Het Neutraal Soester Tooneel geeft thans haar Tuinfeest op Vrijdag 30 Juni a.s. in Pension „Dennenhof", Soesterbergschestraat. DE SOESTER Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad DE ACHTERTUIN IS GOED BESCHUT. KOMT ALLENHET WORDT GEZELLIG Vrienden en samenwerking. Gegarandeerde oplaag ruim 3000 exemplaren Het Rijwielplaatje No. 51 Een dn Twintigste Jaargang Woensdag 28 Juni 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 Kosten nog moeiten zijn gespaard om deze avond tot een succes te ma'Ven. Twee maal moest dit Tuinfeest wegens slecht weer worden uitgesteld. Thans MOET het doorgaan, buiten of binnen TE 12 UUR AUTOBUSDIENST RICHTING SOESTDIJK. Bekendmakingen J Officieel Binnenland BUREAU VOOR ADMINISTRATIE! VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) 1 2)1 131 31 31 3' i der 31 ld 31 ,a 31 31 31 31 la d 31 31 31 31 31 31 31 31 31 i 31 31 31 31 31 31 I 31 II 3! 31 31 Jee 31 31 31 31 31 31 »r 31 ÏV 31 31 si IJ 31 31 ijk 31 31 31 31 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter vi sie is gelegd een verzoek met bijlagen van G. J. Smiiit, vani Weedestraat 35, Soest om vergunning tot uitbnelMinig en wijziging zij ner drukkerij,, door het vengroo<ten der werkplaaJts en heit bijplaatsen van een elec- tromotor van 7% PK idflienenlde voor aan drijving van een rotatiepers met bijbeihoo- rende machines en een eleotromotor van 1 PK voor aandrijving van een vouwmachine, terwijil'de bestaande electromotor van 3 PK dienende voor aandrijving van een snelpers, wordt verplaatst naar 'het uitgebreide ge deelte der werkpiliaats, welke drukkerij is gelegen aan de van Weeidesrtraait, kad. ge meente Soest, Sectie H. No. 5082; dat op den 4den Juli 1933, des vóór- middags te 11 uren gelegenheid is om ten genieentehuiLze bezwaren tegen het uitbrei den en, wijzalgen dier inrichting in te bren gen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 20 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester'K. Lodeesen l.b. De Secretaris, J. Batenburg. JACHT OP VERSCHILLENDE WILDSOORTEN. De Burgemeester van Soesit brengt ter kennis van belanghebbenden), dat de Minis ter van Economische Zaken' bij beschik king van 19 Juni j.I. heeft goedgevonden te bepai'en: dat de jachit op de wildsoorten zal zijn geopenld in de provincies, gedurende het tijdvak achter de nam en der wtillidsoort en aangegeven. Voor nadere bijzonderheden, verwijzen wij maar de bekendmaking aan het Gemeen tehuis aangeplakt. Soest, 24 Juni 1933. De Burgemeester voornoemd, J. S. van Duren, Lb. De vriend tellt zijn vrienlden niet op zijn vingers; zij z,jn te tel len. Hoe meer er in dezen (vrlendr schaps)band besloten zijn, hoe zeld zamer en verhevener zal de hoeda nigheid der liefde zijrt die hen samen bindtInderdaad we kuminen nooitt te veel vrienden hebben. THOREAU. Werkelijk groot is hij, die niet al leen raad geeft tot vrede, vriendschap en rechtvaardigheid* maar zijn tijd. en bekwaamheid wijdt aan de bevor dering van dcz-e eigenschappen, die dc maatsohappij verheffen.. ANON. Hot feiit alleen al dat zes en zestig naties naar Londen togen om er door vriend schappelijke samen we rking en openhartige samenspreking te pogen een uitweg te vin oen uiit de ingewikkelde economische pro blemen van dezen tijd en uit de zonderlinr ge antithese dat er gebrek en ellende heer- schen in een wereld van overvloed en tech nische veryolUmaklngJ, is als een bevrijding. Een bevrijding uit de dwanggedachte der .nationale zélfgenoegzaamheid en een er kenning van de langvertrapte en miskende waarheid van de uiteindelijke eenheid en broederschap der menschheid, zooals die ten slotte twintig eeuwen geleden door den Zoon der mensahen werd geleerd. En. nu hoeft men nog niet eens aanstonds aan te nem/en, idat als gevolg van Londen een do rado geboren zal wonden of dat de Lonidien- sche conferentie alle vraagstukken van de- zien tijld fimaal zal' oplossen. Hoofdzaak iblijft (toch en dat is het zwaartepunt van deze heeile poging diat men eindelijk, door de harde leasen der ervaring, is gaan inzien d'at aamen werki ng absoluut geboden is. Ein ookj dat men 'door persoonlijk contact en poeen elkanders standpunt te begrijpen, is gaan inzien, dat het per saldo niets anders was dan ikiunstanJaitóig gekwleekt vooroordeel en. wanbegrip,,, dat de naties zoolang in vij andige gezindheid van' elkaar gescheiden heeft gehouden. ,En met de vijandigheid' die moest wijken voor vriendschap en samen werking, ging ook een ideel van de vrees heen; die de laatste jaren in steeds sterker mate de volkeren beïnvloed' heeft. Er is vrees geweest voor nieuwe, ernstige conflicten!,, een nieuwe wereldbrand wel licht. Waarvoor? Tot den eenvoudigsten vorm teruggebracht is de oorzaak van con flicten altijd de een of andere vorm van on gelijke verdeöling van welvaart, van goede ren noodliig voor het nnenscheliijk bestaan. Heel juist heeft elenis prof. Sohlesimger van de Universiteit van Chieago uiteengezet, hoe ten slotte bewust of onbewust de be slissende facor bij de oorzaken van oorlog toch wtordt gevormld dloor de vrees,, dat de naties beroofd zullen worden van bepaalde natuurlijke hulpbronnen en levensbehoeften. Oif zooals bijvoorbeeld in het geval van de overwonnenen uit den wereldooriog daarvan permanent iberoofd zullien blijven krachtens onbarmhartige vredesverdrags- bepalingen. Maar de natuurwetenschap nu is daar om ons te leeren, dat de mensch- hedid feitelijk een groote familie isj, en dat de leden daarvan nliet van iets noodzakelijks beroofd kunnen worden, dat die vrees dus feitelijk ongegrond1 is, omdat we in weten schappelijk onderzoek, en niet in oorlog en strijdi, moeten zoeken wat we noodig hebben voor de in standhouding van leven en wat voor ons gemak enz. moedig is. De natuur wetenschap heeft ons kunnen leerert, dat de volkeren 'niet langer afhankelijk zijn van be paalde monopolies voor Levensbehoeften. De wetenschap heeft bijvoorbeeld een ein de gemaakt aam het monopolie van Chili salpeter. Stikstof is belangrijk voor den landbouw. Welnu, we maiken thans stikstof uit de lucht! Om stikstof te krijgen hoeft geen land dus meer oorlog te voeren. Olie wordt ook al kunstmatig gemaakt, benzine eveneens^ rubber dito, ja;, zelfs werd dezer diagen gemeld hoe mlen 'levensmiddelen in tabletjes kan maken uit katoenzaadolie, het geen ongedachte mogelijkheid opent tot le niging van nood en honger in elndelooze gebieden. Zoo zien we (dat tallooze oorzaken zijm weggenomen, diie vroeger evenzoovele aan leidingen tot onflieten vormden. Im plaats van gebrek is overvloed gekomen op aller lei gebied en de groote moeilijkheid van het oogenb-lik is|, tot een betere verdeeling te komen, aangezien de maatschappij met het distributie-systeem en -organisme van een tijdperk waar we door de industriëele voort brenging snel uitgegroeid zijn, er niet uit schijnt te kunnen komen. Voor dit alles is nationale zelfgenoegzaamheid niet meer toereikend, hier kan alleen nog maar inter nationale samenwerking, de wereld als een aemheid beschouwend, uitredding brengen. De moeilijkheden van heden, en de Londen- sche conferentie die er het gevolg van was, zijn als het ware een prikkel en uitdaging om vooroordeelen en vijandschap te begra ven, en vriendschap en samenwerking, als de eenige natuurlijke status der menschheid, tusschen de volken te vestigen. FLORIS C. (Nadruk verboden) LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN. Raadsvergadering van 28 Juni 1933. 1. De door Ged. Staten goedgekeurde verordening op de gelcUchietbanken. (No. 2752) 2. Begrooting van de gezondheidscom missie voor Baarn c.a. voor het jaar 1934. (No. 189) 3. Goedgekeurde begrotingswijziging. (No. 21/252) 4. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den gemeente-ontvan ger dd. 18 M;ei 1933. (No. 137) 5. Overzichten van it Gasbedrijf over de maanden Apnill en Mei 1933. (No. 210; 6. Kostprijsberekening over het jaai 1932 vam 'de voor Amersfoort bemoodigde hoe veelheid gas* op dezelfde wijze berekend als over het jaar 1924. (No. 20U) 7. Een schrijven van „het Algemeen Co- mii/té van Verweer tegen Terreur en Vervol ging in Dui'tsahland" te Amsterdam, ver zoekende te besluiten^ dat zoolang de ver wildering der politieke en maatschappelijke zeden in Duiitschlanid heersebt, de gemeente zal trachten haar behoefte buiten Duitsch land te dekken. (No. 2995) 8.' Verslag volkshuisvesting over 1933. (No. 204) 9. Een aidres van het bestuur der R.K. 8. Een adres van het bestuur der R.K. school te Soesterberg verzoekende ingevol ge artikel 72 der l.o. wet 1920 de wettelijke medewerking te verkenen voor aanschaf fing van leermiddelen. (No. 2991) 10. Een adres van J. C. vam Zijli te Soest, verzoekende ontheffing van de verbodsbe paling der verordening ex. artikel 4 der Hinderwet, met voorstel van B. en Wf om de ontheffing te verleenen. (No. 2981) 11. Een adres van J. G. Redemam en R. H. J. Reintjesi, inhoudende bezwaren tegen een geplaatst reclamebord bij P. Mam en verzoekende dezen op te dragen dit bord achter de rooilijn te plaatsen, zoodat de schoonheid 'dier gemeente bewaard blijve, met voorstel diit adres te zenden aam B. en W. om prae-iadvjies. (Nio. 3026) 12. Ben verzoek van den ABTB om ver betering van enkele wegen, hetgeen bereids in behandeling genomen is. (No. 3011) 13. Een verzoek van J. B. M. Bremer en andere bewoners van dien Postweg om ver betering van dien weg1, hetgeen bereids in behandeling genomen ds. (No. 2992) GEMEENTERAAD. De voorstellen c.q. ontwerp-besluiten be trekking hebbende op de agendapunten 4, 5, 6, 7* 8, 9, 10, 11;, 12, (voor wat betreft de Nos. 2970 en 2975), 15a, b, c, d, e(, 1\. k, 1, o en p zijn U bereitds door ons gepubli ceerd. Punt 8 van de Agenda. Ophaling asch en vuilnis. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Aangezien heldoor hét uitstel der Raads vergadering thans niet meer mogelijk is een openbare aanbesteding omtrent de op- haliing van aschj vuilnis en afval te houden ingaande 1 Juli as., stellij wij U met wijzi ging van onze voordracht dd. 23 Mei j.l. Ie afdeeliirug, No. 2422 nader voor bedoelde aanbesteding te houden voor het tijdvak van 1 Augustus 1933 tot ultimo December 1935, Punt 13 van de Agenda. Burgerlijk Armbestuur. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Naar aanleiding van de door Uwen Raad vastgestelde en door Ged. Staten van U- trecht goedgekeurde wijziging van het re glement voor het Burgerlijk Armbestuur, waarbij de naam van deze instelling werd gewijzigd in dien van Maatschappelijk Hulpbetoon) en voorts het aantal leden met 2 werd uitgebracht, terwijl ook vrouwen tot lid benoembaar werden verklaard, heb ben wij aan Maatschappelijk Hulpbetoon verzocht een aanbeveling im dubbeltallen, voor 2 te benoemen vrouwelijke leden te wtililem indienen- Aan dat verzoek is door voornoemde in stelling gevolg gegeven en wij bieden U deze aanbeveling hierbij aan. In overeenstemming daarmede hebbten wij de eer U de hierna vermelde dames ter benoeming voor te dragen;: 1. Mevr. R. v. 'dl. Broek'Verkerk, Hart- weg 8. 2. Miej. J. Ml. M. Kiaiser, Nassaulaan 12. 1. Miej. ML A. Vermaas* da Costalaan 9. 2. Mevr. Wed. J. AnjemaNell, Nassau laan 12. Punt 14 van de Agenda. Woonwagen-standplaats- B. en W. schrijven hieromtrent aan <ten Raad: Wij bieden Uwen Raad hierbij aan een be zwaarschrift van het Bestuur van Vereeni- ging „Soesterbergs Bloei" te Soesterberg, vergezeld van lijsten met handteekeningen van meerderjarige inwoners uit Soester berg), tegen het voornemen tot verplaatsing van 't woonwagenkamp naar het „Hoogt"- Oostzijde, aangezien alsdan het mooiste punt van Soesterberg zou worden geschon- 'derty en waarin geprotesteerd wondt tegen het uitvoeren van een besluit, hetwelk indet door den Raad is goedgekeurd. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift brengen wij in herinnering dat Uw College in zijne vergadering vam 22 Februari j.l. nog 'geen beslissing omtrent de verplaatsing van het woonwagenkamp heeft genomen, doch „dit kamp nog twee maanden op de tegenwoordige plaats te handhaven en Bur gemeester en Wethouders op te dragen in dit tijdvak te trachten zoo mogelijk een an dere aangelegenheid te verkrijgen, als het aangaan eener gemeenschappelijke regeling met een der omliggende gemeenten." In dit verband kunnen wij U mededëelen dat door ons college besprekingen zijn gevoerd met den Burgemeester van Zeist teneinde een c mbinatie te verkrijgen van het woonwa genkamp dier gemeente met dat van onze gemeente. Deze pogingen zijn evenwel mis lukt), daar de Burgemeester van Zeist ons bij schrijven dd. 3 Mei jl. mededeelde bij nader inzicht ite moeten afzien van het plan tot het combineeren der beide woonwagen kampen. Nadien hebben wij wederom de Commissie Openbare Werken gehoord om trent de aanwijzing van een andere plaats voor woonwagen standplaats;, doch tot heden hebben wij nog geen voorstel kunnen doen tot aanwijzing eener nieuwe definitieve standplaats. Waar echter het Natuurbad op 17 Juni j.lL werd geopend, kwam het ons na ge pleegd overleg met de Commissie Openbare Werkjen gewenscht voor dat het woonwa- genjkamp vóór bedoelde opening tijdelijk werd verplaatst. De thans als woonwagen kamp Ingenomen plaats tegen het z.g. Hoogt, aangewezen op advies der Com missie Openbare Werken* is als zeer tij delijk te beschouwen, en in samen/werking met deze Commissie zal door ons getracht wonden spoedig een andere oplossing te vinden. Wij stellen U mitsdien voor ons te mach tigen aan het Bestuur van opgemelde ver- eenaiging mede te deelen dat de ten behoeve van het woonwagenkamp in beslag geno men plaats is te beschouwen als te zijn een woonwagenstandplaats van zeer tijdelijken aard. en diat alle pogingen in het werk ge steld zullen worden om zoo spoedig moge lijk een andere standplaats te verkrijgen. Punt 15j van de Agenda. Gemeente-eigendommen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Door W. van Breukelen! wordt in koop gevraagd het aan den Korte Hartweg ge legen perceel* kad. bekend als sectie H. No. 4414, ter grootte van ongeveer 550 M2. Mij stellen U voor den koopprijs vast te stellen op f 1.75 per M2 en, daarbij te be palen1, dat een strook ter grootte van onge veer *30 M2 voor de verbreeding van den Korte Hartweg tot 12 Meter onverkocht zal blijven. Voorts verzoeken wij U ons te machti gen om voor het geval van Breukelen met het vorenstaande accoord mocht gaan, het desbetreffend raadsbesluit tot verkoop te formuleeren. Punt 15n van de Agenda. Gemeente-eigendommen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Zooals U bekend isl is het aan de ge meente toebehoorende perceel Steenhof straat 6, waarin gedurende geruianlen tijd het postkantoor is geweest* sinds eenige maanden omverhuurdi Teneinde te bevorderen, dat in een voor komend geval onmiddellijk tot verhuring van het perceel kan worden overgegaan, stellen wij U voor ons ingevolge het bepaal de bij artikel 212 der Gemeentewet te mach tigen het genoemde huis te verhuren met in achtneming van de navolgenlde door U te stellen regelen: a. de huursom bedraagt f 750 per jaar; b. de verhuur geschiedt voor een tijd van uiterlijk drie jaren; c. de huursom moet per kwartaal bij vooruitbetaling ten kantore van den ge meenteontvanger worden voldaan; 1 Augustus Verschrikkingsdag! Ja* zij is een groote schande, üjnze Rijwielplaatjes-Wet; Zij heeft menig ord'lijk burger, ln beklaagden-bank gezet. Duizenden van medeburgers, Heeft zij scha en schandj' gebracht Niet alléén, maar door weer and'ren, Wordt misdadigheid betracht. Want door diefstal* koop en verkoop, Van die nare dingen is Menig zwakkeling gestruikeld; Kwam in de gevangenis. |En hebt gij het ding vergeten, Het niet juist intijds gekocht, Of het in uw zak gestoken., Of iets anders „wat niet mocht", Dan wacht U de grootste moeite, Plus een dikke strop in geld; Onverschillig waar gij heen moet; 'lt Wordt, eenvoudig, niet geteld. Zijl op weg gij naar een dokter, (Zware zieke ligt er thuis), Men neemt U gewoon Uw fiets af; Loopen kunt gij; óók naar huis. Wat gij dan ook aan mocht voeren^ Hoe geval ook dringend zij: Fiets wordt „in beslag" genomen; Radeloos staat gij er bij. En hoevele „ambtenaren", Hebben niet den minsten tact. Door maar „razzia's" te houden; Onverschillig wie men „paktU Vaak zelfs in de groote steden Vindt Politie het te bar! Want zij sturen in hun ijver Héél 't „Verkeer" soms in de war! En nu komt weer 1 Augustus, Bijgenaamd„Verschrikkings-dag I" Denkt er om: het plaatje zichtbaar Aan de fiets; vóór; dat slechts mag. België: de „.vélo's" nummers; Bijpassend quitantie daér; .Is er soms iets „aan den knikker DadUijk is het „voor mekaar". Ja, (feilende met ,tde plaatjes" Gaf een boekdeel reeds vol klacht; ,Zóó dat iederéén zich afvraagt: Wie heeft zóóiets uitgedacht? Die ons dédrmee heeft „vergiftigd", Zóóiets oer-doms»daar gesteld"(ü) Dat hij nooit geen rust meer hebbel Tot den jongsten dag gekweld! AD REM. Nadruk verboden. d. de kosten der waterleiding komen voor rekening van den huurder; e. de huurder moet gedurende den ge- heelen huurtermijn het huis en den tuin in goeden staat houden en aldus terugleveren bij het eindigen der huur; f. het is den huurder verboden, zonder toestemming van Burgemeester en Wethou ders het gehuurde geheel of ten deele aan derden te verhuren; bij overtreding van dit verbod zal de huurovereenkomst, zonder diat eenige verdere sommatie of ingebreke stelling noodiig zal zijiu geacht worden on middellijk te zijn ontbonden; h. de uit de te sluiten huurovereenkomst voortvloeiende kosten van zegel en registra tie komen voor rekening van den huurder; h. voor het totstandbrengien van dezen huur en verhuur zal door de gemeente aan den betrokken makelaar de gebruikelijke provisie worden toegekend. BUSSUM. CONCOURS-HIPPIQUE. Ter gelegenheid van het 12^-jarig be staan van de Goodsche Landbouw Sport- vereeniging wordt op Zaterdag 8 Juli a.s. te Bussum 'n Concours hippdque gehouden. Dit concours bestaat uit een concours voor jachtpaarden, een nationaal Spring concours en een Cross-Country. Tusschen deze nummers zullen worden ingelascht: Schoolpaardeni bereden door particulieren; niet door hen afgericht; Schoolpaarden bereden door particulieren en door hen afgericht; Vossenjacht; Hon- gaarsche Post Push-bal spel. De aanvang is om 1 uur nam.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1