Plakkaatverf °<z Rechtzaken Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag De anderen en wij. Het Soester Natuurbad. Aan de „jonge dochters" van Soest Een en Twintigste Jaargang Woensdag 14 Juni 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 GIRO 161165 Bekendmakingen Officieel Diverse kleuren voorradig N V. Eerste Soester Electr. Drukkerij Van Weedeitraat 7 - Soestdijk No. 47 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE i VAN WEEDESTRAAT 7 SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) RAADSVERGADERING. Htierbij deel ik U mede, dat de Raadsver gadering/, welke gehouden zou worden op 14 Juni ajs. tot 'nader bericht is uitgesteld. Soest, 12 Juni 1933. De Burgemeester, G. Deketh. DIENSTPLICHT. WENSCHEN MET BETREKKING TOT DE INLIJVING. De Burgemeester der gemeiente Soest brengt ter kennis van^belanghebbenden: L De ingeschrevenen voor den: dienst plicht!, 'die hum wenischen met betrekking tot d'e inlijving niet reeds bij de keuri/ng hebben opgegeven of die iets anders zou den wenschen dan zij toen hebben medege deeld, hebben tot 15 Juli gelegenheid, hun voorkeur op te geven aam den commandant van het iindeelüngsdiistrict Utrecht te U- trecbt. Het verdient in het algemeen aanbe veling dit schriftelijk te doen. 2. Deze voorkeur kan betreffen zoowel de indieelimg bij de zeemacht of bij een be paald corps als het garnizoen, den tijd van opkomst en de opleiding tot officier of on derofficier. 3. Voor sommige gevallen zijn bij de keuring bijzondere aanwijzingen verstrekt omtrent de wijze van aanmelding. Voor «deze gevallen moeten die bijzondere aan wijzingen stipt worden opgevolgd, ook al wijken zij af van hetgeen hierboven is te kennen gegeven. De hier bedoelde bijzonde re aanwijzingen hebben voornamelijk be trekking op vervroegde inlijving, inideeling bij den motordien&t en opleiding tot reser ve-officier-vlieger of reserve-offioifer-waar- nemer bij die luchtvaartafdeeliing. 4. Belanghebbenden behooren er reke ning mede te houden, 'dat niet aan ieders wenschen kan worden voldaan. Soest1, 10 Juni 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend!, dlat het verzoek vam M. Homsvel'd, Naeuwerhoekstraat 4 te Soest om op/in perceel) kadastraal bekend im sectie A., Nio. 2141/2142 gelegen aan de Van Weedestraat, de bestaande onder- grond'sohe benzine bewasrplaaibs met boven- grondlsche 'aftapinrichting te mogen wijzi gen, door vervanging van de bestaande handpomp door een elecnisch gedrev.en ben zinepomp door hen is ingewilligd op 7 Ju ni 1933. Soest, 8 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Soest; Brengen ter openbare kennis, dat op 10 Juni 1933 bij hen is ingekomen een ver zoekschrift van Bartus Johannes Lieman, van beroep verlofhouder„ wonendie te Am sterdam, om verlof voor dien verkoop van zwak-a'lcoho 1 Lsohien drank in de Localiiteit van het restaurant op het terrein van het Soester Natuurbad, gelegen aan de Ban- oingstraat. Binnen twee weken na de dagteekendng dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwa ren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Soest; 10 Jund 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Voor H.H. Winkeliers, te gebruiken voor Etalage reclame, voor prijzen enz. Hij die slechts geeft uit gevoel van verplichting Die geeft niets als wat waardeloos goud; Wie zichzelf erbij geeft, geeft drie voudig verlichting. Zichzelf en z'n hoog'ren/de naaste enMIJ. LOWELL. Het is door het gelooven in, het lief hebben en volgen van onbegrensde iidealen,, dat die merusch groot wordt STOpFORD BROOKE. Wanneer politieke zoowel als economi sche stormen de volkeren teisteren;, wan neer de eene moeilijkheid zich op de andere schijnt te stapelen, en ramp na ramp zich doet gelden, wannieex o-nrust en vrees, ar moede en ontevredenheid, kortom wanneer allerlei tegenspoed schijnt te heerschen» dan vragen sommigen zich wel eens af: hoe komt dat nu allemaal? W>at is de oor zaak van al deze sociale verwarring? Is dit ons opgelegd1 d'oor een oncontroleer baar, wispelturig noodlot, waarover we geen zeggenschap hebben, is het daarom onvermijdelijk en slechts i<n deemoedigheid te dragen en te aanvaarden als onafwend baar? Ofzijn wij er schuldig aan, hoewel we het .niet inzaten, en liever de schuld gooien op het „systeem" of op hei „ilat"? Tja, zie eens hier, als menschen die aan algoed en alwijs opperst Bestier geloo- veni, dienden we te beseffen, dlat de bedoe ling met de wereld goed is. Ein dus hebben we de oorzaak te zoeken in het feit, dat we op de een of andere manier van het goede pad zijn afgeraakt, 'den verkeerden weg hebben ingeslagen en als gevolg daarvan mu allerlei donkere paden doorkruisen en 444444444444444444444 4 EEN GOED ZAKENMAN 4 4 weet, dat net uitgevoerd Drukwerk 4 4 cachet aan zijn zaak geeft. Komt 4 4 daarvoor bij ons, wij geven U gaarne 4 4 advies engij zult tevreden zijn! 4 4 4 4 le Soester Electr. Drukkerij 4 4 4 444444444444444444444 moeilijkheid na moeilijkheid, ramp na ramp ondervinden» totdat we eindelijk als moede kinderen, gekneusd en geslagen» na veel sclhade en schande, weer het rechte pad te rugvinden. Mjisschien armer, maar in ieder geval wijzer, veel wijzer. Het zijn soms zulke onschuldig uitziende zijpaadjes, die ons oogenschijnlijk o, zoon kleiin stukje om maar1, van den hoofdweg» den rechten weg afleiden. De kwestie is bij voorbeeld), dat we de goede wetten der rechtvaardigheid verontachtzaamd hebben in onze menschelijke verhoudingen. Dat we onze naasten niet hebben liefgehad, gelijk onszelve. En dat we', in plaats van dezen Gulden Regel, een wet van het Goud heb ben opgesteld, het goud hebben laten regee- ren. Waarbij 'de Gulden Regel' natuurlijk geen plaats kon vinden. Er moet natuurlijk een basis gevonden kunnen wordlen voor de oplossing van al onze sociale moeilijkheden en problemen. En die basis zal wel liggen in het verwer ven van dusdanige gedachten, als bijvoor beeld zijn neergelegd in die bekende woor den van .yzallig zijn de nedierigen van hart, zijm de barmhartigen, zijn de erinen van hart" enz. Omdat langs het pad van deze en dergelijke gedachten en gemoedsgesteld heden het einddoel van een ideale wereld slechts bereikt worden/. En nu is zulk een „ideale" wereld natuurlijk een groot woord, en vele van ons hebben misschien niet eens een ook maar eendigsains vage voorstelling van hoe die ideale wereld er uit zou zien. Doch dan is het goed. het woord' vam een Sfcopford Brooke te bedenken, dlat zegt, dat het slechts door 'n gelooven in, 'n liefheb ben en volgen van onbegrensde idealen is, dat de mensch waarlijk groot wordt. Wel nu, laten we dan maar beginnen met zooda nig te leven, dat er inderdaad van ons ge zegd kan worden, dat we het onbegrensde ideaal van een ideale wereld liefhebben. Dan worden we ten minste „groot". En dan kan die ideale wereld ook niet ver meer zijn,. Want een wereld met waarlijk „groo te", waarlijk goede, ruim denkende, liefde volle, offervaardige, onzelfzuchtige men schen erin, kan toch zeker niet anders dan een /ideale" wereld1 zijin? Een vrij „taaie" geschiedenis, dit? Een vrij saai vooruitzicht, zoo'n verschrikkelijk „braaf" leven? Met al dat »,lieve" gedoe en gezemel over ,»iLiefdie" en dien „naaste" en zoo? Kom;, dat lijkt maar zoo: de kwestie is, dat we over die .liefdie" en den ijnaaste" niet moeten praten en niet moeten „zemelen",, doch alleen maarze diep in ons hart koesteren en bedrijven en stilzwijgend door dad'en tot uiting brengen. En dan nog dit: het eenigste wat waarlijk diepe en blijvende satisfactie geeft, is juist onzelfzuchtige opoffering. Vraag maar eens aan de grootste mannen en vrouwen waarin zij nu wel hun grootste vreugde en voldoe ning gevonden hebben. Onveranderlijk zul len zij aan die oogenblikken denkjen, waar in zij persoonlijk gemak opofferden en zichzelf gaven in den dienst waarin geen roem, geen geldelijk gewin doch waar schijnlijk zelfs miskenning van motieven hen zou wachten. FLORIS C. Nadruk verboden. WAAROM GAAN Wij TE SOEST OOK NIET VOORUIT? Het Sportpark en Natuurbad „De Bilt- sche Duiimen" te Bilthoven nabij den water tonen aan de Juilianalaan aldaar is onlangs geopend), en het 27 H.A. groot terrein met hoog en laag, een zich als een lint kromke- Leiïde kanovijver, boschjes met oeroude dennen en een welverzorgd restaurant met ruime terrassen, een 70000 M2 groot zomne- strand en wat dies meer zij, is geworden een lustoord1 voor ontspanning en verfris- sching. Als mlen nagaat, dat het 2 verdiepingen hoog pavilljoen 300 kleedkamers bevat en door het systeem van wisselcabines plaats biedt voor 4000 bezoekers tegeJijkertijd, krijgt men den indruk van de grootsche wijze, waarop dat Bilitsche Natuurbad is opgericht geworden. De oprichters hebben alle eer van hun werk, temeer daar ook hun pad niet op rozen ging. De doorsnee Nederanider is blijkbaar niet zoo heel erg op water gesteld en er behoort heel wat toe om hem warm te maken voor het scheppen van een gele genheid voor velen om te kunnen genieten van lucht, zon en water. Nog steeds zijn er vele bekrompenen van geest, die deze be hoefte van den mensch noch inzien» noch erkennen en die bij baden, zwemmen, maar vooral ook dat hyper-moderne zonnebaden alleen maar voor zich zien opdoemen de meest verschrikkelijkste en onzedelijkste •tafereelen, die men zich maar denken kan. De gemeente de Bil/t stond eertijds als zedelijkheids-apostel vooraan in de rij der Niederlandsche Gemeenten, bestuurd door mannen met hooge hoeden op, uitgestreken gezichten en zalvende woorden sprekende, drie geen gelegenheid voorbij Heten gaan om in het openbaar, op de verderfelijke slecht heid der menschen te wijzen en daartegen te waarschuwen. Of het particuliere leven van die heeren zedenmeesters wel steeds in overeenstemming is met hun woorden, zou den wij nliet gaarne willen beweren. Veelal is het „Doe wel naar mijn woorden, doch nii'et mar mijn werken." En deze zedelijkheids-apostelen van de Bilt vaardigden nu indertijd een gemeente lijke verordening uit, waarbij op straffe van hooge boete en hechtenis het verboden word aan personen van beiderlei seksen, om naast elkander-op de grasbermen der wegen te zitten. Die verordening dateerde van ja ren her en werd reeds lang vervangen door één die getuigt van betere en gezonder ge- dachtlen. Achterlijk als onze gemeente nu eenmaal is, heeft zij eerst onlangs dat schoone voorschrift tot voorbeeld gesteld, het wat gewijzigd en aangevuld en ten slotte neer gelegd in artikel 5 der Verordening op ons Natuurbad: „Op het terrein, bestemd voor het nemen van zonnebaden voor de eene sekse zal d'e aanwezigheid' van een individu der andere sekse niet worden toegestaan terwijl bij overtreding de schuldige onver wijld van het terrein zal worden verwijderd en voortaan verstoken zal zijn van de ge nietingen van het Soester Natuurbad". Reeds valt met zekerheid te voorspellen, dat de controle en naleving op drie bepaling de grootste moeilijkheden met zich zal bren gen en wij voor ons twijfelen er niet in het minst aan, of deze verbodsbepaling zal wel dra ri;n zóó groote mate worden overtreden, dat zelfs de geheele Natuurbadcommissie, de heeren Endendijk, Busch en Mej. Funke incluis, mitsgaders de geheele Soester po litiemacht, niet in staat zullen zijn dat euvel grondig den kop in te drukken. Wij wil len van ons hart geen moordkuil maken, en hopen handjgrondig, dat de naleving van dit antikei 5 op de meest hopelooze en belache lijke wijze in duigen moge vallen. Trouwens over drie medewerking van de Soester po litie tot het opsporen van overtredingen en tot het verwijderen van overtreders, zou nog wel eens eenvoudig te praten vallen; voorloopig willen wij er ons toe bepalen, met op te merken» dat gemeld ajrtikel 5 niets anders is dan een kwestie van inter ne orde van het Natuurbad, niet gedekt door eenige gemeentelijke wetgevendle be paling en derhalve volstrekt zonder eenige wettelijke sanctie. Of de politie derhalve verplicht of zelfs bevoegd is op grond van artikel 5 ,ln het Natuurbad op te treden» kan nog wel eens een twistpuntje worden. Wij veronderstellen dat de leden van het Soester politiecorps er veel meer voor zul len gevoelen de heeren Endendijk, Busch, Mej. Funke en anderen te laten optreden als zedeliijkheidis-polritiieageniten, dan zelf de kastanjes voor hen uit het vuur te ha len met al het onaangename daaraan ver bonden. De Bilt heeft het onhoudbare en belache lijke van dat soort bepalingen reeds lang ingezien en] de eerder genoemde bepaling behoort dan ook reeds geruimen tijd tot het rijk van het verleden. Ja, de Bilt is zelfs modern geworden, en ondanks het feit, dat de zedelijkheidsapostelen schreeuwden van angst en verontwaardiging, bleek er toch in den Briltschen Gemeenteraad een, zij het dain een kleine, meerderheid, die het tole reerde, dat het Biltsche Natuurbad werd opgericht en dat daar gelegenheid zou be staan tot gemengd baden en zeLfs gemengd zonnebaden en, o schrik, dat alles zelfs op Zondagmorgen! De Bilt heeft dus den eisch der tijden begrepen en zich losgemaakt van de enge bekrompenheid diergenen, die overal en in alles wat slechts en verkeerds meenen te zien en zich aan de nieuwe fris- sche gedachten niet weten aan te passen. Het enorme bad van bijna 8000 M2 opper vlakte met de 6000 M2 groote camovijver, de 1500 M2 groote vóórverwarmingsvijver. met de speel- en sportterreinen, rustige en schaduwrijke hoekjes, speeltuin, restaurant en terrassen is geworden een eldorado voor den mensch, die in warme dagen verfris- schlng zoekt en die verfrissching deelach tig wil worden tezamen met vrouw cn kroost zonder zich daarvan te laten schei den door prikkeldraadversperringen, opge richt door bekrompen naturen. Dat het Biltsche Natuurbad onider die omstandigheden floreert, was te voorzien en is toe te juichen. Niet alleen in de Bilt en omgeving maakt men in grooten getale van dat bad gebruik, doch ook uit de ge heele Provincie en zelfs van verder komen de menschen naar het schoone plekje te de Bilt om daar in onderlinge harmonie en op ordentelijke wijze te genieten van de voor- deelien, die Moeder Natuur de mensch- heid biedt. Op de beide mooie Pinksterdagen maak ten niet minder dan ongeveer 25.0000 beta lende bezoekers van het Biltsche Natuurbad gebruik. Dat de oprichting van het Natuurbad te de Bilt ook elders in het land de noodige aandacht heeft getrokken, blijkt wel uit een zeer lezenswaardig en vlot gesteld ar tikel van den medewerker van de Haags; he Post, Mr. C. P. van Rossern in het nummer van 27 Mei j.1. onder het opschrift: „Bi'lt- hoven-les-Bains". De kundige schrijver neemt ook daar de zedelijkheidsapostelen in het ootje en ein digt zijn artikel aldus: „Een 8-tal jaren ge leden kon in de Bildt (Bilthoven) iemand bekeurd worden, omdat hij met zijn Moeder im het gras ging zitten. En nu mag ik, met welke aantrekkelijke vrouw ook, in het ^zaind gaan zitten» mei bloote beenen, met een ontbl'ooten rug en weet ik al wat ont- hloots nog meer. Wjj gaan er in mijn buurt heusch op vooruit Waarlijk, het zou ons aangenaam zijn van Soest ook te kunnen vermelden, dlat wij er op vooruit gingen. Doch zooals artikel 5 der Verordening op het Natuurbad thans luidt), kunnen wij helaas niets anders constateeren, dan dat wij er op 'achteruit gaan, achteruit naar de tijden, toen de Bilt haar hierboven ver melde 'gemeentelijke Verordening op het zitten op de bermen van wegen maakte! KANTONGERECHT TE A'FOORT. Een beste jongen. Twee zaakjes vam baldadigheid met het zelfde Soester jongmensch E. J„ als beste jongen. Hij was wijselijk maar weggeble ven; anders zou hij buiten zijm straf vermoe delijk nog een flinke schrobbeering hebben opgeloopen. In het eersteigeval was een huzaar als ge tuige opgeroepen. Te paard gezeten was deze onder Soesterberg door onzen braven man met grintkeitjes beworpen, hij en zijn paard. Lef genoeg; want het klonk: Kom er maar af. De tweedie scène verplaatst ons bij het uitgaan van een fabriek of Wasscherij. Daar had mijnheer zijn klomp gestoken voor het achterwiel van de fiets, waarop een 15-jarig meisje naar huis zou rijden, Het klind was deerlijk gevallen. O, het geeft niets,, was het troostend woord van E. J .'s pa geweest Ze heeft toch kaplaarzen aan. Deze medewerking van den vader, ver klaart veel van de daden des zoons. In bei de gevallen liep deze laatste f 15 boete of 6 dagen. Als dat nu maar wel iets geeft. Passeeren vraagt uitkijken. Evenveel kreeg op zijn boekje een Don derdag wel aanwezige Bussummer timmer man J. van D. Die wou op de Birktstraat onder Soest een anderen auto passeeren. Hij had niets gezien van de uitgestoken richtingaanwijzer^ dlat deze tweede auto naar links wou afslaan de Eikenlaan in. Die dringen zijn ook zoo klein, zei verd- Daarin heeft hij gelijk. Waarom verschijnt bij het uitstekjen daarvan niet automatisch ook achter aan den wagen zoo iets? Men vindt toch zoo veel uit; dus dat zal best gaan. De Bussummer wiagen kwaim echter niet met den genoemden in botsing. Hij had een andere te pakken, die uit de Eikenlaan zelf te voorschijn kwam. Dat zal mooi worden. Velen zullen in afwachting zijn, hoe deze zaak beslist wordt, zei het Openb. Ministe rie, om bij vrijspraak eveneens wegen op particulieren grond te versperren, die se dert oniheuglijken tijd hebben opengestaan voor vrij verkeer. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn van de nieuwe Wegenwet, waarop men zich beroept. Jhr. P. J. Bosch van Drakensteijn had den bekenden boschweg tusschen de Lage Vuursche en Pijnenburg 2 Januari doen af sluiten met een hek. Immer had dezen weg vrije passage geboden, veel langer dan de Meisjes! Weest steeds lief natuurlijk; Want hebt gij wel eens bedacht, U een Prins kan komen vragen: Hij U tot zijn „Vrouw" verwacht? Jai, gerust, „Ad Rem" die meent het; Lach maar! doch bedenkt: zoo wiir, Weest oprecht, gracieus, eenvoudig; Vóór gij 't weet de Prins is d&érl Laast gij dan van Edelmira San Pedro Ochejo 't niet, Zij met Spaanschen Prins gaat trouwen? Zij Prinses dus in 't verschiet. Dorothé von Salviati Met een Prins uiit 't Duitsch geslacht Hohenzollern? Vader Kroonprins! Opa Keizer eens! Gij lacht? Weest dus inderdaad bekoorlijk 1 Prinsen zijn er nog genoeg, Die zich zulk een' „Vrouw" begeeren, Als waarvoor 'k Uw aandacht vroeg. Mog'Lijk zijt gij ^winkeljuffrouw" In een mode-magazijn; Hij de Prins stapt diaair eens binnen Engij helpt hem! Is 't niet fijn? Ofgij zijt in Uw vacantie In een badplaats', hier of daar; Er is ook een Prins gekomen; Vóór gij 't dachtis 't „voor mekaar 1" Want ,hij" zag: beleefd en vroolijk, Zijt gij; chique; niet „opgesmukt"; Hij vraagt U om „wederliefde", Engij beiden zijt „verrukt"! Ook te Soest is zóóiets mog'lijk; Prins neemt in 't Natuurbad les; Gij, de „garderobe-juffrouw" Wordt nog, onverwachtPrinses 1 AD REM. Nadruk verboden. geëischte 30 jaar. M)en noemt ze de 300- roeden landweg. Voorheen, toen de Lage Vuursche nog niet in 1875 bij de gemeente Baarn was gevoegd, heette hij den Soest- dijksohen weg. Zoo komt ze reeds voor op een kaart van 1824. Voorheen was die 30 jaar voldoende. In 1928 voegde de Hooge R-aad er een voorwaarde aan toe, wilde zoo'n weg als openbare weg gelden, al was het particulier eigendom. Dan had de open bare autoriteit zich er eenigszins geregeld' mee bemoeid mpeten hebben door verzor ging in een of anidler opzicht. Nu kwam de Wegenwet en deze zonderde van openbaren' weg uit, als gedurende een tijdvak van ten minste een jaar duidelijk ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat den weg slechts ter bedè voor een iedler toegan kelijk is. Aan genoemdien weg was nu Augustus 1930 aan beide zijden geplaatst het bord Eigen-weg, zoodat deze viel onder boven genoemde uitzondering, zooals betoogde de verdediger mr. Jhr. Borringhausen tot He- rinckham (Arnhem). OM. bleef er bijj, dat het afsluiten niet in de bedoeling van de wet kon liggen. Dat al les gold slechts dubieuse gevallen. Als strafzaak goldit hier het uitlokken van overtreding door misbruik van gezag. Als bewijs van openbaren weg grondde O.Ml zich op III van artikel 4 primo der Wegenwet: Openbare weg, wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van penbaren weg heeft gegeven. Steeds in het vrije verkeer gedoogd/ daardoor bestemming gegeven van open baren weg. De Overheid heeft acceptatie daarvan verleend door dien weg te brengeri op den legger van de wegen. En hüertegeri heeft zich nooit een der achtereenvolgende e'genaren verzet. Daarom openbare weg eri overtreding 'dit doen afsluiten. Schuldig en eisch van een guldlen boete. Ged'ogen is nooit bestemmen, riposteerde de advocaat. Voor bewijs van dit bewereri lei hij een aantal uitspraken over van ver schillende rechtscolleges. Acceptatie door de overheid eisoht meer dan het brengeri van den weg op den legger. Spreker zou wenschen, dat de Kanton rechter gebruik maakte van artikel 14 Wet boek van Strafrecht, dus opschorten van de zaak, idrie als van Burgerlijk recht kon worden gewaardeerd. Dan had het gemeen tebestuur van Baarn de gelegenheid zijn cliënt civiel aan te spreken. O.M- zag daar geen enkele aanleiding toe. De zaak was volkomen helder. Uitspraak Donderdag 22 Juni. UITSPRAKEN KANTONGERECHT. RustdagbesluitJ. C. H., Soest f 10 of 4 dagen. ArbeidswetF. P„ Soesterberg f 10 of 4 dagen; J. A. van O-, Soest 2 maal 1 dag hechtenis; D. de H., Soesterberg f 5 of 2 dagen; W. A. H., Soest 2 maal f 31 dag. Verbodien weg rijden: G. H„ Soest f B of 1 dag.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1