uitbreidingsplan is het noodig, dat de ge meente den eigendom verkrijgt van twee aam den Klaarwaterweg gelegen perceelen, op welke volgens dat plan een weg is ge projecteerd. Wij stellen U voor bedoelde perceelen grond, in eigendom toebehooren- de resp. aan S. D. Idzerda en R. C. van Suydam aan te koopen tegen den prijs en de voorwaarden, genoemd in de betrekke lijke voor Uwe vergadering ter inzage ge legde voorloopige koopovereenkomsten. Voorts verzoeken wij U ons te machtigen om de raadsbesluiten dienovereenkomstig te formuleeren. Punt 13f van de Agenda. Gemeente-eigendommen. B. en W. schrijven hieromtrent aan derf Raad: Door J. G. Wijnands, wonende Birkt- straat 31a wordt verzocht den koopprijs te bepalen van een aan den Gallerlkamp-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1