W©MIN€ISUBtE&U Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Nog een Rechtsche Wethouder Het groote expiriment De algemeene vergadering van de A. V. R. O. W- BRANDSTOFFEN WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK No 62 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 5 Augustus 1933 UITBAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ *.h. 0. v. d. BOVENKAMP Dit nummer bestaat uit 2 bladen. REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 Tlmmerhuis van JAN IN 't HOUT Binnenland D §<G l W 0 INI <G FIRMA VAN DE WIJNGAART Kerkpad 17a N.Z. nabij Halte Soestdijk «IOH| TAK, voorheen Kleman ën Berghuis EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Bagrafenissen - Transportan - Crematie's BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST 380) I De heele wereld kijkt in een zekere mate van spanning naar het economische experiment, dat door Frank Roosevelt in Amerika wordit uitgevoerd En hoewel de economisten zich inspannen om in geleer de beschouwingen Roosevelt's bedoelingen te doorgronden, heeft feitelijk niemand een helder begirip van hetgeen er feitelijk in de Vereonigue Staten plaats vindt. Daarbij komen dan nog de af en toe door Roose velt uitgegeven leuzen: zooals bijvoorbeeld zijn jongste tien geboden voor het we- rcldlhers'tel, welike den geleerden dilettanr tiscn m üe ooren klinken en b(j sommigen de vrees voeden, dat deze heele gescnie- denis in Amerika wel eens verkeerd kan uitpakken. Verder zyn er dan nog de jongste maatregelen tot herstel van de weivaart in Amerika door de z.g. codes, waardoor een kortere werkweek en mi nimum loonen worden vastgesteld met de duidelijke bedoeling om op deze wijze de weikelooshedid te doen verdwijnen, de con sumptie te doen toenemen, waardoor de prijzen dan weer zullen stijgen en ook de ondernemers weer meer winst zullen ma ken. II Tot zyn eenvoudigsten vorm terugge bracht verklaren de economisten dat Roo sevelt's probleem was de klove tusschen prijzen en productie-kosten te overbrug gen. Tengevolge van verminderde koop kracht, (dit weer tengevolge van werk loosheid, enz.) waren de prijzen zoo sterk gedaald, dat de productie-kosten in vele gevallen niet meer gedékt werden. Vooral was dit het geval met de-grond stoffen, waardoor bijvoorbeeld d® boeren met ondergang bedreigd werden. Op 7 Mei j.L verklaarde Roosevelt dan ook, dat zijn vaste bedoeling was de grond- stoffenprijzen te verhoogen. Op 16 Juni verklaarde hij, dat zijn doel was „onze rijke binnenlandsche markt te herstelr len, door haar uitgebreide consumptie-ca paciteit te verhoogen". Dit wilde hij be reiken door de werktijden te verkorten en de loonen te verhoogen. III Dit wordt thans uitgevoerd, al vragen velen zich af (ook Amerikaansche onder nemers slikken dit niet allemaal) hoe de door de crisis verzwakte bedrijven, die jarenlang met verlies hebben ge werkt, nu ook nog hoogere loonen moe ten betalen, waardoor de productie-kos ten nog zullen stijgen, terwijl daartegen over toch niet onmiddellijk een grootere consumptie staat. Wat Roosevelt echter schijnt te willen uitvoeren is een soort van economische goocheltruc, namelijk, door een nationale verhooging van de loo nen en dds van die consumptie-capaciteit, onmiddellijk een verhoogde vraag te sti- muleeren, sneller dan de prijzen omhoog gaani. Op den' dluur echter lijkt het on mogelijk, dat Roosevelt in staat zyl zijn die kosten Van levensonderhoud om/laag te houden, waardoor dus de jongste loons- verhoogingen gedeeltelijk te niet zouden worden gedaan. Hoe dit zich echter pre cies in de naaste toekomst zal ontwikke len, kan niemand zeggen. IV Uit alles blijkt echter, dat men hier te doen heeft, met een grootsche poging om de crisis nationaal voor Amerika op te lossen. Naar ons gevoelen heeft het prijsgeven van den gouden standaard, waardoor de dollar op de wereldmarkt daalde (tengevolge van onzekerheid en vrees) geen andere bedoeling gehad dan op forsche wijze de hypnotische verlam ming van het economische leven ift Ame rika te breken. Door het prijsgeven van den dollar werd eon daling veroorzaakt, waardoor op die wereldmarkt de prijzen voor grondstoffen in dollars uitgedrukt stegen Door deze prijsstijging werd een zeker herstel in breede kringen van Ame rika s producenten teweeggebracht en werd de piepend en krakend draaienlde economische machinerie weer óf) vlotter wijze op gang gebracht. Naar wij meenen is nu het Amerikaansche experiment ver der een grootsche speculatie op de natuur lijke herstelkrachten, die tenslotte aanwe zig zijn. Nu de machine weer op gang is gebracht, het vertrouwen weer ia toe genomen, allengs meer werkkrachten wor den opgenomen, in het productie-proces en meer loonen worden ontvangen, hoopt men dat het herstel zal doorzetten en aan kracht winnen. En de dollar? Wij meenen, dat de koersverlaging door het opgeven van den gouden standaard haar tijdelijke plicht heeft gedaan: zooals wij zoo juist zeiden, het breken van de verlamming. Wanneer tengevolge van de steeds aan- Timmerman en Aannemer Bouwkundige Baëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG wezigo vraag naar dollars (Amerika tenslotte schuldeischer van bijna de heele wereld) de koers zal stijgen (zooals nog dezer dagen) en dus de grondstoffenprij- zen op ae wereldmarkt in dollars uitge drukt overeenkomstig zouden moeten da len, hoopt men in Amerika blijkbaar, dat deze daling zal worden geremd of opge- neven door de steeds toenemende vraag tengevolge van het voortschrijdend her stel. En. heit lijkt ons niet uitgesloten, dat wij, in dezen geest voortredeneerend, ten slotte weer een dollar van f 2.50 zouden kunnen zien, al dan niet gekoppeld aan tiet goud. FLORIS C. (Nadruk verboden) De leden van den Gemeenteraad van Soest hebben het navolgende schrijven ont vangen: Edelachtbare Heer, De ondergeteekenidien hebben de eer L mede te deenen, dat door hen aan het Col lege van. Burgemeester en Wethouders het verzoek is gedaan,, om ails een der punten op de ageniaa voor de eerstvolgende raads_ vergadering te plaatsen,: Verkieziing v.an een derden Wethouder. Zij stellen, er prijs op ter Uwer kennis te brengen a dat dit het resultaat is van eene be spreking der gecombineerde rechtsche fxac t'ies b dat zij zich hierbij laten leiden door het door hen ingenomien standpunt, U me degedeeld bij schrijven van Augustus 1931 Hoogachtend hebben zij de eer te zijm: UEdachtb. dw. A. ENDENDIJK H. Th. VAN DEN BERG M. HORNSVELD. Zooalis uit het bovenstaande blijkt, geven de raadsleden van „rechtsoh'' den moed nog niet op, en, zullen, ze nogmaals trachten naast de beide rechtsche wethouders, nog een derde benoemd te krijgen. De reden hiervoor is, dat zij de heer Lodeesen niet meer als één der hunnen wil len beschouwen, ofschoon hij altijd tot de A.R. partij heeft behoordj, en nog behoort. Zij wenschen thans het raadslid Endendijk tot 3en wethouder te benoemen, en promo- veeren zij Lodeesen tot „linkschen" wethou der. De rechtsche Iheeren plaatsen zich daar bij op het standpunt van hun schrijven van Augustus 1931. Wij kennen den inhoud van dit schrijven niet, maar wel herinneren wij ons, dat in Augustus en September 1931 dikwijls over een derden wethouder is gesproken, en dat dan deze wethouder een ilinksc'he zou kun nen zijn. Tevens moeten wij daar echter bij vertellen^ dat het gemeentebestuur van Soest zeer goed' kon weten, en ook wel wdistj, dait door de Gedeputeerde Staten van Utrecht zeker geen goedkeuring zou wor den gehecht aan eene benoeming van een derden wethouder. Het was echter alleen de bedoeling van de rechtsche heeren^ om zonder strijd twéé hunner benoemd te krij gen, en dan konden ide Jiinksche heeren eens probeeren, hoe zij die derde kondjen van- gen. W)ij hebben dan ook steeds geweigerd aan dat spelletje medie te doen, en hebben naar voren gebracht, dat een behoorlijke en goede oplossing .slechts mogelijk Is, door de benoeming van een rechtschen en een link schen Wethouder; wij vinden een derden wethouder dn het geheel niet noodig, een overbodige luxe zelfs, ook nu nog. Dit zou weder een uitgave van f 1500 eiischen, die stellig bespaand moet worden. Door de raadsleden van de ldnksche frac ties is duidelijk naar voren gebracht, dart door hen de raadsleden van Klooster en Endendijk in geen geval, als wethouders werdien, gewenscht', (Oie behoorden in elk geval te worden uitgesloten. Dit werd door de rechtsche raadsleden alléén aanvaard, voor wat betreft het raadslid van Klooster. De raadsleden van de linksche fractie be grepen toen wel, dat er geen enkele hoop mogelijk was op benioeminig van een link schen wethouder, en besloten toen de heer Lodeesen voor benoeming tot wethouder naar voren te brenjgen. Al dadelijk na zijn benoeming tot wet houder ondervond de heer Lodeesen geen medewerking bij het gemeentebestuur, zoo- als we reeds eerdier in 'dit blad hebben ver meld Zijn mede-wethouder, de heer van Duren, was eveneens een nieuweling in den gemeenteraad, zoodat deze-zelf zich nog geheel moest (inwerken ia de taak, die hij op zich genomen had, zoodat ook van deze zijde aan wethouder Lodeesen weinig steun kon worden gegeven. Zooals we opmerkten is de heer Lodeesen0. een bescheiden man. die zich niet op den voorgrond dringt, en de hem opgedragen taak zoo goed mogelijk wil uitvoeren. Hij ondervindt daarbij geen medewerking van den voorzitter van het college, eerder eenigea tegenstand en min achting, hetgeen het werken voor dien wet houder Lodeesen. veel moeilijker, zoo niet onmogelijk maakt, terwijl het toch den plicht van dien voorzitter is, in alles aan de wethouders zooveel mogelijk steun te verleenen en „krachtige" leiding te geven. Zaterdagmiddag 29 Juli j.il is in 't Kur- hiaus de aljgem. vergadering v/d Algemee ne Vereeniging Radio Omroep begonnen. Deze bijeenkomst werd geopend door den voorzitter, den heer De Clerq, met een rede, waaruit wij het volgende vermelden: Openingsrede. Tien jaren omroep-arbeid liggen ach ter ons. Op 28 Juli 1923 trad onze Alge meene Omroep voor het eerst officieel voor de microfoon. Het was toen nog in hot verbamd van 'die Nedlenlamdsche Seintoe- stellenfabriek. Er was nog geen vereeni- ging of stichting. De organisatie was nog veelszins in mist gehuld, maar het was toch het begin van onzen omroep, dat zich op dien 28sten Juli van het jaar 1923 liet hooren. Wij mogen er trotsch op zijn, dat de Nederlandsche Omroep in de 10 jaren, die nu achter ons liggen, zich heeft ontwik keld tot op de hoogte, waar hij nu staat. En vooral dat hij zich tot op die hoogte ontwikkeld heeft onder omstandigheden, die zoo fundamenteel afwijken van die, wel'ke in het buitenland gelden. De Nederlandsche Omroep immers heeft zich hier ontwikkeld op de basis van vrij. willigheid. Hier is geen radio-belasting, hier is geen enkele dwang, in welken vorm ook. Hier is op het gebied van den Om roep datgene, wat de Nederlander boven alle privilegiën het meest waardeert: Volkomen Vrijheid. Dit Nederlandsch'e stelsel heeft overaj in het buitenland de aandacht getrokken, zoo zelfs, dat onlangs in Amerika stem men opgingen om den reclame-o'mroep van dat land, althans voor een deel, te vervangen door een Omroep op Nederland- schen grondslag. Ik vraag mij af, of dat daar wel lukken zal, omldlart men wel een Nederlandlsch stelsel kan overplanten naar Amerika, maar niet één, twee drie van Amerikanen Nederlanders ntaken. Dat het Nederlandsche stelsel, ook wat de artistieke verzorging van den Omroep betreft, geen slecht stelsel is, wordt wel bewezen door ingezonden stuk ken, die onlangs verschenen in het En- gelsche Radioblad: „Worjd Radio", waar in tof uiting kwam, dat de Engelsche .luisteraars unaniem van meening zijn, dat Hilversum het beste en meest gevarieer de omroepstation is van het vaste land. Geen enkele instelling in het particu lier initiatief ontsproten, kan op ©en zoo- explosieven bloei wijzen als de AVRO. Van 1000 leden in het jaar 1923 is de vereeniging gegroeid tot 175.000 le den in 1933. De inkomsten, die in het jaar 1923 f3000 bedroegen, overschreden in 1933 de zeven ton. Het vereenigings.orgaan dat in 1925 6000 abonné's telde, bezit er thans meer dan 200.000, terwijl bovendien van elk pummer van de Radio Bode nog 50 h 60.000 exemplaren wekelijks los- worden verkocht. Het vermogen der vereeniging, dat in 1923 uit f75 schuld bestond, bedroeg in 1933 f 1.700.000. Hadden wij daarenboven in 1923 geen enkelen stoel om op te zitten zelfs geen krakende in 1933 bezaten wij eigen dommen, waarvan de waaide op b(jna twee ton is getaxeerd. Ik wil dit hier nadrukkelijk verkla ren, dat alles danken wij aan de offer vaardigheid en aan ,het saamhoorigheids- gevodl van al onze luistervinken, maar ook aan die bewonderen waardige energie, d'e onibluschbare ijver, de groote liefde voor het werk van onze AVRO-pioniers en van ons toegewijd personeel. Eir lis echter ook, zooailis ik reedis zedde, reden tot teleurstelling. Van ©en instituut!, <diat door zijn kanakter dis aangewezen om centraal te werken vol gens normen van rechtvaardigheid! en, bil lijkheid voor het geheele volk, heeft de po litiek zich meester gemaakt. Onder politiek versta ik al <üie krachten^ dde in ons staat kundig leven vrijkomen en die gericht zijn Op verzoek van vele inwoners hebben wij besloten aan onze zaak in Brandstoffen, etc., een te verbinden. Wij hopen ook in dezen werkkring blijk te geven, uw vertrouwen waardig te zijn. Belanghebbenden worden uitge- noodigd hun desbetreffende zaken door ons te doen behartigen. Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 op het (verwerven vain invloed op het be heer van dien Staart Als een gevolg van het optreden vam deze politiek in den Omroep as een heilloozen sibrijid ontstaan om het oor vam den luiste raar, om de ziel van den luisteraar, om den zendtijd van 'de natie. De actie der po- ilitieke partijen, heeft geleid! tot het Zend tijd© nbesktit van 15 Miei 1930, waarbij aan dé AVRO een groot deel van haar zendtijd werd ontnomen, opdat men hem kon schen ken aan de socialistische pacrtiji De verontwaardiging, die toen is losge broken over idliit van' gebrek aan wijsheid getuigende besluit is dn den loop der jaren slechts dloor één andere uiting overtroffenj, mh door eene van spijt en berouw bij de- 'genenl dde verantwoordelijkheid als man nen dlruven dragen. Wanneer de inertie vam dingen dde ge beurd zijnr in Nederland, hoe slecht ook op zichzelf, niet zoo groot wias, zou 't Zend- tijdenbesliuit van 1930 reeds long zijm weg gevaagd. Het misbruik, dat van dien zend tijd na 15 Mjei 1930 gemaakt is door dege nen, diie toen met gunsten zijn overladen, heeft zóóveel verontwaardiging in den lan de gewekt), dat een scherpe reactie in die gevoelens er het gevolg vam' is geweest. Er is een' groote weerzin gewekt tegen den toon en de methoden van een Omroep, dde slechits een orgaan was van een groote po litieke partij^ waarin thans zelf stemmen hebben Z.E. beloofd, dat wij zijn moeilijken arbeid met betrekking tot het beheer der radiozaken zooveel mogelijk willen verge makkelijken!. Dat wij hem met onze erva ring, zoo hij daar nrijs op stelt er van ge bruik te maken, zullen bijstaan Dat wij in een geest van verzoening en wil tot opbouw hem terzijde willlen staan bij zijn pogingen om te komen tot gelukkiger omroepvenhou- dd'ngen in Nederland dan er nu zijn. Het eenige, wiat wij rvan Z.E. hopen en verwachten!, ds het betrachten van de bil lijkheid en het bezit van een open oog voor de werkelijkheid. Want wanneer er gespro ken wordit van gelijkheid van de omroepen, dan moet het een eerlijk waarnemer dui delijk worden^ dat er geen gelijkheid be staat Er is geen gelijkheid in het beginsel wat ons bij onzen* arbeid stuwt, er is geen gelijkheid in economische beteekenis van de apparaten^ waarmede wij ons bedrijf uit oefenen. De andere omroepen staan op den bodem van een godsdienstige levensbeschouwing of een economische wereldbeschouwing. De AVRO Wil, zonder aan wie ook te vrageil hoe denkt gij over vraagstukken van leven en dood en maatschappij, omroepen om de vreugde van het omroepen, zelf. Zij wil haar omroeparbeid in allle rechtvaardigheidi uiit- oefeinenh. hetgeen zeggen wil, dat zij niets van haar microfoon wil uitsluiten, wat uit S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 d er n opgaan om te komen tot matiging van het sarrend^ tergend woordL Vindien wij dus bij ons 10-jarig bestaan een krachtige, zelfbewuste, strijdvaardige AVRO, 'die een ongebroken eenheid vormt, welke binnenlandsche stormen als een rots weerstond), wij vinden' daarnaast een ver scheurden Nederlandschen Omroep, waarin vier groote en een onmogelijk aantal kleine omroepjes elkander nauwelijks het lacht in de oogen gunnen. Wij betreuren dezen stand van zaken, maar hij wijst ons tevens ons arbedds-ter- rean, onze arbeidstaak voor d'e toekomst. De taak van de AVRO in de komende ja ren, aail moeten zijn de machtige arbeid, die gericht is op het verkrijgen van betere. Om- roeptoestanden in Nederland. Daarbij wil len wij ons voor oogen houden,, dat geen en kele oplossing van het omroepvraagstuk in de toekomst mogelijk kan zijn zonder dat daarin aan de AVRO de plaats wordt toe gekend!, die zij krachtens haar maatschap pelijke beteekenis behoort te hebben. Op 11 Juli 1933 hebben; wij voor het eerst kennis gemaakt op zijn departement met Z.E. minister De Wilde, den nieuwen be windsman, die over den radio-omroep im Nederl. is gesteld. Het was een historisch oogenblik, toen het AVRO-bestuur het ka binet van den minister binnentrad!, want het was toen meer dan drie jaar geleden dat zulk een officieele handeling dloor ver tegenwoordigers van 'n groote omroepver- eeniging plaats vond. Op 6 Mei 1930 hadden wij voor het 'laatst den radio-minister ge zien. Meer dan drie jaar is de AVRO ge trokken door de woestijn van verontwaar diging en vijandigheid van de zijde der over heid. Dit alles ligt nu achter ons en wij wen schen, wat ons betreft, er niet meer over te spreken. Wij zijn den nieuwen minister met vertrouwen tegemoet getreden. Wij de Nederlandsche cultuur, op welk vak ook van dat uitgestrekte veld, is ontsproten. Spreker deelde tenslotte mede, dat er maatregelen genomen zijn om van 1 Januari a.s. af dien eigen technischen diens-t te ver zorgen, <L w. z. dat de microfoons en appa raten^ waarmede de AVRO na dien datum zal verschijnen tot het verlichten van z.g. lijimudtzendingen, haar eigendom zullen zijn. Daarna heeft de directeur van het Om* roepbedlrijF, de heer W. Vogt, zijn verslag uitgebracht. Verslag. Laat mij slechts met trots vertellen^ dat die luistervinken dn het vereendgingsjaar 1932 aan de AVRO ter beschikking stel den ruim f 725,000. Dit bedrag werd bijeen gebracht door 175,000 luistervinken. Toen dit bedrag in de rekening en ver antwoording over het jaar 1932 was ver werkt, bleek dat de omzet van het omroep bedrijf ruim f 2,000,000 had, bedragen^ dat er een bedrijfsoverschot was van ruim f 448,000 en dat het jaar 1932 eindigde met een saldo aan beschikbare middelen van ongeveer f 1,707,000. Laat ik nu verder mogen zeggen, dat vol gens de begrooting over het jaar 1933 een bedrijfsoverschot geraamd is van f 200.000. Htot zal u wel heel gemakkelijk moeten vallen om die begrootitng goed te keuren, wamt op het oogen/blitó, waarop ik tot u spreek, d. w. z.: op het oogen brak), dat ze ven maanden van het nieuwe boekjaar ver streken zijn, hebben wij reeds de zekerheid!, dart het saldb-overschot f 300,000 bedraagt. De raming, voorzichtig gesteld met het oog op dc tijdsomstandigheden;, is dus met f 100.000 overtroffen. De meevaller van een ton is hoofdzakelijk

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1