ATTENTIE lm Damestasschen Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Pluimveeteelt. N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ De onverdaagden. WONINGBUREAU P.MAN - SOESTDIJK IPSTOIFIFIIN1IJMITOIH J@IHI« TIK No 60 Bekendmakingen Officieel ^0 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transpo «n - Crematie's Binnenland Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 29 Juli 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN: VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: y. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTFURSW ET 1912 - (STAATSBLAD No 380) Dit nummer bestaat uit 2 bladen. OPENBARE KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter algemeene kennis dat door hen met ingang van 27 Juli 1933 ds benoemd tot Algemeen Leider bij het Soester Natuurbad de Heer E. B. WIJNBERGEN wionendie te Soesit De bezoekers van de genoemde inrichting dienen zdch naar de .aanwijzingen,, door den algemeen leider te geven, te gedragen. Soest 27 Juli 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaal/de bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen va* M. Hornsveld, Nieuwerhoekstr. 4 te Soest om vergunning tot het oprichten van een autogarage met herstelplaats voor automo bielen, en het daarin plaatsen van een laad- inrichtdng, gedreven door een electromotor van V: PK, een welpomp, gedreven door een electromotor van 1 Yi PK, en een bau- denpomp, gedreven door een electromotor van 1 PK in het perceel Van Weedestraat gemeente Soest, Sectie A. No. 2141/2142; dat op dien 8sten Augustus 1933, des vóór middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het oprich ten dier inrichting in te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van 'de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest; 25 Juli 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat hetverzoek van de Sin- cliair Petroleum Company S.A. te 's Gra- venhage om op/in perceel, kadastraal be kend in sectie H., No. 2289 gelegen aan de Koninginnclaan een ondergrondsche benzi- rx-bewaarplaats met bovengrondsche aftap- inrichting te mogen oprichten door hen is ingewilligd op 21 Juli 1933. Soest, 24 Juli 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Bu-gemeester, G. Deketh. De Secretaris. J. Batenburg. Als gevolg van het groote succes wat wij hadden met den verkoop van onze boei ende Romans, Meisjes- en Jongensboeken, welken wij tegen een minimumprijs voor onze lezers beschikbaar stelden, hebben wij andermaal verschillende boeken verkijgbaar gesteld. Men zie hiervoor de advertentie op pag. 4 van dit blad. I. Mr. Henderson's tour door Europa, met het doel om de tot nu toe nog onverzoen bare gezichtspunten inzake de ontwapening tot elkaar -te brengien en aldus den grond slag voor een succes van de ontwapenings conferentie bij haar terugkeer in het najaar te leggen, viel ongeveer samen met Presi dent Pi ank Roosevek's nieuwe beroep op de naties om de ontwapeningsconferentie tot lederen prijs voort te zetten en straks tot tastbare resultaten te voeren, die toch voor de zwaar beproefde mogendheden een belangrijke kostenvermindering kunnen be- teekenen. II. Het lijdt geen twijfel dat het alom teleur stelling heeft gewekt, .dat de Geneefsche conferentie tot het najaar en vrijwel onver - richterzake uiteenging, al werd de aandacht afgeleid .door de toen juist in een interes sant stadium verkeerende Londemsche eco nomische conferentie. Doch, zooalis een overzeesch confrater het typeeremd uit drukte, al zijn er een half honderd mannen, die in Genève aan twee groote tafels zaten, naar huis gegaan, de ongetelde millioenen ernstige, goedwillende burgers in een half- honderd 'landen zijn niet naar huis ge- gaan-met-den-kous-op-d'en-kop, want zij zijn nog even sterk als voorheen tegen oor- Jog en oonlogstoeberei/diing gekant, zij heb ben n.og evenzeer dien vrede lief als voor heen, vuriger wellicht nog dan voorheen, juist nu de permanente verzekering ervan momenteel wat vertraagd lijkt. III. En het zijn juist deze ongetelde millioe nen, de onversaagden en onverdaagden, de millioenen en miiLLioenen rustige, vreedzame burgers van vijftig en meer landen die van e SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ VAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK geen imisstukken en opgeven en naar huis gaan en verdagen wil'len weten,die feitelijk de hoofdzaak vormlen. De vijftig mannen in Genève zijn slechts hun lasthebbers, dae door bijzondere omstandigheden, door vrees aangewakkerd door economische depressie, door misverstanden en tal van andere rem mende factoren!, nog niet in staat bleken een afdoende oplossing te vin dien. Doch nog maals, die hoofdzaak blijft dat de millioenen niet verdaagd willen worden, dat de openbare meening gemobiliseerd blijft. IV. Het is doelloos om uit te wilden zoeken, wie nu feitelijk aansprakelijk is te stellen voor de geringe substantieele vorderingen te Genève na zoo'n langen en moeizamen ar beid bereikt. Er zijn genoeg bewijzen aan te dragen, dat de groote mogendheden stuk voor stuk hun beetje hebben bijgedragen tot de groote stapel, moeilijkheden op den weg der conferentie. Doch ten slotte staat achter al deze oorzaken de eene, overweldi gende, groote oorzaak: het gebrek aan we- derzijdsch vertrouwen, veroorzaakt door het nu langzamerhand toch wel ontgroende ge loof, dat er veiligheid te vinden zou zijm in maiterieele macht. V. Toch behoeven de vooruitzichten niet troosteloos te worden beoordeeld. Uit de gebeurtenissen in Duitschland bijvoorbeeld kan men wapens smeden ten gunste van de ontwapeningsconferentie). In Duitsdhland stelt men aliles in 't werk om de massa in beweging te brengen ten gunste van een Jicrbewapeningsactie. In Neurenberg bij- voorbeeldi, het klassieke speelgoedicentrum, heeft men bij tramhaltes militair speelgoed, <i mit atie -mee r-dan-mamsh o o gt e vliegtui g- bommen opgesteld, om de bevolking to~h maar te doordringen van de beweerde noodzakelijkheid van luchtvaartbeveiliging, wat natuurlijk neerkomt op den wensch naar een militaire luchtvloot. Mien organi seert doorzichtige vluchten van „vreemde" vliegtuigen die op groote hoogte boven Berlijn drukwerken zouden hebben uitge- .worpen. Geen mensch die aan die dwaze berichten geloof hecht, behalve dan de Duitsche propaganda-dfiens-t. Want ondanks de goeddeels geënscèneerde Nazi-beweging met veel vertoon van bruine hemden, voelt het Duitsche volk als massa niets voor de dure militaire spelletjes, die het zwaarbe proefde volik nog zwaarder lasten zouden opleggen. Wil men dus aan de Duitsche actie tot herbewapening een einde maken, dan moet men straks in Genève tot tastbare resultaten komen,, het kostte wat het wil. Boveendien hopelijk komt men straks onder gunstiger omstandigheden bijeen, bij een doorbrekend zonnetje van economisch her stel dat de scherpe tegenstellingen, voort vloeiende uit zucht tot zelfbehoud, verzacht; bij een rustiger atmosfeer, ten gevolge van 't viermogiendhoden-pact; en onder den druk van dringend-noodzakelijkc-bezuim. gingen op de nieuwe begrootingen. FLORIS C. (Nadruk verboden) DE VERLAMMINGSZIEKTE. (Mededeeling van den Rijksvoorlichtings dienst voor Pluimveeteelt) Omtrent de oorzaak au deze ziekte is nog mets met zekerheid bekend. De ver schijnselen, waaronder zij zich voordoet, zijn in de meeste gevallen zeer duidelijk, wat echter niet insluit, dat dut de onderkenning bij het leven gemakkelijk maakt. Bij een voor de eerste maal optreden van de ziekte is een nauwkeurig onderzok van het doo- de dier nooddg om de diagnose te stellen. In bijna alle gevallen zien we verlamming van de beenen optreden, beginnend met een iets te hoog optrekken van een been of bij het rusten op een ziek been, een weinig ge bogen zijn van een teen of een eenigszins onzekere gang, eindigt het ais regel dn to tale verlamming. Vrij vaak zijn ook de vleu gels in het proces betrokken. Verder kan de aandoening zich beperken of ook zich uitbreiden tot de oogen, die troebel worden of een grauwgrijze verkleu ring vertoonen. Alle mogelijke complicaties zjijn verdier mogelijk, zooals ademhalings- bezwaren^ digestiestoorndssen, een gedraai de hails, sufheid, dwaugbewegingen, abnor male gevoeligheid voor geluid- of JicHt- priikkels, enz„ maar -deze laatstgenoemde verschijnselen behooren tot de uitzonde ringsgevallen. Bijna steeds blijft die eetlust normaall en ook kunnen; de idieren nog een tijdilang aan den leg blijven, indien ze dat waren bij het begin van de ziekte. V-ooi namelijk optredend, bij jonge dieren (hennen en hanen) vanaf den leeftijd van 3 4 4 maanden, is het ziekteverloop zeer chronisch, meerdere maanden durend, al hoewel acute gevallen van plotseling optre. diende totale verlamming en snel doodelijk verloop ook beschreven zijm. Als regel doen de eerste gevallen van de ziekte zich voo-r iin den jiazomer; zij bereikt in den herfst haar hoogtepunt om diaarna in den winter weer terug te loopen. Zij, die meenen met deze ziekte onder hun kippen te doen te hebben*, worden verzocht hiervan mededeeling te doen aan den Rijks- voorlichtangsdiienist voói Pluimveeteelt. MAIS EN GERST. Verschil in werking bij den opfok. Gerst bevat vitaminen D. In de landlbouwpractijk geeft men er in het algemeen de voorkeur aan bij de voe ding van varkenjs op jongeren leeftijd ger stemeel te voeren, terwijl aan oudere var kens meer maïsmeel in het rantsoen wordt gegeven. De redlen van deze handelwijze is hierin gelegen, dat de ervaring geleerd heeft, dat bij jonge varkens de voedering met maïs meel veel vaker tot ziekten van het been stelsel (stijfheid enz.) aanleiding geeft, dan bij voedering met gerstemeel het geval is. Dit feit heeft het Rijkslandbouwproefsta- tion te Hoorn aanleiding gegeven nadere onderzoekingen in te steilten over de spe cifieke werking van maiis, gerst en andere graansoorten op het beenstelsel. Drs. De R-uyter de Wildt en Brouwer oonstateeren in hun rapport over diit onder zoek dat de minerale samenstelling moeilijk -de oorzaak kan zijn van het verschil in werking van mals- en gerstemeel. Het gehalte aan phosphorzuur (mais 0,338 P, gerst 0.326 P) is bijna gelijk en overtreft bij bedde meelsoorten verre het kalkgehalte. Dit laatste verschilt bij beide granen ook niet veel, mengmonster van gerst gaven 0.077 en 0,08 kalk, wiat overeenkomt met 0.055 eit 0,053 Ca, terwijl bij m-ads 0.01 en 0,02 kalk werd gevonden. Waar nu de verschillen in minerale sa- menjstelflSng zoo weinig sprekend waren, zoodot daaraan het verschil in uitwerking bij de voeding van biggen moeilijk kan worden toegeschreven, hebben de onder zoekers zich afgevraagd, of wellicht vitami ne D die oorzaak kon zijn. Zij hebben daartoe uitgebreide proeven genomen met ratten., die gevoed werden met een rantsoen*, dat in korten tijd zware rachitis verwekt. Bedoeld rantsoen, dat van Steenbock en Black, bevat normaliter 76 gele mais. Bij 'de proeven met jonge ratten werl nu in sommige gevallen die mais vervangen door gerst, bij andere proeven werd aan het rantsoen (door aether) uit gerst of mais getrokken vet toegevoegd om de wer king van. beide granen te kunnen vergelij- ken. Bij de rantsoenen met gerst trad geen (ot weinig) rachitis op, bij mais in sterke mate. Werd aan de mais rantsoen en aether-ex- tract van gerst toegevoegd, dian was van rachitis nauwelijks iets te bespeuren, ter wijl bij toevoeging vam het extract van maismcel de jonge ratten even sterk ra chitisch bleven als wanneer ze alleen het grondrantsoen ontvingen. Zoowel gerstemeel als het aether-extract uit dit meel gingen dus de rachibis tegen, dii.t in tegenstelling met maïsmeel en ex tract. Het zou ons te ver voeren de vele bij dat onderzoek genomen proeven tc vermel den; de conclusie daarentegen zal een ieder interesseeren, n.L maismeel bevat geen, ger stemeel daarentegen wel vitamine D. N-adiat aldus mais en gerst onderzocht waren, werden ook nog proeven genomen Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 982 D. HOOLWEKF, Dir., Heuvel weg 18 SI EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven v.h. Kleman en B=rghuis ZOMERPRIJZEN tot 1 AUGUSTUS KANTOOR KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 met andere granen. Omtrent de resultaten daarmede en ook de verdere beschouwingen van de onder zoekers, verwijzen wij naar hetvolgende overzicht: Om die oorzaken van de speoifieke wer kingen dezer -graansoorten op te sporen, wend d-n dte allereerste plaats nagegaan, of -deze werkingen zich ook bij kleine proef dieren voordoen. Dit bleek onder bepaalde verhoudingen inderdaad het geval te zijn. Voedert men ratten met het zoogenaamde rantsoen van Steenbock en Black, waarin een hoog maiispercentage (76 voorkomt, -dan krijgen -de dieren in 2 4 3 weken zwa re rachitis. Vervangt men evenwel de mais door gerst, dan blijft deze ziekte geheel of nagenoeg geheel uit of, wanneer -de dieren rachitisch waren, -dan geneest de ziekte. An dere graansoorten (rogge, tarwe) bleken een iniiermeidiiaare positie in te nemen. Om trent haver bezitten w*ij tot u toe geen voldoende gegevens, ornaat de groei onzer proefratien op -de rantsoenen «iet haver meel gering was; wij herinneren er in dit verband aan, dat geiunge groei als zoodanig de ontwikkeling van rachitis tegengaat. Bij het naslaan van de litteratuur bleek, dat door enkele andere ondrzoejeers (Mel- ianbij, Steenbock c.s., Holst e.a.) ook reeds is opgemerkt, dat de verschillende graan soorten, een verschillende werking op het beenstelsel uitoeienen zij het, dait hunne be_ v&ndtmigen niet in al'e opzichten met de onze overeenkomen. Als oorzaak van deze ver schillende werking moet volgens hen naet het verschillend, gehalte aan maneralen der granen worden beschouwd, maar nemen zij aan, dat zich in bepaalde graansoorten, een ontkalkende stof C.anitkalcifyung factor") voorkomt, een giftstof ,,toxamine dus, die de ontwikkeling van hot beenstelsel tegen gaat en dus diametraal staat tegenover het bekende vitamine D: Het voorkomen van dit vitamine D in granen was tot nu toe nief aangetoond. Ook uit ons onderzoek bleek, dat een verschillend gehalte aan mineralen niet ge heel verantwoordelijk mag worden gesteld voor de gen-oemde specifieke werking der verschillende granem Wat de gerst betreft, konden wij echter aantoonen, -dat deze een door aether extraheerbare stof bevat, die an- tirach'iitisch werkt en dus als identiek met het vitamine D moet worden beschouwd. Extracten van mais bevatten deze stoffen niet; extracten van andere graansoorten hebben wij tot nu toe niet onderzocht. Aan het verschil in gehalte aan vitamine D meenen wij -dus, althans voor een groot deel, de in de praktijk reeds lang bekende specifieke werking van gerst en mais op het beenstelsel te moeten toeschrijven. Het is ons evenwel nimmer gelukt de gerst zóó volledig te extraheeren, dat zij met de mais geheel op één lijn kon worden gesteld. Het is ons dan ook -n'et mogelijk met stelligheid te beweren, dat het verschil in werking van de verschillende graansoorten op het been stelsel uitsluitend op een verschillend ge halte aan vitamine D (en eventueel minera len) berust, zoodat wij het zeer goed moge lijk achten, dat de slechte- reputatie van be paalde graansoorten niet uitsluitend moet worden toegeschreven aan de afwezigheid van vitamine D, maar bovendien aan de aanwezigheid van een ontkalkenden factor, een giftstof dus, als boven bedoeld. Gezien het zeer toegenomen gebruik van granen, o.a. mais, bij d-e wintervoedcring van het melkvee, vraagt men zich onwille keurig af, of deze granen wellicht een rol spelen bij het ontstaan van dc bekende ne gatieve kalkbalansen, die bij deze dieren veelal in het eerste deel der lactatie-periode zouden voorkomen. Gok de groei der ratten, gevoed met de bovengenoemde, verschillende granen be vattende Steenbock-Black-rantsoenen, was van de gebruikte graansoort afhankelijk: Den besten groei gaven de gerst- en rogge- rantsocnen (met weinig verschil) vervol gens kwam de tarwekost, dan het mais- voedse.1, terwijl het havermengsel den silechtsten groei veroorzaakte. Wij hebben gemeend bovenstaand onder zoek uitvoerig te moeten vermelden, om dat mais en gerst ook bij de pluimveevoe ding een groote rol spelen. Op grond van de te Hoorn verkregen re sultaten doet men dus goed bij den opfok met mals eenigszins voorzichtig te zijn. Wel kan men kunstmatig aan het rantsoen het gewenschte vitamine-D-gelialte geven, maar vitaminen zijn duur en bovendien blij ken er inzake den z.g. ontkalkenden factor nog onopgeloste vragen te bestaan. In verband daarmede zal vermoedelijk -ook voor pluimvee gerstemeel in het opfok- voer de voorkeur verdienen boven maïs meel. (Alg. Holl. Landb. blad) EEN ACTIE OP VERVALSCHING GEBASEERD. In de N. Rott. Courant van 9 Juli 1933 heeft dr. Charlotte A. van Manen een goed werk gedaan, door met die stukken in de hand aan te toonen, wat de fameuze „pro tocollen van de Wijzen van Zion" zijn; waarmee Hit Ier het Duitsche volk tegen de Joden heeft opgehitst. Wij zouden er wellicht geen melding van maken, ware het met, dat hetzelfde onwaar dige spel thans dn ons land gespeeld wordt. Er ds één verschil. Toen Hitier er in 1926 en later mee „werkte", k4n hij, misschien te goeder trouw er in geloopen zijn. De Nederlandsche .nazi's, die nu nog met deze ontmaskerde veiligheid -ageeren, zijn be driegers, opzettelijke geestelijke vuilspui- ters', een bedrijf, minwaardiger dan menig vergrijp, waarvoor men met den strafrechter dn aanraking komt." In deze protocollen" kwamen de waan zinnigste beschuldigingen tegen het joden dom voor, beschuldigingen^ bij welke het niet ncodig is stil te staan*, om-dat alles ge bleken is te berusten op wat dr. van Manen noemt een onwijze vervalsching. De geweldige /Protocollen", dn 1905 door een Russisch ambtenaar prof. Sergei Ndlus ge publiceerd, zijm dank zij een ernstig onder zoek van de „Times" gebleken een ordinai re vervalsching van een boekje, in 1865 verschenen van de hand van een Franschen advocaat Maurice- Joly, onder den titel ..Dualogue aux Enters entre Machiavelli et M-ontesquieu", een bittere aanval op het re. geersysteem van Napoleon III. De schrijf ster in de N. R. C: noemt het een plomp en onhandig plagiaat, waarin a-He hoofd stukken, overeenkomstig volgorde en in houd, zijn ovei genomen, slechts met veran dering hier en daar van enkele woorden. Zoo werd de tinannieke overheersclüng van Machiavelld (Napoleon III) vervangen door de overheersching van de Joder^. die de slavernij voor de na et-Jo dien zouden na streven! „Die Russische ambtenaar aldus di van Manen waarschijnlijk opgejaagd door zijn chef, om toch gauw-gauw, dat Fransche boekje netjes in het Russisch en toepasselijk gemaakt op de Joden af te le veren,. om op tijd een progrom tegen de Jo den te kunnen ontketenen, heeft zich niet den tijd gegund, om tenminste wat andere woorden, zinsneden en volgorde te zoeken. Het is alles te doorzichtig, te simplistisch, van een te grof gehalte." En de schrijfster besluit: ..protocollen", reusachtige vervalsching, staakt uw kringloop van schandelijke ver dachtmaking en ophitsing! De Nederlandsche staatsburger is nooit van u en uws gelijken gediend geweest. Keert terug naar dc helsche onderwereld, waar men u vandaan liet komen. Daar hoort gij thuis. Zegt het voort" Leg nu hiernaast wat onze anti-semiefi- sclie landgenooten aandurven! Uit een ons toegezonden exemplaar van A. Smit's ..De Bezem", nationaal-socialis- tisch weekblad, versierd met het hakenkruis, kan men er oen proeve van genieten. De groote vijand heet in dit schimpblad. naar Duitsch model Al-Juda"; daarop zal dc stumperige redactie ,,een vernietigenden aanval" richten. En alsof het de zuiverste koffie ter wereld is. wordt beweerd, dat de groote wereldgebeurtenissen zich overeen komstig dc ..vervalschte" de aanhalings. teekens zijn \^n de nazi-redactie richtlij nen d-er Protocollen van Bazel hebben af gespeeld. Hitlcris geschrijf over de Proto-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1