Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Het reglement op het Natuurbad zal worden gewijzigd. WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK Banketbakkerij „Nieuwerhoek" IMITOSTOIFIFilMMMlEL TM No. 56 GEMEENTERAADSVERSLAG. EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 15 Juli 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 0. v. d. BOVENKAHP ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v.WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) De Anti-revolutionnaire heer Endendijk kan in de leer gaan bij de Vrijzinnig-democratische Mej. H. Funke. Handelt Mej. Funke in overeenstemming met beginselen der Vrijzinnig Democraten de B. en W. wenschen niet den naam te noemen van den te benoemen algemeenen leider van het Natuurbad. Door de publieke tribune wordt den heer Buschals zoodanig gedoodverfd De gemeenteraad van Soest kwam Woensdagmiddag 12 Juni 1933 in spoed vergadering bijeen op verzoek van de Raadsleden Gasille, GrootewaJ, de Nies, Niooder, van Dam en Hiomsvelid, ter behandeling van noodzakelijk geachte wij ziging in het Reglement op het Soester Na tuurbad, een en ander zooails wij reeds eer der in ons blad publiceerden. Te 2.15 uur werd de vergadering geopend. Ajllle leden bleken aanwezig. De burgemees ter, Mr. G. Deketh, was nog niet geheel hersteld, zoodat de locoburgemeester, wet houder J. S. van Dunen als voorzitter fun geerde. De voorzitter deed allereerst mede dee ling van een ingekomen adres inzake de schoolbaden op het Natuurbad:. Deze zaak is inmiddels tot alller voldoening opgelost geworden en de adressanten zijn tevreden gesteld. Het adres wordt hierna voor ken nisneming aangenomen. Voorts deed spreker mededeeling dat was ingekomen een motie van dén Kerkeraad van Soest van de Gereformeerde Gemeen te over het Natuurbad. Wuar niemand der Raadsleden hierover het woord wcnscht» wordt deze motie voor kennisgeving aange nomen. Hierna kom/t aan de orde die gewone agenda. 1. Credietaanvrage voor werkverruiming in verband met de stopzetting der werk verschaffing. (No. 2655/2932) B. en W. steflïen voor enkele noodzake lijke werkzaamheden op het Hant met den voorraad teerslakken ter plaatse aanwezig te doen verrichten. De kosten kunnen wor den bestreden uit het toegestane creddet voor den Wegaanleg op het Hart. Voorts wordt voorgesteld te bestrijden uit de gewone middelen, 1933, in aansluiting op het bestaande rijwielpad loopende vanaf den Dol'der iin de richting van de Palrtz over de gemeente-terredinen, een rijwielpad aan te leggen in de richting van het Soester Natuurbad. Die aanleg zal dan in het open baar worden aanbesteed onder de inwoners van Soest. De raming is f1200. Voorts wordt voorgesteld die bermen vjd. Banningstr. v.a. dien spoorwegovergang tot d'en ingang van 't Natuurbad in voor rijwielverkeer goeden toestand te brengen, aan de WZ. Ook die kosten kunnen uit de gew. middelen worden bestreden. Terwijl de rijavielpadvereenigin,g l'MO bereid is zich te belasten met het onderhoud van het aan te leggen rijwielpad. Tevienfs zal met het teeren van enkele wegen worden aangevangen. Op een vraag van den heer Gasille ant woordt die voorzitter, dat aan de wegen op liet Hart 5 man twee en een halve week zullen werken en 0 man vier weken,, liet betreft het voorloopige werk daar. De heer de Nies meent, dat dit productief werk is en ook recht geeft op een vacautie- bon. De voorzitter zegt}, dat als dat recht is, zie het ongetwijfeld zullen krijgen, terwijl de gemeentesecretaris nog aanvult, dat ten deze de collectieve arbeidsovereenkomst zal- gelden. De heer Nooder wil van het rijwielpad van Soesterbcrg naar het Natuurbad, te gen ver dien ingang een breedc strook op gaand hout doen wegnemen. Ook adviseert hij tot verbreedling over te gaan van dit fietspad van Soester- berg, daar door het drukkere bezoek de voetgangers daar in het gedrang komen. De voorzitter zal met de gemaakte op merkingen rekening houden en de aanleg van het pad zal in het openbaar worden aanbesteed) uitsluitend voor Soesters. De credietaanvrage wordt hierna toegc staan. 2. Vaststelling van besluiten inzake ge meente-eigendommen, t.w. a bepaling koopprijs van grond verzoek Jhr. C. van de Brandeler (No. 3038) Voorgesteld wordt den verkoopprijs van een perceel grond aan de Birktstraat te be palen op f 3,per Mg doch alleen het per ceel groot 890 MI.2 in zijn geheel te verkoo- pen. Aldus goedgekeurd. b. bepaling koopprijs van grond verzoek A. ICrul. (No. 2191) Voorgesteld wordt eenige aan de van Lijndenlaan gelegen perceelien grond te verkoopen voor f 2.per M2 onder bepa ling, dat op een perceel s/leohts één enikele villa mag worden gebouwd, waarvoor een boetebeding van f 3000 wordt vastgesteld. Aldus wondt besloten. c bepaling koopprijs van grond verzoek Utrechtsche Waterleiding. (No. 2792) Voorgesteld' wordt aan de Utrechtsche Waterleidingmiaatsohappij te verkoopen een terrein^ groot bijna 18 HA, gelegen ten Z van de spoorlijn UtrechtAmersfoort en ten O. van de terreinen van düe Maatschap pij, zuilks voor f 25000 onder voorwaarde, d'at voor het terrein Wandejlikaarten zullen worden afgegeven en dat een strook ter breedte van ongeveer 12 Meter aan de Z.- zijde van het terrein der Maatschappij en in verlenging van den weg vanaf de Ban- ningstraat in de richting van. de spoorlijn UtrechtAmersfoort aan die gemeente zal wo r d e n af gesta an De voorzitter zegt, d'at B. en W. het na dere voorstel der financieele commissie om slechts voor f 27000 te verkoopen hebben overgenomen. De heer Nooder is een tegenstander van verkoop. Dit natuurmonument moet wor den bewaard en afstand aan een particulier zou een ramp voor de gemeente beteekenen De te ontvangen koopprijs Ls wel erg mooi maar er is geen zekerheid dat de voorwaar den in/dierdaad altijd zullen worden nageko men. De heer de Nies vindt eigenlijk ook deze verkoop gevaarlijk en adviseert in het ver volg erg zuiiniig met verkoop van natuur schoon te zijn. De heer Endendijk wijst naar de voor waarden,, merkt op, dat de grond natuur reservaat blijft en voor het publiek toegan kelijk en oordeelt dézen verkoop een ver standige zet. Mjej. Funke meent,, dat het in de bedoe ling ligt op het terrein putten te graven en water te winnen, wat ons tenslotte zelf ten goede zal komen. De heer Nooder voorziet, dat er dan vel eens zooveel geulen, greppels en putten kunnen komen, dat wandelen practisch on mogelijk wordt. De heer van den Berg meent, dat in elk geval de waterwinning boven behoud van natuurschoon moet gaan. De voorzitter zegt) dat alles nauwkeurig en uitvoerig in de verkoopvoorwaarden zal worden opge nomen; er is trouwens uitdrukkelijk toe- S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvel weg 18 gezegd, dat alleen ondergrondsche werken zullen worden aangebracht. De voordracht wordt hierna aangenomen met aaniteekeming voor de heeren Nooder en de Nies, dat zij geacht wenschten te worden tegengestemd te hebben. d wijziging erfpachtscanon PUEM (No. 2862). De heer Busch wijst bij deze gelegenheid op de electrische palen aan de Schriks- laan, die nu eens eindelijk moeten verdwij nen. De voorzitter zegt, dat zulks een on derdeel uitmaakt van de overeenkomst met de PUEM, die echter geheel is voorbe reid door den burgemeester persoonlijk. Waar deze waarschijnlijk a.s. Maandag zijn functie weer zal hervatten, kan dan terstond diie geheele regeling wederom ter hand worden genomen. De Heer Endendijk merkt nog op), dat het hier slechts 3 palen betreft, die de PUEM toch wel zal willen verwijderen als men dait vriendelijk vraagt. De erfpactotscanon wordit hierna gewijzigd e. Voorgesteld word/t de huurprijs van een strook grond nabij den Ringweg, groot on geveer 280 M2 van het perceel G No. 3" te verhuren voor f 1),-— per jaar en voor een tijd van 5 jaren. Aangenomen. f bepaling huurprijs va/n grond verzoek R. de Jager. (No. 3030) Voorgesteld wondt aan adressant tot het plaatsen van een gebouwtje ivoor den ver koop van alcoholvrije dranken te verhuren een strook g,ronds van ongeveer 10 M2 naast Zomers Buiten tegen f 10 tot 1 No vember 1933. Alis waarborg voor teruggave van hét terrei/n in ordelijken staat zal f 10 moeten worden, gestort. Bij verkoop tus schenftijd's zal de huur eindigen. Aldus aangenomen. g uitkoop van eenige erfpachtsrechten. (No. 3048). Voorgesteld wordt voor een goede uit voering van het verkavellingsplan op het Hart de erfpacht uit te koopén van de per- ceelen H 943 en 2192 volgens de voorwaar den, genoeimd in de ter inzage gelegde overeenkomsten. Aldus goedgekeurd. De voorzitter brengit dian nog in behan deling een niet op die agenida voorkomend punt betreffen(dé gromdverkoop aan Boe- schot/en,, welk punt eveneens wondt aange nomen. Hierna komt aan dé orde de hoofdscho tel waarvoor deze vergadering was belegd, namelijk 3. Behandeling van ingekomen voorstel len terzake wijziging van het reglement voor het Soester Natuurbad. (No. 3056) B. em W. deelen hieromtrent aan den Raad mede. onder aanbieding van de des betreffende stukken, dlat een zestaL raads leden' bij dat college dfd'. 6 Juli j(l. het voor stel heeft imigedSiend' tot wijziging van het reglement voor de zwemdnrichiug Soester Natuurbad zooals dat is vastgesteld door Uwen raad bij; besluit van 22 Mei jl. Op 10 Ju la dcaLV. werd door een drietal raadsleden, mede onidertee ken aars van. het in den aanvang dezer bedoelde voorstek tot ons college een niicuw geredigeerd plan tot wijziging van het regflernenf iingezon den. Voorts ontvingen wij een aan Uwen raad gericht adres van de VereenigiTig Soest Zuid verzoekende hot reglement ten aan zien van bepaalldle punten te wijzigen, als mede een verzoekschrift van Mevrouw A. Ml HiübnerNieboer, Nassaulaan 7 alhier, e.a. tot opheffing van de voor het familie verband hinderlijke bepaling der gescheiden zonnebaden. De voorsteltllen^ zooals die werdén imge- zoniden -en na de inzending door de inzen ders werden gewjjziigd, beoogen op het Soester Natuurbad het gemengde zonneba den onbeperkt toe te laten^ met gelijktij dige aanwijzing van plaatsen waar het ne men van gescheiden zonnebaden mogelijk zal zijn. Omtrent de beoordleeling van deze voor- stéllen bestaat in ons college geen overeen stemming. Ben van de leden acht het over bodig de motiveening van de verschilltende voorstellen op den voet te volgen en daar tegenover zijn meening te stellen en te ver dedigen). op grond diat de verordende be voegdheid berust in handén vart den raad met alle gevolgtrekkingen daaraan verbon den. Als verantwoordelijk lid van het college van Burgemeester en Wethouders acht hij het als een plicht der overheid te waken voor de zedelijke belangen van de gemeen schap waarover zij is aangesteld en wel in het bijzonder van de jeugd Teneinde deze groote belangen te kunnen dienen is het van gewicht, dat van de verordenende be voegdheid, welke de raad bezit, gebruik wordt gemaakt op eene wijze waardoor aan de uitvoerders der verordening krachtige regelen in handén worden gesteld om te waken tegen de s'hadolijke invloeden van een te vrijen omgang van zwemmers en zwemsters. Bedoeld lid betreurt het daar om -dat voorstellen worden gedaan om de door U'wen raad genomen besiluiten met be trekking tot de ordemaatregelen voor het Natuurbad te niet te doen en deze tc doen plaats maken voor bepalingen, welke de zedelijke bélangien van velen in gevaar kun- nen brengen en is dan ook, op grond zijner verantwoordelijkheid de stellige mccniaig toegedaan dat de wijziging van het regle ment, zooals die van andere zijde wordt voorgesteld, dient achterwege tc blijven. Mocht de raad echter besluiten tot de ge vraagde wijziging van het reglement over te gaan en daardoor 't nemen van gemeng- Telefoon 774 Het aangewezen adres voor heerlijke gebakjes J 7 en 10 ct. Evelicntjes 8 ct. (iets fijns). Trommeltjes gevuld met heerlijke koekjes tegen billijke prijzen A.s. Zaterdag geven wij bij aankoop van 1 gulden, koekjes ol bonbons 1 ons Emma koekjes cadeau. Beleefd aanbevelend, JAC KOUWKNUOVEN. v.h. Kleman en Berghuis ZOMERPRIJZEN tot 1 AUGUSTUS KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 de zonnebaden, onbeperkt toe te Laten dan wijst hij -de verantwoordelijkheid voor dat besluit bij voorbaat van zich af, Het andere lid van het college vereenigt zich met de voorstellen, zooals die door de heeren Ga sille en GrootewaJ e.a. zijn geformuleerd. De wijzigingsvoorstellen der genoemde raadsleden diuiden ails volgt: Artikel 4. Het as ten strengste verboden in bad- costuum zich elders te bevinden dan op het terrein voor zwemmen, baden en zon nebaden aangewezen. Overal elders^, ook Lu het theehuis en op het theehuis-ter nas, mogen bezoekers alleen verschijnen behoorlijk gekleed of in strand- kleedintg. Artikel 5. Het gebruik van zonnebadten is mits be hoorlijk gekleed, of in badcostuum op het strand toegestaan. Alleen da,t gedeelte van het «trand, dat .alleen voor dames, of alleen voor heeren as aangewezen^ mag door de andere sekse niet betreden worden. Artikel 2. 18 dagen veranderen in 8 dagem De benaming van. de inrichting te doen luiden „Soester Natuurbad". (w^g.) Gasille. (wjg.) G. J. Grootewal mede namens de heeren Ntooder en van Dam. De voorzitter zegt, dat in het College van B. en W. omrent deze zaken geen overeen stemming bestond. De helft van het Colle ge wilde het recht irn handen houden tenein de zoo nooddig tegen excessen te kunnen waken, terwijl de andere helft het Regle ment wilde wijzigen, zooals de genoemde Raadsleden li eb ben voorgesteld. De heer van Dam merkt op', dat bij nader inzien aan hem is gebleken dat het wijzi gingsvoorstel van -de heeren precies eender ais als dat gemengde zonnebaden algeheel worden toegestaan en w.aar hij principieel tegen gemengde zonnebaden is, wil hij ge acht worden 'd'at gedeelte van het verzoek schrift niet te hebben ondenteekend. (ver bazing en beweging). Miej. 'Funke meende, dat het Natuurbad met 3 bezwaren heeft te maken, de slechte toegangswegen vanuit het Zuiden, de on gunstige beschutting op het terrein en een groot gebrek aan attracties, die in Bilhoven zoo veelvuldig zijn. Als in deze 3 zaken zal zijn voorzalen, zal de toeloop ongetwijfeld s'erk toenemen. De houding van de heeren, die thams wijzigingen van het Reglement voorstellen, heeft haar ten zeerste verbaasd, want wie een gaaf huwelijk wil bevorderen en het zedelijk welzijn niet roekeloos in ge vaar will brengen, moet zeker geen propa ganda gaan voeren voor gemengde zonne baden. Daaraan toch zijn zeer groote ge varen verbonden en deze kunnen niet wor den voorkomen door veelvuldige controle, wanst bij 'druk bezoek kunnen 10 controleurs dan nog niet alles zien. Bij dergelijke gele genheden plegen zulke stuitende dingen voor te komen, dat spr. niet begrijpt, hoe die heeren ,nu nog iin die richting willen. In Scheveningen, is het zelfs zoo erg ge worden, d'at men het fotografeeren heeft moeten verbieden:, daar er blijkbaar nog al tijd menschen zijn die fotografieën willen ntemen van gewaagde kleednngen in ge waagde poses, en dergelijke fotografieën kunnen weer aanleiding tot chantage ge ven. Dergelijke stuitende dingen gebeuren inderdaad en daarom moet men zeker po gen ze te voorkomen. Het is heusch zoo erg niet, als man en vrouw eens een uurtje apart en van elkander verwijderd moeten blijven) als ze dan maar bedenken, dat dat is tot heil en zegen van vele; anderen, spe ciaal van jeugdige anderen. Men kan toch wel vroolijk en ongedwongen bij elkander zijn zonder gemlengde zonnebaden. Laat men toch vooral oppassen dat men van Soest niet gaat maken een Sodom en Go- morra (zeer juist, roept de heer Endendijk; nou, nou, nou roepen vele anderen linksche Raadsleden, algemeene beweging). De heer Grootewal is het volstrekt on eens met mej. Funke en spreekt positief tegen, dat er excessen gebeurd' zijn. Den laatsten Zondag is spreker den gcheelen middag op het Natuurbad geweest en hij heeft niets oneerbaars gezien, er is ook niets ontoelaatbaars gebeurd, alles was ge zellig en aangenaam. Den heer van Dam begrijpt spreker niet, dlaar deze hem per soonlijk heeft verteld, dat hij er zoo buiten gewoon mede tevreden was, zooals de re geling op Zondag was uitgevoerd. Dat de heer van Dam zijn liandteekening nu terug neemt en positief tegen gemengde zonne baden zich uitspreekt, is dus wel zeer vreemd en zal dan o.k wel uitsluitend zijn reden hebben gevonden in het feit, dat an deren hem er op hebben gewezen, dat hij zfijn oorspronkelijke meening niet kan en mag volhouden. Dat er gelegenheid wordt gegeven voor dames en heeren, die dat be paald wenschen, voor het gebruik van ge scheiden zonnebaden, vindt spreker heel goed, maar wel wil hij opmerken dat reeds afgeloopen Zondag is gebleken dat noch de vrouwelijke afdeeldmg daarvoor, noch de mannelijke afdéeling veel bezoek trekt in diat afgesloten stukje. Meestal was er hee- Jemiaal .niemand en er ais dius zeker geen behoefte aan. Misbruik is nergens en door niemand gemaakt en geen enkele heer is op de bepaalde damesafdeeling doorgedron gen, wat nu nog zoo erg niet was geweest, want er waren toch geen dames. In Zeist, BiUthoven en zoo straks in Latren komen of zijn ook gemengde zonnebaden, daar is dus niets op tegen en als Soest dac verbiedt, geeft dlat groote nadeden bij de exploita tie. Als het bad werkelijk bezwaren heeft van open ligging eidi is dat al erg genoeg en moeten wij er voor waken, dat er dan zoo min mogelijk nadeelen bij komen. De slechte wegen zijn niet van overwegend be lang, want iedereen die het wil kan er ge makkelijk per auto of fiets komen. Met klem waarschuwt spreker er echter tegen om die gemtengde zonnebaden tegen te gaan, want daardoor zal de geheele inrich ting niet meer rendabel worden. De heer Gasille is het ook al niet eens met liet preutsche betoog van Mej. Funke. Spreker is Maandag op hot bad geweest en toen was de toegang op alle deelen voor iedereen vrij; dames en heeren liepen door elkander en niemand werd gewaarschuwd. Niemand nam echter ook aanstoot. Eiken diag komen er echter andere orders, en spr. wenscht in geen geval, dat de regeling af hankelijk wordt gesteld van de meerdere of •mindere gunst van dengeen die op een. be paald moment met de leiding is belast. Er zit geen vastheid van lijn. in de uitvoering van het Reglement en dat is heel erg. Sche veningen vergelijken met Soest kan nu een maal niet, zelfs niet door Mej. Funke. Hier in Soest is het geheele strand vanaf een of hoogstens 2 put. af te overzien en dan kan men precies alles constateer en, wat overal gebeurt en dat ais wel een heel groof ver schil met Schevenirfgen, waar daarvan geen sprake is. Vergelijking is dus in elk opzicht onmogelijk! daar het in Scheveningen heel veel drukker met duizenden bezoekers is dan het hier ooit zal worden,. Spreker heeft veel badplaatsen bezocht, doch zich daar nog nooit geërgerd. En hier in Soest is het toezicht en het overzicht veel gemakkelijker dan op badplaatsen. De Soester ingezetenen willen ook vast en ze ker niet minderwaardige of onzedelijke han delingen toelaten,, doch met klem wil spr. opmerken diat degenen, die dat soort han delingen bepaald willen plegen dan daar voor wel een andere plaats in de buurt op zoeken dan juiist het Natuurbad. Het gaat hier echter om, dat in dén Raad van Soest nu £en meerderheid as, die nu cenanaal de mindierheid wil, dwingen zich te richten naar hun principieele inzichten dier meerderheid en dat vindt spreker treurig, (applaus op de publieke tribune). De heer de Bruijn wijst op artikel 3 dat spreekt van behoorlijk gekleed of in badcostuum, iets wat spr. niet goed be- OTPL De heer Gasille legt uit, dat aanwezig heid op het strand aan allen moet wor- paald zonnebaden willen nemen, en daarb'j den toegestaan. Alléén diegenen, die be paal:! zonnebaden willen nemen; en daarin op seksescheiding prijs stel letr. kunnen dat dan doen op de afgescheiden en eange- v.ezen terreinen. Overigens moet iederéén ziel. kunnen bewegen waar ii.1 .vil cn in do kleeding, die hem goeddunkt, tenminste p het strand. Spr. merkt daarbij oo, alt zelfs in de Haagsche trams personen in badmantels worden toegelaten. De heer de Bruijn vindt deze manier van agecren van de heeren niet de juiste. Een inrichting als deze moet groeien en zich ontwikkelen. Als een welwillende cri- tiek wordt gevoerd, is spr. daar niet tj> gen, doch dat is hij wel, in verband met de scherpe hetze en critiek. zooals die in de dagbladen is gevoerd. Critiek is wel eens noodig. dat zal spr. gaarne er kennen, doch op de wijze, zooals die cri tiek thans geschiedt is héÖ gewoon het Natuurbad in discrediet brengen. Men wil eigenlek de Verordening verkrachten. Po litie zonder een Politieverordening geeft niets en daarom wil spr. het Reglement ook handhaven, zooals het nu is. doch het toepassen op do wijze, zooals j.1. Zon dag is geschied. Die toepassing kan dan

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1