°<z Binnenland M. H. van Raalte Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag *1 Het goede plan. Maak iE Zondags °p HE™-S WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK BGMR!l@SViÖIFFgNIDMIN@ËIL J©ÜL TAK nur mmer beslaat 2 bladen. Bekendmakingen O 4 Officieel N.V.Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten O-^ Ingezonden 7O EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's No. 54 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 8 Juli 1933 BUREA VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVER'ENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UTERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITQAV: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. v. d. BOVENKAHP HET /ilTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) HET Zju1 Dit nu ADVERTENTIÈNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 BIRO 161165 Buik ei neester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis dat vanaf he den Tet gemeentehuis op het telefoonnet SoesJas aangesloten, onder No. 6-13 (twee lijnen!) Sof 4 6 Juli 1933, Burgemeester en Wethouders voornoemd pe Burgemeester, J. S. v. Duren, l.b. De Secretaris, J. Batenburg. Het gevoel voor goed en kwaad is hedlen ten (dage sterker dan ooit te vo ren. Wij hebben nooit zoo'n zorg voor de zwakken en hu'lpeloozen, de gebrekkigeni en de ouden van dagen gezien, als tegenwoordig. Het kind heeft nooit zoo'n plaats in ons mid den g?had. Nooit is de vrouw zoo ge- eerdl, nooit is door den mensch no beler en met meer succes er naar ge streefd, zijn medemensclh te helpen. ANON. el, gij moet maar denken, dat de vriend., onze feilen toont, de ware is. En daarom ïrraar van den goeden kant op- len, wanneer wij elkaar zoo af en toe 1 op goedaardige wijze kapittelen. W)an>t lèksel, wij menischen, wij zijn toch soms zonderlinge veniten. En inkonsekwent dat jwij kunnen zijnDaar hebben wij bijvoorbeeld de nobele gewoonte om elkaar EEN WANDELING naar HOTEL BOSCH EN DUIN BOSSTRAAT PRACHTIG RUSTIG PLEKJE EEN GLAS KOUD BIER 20 CT. él'kaa gloeiende le beste w er niet scheni te kort eens aan, kwent war opvatten. bij den aanvang van een nieuw jaar „veel heiil en zegen" te wenschen en als het ware een uitstorting vian alle mogelijke goede dingen oven eikaars hoofden aan te roepen. Wij zijn in'die eerste dagen van het jaar met allerleij braafmoedige gedachten jegens viild. Maar bijvoorbeeld in de ):te vain den Juliidag, zijn, wij al- nscihien vergeten en denken wij i elkaar veel goeds toe te wen- l ails wij zijin., dat wij dan zelf komen. Maar denk nu foch t wij niet zoo deksels itiko.nse- en dat wij eens het goede plan j- ja, het is misschien voor som migen een vreemd! plan om die vriende lijke wensth niet alleen op 1 Januari mon deling en fn gedachten, te herhalen, doch eiken dag ^eer opnieuw, ook op den heet- sten Julidag. Wat zou er niet een wonder lijke atmofcfeer om ons heenkomen; wan neer wij 4lken dag opnieuw niets anders wildeni verwachten van de anderen dan een welwilllen(^ houding, dan helpende daden. En werkelijk, wanneer wij in- hun woorden en gedfa£,nSen geen andere,, dan vriendelij ke en goede beweegredenen zouden willen erkenoeiv, wel. tien tegen, een:, dat wij in oivze verachtingen niet beschaamd zouden ^'oróeDI j. W>ij z<>1 d'en ook nog een stap verder kun nen gaa" W'1 z ou dien het tot een vasten re gel kui®1 i rroakerv niet in de eerste plaats het kw®a in die menscben om ons heen te veroord6 'en- dooh het goede, dat wij in hen den urmen, te lover\ zelfs nog sterker, dat wij1 kwade veroordeelen. Het is nu eenmaal °n mensöhelijke eigenschap, dat wij geiW gd zijn, vlug te veroordeelen en traag prijzen. Maar iediere menschelijkc eigtnsöl P kan, en zoo noodag moet, verbe ter! 'en. Wij moeten de volgorde om- keerefl 1 vlug tot loven worden en traag totojïl etenj, totdat wij meer afweten om- 1rt-(d« !e weegreden en voor wiat ons wel- ïichtdte u-rkeerde houding of een verkeerde 1 te zijn. En zelfs nog dan, veroor deel of nog beter, betreur alleen de vt:k«cf e .,d'aad" erder, dan dJengeeni, die dtdi# pkegde, te veroordeelen. Want het n ppci irdige is, d'at als wij werkelijk naar iets 'IS zoeken in anderen om te loven, <hn vanzelfsprekend onze gedachten v Tfld^zijn met het goedie. Wij zullen aan dienken en niet aan het kwade. c'1 en deze gedachten zullen onze ■eranderen. Op die wijze zou een gemeenschap, die zulk een gedrags- ïarmemen, vernieuwd en verfrischt [Wanneer zij de gewoonte zou aan- r71 elke goede daad van elk lid te p>n zou de gedachte van zulk een jfhap goed zijn en niet kwaad, op- pn uiet neerhalend, te. WJj mogen ons ook wel af hel f°| En 4*1 levtf® f voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 954 Deskundige voorlichting bij den In- en verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseeringen Spaar-Deposito's rente 37»% Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. vragen, of wij het recht hebben om zoo gauw een ander te veroordeelen wegens het kwade, dat hij in onze oogen doet. Het is inderdaad) juiste dat immers heel velen van ons in hun leven heel wat dingen heb ben! gedaan, waaover wij ons nu schamen. Als wij eerlijk zijn) zullen wij zeker moeten toegeven!, dat wij the el' wat dingen hebben gezegd, waarover wij nu ernstig spijt heb ben, 'dat wij wellicht heel wat brieven ge schreven hebben, waarvan het beter ware., indien zij nooit door ons geschreven waren geworden. En daarom, wanneer wij elkaar met boosaardig gefluister de slechite dingen vertelden, die wij omtrent anderen weten, dan zou het toch wel eens de moeite waard zijn, na te gaart, wat nu aan den andeTen kant wel het beste en mooiste is, dat wij omtrent die anderen weten. Terecht heeft eens iemand gezegd, dat een dronkaard het eeremetaal op de borst kan dragen, dat hij toch zeker niet door dronkenschap heeft verworven. En ook nog heden ten dlage zal er menige arme bliksem gevonden worden, wiens verkeerde 'daden met nadruk en openlijk den volke worden getoond tot zijn grievende schande, die vroeger voor een nobele daad (misschien wel het eere-mefaal der menschheid verdiend zou hebben. Zou den wij ons billijkheidshalve ook niet e<ens af kunnen vragen, wat is nu het beste in dien man? Zou het niet billijker zijn hem eerder te beoordeelen naar zijn allerbeste en allerhoogste daden, dan juist naar zijn slechtste? Floris C. Nadruk verboden. %W BAARN. FLORA THEATER. A'Bedtime Story, Chevalier's nieuwste suc ces is een schat van een film,, waar men met bizonder groot genoegen naar kijkt! Het is niet Baby Leroy, die Chevaiier van zijn plaats verdringt, noch is het omgekeer de het gevaÜL De twee gaan zóó prachtig samen en Chevaiier is zóó alleraardigst voor het kfindl, dat beiidlen er door gerele veerd worden. Wéér heef teen regisseur en ditmaal Norman Taurog kans gezien; profijt te trekken.- van de speciale kwalitei ten van M,au race en over die regie kan men zich slechts prijzend uiten. Nog een andere kracht moet geroemd worden: Helen Twelvetrees, wier beschaafd en persoonlijk spel méér van haar maakt, dan het noodzakelijk vrouwelijk comple ment naast een mannelijke ster. En voorts i's er Edward Everott Horton, dfie er be houdens weer die enkele pia-sserie in slaagt, een prachtig, type van eenl knecht te leveren^ waar elkeen schik om zal heb ben. Alles tezamen: een werkelijk alleraar digste film, een kostelijk amusement, een buitengewoon genoeglijke tijdpasseering, bekroond door het meespelen van zulk een babyDat moet U toch stellig eens gaan zien! Temeer, daar de directie nog op Zater dag- en Zondagavond speciale Bussen van Soest naar het theater laat Tijdien, en als het geregeld dn Baarn's Flora vertoond wordt bezoek van Soest, trotsch dlat er 't nieuwste niet heter wordt, zal dit eerdaags ook op houden; dus: een stiilfe wenk voor Bios coop liefhebbers. DEN HAAG. VOOR HEN DIE IN NOOD VERKEEREN. Wederom komt ons Ondersteuningsfonds tot het groote publiek om belangstelling te wekken voor het lot dergenen, voor wie dit Fonds is gesticht. Men weet het nu zoo langzamerhand welhet Vrijwillige Fonds tot Ondersteuning van Behoeftige Musici is een stichting van denl Nederlandse hen Too kunstenaarsbond en beoogt musici, die in maatschappelijke moeilijkheden ver- kecren uit den nood te redden. Het zal wel nauwelijks «noodag zijn te zeg gen, dat vooral dn dezen tijd vreeselijken crisistijd ons Fonds een buitengewoon zwa re taak heeft te vervullen! De algemeene malaise treft de kunste naars en onder hen ook de Toonkunste naars met ongekende hevigheid; de nood is groot teni wijd verbreid, de aanvragen om steun zijn talrijker en dringerder dan ooit. Het is een mooie taak in deze omstandig heden die helpende hand te kunnen bieden. En daarom vooral zijn wij verheugd dat de Minister van Justitie ons wederom vergun ning verleend heeft 'x>t het organiseeren van een loterij ten bate van ons Fonds; ziet U maar eenls, er komen 18000 loten en 1800 prijzen. Is het niet inderdaad een bui tengewoon mooie loterij? Betere kansen zult U toch zeker nimmer hebben en boven dien doet U door een lootje te kooori een goed werk. Dat wij zooveel prijzen, imnen beschikbaar stellen danken wij aan het feit dat velen ons verblijd hebben door het af staan van nuttige of fraaie voorwerpen. In het bijzonder hebben verschillende beeldien- die kunstenaars werken van hun hand voor ons doel afgestaan. Wij willen dus heel graag dat U een lot of kan het zijn meerdere loten voor onze loterij koopt. Het is een enorme taak om achttien duizend loten aan den man te bren gen maar die taak kan ons heel licht gemaakt wordien ails velen er aan me- dewierklenl In elke stad of dorp, in eiken kring van familie of kennissen kan men voor dit aan ieder sympathieke doel wel een of meer loten plaatsen. Wie helpt mede? De prijs dier loten ais heel laag gesteld, f 0,50 per lot. Wie loten bestellen wil en wij hopen -dat we zeer vele bestellingen mo gen verwachten kan dit dóen op een der volg/ervde manieren: door storting of over schrijving van het bedrag op postrekening 40819 (P. Bil ank waard), door bestelling per postwissel en voor 's-Gravenhage per kaart J. P. Coensitraat N'o. 22 te 's-Gravenhage of tölefoon No. 773522. Nla bestelling op een diezer wijzerV volgt toezending van de loten. En dan houden wij ons vriendelijk aanbe volen om aan bovenstaand adres schrifte lijk of telefonisch te mogen vernemen wie Moten voor ons wil verkoopen. Bij voorbaat danken wij voor het vertrou wen en -die medewerking die wij, naar de •ervaring ons reeds heeft geleerd, ongetwij feld dezen keer zullen genieten. Buiten verantwoordelijkheid - der Redactie DE NIEUWE ENGENDAALSCHOOL. In de laatste Raadsvergadering is aange nomen punt 6 van de Agenda, met een be sluit tot het bouwen van een nieuwe En- gemdaalschool. De kosten zullen bedragen 68000 Holl. guldens (plus de rest). Men zegt misschien een normaal geval in een 'normale tijd, dus iets waarover men zich niet meer verbaast. Toch moet men dit besluit diep betreuren waar vastgesteld moet worden dat de toe kenning van een school als hier voorgesteld geenszins als een normaal geval is te be schouwen. Men behoeft zonder verdere in terne aangelegenheden dezer Vereenigirag te kennen slechts het Raadsverslag te lezen om te constateeren dat het meeremdeel der raadsleden deze school ails een overbodige luxe en overtolligheid voelen doch door de wet min of meer verplicht werden on danks alles vóór te stemmen, Toch had HOTEL BOSCH EN DUIN BOSSTRAAT HEERLIJKE KOFFIE 20 CENT hier eenlge uitstel hetzij met of zonder goedvinden van het Schoolbestuur „red ding" kunnen brengen neen1, had zeker „redding" gebracht gezien het „nood- recht omtrent scholenbouw" hetwelk 1 Jula 1933 van kracht werd (gepubliceerd in het ochtendblad van 4 Juli jL; wisten „onze" onderwijs-autoiiiteiten hier 28 Juni nog niets van af? hadden deze geen waarschuwing kunnen laten hooren?) Het zijn ditmaal geen „kleinigheden" of „gezochtheden", doch openlijk werd in den Raad gezegd (wat ieder reeds wist) dat de ze school geen levensvatbaarheid heeft, sterk achteruit gaat, de onderste klassen geen aanvoer meer leveren om de hoogere te voeden met het noodige leerlingen-aantal dus deze op peil te houden. Ieder jaar gaat -de school achteruit werd gezegd, en dus wie is degeen mag men vragen terwijl bovendien de school thans behoorlijk is 'gehuisvest die medewerkt een nieuw gebouw te stichten!? Dus kennelijk tegen beter weten in handelt. Moest hier alweer het dure en zure belastinggeld versmeten worden? Wat heeft men aan een kleine waarborgsom van een VereentgLng als over eeniige jaren de school leeg staat, renteloos en verdoopen is en de Gemeente met een groote strop zit. Kan men dit dan vooruit voorspellen dat het zóó zal gaan? Neen, dit kan mien niet met volle zekerheid, maar statistisch loopt de zaak mis en dit had vooral en juist in dezen tijd de basis moeten zijn voor een uitstel al of niet ge duld door het schoolbestuur. MJen heeft eerst een duur betonnen glas paleis gewild zeer modern zeker, nu krijgen wij iets wat algemeener zal zijn in aanileg en opbouw. Doch wie de verhande ling van punt 6 van het Raadsverslag aan dachtig naleest zal kregelig worden en het betreuren dat een dergelijke inrichting te S'i EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dlr., Heuvelweg 18 v.h. Kleman en Berghuis ZOMERPRIJZEN «ot 1 AUGUSTUS KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 dezer plaatse aanwezig is, waarvan het Be stuur niet wil meewerken! om zijn eischen te beteugelen en heeft leeren begrijpen dat men zich in deze tijden niet moet vergrij pen aam een' grootheadswiaanzin ten koste van anderen. Dit begrip te bezitten en te betoonen hetwölk krachtig moet staan boven alles wat wij doen en laten isopvoed kunde; dit begrip te weerleggen of af te wijzen is degeneraitie. Wij zullen ons troosten, met de gedachte dat van hoogerhand nog zal worden inge grepen, en eerst een degelijk en naarstig on derzoek de lal of niet levensvatbaarheid van dezen schoolbouw zal vaststellen, of dat zij valt onder het i,/noodrecht" van 1 Juli 1933, hetwelk een verbod van scholenbouw vast legt voor dertig maanden. Gelukkig einde. Soest, 29 Juni 1933. Geachte Redactie! Verzoeke beleefd deze korte bijdrage als ingezonden te willen opnemen in Uw blad. Bij voorbaat dank. Met groote belangstelling las ik het arti kel „De Joden in deWereldgeschiedenis" van Nieveen in de „Soester" van Zaterdag 24 Juni jl. en kan ak mij volkomen aanslui ten bij zijn gedadhtengang; het verheugt mij Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Beëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG dat deze waarheden1 als een koe door Nie veen eens open gezegd worden. Ook ik ben geert individueele jodenhater, maar heb groote bedenkingen aangaande de tendenfc der reformjoden om zich in Euro pa en ook in Amerika breed te maken en, zijnde vreemdelingen, altijd haantje de voorste te willen zijn. Wij kunnen ons niet blind en doof houden voor de gevaren, die het internationale jodendom met zijn al machtige internationale pers en informiatie- dfilenst reedis heeft veroorzaakt, en mogen wij ons hoofd niet in het zand steken en ons verkeerdelijk boos maken over de door de reformjoden geïnspireerde Hetze-artikelen over jodenvervolgingen!. Wij weten dat het internationale grootka pitaal (dit is zoo goed als geheel joodsch) zijn polypenarmen verder en verder uit strekt. De internationale schulden der on derlinge Staten vormen een kluwen, die niet meer te ontwarren is. Daarom is ook geen succes te verwachten van de internationale conferentie's en de laatstelijk gehouden eco- AMERSFOORT AFD. STOFFEN OPRUIMING Coupons en Restanten Wollen Stoffen Zijden Stoffen Voiles Mouseliftes AFD. BONNETER1E OPRUIMING Pull~Overs Vesten Mutsen - Shawls momische conferentie te Londen. De Staten zijn machteloos, want zij hebben zich bijna allen1 verstrikt in de gouden netten van het joodsche grootkapitaal en zijn daarvan af hankelijk!, want geld is de macht, waarvoor ook vorsten buigen. „Geld is het sterkste Wapen; waarmede „/men 'de wereld onderwerpt. Geld wenscht „een regeerimg, die zwak is en' die zich aan ^Jhet geld onderwerpt. Daarom de voortdu- .rende strijd van het recht tegen het geld. „Maar geld is 'die laatste phase en kan al leen door bloed worden opgeheven", (citaat uit Oswald Spengler's ^Omicrgang van het Avondland"). Ik ben van meening dat, wanneer men een oplossing van (het internationale finantieel- economische vraagstuk ernstig wiJlj, deze te vinden is door 'deze „Gordiaansche kluwen zonder aanzien van bepaalde belangengroe pen door te hakken; al 'de andere zijn lap middelen^ Misschien wil Nieveen, -die op dit gladijs beter thuis schijnt te zijn, ons een vervolg geven van zijn bovengenoemid' artikel. A. F. W. WUNSCH. 'T GESCHEIDEN BAD. Mijnheer de Redacteur, Wat heb ik een gezeur Den laat sten tijd gehad Om dat vervelend bad. Ik ben een zedig mensch Dat zoo iets vast niet wensch!, In bad-costuum te gaan WJaar vreemde mannen staan. Ik nam wel veel een badi, M-aar boven 't gootsteengat. Wij hadden Bram en ik Daarbij de grootste schik. 'k Verheugde mij als Bram De bloemengieter mam En 't water niet te vlug 16;et stralen langs mijn rug. M'aar toen 't Natuurbad JcWam Lei dit beslag op Bram. Ik ben dat gieten zat Sprak hij, ik ga naar 't bad), En jij, mijn beste Kee Gaat lekker met me mee. Maar ik zeg mijn lieve man Begrijp dat dat niet kan 'k Zal met een badpak aan Langs al die mannen gaan. Bram schudde 't hoofd en zeide: Geen zorg, jij baadt gescheiden. Probeer diat maar eens Kee Het valt je stellig mee. IM r~\ worden uitsluitend I ste klas LzclBIT ingrediënten gebruikt PRIMA SERVICE IN HOTEL BOSCH EN DUIN bosstraat 'n Geïnterneerd soldaat Heeft 't achter gaas en draad Zoo veilig niet als jij In 't dames-zwemgetij. Nu, *k heb gebaad en eerlijk Het bad was overheerlijk. Veel echter dan het bad Wat 'k steeds genoten had. Ik prees van harte Bnam Die mij mee hierheen nam, En had me voorgen om/en Daar dikwijls weer te komen. Maar, toen' 'k me kleeden wou Stond naast de badjuffrouw Met in zijn hand mijn klêet - Een Onbekende heer. Vond Bram dat 't niet veel gaf Mijn pret is er nu af En wat er nil gebeur 'k Heb lak aan Barts' gezeun Ik geef weer voorkeur Aan 't gieten, Redakteur. Keetje Schroomling.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1