Voor Damestasschen DE SOESTER <»1 Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gegarandeerde oplaag ruim 3000 exemplaren De Damesbroek komt No. 53 Een dn Twintigste Jaargang Woensdag 5 Juli 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 GIRO 161165 Bekendmakingen Officieel Binnenland Ingezonden _r° Vraagt onze voordeelige advertentie-tarieven BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS l 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLAD No. 380) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op hel bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter vi sie is gelegd een verzoek met bijlagen van C. H euvel ing, te Bunschoten om vergun ning tot het oprichten* vam een benzinebe- waarp.laats, bestaande uit een ondergrond- scihe tank. inhoudende 6000 Liter, met bo- venjgrondlsdhe aftapiiwachtiaigj op en in. het perceel Beckeringih straat kad. gemeente Soesit, Sectie H. No. 2717; dat op den llden Juli 1933,. des vóór middags te 11 uren gelegenheid is om ten geroejenitabuaze bezwaren tegen het oprich ten dier inrichting dn te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen,, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest,, 27 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. S. v. Duren l.b. De Secretaris, J. Batenburg. HERZIENING DER LIJST VAN INKWARTIERING. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kenmis, dat op heden gedurenlde veertien diagen ter Gemeente secretarie voor een ieder ter inzage- is ne- dergelegd, de herziene lijist, bevatrtfendc dc namen der inwoners) dlie voor hel verleenen van inkwartiering en onderhoud, van het krijigsvolik in aanmerking komen, met aan duiding van de matei, waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zij ner woningen, van de gebouwen en getim merten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen1 voorzien. Soest-, 30 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, J. S. v. Duren, l.b. De Secretaris, J. Bateniburg. 3e Af deeling No. 2685 Burgemeester len Wethouders van Soest brengen hierbij ter kennis van belangheb benden dlat de Raad d'er gemeente in zijne vergadering van 28 Juni 1933 besloot de werkverschaffing en. ide steunregeling tot en met 1 Juli 1933 voort zetten, en deze be.ide vormen van hulp dus met ingang van 3 Juli 1933 te beëindigen. Soest, 29 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. S. v. Duren l.b. De Secretaris, J. Batenburg. No. 1447. Het Gemeentebestuur van Soest maakt bekend dati, om Donderdags gedurende de daarvoor vastgestelde uren kosteloos tot het Natuurbad te wordten toegelaten, men ■in het bezit moet zijn van een kaart[ welke ter secretarie, 2e afdécEngj voor inwoners van Soest verkrijgbaar is vanaf Vrijdag 30 Juli 1933. Soest, 29 Juni 1933. Het Gemeentebestuur voornoemd, De Burgemeester, J. S. v. Duren l.b. De Secretaris, J. Batenburg. BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de kiezerslijst voor d!e Kamer van Koop handel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei 1933 van 114 Juli 19'é ter gemeen te-secretarie van Soest en aan het Bureau der Kamer te Amersfoort (Arnh.weg 23) ter inzage ligt. Verzoeken om wijziging der lijsten kun nen Gilleen in behain.deli,ng komen,, indien zij gedurende de genoeind'e periode schriftelijk hij de Kamer worden ingediend. Soest|, 29 Juni 1933. De Burgemeester van Soest. G. Deketh. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter vi sie is gelegd een, verzoek met bijlagen van de N.V. Oliën en1 Benzine Import Maat schappij te Soest om vergunning tot uit breiding der bestaande benzine- en petro- leumbewaarplaats, door bijplaatsing van een bovengrondsche gasoldetank, inhoudende 30000 Liter, met electromotor van plm. 2 PK op het perceel kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie H. 3184, gelegen aan den Veldweg; dat op den 14den Juli 1933, dies vóór- middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentelhuize bezwaren, tegen het uitbrei den)-dier inrichting in te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dart niet rtot eventueel be roep van de later op heit verzoek rte nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die nieit op de aangewezen plaats en hert aangegeven uur in d'e vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 30 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. S. v. Duren, l.b. De Secretaris, J. Batenburg. MAANDBLAD „DIERENBESCHER MING". In 'de laatste Juni-aflevering van het door de Ned. Vereemg.ing tot Beschermimg van Dierien/ Prinses Mariestraat 40 te 's-Gra- 'venhage uitgegeven maandblad ^Dierenbe scherming" troffen, wij een bijldrage aan van een voor diit tijdschrift nieuw genre, n.1. 7Caricaturen'" door van de V., waarin op geestige wijze enkele misstanden worden belicht) in schijnbaar onbeholpen maar uiterst knappe teekendingen. G. Nieuwenhuysen draagt een gedicht op aan Suze Groshans) die onlangs haar 70- sten verjaardag bereikte', Eten der bijdragen vertelt nog eens duidelijker van de reeds gemelde schromelijke k oei en verwaarloozi n g te Daarlerveenv Twee foto's van dierenred- ders, Joihan Ho.list en Hemd rik T ent, wien onlangs dte zilveren medaille van de Ver- eenigiing werd toegekend), worden in dit nummer afgedrukt. Van Jo LoosjesGedikinig een vertelltend gedichtje „Verraad." In ,|,Hert Dier In de Beeldende Kunst" bespreekt J. K'. een ko pergravure van Dupo.nt. „Van Vogels en Vogelbescherming" door W) Tolsma is als steeds belangrijk. De redacteur bespreekt no,g eenis die actie tegen de stierengevechten in Spanje', ook in verband met een uiting in „Reizen en Trekken" en bepleit de nood zaak van toenemeniden bloei van „Dierenbe scherming". ESPERANTO EN MODERNE VER- KEERSRECLAME IN HONGARIJE. Hongarije tracht op allerlei, wijzen vreem delingen tot zich te trekken voor een be zoek en verblijf in de mooiste plaatsen van het land'. Wie hoorde nooit van de vurige zigeuner-muziek, het leven op de Hongaar- sche steppe, ide historische steden van Hon garije en haar inponeeremde hoofdstad], de „koningin van de Donau", Budapest!? Met hoogst artistiek uitgevoerde prentbrief kaarten brengt de Hongaarsche post het karakteristieke van het Hand onder de aan dacht. De post gebruikt daarbij tevens een modern verkeerareciamemiddel, reeds in di verse landen toegepast. De verklarende tekst der kaarten is gesteld in het Hon- gaarsah, 'het Fnanseh (officieele taal van de Universeele Post-Unie) en om de taal moeilijkheden voor de andere naties te overwinnen fin het (Esperanto op alle 16 kaarten van de nieuwe serie. Verwacht wiordlt de verschijning van verdere dergelij ke uitgaven). Deze kaarten zullen ongetwij feld medehelpen in het buitenland belang stelling te wekken voor een bezoek aan de tallooze schoonheden van dit karakteristie ke Hand. Wat het officieele gebruik door dc poste rijlen/ betreft), hierin gingen eenige andere staten reeds voor. De eerste was de vrije stad Danzig, daarna volgde dc Sovjet-Unie (thans over die 50 uitgaven) en het vorsten dom Lichten,stein met eenige series. In Ne derland bestaan ook prentbriefkaarten met een verklarende tekst in Nederlandsch en Esperanto, bijv. een serie getiteld: Dc Hol- Jlamdisohe Molen, en artistieke kaarten van het eiland Texel, uitgegeven door uitgevers van de eenige op Texel verschijnende krant. Van de zijde der Nederlandsche Posterij len zijn er echter tot nog toe dergelijke uit gaven niet verschenen. Daarentegen heeft onize post echter het initiatief genomen voor een internationale Esperanto cursus voor PTT-personeei in het Esperanto-huis te Arnhem. De crusus zaïl gegeven worden door de beroemde Esperanto leeraar An- dreo Cseh, volgens zijn beproefde recht- streeksche methode, terwijl aan de Neder landsche deelnemers door de Posterijen eeniige dagen extra vacantie wordt ver leend. Laait ons hopen, dat velen van deze unieke gelegenheid gebruik zullen maken. W. P. ROELOFS. Dalweg 6, Soest. le SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ VAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK Buiten verantwoordelijkheid der Redactie NATUURBADIANA. Er is een ziekte in Soest uitgebroken» Niet,„de" ziekte maar 'n ziekte. De Natuur- kater. Deze ellendige kwaal komt tot uiting door bibberaties en knikkende knieën als mede koortstemperarturen van 39.9 en hoo- ger. De meest kwaadaardige gevolgen zijn: echtscheiding, scheiding tusschen tafel en bedde, ontrouw, .dronkenschap en vallende ziekte. Mjijn vriend Salomon Siegiesmond Garde- roba, die zich nog de laatste weken: verheug de iin een blakende gezondheid, is na eenige ondernemende langdure bezoeken', aan, het Natuurbad ernstig besmet en volkomen, ra deloos, redefiioosj, reddeloos. Hij zingt de gansche dag psalmen en is van onderlaaSt in de van Weedlestraat aangetroffen in een staat van anverplaatshaanheid. De natuur- kater was hem dn de beenen. geslagen, en dientengevolge werd Slaomon Siegiesmond Garderoba, in de eerste hulpdienst-auto ge legd, vervolgens op transport gesteld naar de F reu donderzoekings dienis t', alwaar zooalls algemeen bekend, op allerlei wij zen de verbeelding wordt bevredigd. Het is diep-ellenldig. De beste zennen van Soest boven en'onder de zestig liggen voor mera- kel. Prikkeldraadversperringen, schuttingen en allerlei afscheidingen helipen niets. Sie- giiesmondj zelf Bestuurder van 't al te rei ne natuurbad behoeft geen scheidingen te erkennen. Meerderen is het in dtem bolle ge slagen,. Er wordt reeds gefluisterd dat nu het politiekorps zeker zal worden uitge breid, terwijl Soest in staat van beleg zal worden verklaard. Het zial den burgemees ter voldoening geven, hij; kan er nu van hoo- ren, en lezen. Anders zat hij er .nu midden tussclhen-in. Een nieuwe puhlicatie zal verschijnen waarin denl volke wordt kond gedaan, dat een iedere badgast een flesohje leidingwater moet meebrengen om 'het natuurbad mede te helpen ververschien'. De onsterfelijke bouwer van deze zondige plaats is 'het ook naar den vleeze gegaanl, en heeft zich een nieuw huis gekocht, ingericht voor meerdere slaapgelegenheden,. Hij om helsde reeds de Muselmansohe leer. Een groep moimonen van Sa/Ut Lake City is on derweg naar deze dreven om les en aan schouwelijke voorstellingen te geven. De wetbezditter onder wie deze zondige plaats weid opgericht!, i.s d'e eenige die van de ziekte is vrij gebleven,, aangezien hij met zijn troonopvolger door de vele bezoeken i.n binnen- en buitenland immuun ervoor is geworden. Anselmus Pot, een andere vriend van mij is na een bezoek aan het bad volslagen scheel teruggekeerd!, terwijl mijn tante Almalia .geslagen', is meit 'die st. Veit's dans. Het lijdt geen twijfel of er zal van hioo- gerhand worden Ingegrepen) Er zijn ook attracties te verwachten. Adolf Heetikers komt Zondag een zesdaag- scihe houden op een waterfiets. Er zilt een groote moeilijkheid in zijn bruine hemd!. De zedelijkheidscammissie heeft namelijk vast gesteld Siegiesmond is het er mee eens dat bruine hemden niet kunnen, worden toe gelaten» Hetzelfde geldt voor zwarte di to's-De wethouder op het stalen ros zal een Zondagavond1 aanspreek houden op het s-trand zittende op een velocipede, Het iNedërlandsclie leger zal een excursie houden naar het natuurbad. De bond van vrouwelijke dienstbodten heeft onmiddellijk besloten hetzelfde te doen. Deze gebeurte- lijkheid viuidit plaats Zaterdagavond na 10 uur. Een ondernemende combinatie heeft reeds grond gekocht voor den bouw van een krankzinnigengesticht!, met een speciale af- deeling voor na.tuurbadzieken van beide ge slachten,, gecombineerd met een zieken huis voor vrouwelijke patiënten) In de Amerikaansohe pers circuleert het bericht dat in Soest. Holland), een epidemische ziekte is uitgebroken^ waarvan de uitwer king uiterst pleizierig is en de lijlders vol strekt verdooft. Het Amerikaan,sche mini sterie van oorlog iheeft deskundigen per torpedojager afgezonden om de mogelijk heid te onderzoeken deze ztiekte „als gas" te verwerken en als oorlogsmiddtel aan te wenden. Er zijn echter verschrikkelijke dingen ge beurd. W*as het al zeer moeilijk om bij het terugkeeren uit het bad zijn eigen schoenen en, kousen terug te vinden, veel erger is het gisterenavond geweest. Duizend leden van de zangvereeniging Elezfiabhel, een ge mengd koor hadden een avondzang gege ven in de beide afdeélingen. Bij het huis- waartskeeren hadden geen der mannen hun eigen vrouwen teruggevonden. Ma.nnjeni ge huwd met tweehionderdipond'ers van 50 gin gen niaar ihuis met deerntjes van 20. Een vijftigtal leden van het mannelijk en vrou welijk geslacht, waaronder bultenaars', maaktenj een geweldig misbaar. Er zal in den vervolge een keuze-commissie worden ingesteld, ouder het beproefde voorztter- sch'ap van den voorzitter der commissie, Siegiesmond die iieder der overblijvenden 'n echteling zal meegeven, In Amsterdam en den Haag is men reeds bezig een soortgelijke badinrichting te ope nen i.n het stadion en op Houtrust. Soest, de oogen der wereld zijn op U ge richt! De lachende Mona Lisa. ONS NATUURBAD. Mijnheer de Redacteur, mag ik voor on derstaand een plaatsje in Uw blad verzoe ken. Wij hooren en lezen den laatsten tijd steeds kritiek op het Natuurbad, een kri tiek, die in hoofdzaak gevoerd wordt door .naamloozeV of onder een oi aJidere schuil naam. Ja er zijp fouten» maar hij die werkt enz Zoover ik het kan zien zijn er eenige kardi nale fouten» >die absoluut verbetering edsohen. le Het niet mogen gemengd Zonnebaden, 2e De vreeselijk open ligging, zoodat er geen beschutting is te vinden tegen felle zon of guren wind; 3e De kleedgelegenheid, die op speruren niet voldoet, daargelaten» of de accomodatie op zichzelf goed is, en ten 4e De Algemeene leiding. Om nu met punt 1 te beginnen. Het is te begrijpen en ook te aanvaarden, dat er groe pen zijn» die niet wensohen zich in de zon te koesteren, terwijl er 'leden van heit andere gesilacht bij tegenwoordig zijn. Daar tegenover staat echter, dat er groe pen zijn, die het daarin niet met hun eens zijn), iets wat ook heel natuurlijk is. Waar de Gemeenteraad echter toevallig een fneerderheid heeft, die zich ten doel schijnt gesteld te hebben, om de wereld in het algemeen en Soest in. 't bijzonder op een hooger zedelijk peil te brengen, hebben de gemengde Zonnebaders zich hier mir nachts dir mdhts bij neer te leggen. Deze bepaling is wei wat eenzijdig. Wat is er tegen om beidie groepen hun zin te ge- vep, 'laat hen 'die gesepareerd van de zon willen genieten dlat doen, maar verhinder niet de andersdenkenden,, die toch ook uit fatsoenlijke menschen bestaan, op hun wij ze van, diezelfde zon te profirteeren. Het strand is groot genoeg; verdeel het in drie departementen^ één voor vrouwen, één voor mannen en één voor gemengd. Mpcht het nog te veel aanstoot geven, separeer dan de seperatisten van het spie dend oog de andere kunne, door bijv. riet matten om deze terreinen rte plaatsen, zoo dat ze ongestoord van de zon kunnen ge nieten zonder angst te hebben voor aan stoot te geven,, of te nemen. Wat ,de openl ligging betreft, zou het aan beveling verdieneni, wanneer ons Gem.be stuur er in het najaar toe overging een groot aantal flinke boom,en te planten, geen struiken. Het zou aanbeveling verdienen, om eea lijist van de te nemen maatregelen in het a.s. najaar op een duidelijk zichtbare plaats i,n het Natuurbad op te hangen, zoo dot zij» die over een en ander niet best te spreken zijn en niet in onize plaats woon achtig zijn, de wetenschap mede kunnen drafeen, dat zij het volgende jaar met een gerust geweten) naar het Soester Natuurbad kunnen konïenf. De kleed,gelegenheid is een precair ding en het is jammer, dart men niet heeft weten te profiteeren van hetgeen in 't Buitenland door jarenlange ondervinding is bereikt. Daar toch staan langs de stranden groo te loodsen voor mannen en voor vrouwen. Deze loodsen zijn groot plm. 25 x 12 Meiter. In het midden is een toonbank geplaatst die de ruimte in twee deelen splitst. Achter de toonbank rijen kleedinghangers en voor de toonbank langs de lange wanden een tien a vijftien boxen; verder een groot aantal vaste banken. Dit systeem heeft groote voordeden, bij het hier gevolgde, waar men steeds -in ,de rij moet Staan), en geduld moet oefenen, om een box te veroveren. Zoolang men nog gekleed is gaat het nog, maar wanneer men even een bad heeft genomen en met een nat lichaam een geruimen tijd in een guren wind moet staan wachten, vóór men een box heeft, dat is zeer onge zond], Het loodsensysteem heeft het voordeel van een steeds geoefende controle door de bedienden in de garderobe-afd. Ziji, d-'€ z'ch alleen in een box wenschen te verkleeden, kunnen binnen wachten, an deren die vrijer zijm), of meer haast hebben, kunnen de ruimte gevuld met banken be nutten. Ook wat betreft de nummers zou het aanibevelinig verdienen koperen plaatjes met kettingen te gebruiken; ze hebben een lan- geren levensduur, dan een elastiekje. Wat de leiding betreft, deze moet in een vaste hand zijn en niet zoo'n beetje worden waargenomen .door een of ander Gem. raadslid, die toevallig wat vrijen tijd heeft Het zal niet een zakenfman in z'n hoofd komen/, om aan het hoofd van een groot be drijf iemand' meer te zetten,, die dit bedrijf niet .door en door kent, alleen omdat hij over vrijen tijd beschikt, en geen salaris vraagt. Zijn bedrijf zou binnen afzienbaren tijd, ondanks de winst van het niet betaalde salaris", tot den grond toe zijn bedorven, met als eind een financieele débacle. Dus,de broek" komt in de mode! Voor de dames, wel verstaan! Spoedig zal mien ze zien wand'len. Met ,/le pantalon'' thane aan! Want Poiret, Mode-Dictator Te Parijs, die decreteert: ,,Damcs zullen „broek" gaan dragen"; „Dat kan niet meer afgeweerd". Als dan ook in Soest de damea Tot die ,*,Mode" overgaan, Kcxn 't wel eens op „revolutie'' In ons dorp komen te staan. Want hier wonen kuische(!) menjschen, Bij de honderden x tien!, En vooral onder de mannen) Die zóóiets niet kunnen zien.(?) Denkt U in: hun vrouw „de broek aan,": Waar moet het met hen dam heen? Velen worden „grooter nul nog"; Nog wat in, rte brengten? Geen! Want de vrouwtjes toch „niet malsch" vaak. Zeggen nu: *Wat denk je mam?" „Wou jij hier nog wat vertellen.?" Hebben wij „de broek niet an?" Alzoo: quetstie nog van tijd maar: Al wat vrouw is*in de broek!" Kort haar) cigaret en stokje; 'it Vrouwelijk geslachtis zoek! AD REM. Nadruk verboden. Waneer het mogelijk was, zou ik voor stellen een enquête te organiseeren, om te zien hoeveel voorstamders er waren voor ge mengd Zonnebaden; het is echter onmoge lijk daar een groot contingent van buiiten Soest komt), en het overgroote deel van, ons Hollanders meesital rte laks is om een be richtje te sturen. Wij kunnen echter wel vergelijken mert andere Natuurbaden in onze omgeving. Het vacamtie-seizolen nadert met rassche schreden; welaan Gem. Bestuur, toont, dat U den tijd der 20e eeuw begrijpt, en schaft de belemmeriervde bepalingen af, U zulit er Soest mede dienen, en Uw Natuurbad tot een gezochte plaats van ontspanning ma ken. Handel spoedig voor het mooie Soester Natuurbad in d'iscrediet komt bij de Zomer gasten1, die wij ieder oogerublik kunnen ver wachten. U, geachte redactie', beleefd dankend. Hoogachtend, P. W. Duin Jr^, Spoorstraat 31 Soesrtdijk. Soest dijk, 276'33. Aan die Redactie van d)e Soester. Alhier. WelE dl Heer. Eindelijk acht ik het geschikte oogenblik gekomen, om op eeniige in Uwe rubrieken, voorkomende onjuistheden te reageeren in de hoop U mij dit waardig acht. le het ri tueel slachten (het zij een overgenomen ar tikel!)), geschiedt als volgt: de koe wordt aan de hoornen gebonden^ alvorens de snee (welke in éénen strijk geschiedt), staande 't vee, in de hals plaats vindt, door den man (deze heet Sjonges) poorsohenl, zijn de witte aderen verwijderen, en het geheel heet Ko- sher in.a.w. rein slachten. Anders niet. Het dier zakt dan in elkaar, bloedt dood en men) hijscht het lijk op om te villen, enz. Eeni joodsche slager komt collegiaal over een met een christen dito, teneinde de voor- en achterbout te verdeelen, blijft voor den Jood en achterbout aan den Christen- silager, omdat eerstgenoemde niet van den achterbcut eten mag. Maar niets van mar teling, zooals in overgenomen artikel (vak blad meen ik) vermeld stond enz. Mochten evenwel p oten gebonden wordeni, dan zijn dit voorzorgsmaatregelen in het belang van het beest (maar doet geen pijn). In dezen tijd van hyper sensitieve misplaatste mede- gevoel(oos)igheid van leeken is het goed eens in allen eenjvoudte wijzen op dezen zie- kelijiken sitaat, maar verwondert mij geens zins,, in aanmerking de hysterische heksen ketel en dito mtentaliteit waarin het mensch- dom op het oogenblik zich ziende blind staart. 2e. Eenige woordlen nog aan het adres van den Heer Nieveen. Uraniese ratten, Sadis- t'sche fausse-couche (Krisnamurti) naar Graaf de Sacle (naar aanleiding van laatste Joden in de Wereldgescfiiedenis). Maar geachte beste Heer N. zoü het ver heerlijkte Hitler-systeem in zijn heldten-geilr misschien niet nog slechter zaad zaaien. Pe derastie een zelfbevlekkende Chauvinis tische geest van verwijfdheid faiBfiet van het intellect. Dan liever de oer-Germaan in woeste nartuur-kracht. Sigfried, Nibelungen eniz. Eilasi4 Vondel. Waar toch vindt men hechter trouw. Gijsbrgcht van Amstel, of te wel een sociale vergeestelijking van man en vrouw beider Ikheid met dóe van het al gemeen uitgesprokene in scheppende ge dachte opgevat en begrepen zooals geschre ven staat: de 6e Dag schiep God man en vrouw beide, en het werk was volmaakt; de 7e dag rust, heerlijke rüst. Wanneer zulleri wij tot deze zuiver geestelijk moreel op heffende basis terugkeeren? Het was tot mijn spijt plicht van het geweten nog even naar de psychische bistoreri te grijpen eri deze irn dito van mijn ereniraensch te plaat-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1